Suxamethonium chloride Aguettant

Aguettant


Perifertvirkende muskelrelaksantium, kolinderivat.

M03A B01 (Suksametonium)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Suksametoniumkloriddihydrat tilsv. suksametoniumklorid 10 mg, natriumklorid, ravsyre, natriumhydroksid/saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Voksne og ungdom >12 år: Til muskelrelaksasjon for å gjennomføre endotrakeal intubering under induksjon av generell anestesi eller i nødsituasjoner.

Dosering

Voksne og ungdom >12 år: For å gjennomføre endotrakeal intubering gis i.v. bolusinjeksjon på 1 mg/kg kroppsvekt. Dette gir vanligvis muskelavslapning etter ca. 30-60 sekunder, med varighet på ca. 2-6 minutter. Større doser vil gi mer langvarig muskelavslapning, men dobling av dosen gir ikke nødvendigvis dobbel så lang effektvarighet. Preparatet er begrenset til en enkelt administrering. Bruk av små doser med ikke-depolariserende muskelrelaksantia gitt minutter før suksametoniumadministrering er anbefalt for å redusere insidens og alvorlighetsgrad av muskelsmerter forbundet med suksametonium. Denne teknikken kan kreve bruk av suksametoniumdoser >1 mg/kg for å sikre tilfredsstillende forhold for endotrakeal intubering. Ved bruk av suksametonium hos ungdom >12 år bør det utvises forsiktighet, da det er mer sannsynlig at yngre pasienter har udiagnostisert myopati eller ukjent predisposisjon for malign hypertermi og rabdomyolyse, som gir økt risiko for alvorlige bivirkninger.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Opphør av suksametoniumvirkningen avhenger av plasmakolinesterase, som dannes i leveren. Selv om plasmakolinesterasenivået ofte faller ved leversykdom, er nivået sjelden lavt nok til å forlenge suksametoniumindusert apné signifikant. Nedsatt nyrefunksjon: 1 enkeltdose kan gis til pasienter med nedsatt nyrefunksjon ved fravær av hyperkalemi. Gjentatte eller større doser kan gi klinisk signifikant økning i serumkalium og skal ikke brukes. Barn <12 år: Skal ikke brukes, da inndelingen på den ferdigfylte sprøyten ikke tillater nøyaktig administrering. Eldre: Dosekrav kan sammenlignes med de for voksne.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Kun til engangsbruk. Må brukes umiddelbart etter åpning. Kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før administrering. Bruk kun klar og fargeløs væske uten partikler eller nedfall. Skal ikke blandes med andre legemidler, pga. manglende uforlikelighetsstudier.
Administrering: Gis i.v. Den ferdigfylte sprøyten kan ikke brukes i en sprøytepumpe.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Suksametonium har ingen effekt på bevissthetsnivået og skal derfor ikke gis til pasienter som ikke er i full narkose. Personlig eller familiær malign hypertermi i anamnesen. Suksametonium kan utløse vedvarende myofibrillære sammentrekninger hos følsomme personer. Pasienter med kjent arvelig atypisk plasmakolinesteraseaktivitet (butyrylkolinesterase) (tidligere langvarig og/eller forsterket respons i anamnesen). Pasienter med myopatier i skjelettmuskulatur (f.eks. Duchennes muskeldystrofi), da bruk av suksametonium kan være forbundet med malign hypertermi, ventrikkelarytmi og hjertestans sekundært til akutt rabdomyolyse med hyperkalemi. Personlig eller familiær medfødt myotonisykdom i anamnesen, slik som myotonia congenita og dystrophia myotonica (risiko for alvorlige myotoniske spasmer og stivhet). Suksametonium gir signifikant forbigående økning i intraokulært trykk (IOP), og bør derfor ikke brukes ved åpne øyeskader eller når økt IOP ikke er ønskelig, med mindre potensiell fordel oppveier potensiell risiko for øyet. Pasienter med utløst eller underliggende hyperkalemi; suksametonium er kontraindisert hos følgende pasienter: -Med eksisterende hyperkalemi. I fravær av hyperkalemi og nevropati er nyresvikt ikke en kontraindikasjon for administrering av en normal enkeltdose, men gjentatte eller større doser kan gi klinisk signifikant økning i serumkalium og skal ikke brukes. -Under restituering etter store traumer eller alvorlige brannsår. Perioden med størst risiko for hyperkalemi kan forlenges ytterligere ved forsinket tilheling pga. vedvarende infeksjon. -Med nevrologisk svikt og akutt kraftig muskelsvinn (f.eks. skader i øvre og/eller nedre motornevroner). Potensialet for kaliumfrisetting foreligger de første 6 månedene etter akutt inntreden av nevrologisk svikt og korrelerer med grad og omfang av muskelparalyse. Pasienter som har vært immobilisert over lang tid kan ha tilsvarende risiko.

Forsiktighetsregler

Suksametonium paralyserer respirasjonsmusklene samt annen skjelettmuskulatur, men påvirker ikke bevissthetsnivået. Det anbefales å bruke en egnet teknikk for nevromuskulær overvåkning for å evaluere nevromuskulær blokade og restituering. Anafylaktisk reaksjon: Allergiske eller ikke-allergiske anafylaktiske reaksjoner er rapportert. Vanligste manifestasjoner er erytem eller utslett, generalisert eller begrenset til injeksjonsstedet, og som potensielt kan utvikle seg til anafylaktisk sjokk og/eller bronkospasme. I visse tilfeller er bronkospasme og/eller anafylaktisk sjokk ikke forbundet med hudreaksjoner. Angioødem er også rapportert. Ved første tegn skal preparatet seponeres dersom injeksjonen ikke ble fullført, og symptomatisk behandling skal gis (også ved allergisk reaksjon). Det skal også gjennomføres allergologiske tester (umiddelbar prøve, deretter prikktest). Kryssoverfølsomhet: Høy grad av kryssoverfølsomhet (>50%) mellom nevromuskulære blokkere er rapportert. Hvis mulig, bør derfor overfølsomhet for andre nevromuskulære blokkere utelukkes før bruk. Suksametonium skal kun brukes hos følsomme pasienter hvis absolutt nødvendig. Etter overfølsomhetsreaksjon under generell anestesi skal det testes for overfølsomhet for andre nevromuskulære blokkere. Redusert aktivitet av eller mangel på plasmakolinesterase: Suksametonium hydrolyseres raskt av plasmakolinesterase, som dermed begrenser nevromuskulærblokadens intensitet og varighet. Individer med redusert plasmakolinesteraseaktivitet har forlenget effekt av suksametonium. Ca. 0,05% har en arvelig årsak til redusert kolinesteraseaktivitet, slik at suksametoniumvirkningen forlenges med >1 time. Ved langvarig curarisering må kontrollert ventilering fortsette til spontan pusting forekommer og muskelfunksjon normaliseres. Langvarig og forsterket nevromuskulær blokade etter suksametoniuminjeksjon kan oppstå sekundært til redusert plasmakolinesteraseaktivitet ved følgende tilstander/patologiske forhold: Fysiologiske endringer som f.eks. ved graviditet og i barseltiden. Arvelig unormal plasmakolinesterase. Alvorlig generalisert tetanus, tuberkulose, andre alvorlige eller kroniske infeksjoner. Alvorlige brannskader. Kronisk invalidiserende sykdom, malignitet, kronisk anemi og underernæring. Terminal leversvikt, akutt eller kronisk nyresvikt. Autoimmune sykdommer; myksødem. Kollagensykdommer. Iatrogene tilstander; etter plasmabytte, plasmaferese, kardiopulmonal bypass, og som følge av samtidig legemiddelbehandling. Malign hypertermi (MH): Siden suksametonium kan brukes samtidig med andre anestesimidler (halogenerte), og siden MH under anestesi kan forekomme selv i fravær av kjent triggerfaktor, bør legen ha kjennskap til tidlige tegn på, diagnoser for, og behandling av MH. Isolert masseterspasme kan forekomme og forhindre intubering mens andre muskler er avslappet, men det kan også være et tidlig tegn på MH. Det bør derfor undersøkes om det finnes flere tegn på MH. Dersom MH oppstår, må alle anestesimidler forbundet med utvikling av dette (herunder suksametonium) seponeres umiddelbart, og det må umiddelbart iverksettes fullstendig støttende behandling. I.v. dantrolennatrium er det primære legemidlet til behandling og skal gis raskest mulig etter at diagnosen er stilt. Muskelsmerter: Forekommer hyppig og er mest vanlig hos ambulatoriske pasienter som gjennomgår kortvarige kirurgiske prosedyrer under generell anestesi. Det synes ikke å være noen direkte sammenheng mellom grad av synlig muskelfascikulasjon og insidens eller alvorlighetsgrad av smerter. Preparatet skal brukes med forsiktighet ved brudd eller muskelspasmer, da de innledende muskelfascikulasjonene kan gi ytterligere traumer. Hyperkalemi: Akutt forbigående økning i serumkalium (i størrelsesorden 0,5 mmol/liter) oppstår ofte etter bruk. Ved visse patologiske tilstander/forhold kan økningen være stor og gi alvorlig hjertearytmi og hjertestans. Ved alvorlig sepsis synes potensialet for hyperkalemi å være relatert til infeksjonens alvorlighetsgrad og varighet. Myasthenia gravis og andre myasteniske syndromer: Det er ikke tilrådelig å gi preparatet ved avansert myasthenia gravis. Selv om disse pasientene er resistente overfor suksametonium, får de en tilstand av fase II-blokade som kan gi forsinket restitusjon. Pasienter med Eaton-Lambert myastenisk syndrom er mer følsomme enn normalt overfor suksametonium, noe som krever dosereduksjon. Bradykardi og andre hjerterytmeforstyrrelser: Preparatet har ingen direkte virkning på myokardiet, men kan gi endring i hjerterytme, inkl. hjertestans, ved stimulering av både autonome nerveknuter og muskarinerge reseptorer. Hos friske voksne gir suksametonium av og til en lett, forbigående pulsreduksjon ved 1. administrering. Bradykardi sees oftere hos barn og ved gjentatt administrering både hos barn og voksne. Suksametonium kan også forsterke bradykardi pga. halotan eller andre legemidler. Dette skal tas med i betraktningen når begge legemidlene brukes ved inngrep under anestesi. Forbehandling med i.v. atropin eller glykopyrronium reduserer signifikant insidens og alvorlighetsgrad av suksametoniumrelatert bradykardi. I fravær av underliggende eller utløst hyperkalemi sees ventrikulære arytmier sjelden etter bruk av suksametonium. Pasienter som tar digitalislignende legemidler er imidlertid mer utsatte for slike arytmier. Muskarinerge virkninger (f.eks. økt bronkie- og spyttsekresjon): Kan forebygges med profylaktisk bruk av atropin. Økt intraokulært trykk: Bruk av suksametonium er ikke anbefalt hos pasienter som gjennomgår kirurgisk inngrep med åpent øye. Hjelpestoffer: Inneholder 27,9 mg natrium pr. 10 ml, tilsv. 1,4% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Brukes alltid i kombinasjon med et legemiddel til generell anestesi, og derfor gjelder de vanlige forsiktighetsreglene knyttet til utføring av oppgaver etter generell anestesi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Legemidler eller substanser som reduserer normal plasmakolinesteraseaktivitet og som derfor kan forlenge den nevromuskulære blokkerende virkningen av suksametonium: Metoklopramid. Ekotiopat-øyedråper. SSRI. Antipsykotika: Fenelzin og promazin. Cytostatika: Syklofosfamid, tiotepa og irinotekan. Legemidler til generell anestesi: Ketamin. Histaminantagonister: Høye cimetidinkonsentrasjoner kan hemme pseudokolinesterase. Lokalbedøvelse og/eller antiarytmika: Prokain, kloroprokain, lidokain og prokainamid. Parasympatomimetika: Donepezil, galantamin, neostigmin, pyridostigmin, rivastigmin, edrofonium og takrinhydroklorid. Sympatomimetika (betaagonister): Bambuterol og terbutalin. Organofosfater: Diazinon, malation, klorpyrifos, diklorvos, propetamfos og dimpylat. Andre legemidler med potensiell skadelig virkning på plasmakolinesteraseaktivitet: Aprotinin, klorpromazin, østrogener og perorale prevensjonsmidler med østrogen, oksytocin, høydosesteroider. Legemidler som kan forsterke eller forlenge den nevromuskulære blokkerende virkningen av suksametonium via mekanismer som ikke er relatert til plasmakolinesteraseaktivitet: Litiumkarbonat. Kinin og klorokin. Antiarytmika: Kinidin, verapamil. Antibakterielle legemidler (forsterket virkning av suksametonium): Aminoglykosider, linkosamider (som klindamycin og linkomycin), polymyksiner (som kolistin og polymyksin B) og vankomycin. Antiepileptika: Karbamazepin og fenytoin. Betablokkere (forsterket/forlenget nevromuskulær blokade): Esmolol. Immunomodulatorer (forlenget nevromuskulær blokade): Azatioprin. Magnesium: Parenteralt magnesium (forsterket nevromuskulær blokade). Inhalasjonsanestetika: Halotan, enfluran, desfluran, isofluran, dietyleter og metoksyfluran har liten virkning på fase I-blokaden etter suksametoniuminjeksjon, men akselererer inntreden og forsterker intensiteten av en suksametoniumindusert fase II-blokade. Legemidler som kan forverre noen av bivirkningene av suksametonium: Hjerteglykosider: Pasienter som bruker digitalislignende legemidler er mer følsomme for virkningene av suksametoniumforverret hyperkalemi. Legemidler til generell anestesi: Propofol (økt risiko for myokarddepresjon og bradykardi). Andre interaksjoner: Konkurrerende nevromuskulære blokkere: Kombinasjon med konkurrerende nevromuskulære blokkere kan ha additive eller synergistiske virkninger. Rekkefølgen på administreringen kan imidlertid også påvirke interaksjonen. Tidligere bruk av en liten dose konkurrerende nevromuskulær blokker (f.eks. vekuronium) reduserer vanligvis virkningen av suksametonium, men dersom suksametonium gis under restitusjon fra en konkurrerende nevromuskulær blokker, kan antagonisme, forsterkning eller en kombinasjon av de 2 forekomme. Virkningen av en konkurrerende blokker kan forsterkes dersom den gis etter suksametonium.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Preparatet har ingen direkte virkning på uterus eller annen glatt muskulatur. I normale terapeutiske doser passerer det ikke placentabarrieren i tilstrekkelige mengder til å påvirke fosterets respirasjon. Fordelene ved bruk av preparatet som del av en rask sekvensinduksjon for generell anestesi, oppveier vanligvis mulig risiko for fosteret. Plasmanivået av kolinesterase faller i 1. trimester til ca. 70-80% av verdien før graviditet. Et ytterligere fall til ca. 60-70% av nivået før graviditet skjer innen 2-4 dager etter fødsel. Plasmanivået øker deretter til normalt i løpet av de neste 6 ukene. Følgelig kan en stor andel av gravide og barselpasienter ha lett forlenget nevromuskulær blokade etter bruk. Preparatet er ikke embryotoksisk eller teratogent hos 2 dyrearter. Bruk kan vurderes under graviditet, hvis nødvendig. Det bør imidlertid utvises forsiktighet etter bruk hos gravide og barselpasienter.
Amming: Ukjent om suksametonium eller dets metabolitter utskilles i morsmelk. Da suksametonium hydrolyseres raskt av plasmakolinesterase til inaktiv metabolitt, forventes det imidlertid ikke påvirkning på diende nyfødte/spedbarn.
Fertilitet: Ingen data mht. fertilitet. Da suksametonium hydrolyseres raskt av plasmakolinesterase til inaktiv metabolitt, forventes det imidlertid ingen påvirkning av fertilitet etter at farmakologisk effekt har opphørt.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Økt intragastrisk trykk1
Ukjent frekvens Forstørrede spyttkjertler, overdreven gastrisk sekresjon
Generelle
Vanlige Erytem på injeksjonsstedet
Sjeldne Malign hypertermi
Hjerte
Vanlige Arytmi (inkl. ventrikkelarytmi), bradykardi, takykardi
Ukjent frekvens Hjertestans
Hud
Vanlige Utslett
Immunsystemet
Vanlige Alvorlig anafylaktisk sjokk (kan være dødelig), anafylaktisk reaksjon2, bronkospasme, kardiovaskulær sykdom, kløe
Ukjent frekvens Angioødem
Kar
Vanlige Flushing, hypotensjon
Ukjent frekvens Hypertensjon
Luftveier
Sjeldne Bronkospasme, langvarig respirasjonsdepresjon
Ukjent frekvens Apné, overdreven bronkialsekresjon
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Postoperative muskelsmerter, ufrivillig muskelkontraksjon
Vanlige Myoglobinemi, myoglobinuri
Sjeldne Kjevespenning
Ukjent frekvens Rabdomyolyse
Nevrologiske
Vanlige Forbigående økt intrakranielt trykk1
Undersøkelser
Vanlige Forbigående økt kalium i blod
Øye
Vanlige Økt intraokulært trykk1

1Innledende økning; normaliseres etter noen minutter.

2Enten allergisk eller ikke-allergisk (ikke-spesifikk histaminutskillelse).

Hyperkalemirelatert hjertestans etter bruk hos pasienter med medfødt cerebral parese, tetanus, muskeldystrofi med ryggmargsskade og lukket hodeskade, er sett. Slike hendelser er også rapportert i sjeldne tilfeller hos barn med hittil udiagnostiserte muskelsykdommer.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Muskel-skjelettsystemet Postoperative muskelsmerter, ufrivillig muskelkontraksjon
Vanlige
Gastrointestinale Økt intragastrisk trykk1
Generelle Erytem på injeksjonsstedet
Hjerte Arytmi (inkl. ventrikkelarytmi), bradykardi, takykardi
Hud Utslett
Immunsystemet Alvorlig anafylaktisk sjokk (kan være dødelig), anafylaktisk reaksjon2, bronkospasme, kardiovaskulær sykdom, kløe
Kar Flushing, hypotensjon
Muskel-skjelettsystemet Myoglobinemi, myoglobinuri
Nevrologiske Forbigående økt intrakranielt trykk1
Undersøkelser Forbigående økt kalium i blod
Øye Økt intraokulært trykk1
Sjeldne
Generelle Malign hypertermi
Luftveier Bronkospasme, langvarig respirasjonsdepresjon
Muskel-skjelettsystemet Kjevespenning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Forstørrede spyttkjertler, overdreven gastrisk sekresjon
Hjerte Hjertestans
Immunsystemet Angioødem
Kar Hypertensjon
Luftveier Apné, overdreven bronkialsekresjon
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse

1Innledende økning; normaliseres etter noen minutter.

2Enten allergisk eller ikke-allergisk (ikke-spesifikk histaminutskillelse).

Hyperkalemirelatert hjertestans etter bruk hos pasienter med medfødt cerebral parese, tetanus, muskeldystrofi med ryggmargsskade og lukket hodeskade, er sett. Slike hendelser er også rapportert i sjeldne tilfeller hos barn med hittil udiagnostiserte muskelsykdommer.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Apné og langvarig muskelparalyse.
Behandling: Svært viktig å sikre frie luftveier og tilstrekkelig ventilering inntil spontan respirasjon forekommer. Neostigmin og andre kolinesterasehemmere er ikke antidoter, men vil vanligvis forsterke depolariserende virkning. I noen tilfeller der virkningen av suksametonium er langvarig, kan den karakteristiske depolariseringsblokaden (fase I) endres til en blokade med en ikke-depolariserende blokades (fase II) egenskaper. Bruk av neostigmin til å reversere en suksametoniumindusert fase II-blokade avhenger av legens individuelle vurdering. Overvåkning av nevromuskulær funksjon vil gi verdifull informasjon mht. denne beslutningen. Ved bruk av neostigmin skal det gis sammen med tilstrekkelig dose antikolinergikum, slik som atropin.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ultrakorttidsvirkende depolariserende nevromuskulært blokkerende legemiddel som virker på den motoriske endeplaten i skjelettmuskulatur og gir slapp muskelparalyse (fase I-blokade). Diffunderer langsomt til endeplaten og konsentrasjonen ved endeplaten opprettholdes lenge nok til å gi tap av elektrisk eksiterbarhet. Depolariseringen av muskelendeplaten gir en spenningsgradient som gir åpning av spenningsstyrte ionekanaler i muskelen, noe som gir forbigående muskelsammentrekning. Selv om endeplaten forblir depolarisert, kompenserer muskelmembranen for depolariseringen og forblir avslappet.
Absorpsjon: Raskt. Virkning inntrer etter ca. 30-60 sekunder (ved i.v. injeksjon) og varer i 2-6 minutter.
Metabolisme: Hydrolyseres av plasmakolinesterase (pseudokolinesterase).
Utskillelse: En liten andel utskilles uendret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Den ferdigfylte sprøyten skal oppbevares i uåpnet blisterpakning frem til bruk. Må brukes umiddelbart etter åpning. Kan oppbevares i en kort periode ved høyst 25°C. Når preparatet først er tatt ut av kjøleskapet, skal det uansett kastes etter 30 dager.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Suxamethonium chloride Aguettant, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 10 × 10 ml (ferdigfylt sprøyte)
136223
-
-
3500,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2020