Middel mot cystisk fibrose.

R07A X31 (Tezakaftor, Ivakaftor)TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg/150 mg: Hver tablett inneh.: Tezakaftor 100 mg, ivakaftor 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling, i kombinasjonsregime med ivakaftor 150 mg tabletter, av pasienter med cystisk fibrose (CF) fra 12 års alder som er homozygote for F508del-mutasjonen, eller som er heterozygote for F508del-mutasjonen og har én av følgende mutasjoner i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272 26A→G og 3849+10kbC→T.

Dosering

Skal kun forskrives av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose. Ved ukjent genotype skal en nøyaktig og validert genotypingsmetode foretas.
Voksne, ungdom og barn >12 år: Anbefalt dose er 1 tablett tezakaftor/ivakaftor om morgenen og 1 tablett ivakaftor 150 mg om kvelden, 12 timer mellomrom.
Glemt dose: Dersom >6 timer er gått fra glemt dose, skal pasienten vente til neste fastsatte dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) anbefales dosereduksjon til kun 1 tablett tezakaftor/ivakaftor om morgenen. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) anbefales ikke bruk med mindre nytte oppveier risiko; dosereduksjon til 1 tablett tezakaftor/ivakaftor med doseringsintervall ut fra klinisk respons og tolerabilitet. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere: Ved samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere, bør dosen reduseres til 1 tablett tezakaftor/ivakaftor annenhver dag og 1 tablett ivakaftor annenhver dag; motsatte dager. Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere, bør dosen reduseres til 1 tablett tezakaftor/ivakaftor 2 ganger i uken, tatt med 3-4 dagers mellomrom.
Administrering: Bør tas med fettholdig mat, se pakningsvedlegget. Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller oppløses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Brukes ved sterkt nedsatt leverfunksjon kun dersom nytten forventes å oppveie risiko, se Dosering. Leverfunksjonsprøver er anbefalt hver 3. måned 1. behandlingsår og deretter årlig. Ved tidligere forhøyet ALAT, ASAT eller bilirubin, bør doseringen avbrytes og laboratorieprøver overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører, og videre behandling bør overveies etter individuell nytte-/risikovurdering. Bruk hos organtransplanterte anbefales ikke. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos barn, da ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert hos barn. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever svimmelhet, bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av CYP3A-induktorer kan gi redusert effekt, og samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer anbefales ikke. Dosen bør justeres ved samtidig bruk av moderate eller sterke CYP3A-hemmere, da eksponeringen kan økes. Mat eller drikke som inneholder grapefrukt eller pomerans (bitre appelsiner) bør unngås, da eksponeringen kan økes. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av P-gp-hemmere. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av OATP1B1-substrater. Substrater for transportproteinene OCT1 (SLC22A1), MATE1 (SLC47A1), MATE2 (SLC47A) og BSEP (ABCB11) bør brukes med forsiktighet. INR-overvåkning anbefales ved samtidig bruk av warfarin, da ivakaftor kan hemme CYP2C9. Det bør utvises forsiktighet, og relevant overvåkning anbefales, ved samtidig bruk med digoksin eller andre P-gp-substrater med lav terapeutisk indeks.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Bruk under graviditet bør unngås.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må besluttes om amming eller behandling skal opphøre.
Fertilitet: Effekt på fertilitet er ukjent.

 

Bivirkninger

Tezakaftor/ivakaftor

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Infeksiøse
Svært vanligeNasofaryngitt
Luftveier
VanligeTette bihuler
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSvimmelhet

Tezakaftor/ivakaftor

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
InfeksiøseNasofaryngitt
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
LuftveierTette bihuler
NevrologiskeSvimmelhet

Ivakaftor monoterapi

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré
Hud
Svært vanligeUtslett
Infeksiøse
Svært vanligeNasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
VanligeRhinitt
Kjønnsorganer/bryst
VanligeKul i brystet
Mindre vanligeBrystinflammasjon, brystvorteforstyrrelse, brystvortesmerter, gynekomasti
Lever/galle
Svært vanligeØkte transaminaser
Luftveier
Svært vanligeOrofaryngeal smerte, tett nese
VanligeFaryngealt erytem, tette bihuler
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
Undersøkelser
Svært vanligeBakterier i sputum
Øre
VanligeTinnitus, trommehinnehyperemi, vestibulær lidelse, øresmerte, øreubehag
Mindre vanligeØretetthet

Ivakaftor monoterapi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré
HudUtslett
InfeksiøseNasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Lever/galleØkte transaminaser
LuftveierOrofaryngeal smerte, tett nese
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
UndersøkelserBakterier i sputum
Vanlige
InfeksiøseRhinitt
Kjønnsorganer/brystKul i brystet
LuftveierFaryngealt erytem, tette bihuler
ØreTinnitus, trommehinnehyperemi, vestibulær lidelse, øresmerte, øreubehag
Mindre vanlige
Kjønnsorganer/brystBrystinflammasjon, brystvorteforstyrrelse, brystvortesmerter, gynekomasti
ØreØretetthet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk behandling med overvåkning av vitale tegn, leverfunksjonsprøver og observasjon av klinisk status.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Tezakaftor er en selektiv CFTR-korrigerende substans som bedrer cellulær prosessering og transport slik at mengden CFTR på celleoverflaten øker, noe som gir økt kloridtransport. Ivakaftor er en CFTR-forsterker som bidrar til økt kloridtransport ved å øke sannsynligheten for åpen kanal (eller regulering) av CFTR-proteinet på celleoverflaten. Den kombinerte effekten gir økt mengde og funksjon av CFTR på celleoverflaten, og dermed økt høyde av luftveisoverflatevæske og ciliærbevegelsesfrekvens i bronkialepitel. Eksakt mekanisme er ikke fastslått.
Absorpsjon: Median Tmax er for tezakaftor ca. 4 timer og for ivakaftor ca. 6 timer etter måltid. AUC for ivakaftor øker ca. 3 ganger når tatt med fettholdig mat.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Vd for tezakaftor er 271 (±157) liter, for ivakaftor 206 (±83) liter.
Halveringstid: Ca. 156 timer for tezakaftor, ca. 9 timer for ivakaftor. Tilsynelatende clearance ca. 1,3 liter/time for tezakaftor, ca. 15,7 liter/time for ivakaftor.
Metabolisme: Tezakaftor metaboliseres av CYP3A4 og CYP3A5 (inkl. til flere aktive metabolitter). Ivakaftor metaboliseres primært av CYP3A og CYP3A5 (inkl. til 1 aktiv metabolitt).
Utskillelse: Tezakaftor via feces (72%) og urin (14%). Ivakaftor via feces (87,8%), ubetydelig urinutskillelse.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Symkevi, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg/150 mg28 stk. (blister)
396604
H-resept
-
75734,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05/2020