Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer.

L04A C22 (Spesolimab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 450 mg: Hvert hetteglass (7,5 ml) inneh.: Spesolimab 450 mg, natriumacetattrihydrat, iseddik, sukrose, arganinhydroklorid, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av oppbluss hos voksne med generalisert pustuløs psoriasis (GPP).

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal startes og følges opp av lege med erfaring innen håndtering av pasienter med inflammatoriske hudsykdommer.
Voksne inkl. eldre
1 enkeltdose på 900 mg (2 hetteglass à 450 mg/7,5 ml) gis som i.v. infusjon etter fortynning. Hvis symptomer på oppbluss vedvarer, kan en ytterligere dose på 900 mg gis 1 uke etter 1. dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn og ungdom: Ingen data hos ungdom 12-18 år. Bruk er ikke relevant hos barn <12 år.
Tilberedning/Håndtering Inspiseres visuelt før bruk. Skal være klar til svakt opaliserende, fargeløs til svakt brungul. Skal ikke brukes hvis oppløsningen er uklar, misfarget eller inneholder store/fargede partikler. Kun til engangsbruk. Bruk aseptisk teknikk. Trekk ut 15 ml fra en 100 ml beholder natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, og erstatt langsomt med 15 ml spesolimab konsentrat (2 hetteglass à 450 mg/7,5 ml). Bland forsiktig. Fortynnet infusjonsvæske skal brukes umiddelbart. Skal ikke blandes med andre legemidler. En eksisterende i.v. slange kan brukes dersom legemidlet er kompatibelt med utstyret, se Andre opplysninger. Slangen skal da skylles med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske før og etter infusjon. Ingen annen infusjon skal gis parallelt gjennom samme i.v. tilgang.
Administrering Kun til i.v. infusjon. Skal ikke gis som en i.v. støtdose eller bolus. Fortynnet oppløsning gis som kontinuerlig i.v. infusjon gjennom et sterilt, ikke-pyrogent, 0,2 µm in-line-filter, over 90 minutter. Hvis infusjonen gis langsommere, eller stanses midlertidig, skal total infusjonstid (inkl. stans) ikke overskride 180 minutter.

Kontraindikasjoner

Alvorlig/livstruende overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk relevante aktive infeksjoner (f.eks. aktiv tuberkulose).

Forsiktighetsregler

Infeksjoner: Infeksjonsrisikoen kan øke. Hos pasienter med kronisk infeksjon eller anamnese med tilbakevendende infeksjon, skal nytte/risiko vurderes før forskrivning. Behandling skal ikke startes ved klinisk relevant aktiv infeksjon før infeksjonen er overstått eller tilstrekkelig behandlet. Pasienter skal rådes til å oppsøke lege ved tegn/symptomer på klinisk relevant infeksjon etter spesolimabbehandling. Tuberkulose: Pasienter skal screenes for tuberkulose før behandlingsstart. Kontraindisert hos pasienter med aktiv TB. Anti-TB-behandling skal vurderes før behandlingsstart hos pasienter med latent TB, tidligere TB eller mulig tidligere eksponering for personer med aktiv tuberkulose der tilstrekkelig behandling ikke kan bekreftes. Pasienten skal overvåkes for tegn/symptomer på aktiv TB etter spesolimabbehandling. Overfølsomhet og infusjonsrelaterte reaksjoner: Kan oppstå med monoklonale antistoffer, som spesolimab. Kan omfatte akutte reaksjoner, som anafylaksi, og forsinkede reaksjoner, f.eks. legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Ved tegn på anafylaksi eller annen alvorlig overfølsomhet, skal behandlingen seponeres umiddelbart og egnet behandling startes. Ved mild/moderat overfølsomhet under infusjonen, skal behandlingen avbrytes og hensiktsmessig medisinsk behandling (f.eks. systemiske antihistaminer og/eller kortikosteroider) vurderes. Når symptomer på overfølsomhet har opphørt, kan infusjonen gjenopptas med en langsommere infusjonshastighet med gradvis økning for å fullføre infusjonen. Bruk ved akutt, livstruende oppbluss av GPP: Ingen erfaring. Samtidig bruk med andre GPP-behandlinger: Samtidig bruk med andre immunsuppressiver anbefales ikke. Ved oppstart av spesolimabbehandling bør andre GPP-behandlinger stoppes. Annen behandling av oppbluss (f.eks. med systemiske immunsuppressiver) bør ikke gis samtidig. Re-behandling: Svært begrensede sikkerhets- og effektdata for re-behandling ved påfølgende nytt oppbluss. Vaksinasjoner: Effekt på vaksiner er ukjent. Levende vaksiner skal ikke gis samtidig med spesolimab. Intervallet mellom vaksinasjon med levende vaksiner og oppstart av spesolimabbehandling skal være minst 4 uker. Levende vaksiner skal ikke gis i minst 16 uker etter behandling. Perifer nevropati: Er rapportert. Potensialet for perifer nevropati er ukjent. Legen skal være oppmerksom på symptomer som kan tyde på nyoppstått perifer nevropati. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

Ingen studier er utført. Cytokinmediert CYP‑interaksjon forventes ikke ved behandling av oppbluss av GPP. Levende vaksiner skal ikke gis samtidig med spesolimab, se Forsiktighetsregler. Begrenset erfaring med kombinasjon med immunsuppressiver hos pasienter med GPP.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen/begrensede data om bruk hos gravide. Prekliniske studier med et surrogat, musespesifikt anti-IL36R monoklonalt antistoff, indikerer ikke direkte/indirekte skadelige effekter relatert til reproduksjonstoksisitet. Humant immunglobulin (IgG) kan krysse placentabarrieren. Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk under graviditet.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent. Humant IgG utskilles i morsmelk de første dagene etter fødsel, og avtar til lave nivåer kort tid etterpå. Risiko for barn som ammes kan derfor ikke utelukkes i denne korte perioden. Kan deretter brukes under amming hvis klinisk nødvendig. Ved behandling opptil de siste månedene av graviditeten, kan amming startes umiddelbart etter fødsel.
FertilitetIngen data om effekt på human fertilitet. Musestudier med et surrogat, musespesifikt anti-IL36R monoklonalt antistoff, indikerer ikke direkte/indirekte skadelige effekter relatert til fertilitet fra antagonisme av IL36R.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Maks. enkeltdose gitt i kliniske studier var 1200 mg.
SymptomerBivirkninger samsvarer med sikkerhetsprofilen.
BehandlingOvervåkning for tegn/symptomer på bivirkninger, symptomatisk behandling igangsettes ved behov.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHumanisert monoklonalt IgG1-antistoff som blokkerer human IL-36R-signalering. Binding av spesolimab til IL-36R hindrer påfølgende aktivering av IL-36R ved beslektede ligander (IL-36 α, β og γ) og nedstrømsaktivering av proinflammatoriske signalveier.
AbsorpsjonEstimert AUC0‑∞ og Cmax var hhv. 4750 µg × dag/ml og 238 µg/ml. Hos enkelte med ADA‑titerverdi >4000 var plasmakonsentrasjonen av spesolimab redusert.
FordelingVd er 6,4 liter.
Halveringstid25,5 dager. Hos enkelte med ADA‑titerverdi >4000 var clearance økt.
MetabolismeUkjent. Nedbrytning til små peptider og aminosyrer via katabolske signalveier tilsvarende endogent IgG forventes.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet hetteglass: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares ved ≤30°C i opptil 24 timer hvis det oppbevares i originalpakningen beskyttet mot lys. Etter åpning: Skal av mikrobiologiske hensyn fortynnes og infunderes umiddelbart etter åpning. Etter klargjøring: Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er vist for 24 timer ved 2-30°C. Skal fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid- og forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold. I tiden mellom klargjøring og start av administrering skal infusjonsvæsken beskyttes mot lys iht. lokale standardprosedyrer.

Andre opplysninger

Kompatibelt med utstyrspakke til infusjon bestående av polyvinylklorid (PVC), polyetylen (PE), polypropylen (PP), polybutadien og polyuretan (PUR), og in‑line‑filtermembran bestående av polyetersulfon (PES, nøytral og positivt ladet) og positivt ladet polyamid (PA).

 

Pakninger, priser og refusjon

Spevigo, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
450 mg 2 stk. (hettegl.)
157922

-

247 317,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Spevigo KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 450 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.12.2022


Sist endret: 18.04.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)