KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Vinorelbin 10 mg (som tartrat), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Til behandling av pasienter med metastatisk brystkreft (stadium 4), som monoterapi, der antrasyklin- og taxan-inneholdende kjemoterapi har sviktet eller ikke er hensiktsmessig. Ikke-småcellet lungekreft (stadium 3 eller 4).

Dosering

Voksne
Vanlig dose med vinorelbin er 25-30 mg​/​m2 kroppsoverflate 1 gang i uken. I kombinasjon med andre cytostatika bør eksakt dose tas iht. behandlingsprotokollen. Vinorelbin kan administreres som langsom bolus (6-10 minutter) etter fortynning i 20-50 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning til injeksjon eller i 5% (w​/​v) glukoseoppløsning til injeksjon, eller som kort infusjon (20-30 minutter) etter fortynning i 125 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning til injeksjon eller i 5% (w​/​v) glukoseoppløsning til injeksjon. Administrering bør alltid etterfølges av en infusjon av natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning med minst 250 ml for å skylle venen. Maks. tolererte dose pr. administrering: 35,4 mg​/​m2 kroppsoverflate. Maks. totaldose pr. administrering: 60 mg.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Studier for å gi retningslinjer for dosereduksjon mangler. Farmakokinetikken endres ikke ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Likevel anbefales en redusert dose på 20 mg​/​m2 og tett oppfølging av hematologiske parametere som et forebyggende tiltak.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Studier for å gi retningslinjer for dosereduksjon mangler. Pga. lavt nivå av renal utskillelse er det intet farmakokinetisk rasjonale for å redusere dosen ved nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn: Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt, og bruk er derfor ikke anbefalt.
  • Eldre: Klinisk erfaring har ikke påvist relevante forskjeller blant eldre mht. responsrate, men større følsomhet hos noen kan ikke utelukkes. Alder endrer ikke farmakokinetikken av vinorelbin.
Administrering Kun i.v. administrering etter passende fortynning. Intratekal administrering kan være dødelig.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for vinorelbin, andre vinkaalkaloider eller noen av innholdsstoffene. Antall nøytrofile <1500​/​mm3 eller alvorlig infeksjon nå eller nylig (i løpet av siste 2 uker). Antall trombocytter <100 000​/​mm3. Alvorlig nedsatt leverfunksjon som ikke er forbundet med tumorprosessen. Kombinasjon med gulfebervaksine. Graviditet. Amming.

Forsiktighetsregler

Bør administreres under tilsyn av en lege med erfaring i bruk av kjemoterapi. Vinorelbin må kun administreres intravenøst. Intratekal administrering er kontraindisert. Administrering bør alltid etterfølges av en infusjon av natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning for å skylle venen. Vinorelbin må administreres intravenøst med stor presisjon: Det er svært viktig å passe på at kanylen er nøyaktig plassert i venen før infusjon. Hvis vinorelbin lekker under administreringen, kan dette føre til betydelig lokal irritasjon. Infusjonen må da stanses umiddelbart, venen skylles med av natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning, og resten av dosen administreres i en annen vene. Data støtter bruk av behandling med hyaluronidase og tørr varme i tilfelle ekstravasasjon. Det anbefales å rådføre seg med en plastisk kirurg på de tidlige stadiene av nekrose eller kompartmentsyndrom, vedvarende eller progressiv smerte eller sviktende tradisjonell behandling. Behandling bør gjennomføres med nøye hematologisk monitorering (bestemmelse av hemoglobinnivå og antall leukocytter, granulocytter og trombocytter før hver ny injeksjon). Den dosebegrensende bivirkningen er hovedsakelig nøytropeni. Denne effekten er ikke-kumulativ, når bunnivået mellom 7 og 14 dager etter administreringen, og er raskt reversibel innen 5-7 dager. Dersom antallet nøytrofile er <1500​/​mm3 og​/​eller antallet trombocytter er <100 000​/​mm3, bør behandling utsettes til bedring, og pasienten bør følges opp. Administrering av legemidlet forventes å bli forsinket med 1 uke i ca. 35% av behandlingene. Ved tegn på infeksjon, bør en rask undersøkelse gjennomføres. Interstitiell lungesykdom er rapportert oftere i den japanske befolkningen. Spesiell oppmerksomhet bør utvises for denne spesifikke befolkningen. Ved betydelig nedsatt leverfunksjon bør dosen reduseres: Forsiktighet bør utvises, og det er viktig med nøye overvåking av hematologiske parametre. Da utskillelse via nyrene skjer i liten grad, er det ikke nødvendig å justere dosen ved nedsatt nyrefunksjon. Vinorelbin bør ikke gis samtidig med stråleterapi hvis behandlingsområdet omfatter leveren. For å unngå bronkospasme - særlig ved samtidig bruk med mitomycin C - bør egnede forholdsregler vurderes. Pasienter som behandles poliklinisk, bør informeres om at de bør kontakte lege ved dyspné. Det anbefales å utvise spesiell forsiktighet hos pasienter med iskemisk hjertesykdom i sykdomshistorien. Enhver kontakt med øynene må unngås, pga. fare for alvorlig irritasjon eller sårdannelse på hornhinnen dersom preparatet sprayes under trykk. Umiddelbar vask av øyet med rikelig med av natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning bør foretas dersom kontakt oppstår.

Interaksjoner

Pga. økning av tromboserisiko ved tumorsykdommer, er bruk av antikoagulerende behandling hyppig. Hvis pasienten får antikoagulantia, bør hyppigheten av INR (internasjonal normalisert ratio)-overvåking økes, pga. høy intraindividuell variasjon av koagulasjonsevne under sykdom, og ev. interaksjon mellom orale antikoagulantia og kjemoterapi mot kreft. Vinorelbin anbefales vanligvis ikke i kombinasjon med levende, svekkede vaksiner pga. risiko for generalisert, muligens dødelig vaksinesykdom. Denne risikoen er økt hos pasienter som allerede er immunsupprimerte av deres underliggende sykdom. Det anbefales å bruke en inaktivert vaksine der det finnes (poliomyelitt). For gulfebervaksine er samtidig bruk kontraindisert. Fenytoin: Anbefales ikke pga. risiko for forverring av kramper som følge av reduksjon av absorpsjon av fenytoin i fordøyelsessystemet pga. vinorelbin, eller risiko for økt toksisitet eller mangel på effekt av vinorelbin pga. økt hepatisk metabolisme av fenytoin. Ciklosporin, takrolimus: Overdreven immunsuppresjon med risiko for lymfoproliferasjon skal tas i betraktning. Itrakonazol bør ikke gis samtidig pga. risiko for økt nevrotoksisitet pga. reduksjon av deres levermetabolisme. Samtidig bruk av mitomycin C øker risikoen for bronkospasme og dyspné. I sjeldne tilfeller, særlig i kombinasjon med mitomycin, ble en interstitiell lungebetennelse observert. Vinorelbin er et P-gp-substrat, og samtidig bruk med hemmere eller induktorer av dette transportproteinet kan påvirke konsentrasjonen av vinorelbin. Kombinasjon med andre legemidler med kjent benmargstoksisitet forverrer sannsynligvis myelosuppressive bivirkninger. Siden CYP3A4 er hovedsakelig involvert i metabolismen av vinorelbin, kan kombinasjon med sterke hemmere av dette isoenzymet øke blodkonsentrasjon av vinorelbin, og kombinasjon med sterke induktorer av dette isoenzymet kan redusere blodkonsentrasjonene av vinorelbin. Sterke CYP3A4-hemmere eller -induktorer bør administreres med forsiktighet pga. risiko for å påvirke vinorelbinkonsentrasjonen. Kombinasjon med cisplatin (en meget vanlig kombinasjon) påvirker ikke de farmakokinetiske parametrene. Det er imidlertid høyere forekomst av granulocytopeni ved kombinasjon av vinorelbin og cisplatin enn ved vinorelbin som monoterapi. En økt forekomst av nøytropeni grad 3/4 er antydet når intravenøs vinorelbin og lapatinib ble forbundet i en klinisk fase I-studie. I denne studien var anbefalt dose av i.v. vinorelbin i en 3-ukers plan på dag 1 og dag 8 på 22,5 mg​/​m2 i kombinasjon med daglig lapatinib på 1000 mg. Denne typen kombinasjon bør gis med forsiktighet.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Ingen eller begrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist embryotoksisitet og teratogenisitet. Kvinner i fertil alder må informeres om å bruke sikker prevensjon under og opptil 3 måneder etter behandlingen, og lege skal informeres ved graviditet. Ved en vital indikasjon bør det utføres en medisinsk konsultasjon vedrørende risikoen for at behandlingen av en gravid pasient kan ha skadelige virkninger for barnet. Dersom graviditet oppstår, bør muligheten for genetisk rådgivning vurderes.
AmmingKontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent. Utskillelsen i melk er ikke undersøkt i dyrestudier. Risiko for nyfødte​/​spedbarn som ammes kan ikke utelukkes, og amming skal opphøre før behandlingsstart.
FertilitetMannlige pasienter behandlet med vinorelbin rådes til ikke å bli fedre under behandlingen og i inntil 6 måneder etter behandling. Før behandling bør det søkes råd for konservering av sperma pga. risikoen for irreversibel infertilitet som følge av behandlingen.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Hyppigst er benmargsdepresjon med nøytropeni, anemi, nevrologiske lidelser, gastrointestinal toksisitet med kvalme, oppkast, stomatitt og forstoppelse, forbigående forhøyede leverfunksjonsprøver, alopesi og lokal flebitt. Ved kombinasjon med andre antineoplastiske midler må det tas i betraktning at de oppførte bivirkningene kan kan forekomme oftere og mer alvorlig enn det som er observert under og etter monoterapi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerAkutt overdosering kan føre til benmargshypoplasi, og er ofte forbundet med infeksjon, feber og paralytisk ileus.
BehandlingStøttebehandling som f.eks. blodoverføring, vekstfaktorer eller bredspektret antibiotikabehandling initieres vanligvis etter legens skjønn. Ettersom det ikke finnes noe spesifikt antidot, er symptomatiske tiltak nødvendig, f.eks.: Løpende kontroll av vitale tegn og nøye overvåking av pasienten. Daglig kontroll av blodstatus for å observere behov for blodoverføringer, vekstfaktorer og for å påvise behov for intensivbehandling og redusere risikoen for infeksjoner. Tiltak for forebygging eller behandling av paralytisk ileus. Kontroll av sirkulasjon og leverfunksjon. Bredspektret antibiotikabehandling kan være nødvendig ved komplikasjoner pga. infeksjoner. Hvis det oppstår paralytisk ileus, kan dekompresjon med en sonde være nødvendig.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringVinorelbin er et antineoplastisk stoff i vinkaalkaloidfamilien.
VirkningsmekanismeHemmer polymerisering av tubulin, virker på mitotiske mikrotubuli, og påvirker bare aksonale mikrotubuli ved høy konsentrasjon. Coiling av tubulin er indusert i mindre grad enn med vinkristin. Vinorelbin blokkerer mitose i G2-M-fase, og forårsaker celledød i interfasen eller i neste mitose.
ProteinbindingModerat binding til plasmaproteiner (13,5%) men sterk binding til trombocytter (78%). En studie av eldre (≥70 år) med NSCLC viste at farmakokinetikken til vinorelbin ikke ble påvirket av alder.
FordelingFordeles godt i kroppen med Vd 25,4-40,1 liter​/​kg. Penetrasjon av vinorelbin i lungevev er signifikant, med vev​/​plasmakonsentrasjonsratio på mer enn 300. Lineær farmakokinetikk er vist ved intravenøst administrert vinorelbin på doser opptil 45 mg​/​m2.
HalveringstidTerminal eliminasjonsfase reflekterer lang t1/2, >40 timer.
MetabolismePrimært av via CYP3A4. Kun hovedmetabolitten 4-O-deacetylvinorelbin er aktiv.
UtskillelsePrimært uendret via gallegangen. <20% elimineres via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes umiddelbart etter anbrudd og fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 24 timer ved 2-8°C og 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

Andre opplysninger

Brukes umiddelbart etter anbrudd og fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 24 timer ved 2-8°C og 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Navirel, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg/ml 1 ml (hettegl.)
481394

-

212,80 C
5 ml (hettegl.)
480501

-

919,00 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​​/​dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Navirel KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

27.03.2023


Sist endret: 15.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)