Middel mot cystisk fibrose.

R07A X31 (Ivakaftor, Tezakaftor)TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg/150 mg: Hver tablett inneh.: Tezakaftor 100 mg, ivakaftor 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling, i kombinasjonsregime med ivakaftor 150 mg tabletter, av pasienter med cystisk fibrose (CF) fra 12 års alder som er homozygote for F508del-mutasjonen, eller som er heterozygote for F508del-mutasjonen og har én av følgende mutasjoner i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272 26A→G og 3849+10kbC→T.

Dosering

Skal kun forskrives av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose. Ved ukjent genotype skal en nøyaktig og validert genotypingsmetode foretas.
Voksne, ungdom og barn >12 år: Anbefalt dose er 1 tablett tezakaftor/ivakaftor om morgenen og 1 tablett ivakaftor 150 mg om kvelden, 12 timer mellomrom.
Glemt dose: Dersom >6 timer er gått fra glemt dose, skal pasienten vente til neste fastsatte dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) anbefales dosereduksjon til kun 1 tablett tezakaftor/ivakaftor om morgenen. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) anbefales ikke bruk med mindre nytte oppveier risiko; dosereduksjon til 1 tablett tezakaftor/ivakaftor med doseringsintervall ut fra klinisk respons og tolerabilitet. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere: Ved samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere, bør dosen reduseres til 1 tablett tezakaftor/ivakaftor annenhver dag og 1 tablett ivakaftor annenhver dag; motsatte dager. Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere, bør dosen reduseres til 1 tablett tezakaftor/ivakaftor 2 ganger i uken, tatt med 3-4 dagers mellomrom.
Administrering: Bør tas med fettholdig mat, se pakningsvedlegget. Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller oppløses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Brukes ved sterkt nedsatt leverfunksjon kun dersom nytten forventes å oppveie risiko, se Dosering. Leverfunksjonsprøver er anbefalt hver 3. måned 1. behandlingsår og deretter årlig. Ved tidligere forhøyet ALAT, ASAT eller bilirubin, bør doseringen avbrytes og laboratorieprøver overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører, og videre behandling bør overveies etter individuell nytte-/risikovurdering. Bruk hos organtransplanterte anbefales ikke. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos barn, da ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert hos barn. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever svimmelhet, bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av CYP3A-induktorer kan gi redusert effekt, og samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer anbefales ikke. Dosen bør justeres ved samtidig bruk av moderate eller sterke CYP3A-hemmere, da eksponeringen kan økes. Mat eller drikke som inneholder grapefrukt eller pomerans (bitre appelsiner) bør unngås, da eksponeringen kan økes. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av P-gp-hemmere. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av OATP1B1-substrater. Substrater for transportproteinene OCT1 (SLC22A1), MATE1 (SLC47A1), MATE2 (SLC47A) og BSEP (ABCB11) bør brukes med forsiktighet. INR-overvåkning anbefales ved samtidig bruk av warfarin, da ivakaftor kan hemme CYP2C9. Det bør utvises forsiktighet, og relevant overvåkning anbefales, ved samtidig bruk med digoksin eller andre P-gp-substrater med lav terapeutisk indeks.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Bruk under graviditet bør unngås.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må besluttes om amming eller behandling skal opphøre.
Fertilitet: Effekt på fertilitet er ukjent.

 

Bivirkninger

Tezakaftor/ivakaftor

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt
Luftveier
Vanlige Tette bihuler
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Svimmelhet

Tezakaftor/ivakaftor

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Infeksiøse Nasofaryngitt
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Luftveier Tette bihuler
Nevrologiske Svimmelhet

Ivakaftor monoterapi

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte, diaré
Hud
Svært vanlige Utslett
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Vanlige Rhinitt
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Kul i brystet
Mindre vanlige Brystinflammasjon, brystvorteforstyrrelse, brystvortesmerter, gynekomasti
Lever/galle
Svært vanlige Økte transaminaser
Luftveier
Svært vanlige Orofaryngeal smerte, tett nese
Vanlige Faryngealt erytem, tette bihuler
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Undersøkelser
Svært vanlige Bakterier i sputum
Øre
Vanlige Tinnitus, trommehinnehyperemi, vestibulær lidelse, øresmerte, øreubehag
Mindre vanlige Øretetthet

Ivakaftor monoterapi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré
Hud Utslett
Infeksiøse Nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Lever/galle Økte transaminaser
Luftveier Orofaryngeal smerte, tett nese
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Undersøkelser Bakterier i sputum
Vanlige
Infeksiøse Rhinitt
Kjønnsorganer/bryst Kul i brystet
Luftveier Faryngealt erytem, tette bihuler
Øre Tinnitus, trommehinnehyperemi, vestibulær lidelse, øresmerte, øreubehag
Mindre vanlige
Kjønnsorganer/bryst Brystinflammasjon, brystvorteforstyrrelse, brystvortesmerter, gynekomasti
Øre Øretetthet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk behandling med overvåkning av vitale tegn, leverfunksjonsprøver og observasjon av klinisk status.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Tezakaftor er en selektiv CFTR-korrigerende substans som bedrer cellulær prosessering og transport slik at mengden CFTR på celleoverflaten øker, noe som gir økt kloridtransport. Ivakaftor er en CFTR-forsterker som bidrar til økt kloridtransport ved å øke sannsynligheten for åpen kanal (eller regulering) av CFTR-proteinet på celleoverflaten. Den kombinerte effekten gir økt mengde og funksjon av CFTR på celleoverflaten, og dermed økt høyde av luftveisoverflatevæske og ciliærbevegelsesfrekvens i bronkialepitel. Eksakt mekanisme er ikke fastslått.
Absorpsjon: Median Tmax er for tezakaftor ca. 4 timer og for ivakaftor ca. 6 timer etter måltid. AUC for ivakaftor øker ca. 3 ganger når tatt med fettholdig mat.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Vd for tezakaftor er 271 (±157) liter, for ivakaftor 206 (±83) liter.
Halveringstid: Ca. 156 timer for tezakaftor, ca. 9 timer for ivakaftor. Tilsynelatende clearance ca. 1,3 liter/time for tezakaftor, ca. 15,7 liter/time for ivakaftor.
Metabolisme: Tezakaftor metaboliseres av CYP3A4 og CYP3A5 (inkl. til flere aktive metabolitter). Ivakaftor metaboliseres primært av CYP3A og CYP3A5 (inkl. til 1 aktiv metabolitt).
Utskillelse: Tezakaftor via feces (72%) og urin (14%). Ivakaftor via feces (87,8%), ubetydelig urinutskillelse.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Symkevi, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg/150 mg 28 stk. (blister)
396604
H-resept
-
75734,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05/2020