Antiviralt middel, hiv-1-kapsidhemmer.

J05A X31 (Lenakapavir)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 464 mg: Hvert hetteglass inneh.: Lenakapavirnatrium tilsv. lenakapavir 463,5 mg, makrogol, vann til injeksjonsvæsker.


TABLETTER, filmdrasjerte 300 mg: Hver tablett inneh.: Lenakapavirnatrium tilsv. lenakapavir 300 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

I kombinasjon med annet/andre antiretroviralt/antiretrovirale legemiddel/legemidler, til behandling av voksne med multilegemiddelresistent hiv‑1‑infeksjon som det ellers ikke er mulig å konstruere et suppressivt antiviralt regime for. Tablett gis som oral startdose før langtidsvirkende injeksjon med lenakapavir.

Dosering

Behandling skal forskrives av lege med erfaring fra behandling av hivinfeksjon. Før behandlingsstart skal helsepersonell nøye utvelge pasienter som samtykker til behandlingsplanen og informere om viktigheten av å følge denne for å opprettholde viral suppresjon og redusere risikoen for viral gjenoppblussing og resistensutvikling assosiert med glemte doser. I tillegg skal det informeres om viktigheten av å følge et optimert bakgrunnsregime for ytterligere å redusere risikoen for viral gjenoppblussing og resistensutvikling.
Behandlingsstart
Tabletter skal tas som oral startdose før administrering av injeksjon.
Tabell 1: Anbefalt behandlingsregime, tidsplan for oppstart:

Dag 1

600 mg oralt (2 tabletter à 300 mg)

Dag 2

600 mg oralt (2 tabletter à 300 mg)

Dag 8

300 mg oralt (1 tablett à 300 mg)

Dag 15

927 mg som s.c. injeksjon (2 injeksjoner1 à 1,5 ml)

1Injeksjonene gis på separate steder i abdomen.
Vedlikeholdsdosering
Anbefalt dose er 927 mg (2 injeksjoner à 1,5 ml) som s.c. injeksjon 1 gang hver 6. måned (26 uker) fra datoen for forrige injeksjon (+/- 2 uker).
Glemt dose Tabletter: Hvis oral dose på dag 2 (600 mg) glemmes i <6 dager, skal 600 mg tas så snart mulig og 300 mg innen dag 8. Hvis den glemmes i ≥6 dager, skal 600 mg tas så snart som mulig og 300 mg på dag 15. Hvis oral dose på dag 8 (300 mg) glemmes i <6 dager, skal 300 mg tas så snart mulig. Hvis den glemmes i ≥6 dager, skal 300 mg tas på dag 15. Uansett tidspunktet for inntak av oral dose på dag 2 eller dag 8, skal s.c. injeksjon gis på dag 15 som beskrevet i tabellen. Ved oppkast <3 timer etter inntak av oral dose, skal en ny oral dose tas. Injeksjonsvæske: I løpet av vedlikeholdsperioden, hvis det er gått >28 uker siden forrige injeksjon og hvis det er klinisk hensiktsmessig å fortsette behandlingen, skal regimet startes på nytt fra dag 1 (se tabell 1).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett/moderat nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh A/B). Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh C) pga. manglende data.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥15 ml/minutt). Brukes med forsiktighet ved terminal nyresykdom (ClCR <15 ml/minutt eller nyreerstatningsterapi) pga. manglende data.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering Injeksjonsvæske: Komponentene i injeksjonssettet er til engangsbruk. Tilgangsenhet for hetteglass skal benyttes. Bruk aseptisk teknikk. Inspiser oppløsningen visuelt mtp. partikler og misfarging før bruk. Oppløsningen er gul til brun. Skal ikke brukes hvis den er misfarget eller inneholder partikler. Skal administreres så snart som mulig etter at oppløsningen er trukket opp fra hetteglassene. Se også pakningsvedlegget.
Administrering Injeksjonsvæske: Gis s.c. i abdomen (2 injeksjoner, hver på et separat sted) av helsepersonell (se pakningsvedlegget og bruksanvisningen i injeksjonssettet). Tabletter: Kan tas med eller uten mat. Skal ikke tygges, knuses eller deles, da effekt på absorpsjon ikke er undersøkt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av sterke CYP3A-, P-gp- og UGT1A1-induktorer, som antimykobakterielle midler (rifampicin), antikonvulsiva (karbamazepin, fenytoin) og plantebaserte legemidler (johannesurt (prikkperikum)).

Forsiktighetsregler

Risiko for resistens etter seponering: Ved seponering er det avgjørende å innføre et alternativt, fullstendig suppressivt antiretroviralt regime for å minimere risiko for virusresistens, hvis mulig, ≤28 uker etter siste injeksjon. Ved mistanke om virologisk svikt, skal det innføres et alternativt regime hvis mulig. Bruk av andre legemidler etter seponering: Ved seponering kan restkonsentrasjoner av lenakapavir bli værende i systemisk sirkulasjon i lengre perioder. Dette kan påvirke eksponering for andre legemidler (dvs. sensitive CYP3A-substrater) som igangsettes ≤9 måneder etter siste s.c. dose, men forventes ikke å påvirke eksponering for andre antiretrovirale midler som igangsettes etter seponering av lenakapavir. Immunrekonstitusjonssyndrom: Hos hiv‑infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av kombinert antiretroviral behandling (CART), kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og gi alvorlige tilstander eller symptomforverring. Slike reaksjoner, inkl. cytomegalovirusretinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis jirovecii‑pneumonier, er særlig sett de første ukene/månedene etter oppstart av CART. Ethvert symptom på inflammasjon bør utredes, og behandling startes ved behov. Autoimmune forstyrrelser (som Graves sykdom og autoimmun hepatitt) kan også forekomme ved immunreaktivering. Dette kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Opportunistiske infeksjoner: Pasientene skal informeres om at antiretroviral behandling ikke helbreder hivinfeksjon, og at de kan fortsette å utvikle opportunistiske infeksjoner og andre komplikasjoner forbundet med hivinfeksjon, og derfor bør holdes under nøye observasjon av lege med erfaring med behandling av hiv‑relaterte lidelser. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. injeksjon/tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Det forventes ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Effekt av andre legemidler på lenakapavirs farmakokinetikk: Lenakapavir er et CYP3A-, P-gp- og UGT1A1-substrat. Samtidig bruk av sterke CYP3A-, P-gp- og UGT1A1-induktorer, som rifampicin, karbamazepin, fenytoin og johannesurt (prikkperikum), kan gi tap av terapeutisk effekt av lenakapavir og resistensutvikling, og er derfor kontraindisert. Samtidig bruk av moderate CYP3A- og P-gp-induktorer, som rifabutin, okskarbazepin, fenobarbital, atazanavir/kobicistat, efavirenz, etravirin, nevirapin, tipranavir/ritonavir, kan også redusere lenakapavirs plasmakonsentrasjon signifikant, og er ikke anbefalt. Samtidig bruk av sterke CYP3A-, P-gp- og UGT1A1-hemmere sammen (dvs. alle 3 metabolismeveier), som atazanavir/kobicistat, kan øke lenakapavirs plasmakonsentrasjon signifikant, og er ikke anbefalt. Sterke CYP3A4‑hemmere alene (f.eks. vorikonazol) eller sterke CYP3A- og P-gp-hemmere sammen (f.eks. kobicistat) gir ikke klinisk relevant økt lenakapavireksponering. Effekt av lenakapavir på andre legemidlers farmakokinetikk: Lenakapavir er en moderat CYP3A-hemmer. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av følsomme CYP3A‑substrater med lav terapeutisk indeks. PDE5-hemmerkonsentrasjon kan øke ved samtidig bruk av lenakapavir. PDE-5-hemmere ved pulmonal arteriell hypertensjon: Samtidig bruk av tadalafil anbefales ikke. PDE-5-hemmere ved erektil dysfunksjon: Sildenafil: 25 mg startdose anbefales. Vardenafil: ≤5 mg i en 24-timers periode. Tadalafil: Bruk ved behov: ≤10 mg hver 72. time. Bruk 1 gang daglig: ≤2,5 mg. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av lenakapavir og dihydroergotamin, ergotamin, midazolam eller triazolam. Systemiske kortikosteroider, lovastatin eller simvastatin som brukes samtidig med lenakapavir skal startes med laveste startdose og titreres forsiktig under overvåkning for sikkerhet. Forsiktighet og overvåkning av terapeutisk konsentrasjon av digoksin anbefales. Pga. blødningsrisiko kan det være nødvendig med dosejustering av direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) (se preparatomtale for DOAK).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen/begrensede data fra bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte/indirekte skadelige effekter mht. svangerskapsforløp, fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet, hvis ikke kvinnens tilstand nødvendiggjør behandling.
AmmingOvergang i human morsmelk er ukjent. Lave plasmanivåer er sett hos diende rotteavkom, uten effekt på avkommet. For å unngå hiv-overføring anbefales det at hiv-smittede kvinner ikke ammer.
FertilitetIngen humane data. Dyrestudier indikerer ingen effekter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingOvervåkning for tegn og symptomer på bivirkninger. Generelle støttetiltak, inkl. overvåkning av vitale tegn og klinisk status. Ettersom lenakapavir er sterkt proteinbundet, er det usannsynlig at det fjernes i signifikant grad ved dialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFlertrinns, selektiv hemmer av hiv‑1‑kapsidfunksjonen, som bindes direkte til grensesnittet mellom kapsidprotein (CA)‑underenhetene. Hemmer hiv‑1‑replikering ved å interferere med flere essensielle trinn i virusets livssyklus, inkl. kapsidmediert nukleusopptak av hiv‑1 proviralt DNA (ved å blokkere binding av nukleusimportproteiner til kapsid), virussammensetning og ­frigjøring (ved å interferere med gag-/gag‑pol‑funksjonen, noe som reduserer produksjonen av CA‑underenheter) og kapsidkjerneformasjon (ved å forstyrre frekvensen av kapsidunderenhet‑assosiasjon, noe som fører til misdannede kapsider).
AbsorpsjonLenakapavireksponeringen (AUCτ, Cmax og Ctrough) var 29-84% høyere hos svært behandlingserfarne pasienter med hiv‑1‑infeksjon sammenlignet med personer uten hiv‑1‑infeksjon. Oral administrering: Tmax ca. 4 timer. Biotilgjengeligheten er lav (ca. 6-10%). S.c. administrering: Fullstendig absorpsjon, og pga. langsom frigjøring fra administreringsstedet, er absorpsjonsprofilen kompleks. Tmax 84 dager.
ProteinbindingCa. 99,8%.
FordelingVd 976 liter.
HalveringstidMedian halveringstid etter oral og s.c. administrering varierte fra hhv. 10-12 dager og 8-12 uker. Clearance 60 ml/minutt.
MetabolismeI liten grad.
UtskillelsePrimært uendret i feces, <1% i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Injeksjonsvæske: Oppbevar hetteglassene i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Etter at oppløsning er trukket opp i sprøyten: Skal fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er vist i 4 timer ved 25°C. Tabletter: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Andre opplysninger

Doseringssett med injeksjonsvæske inneholder 2 hetteglass à 1,5 ml, 2 tilgangsenheter for hetteglass, 2 engangssprøyter og 2 sikkerhetsinjeksjonsnåler til s.c. injeksjon (22 gauge, 12,7 mm).

 

Pakninger, priser og refusjon

Sunlenca, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
464 mg 2 × 1,5 ml (hettegl.)
054901
- 274 733,80 C

Sunlenca, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
300 mg 5 stk. (blister)
097367
- 45 819,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Sunlenca INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 464 mg

Sunlenca TABLETTER, filmdrasjerte 300 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08/2022


Sist endret: 09.01.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)