Antiviralt middel, integrasehemmer og ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

J05A R21 (Dolutegravir, Rilpivirin)TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/25 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravir 50 mg, rilpivirin 25 mg, laktose, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av humant immunsviktvirus type 1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert (hiv-1 RNA <50 kopier/ml) på et stabilt antiretroviralt regime i minst 6 måneder uten tidligere virologisk svikt og med ingen kjent eller mistenkt resistens mot noen ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer eller integrasehemmer.

Dosering

Bør forskrives av lege med erfaring i behandling av hiv-infeksjon. Anbefalt dose: 1 tablett daglig.
Glemt dose/Oppkast: Glemt dose bør tas så raskt som mulig, dersom neste dose ikke skal tas innen 12 timer. Da bør glemt dose ikke tas, og vanlig doseringsplan følges. Ved oppkast, se pakningsvedlegget.
Pakningsvedlegg: Juluca ViiV Healthcare
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen data tilgjengelig ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller endestadium nyresvikt, skal kombinasjon med en sterk CYP3A-hemmer kun brukes hvis fordel oppveier risiko. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. Eldre ≥65 år: Begrenset erfaring.
Administrering: Skal tas med mat. Bør svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av fampridin (også kjent som dalfampridin), karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifapentin, protonpumpehemmere, systemisk deksametason (unntatt som enkeltdose) og johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Forhindrer ikke risiko for overføring av hiv via seksuell kontakt. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Overføsomhetsreaksjoner: Utslett, konstitusjonelle funn, og noen ganger organdysfunksjon, inkl. leverreaksjoner er rapportert for dolutegravir. Seponeres umiddelbart ved mistanke om hypersensitivitetsreaksjoner. Klinisk status inkl. leveraminotransferaser og bilirubin bør overvåkes. Kardiovaskulært: Ved supraterapeutiske doser er rilpivirin assosiert med forlengelse av QTc-intervall. Brukes med forsiktighet sammen med legemidler med kjent risiko for torsades de pointes. Opportunistiske infeksjoner: Opportunistiske infeksjoner og andre komplikasjoner som følge av hiv-infeksjon kan utvikles. Osteonekrose: Er rapportert ved fremskreden hiv-sykdom og/eller langtidseksponering for antiretroviral kombinasjonsbehandling. Lege bør kontaktes ved leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. Immunt reaktiveringssyndrom: Hos pasienter med alvorlig immunsvikt ved behandlingsoppstart, kan det oppstå en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener og gi alvorlige kliniske tilstander eller symptomforverring. Dette sees typisk innen de første få ukene eller månedene etter initiering av antiretroviral kombinasjonsterapi (CART). Eks. er cytomegalovirus-retinitt, generelle og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis jirovecii-pneumoni. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves sykdom og autoimmun hepatitt) er rapportert å oppstå ved immun rekonstituering. Tidspunkt for utbrudd er imidlertid variabelt, og kan forekomme mange måneder etter behandlingsstart. Pasienter med hepatitt B/C: Det henvises til gjeldende behandlingsretningslinjer hos pasienter som er koinfisert med hepatitt B-virus. Ved hepatitt C-infeksjon er det observert høyere leververdiøkning med kombinasjonen dolutegravir og rilpivirin. Monitorering av leverfunksjonen anbefales. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke tas ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Utmattelse, svimmelhet og døsighet er rapportert, forsiktighet utvises.

Interaksjoner

Skal ikke tas med andre legemidler som inneholder dolutegravir eller rilpivirin, unntatt i tilfelle med koadministrering med rifabutin. Effekt på dolutegravir: Dolutegravir metaboliseres hovedsakelig via UGT1A1, og er også et substrat for UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4, P-gp og BCRP, derfor kan legemidler som induserer disse enzymene redusere plasmakonsentrasjon og terapeutisk effekt av dolutegravir. Samtidig bruk med legemidler som hemmer disse enzymene kan øke plasmakonsentrasjonen av dolutegravir. Absorpsjonen reduseres av antacida. Effekt av dolutegravir: Dolutegravir kan øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som utskilles vha. OCT2 eller MATE-1. Pasienten bør følges nøye og dosejustering kan være nødvendig. Hemming av OAT3 er ikke undersøkt, mulig økning i plasmakonsentrasjonen av legemidler som utskilles via OAT3. Effekt på rilpivirin: Rilpivirin metaboliseres hovedsakelig av CYP3A, og CYP3A-induktorer eller -hemmere kan derfor påvirke plasmakonsentrasjonen av rilpivirin. Bruk av legemidler som øker ventrikkelens pH kan gi redusert plasmakonsentrasjon av rilpivirin. H2-reseptorantagonister og antacida bør brukes med spesiell forsiktighet. Effekt av rilpivirin: Det er lite sannsynlig at en dose på 25 mg daglig vil ha noen klinisk relevant effekt på eksponeringen for legemidler som metaboliseres av CYP-enzymer. Det kan ikke utelukkes at rilpivirin kan øke eksponeringen for legemidler som transporteres av P-pg. Rilpivirin bør brukes med forsiktighet sammen med legemidler med kjent risiko for torsades de pointes.

Dolutegravir og rilpivirin kombinert med

Anbefalt daglig dose

Fampridin

Kontraindisert.

Karbamazepin, oksakarbazepin, fenytoin, fenobarbital

Kontraindisert.

Johannesurt (prikkperikum)

Kontraindisert.

Protonpumpehemmere

Kontraindisert.

H2-reseptorantagonister

Kun H2-reseptorantagonister som doseres 1 gang daglig kan brukes. Bør tas minst 4 timer etter eller 12 timer før dolutegravir/rilpivirin.

Magnesium/aluminiumholdig antacida,
kalsiumkarbonat

Antacida bør tas minst 6 timer før eller 4 timer etter dolutegravir/rilpivirin.

Kalsiumtilskudd, jerntilskudd,
multivitaminer

Brukes med forsiktighet. Bør enten tas samtidig som dolutegravir/rilpivirin sammen med mat, eller tas minst 6 timer før eller 4 timer etter.

Deksametason, systemisk

Kontraindisert, unntatt som 1 enkelt dose.

Metformin

En dosejustering av metformin bør vurderes ved oppstart og seponering av koadministrering, for å opprettholde glykemisk kontroll. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon bør en dosejustering av metformin vurderes ved koadministrering med dolutegravir, pga. økt risiko for laktacidose.

Rifampicin, rifapentin

Kontraindisert.

Rifabutin

Ved koadministrering skal en 25 mg tablett av rilpivirin tas som tillegg hver dag.

Artemeter, lumefantrin

Brukes med forsiktighet.

Klaritromycin, erytromycin

Om mulig, bør alternativer vurderes.

Dabigatraneteksilat

Brukes med forsiktighet


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Anbefales ikke under graviditet. Begrensede data på bruk av rilpivirin hos gravide. Det er sett en liten økning av nevralrørsdefekter ved eksponering for dolutegravir ved unnfangelsestidspunkt, sammenlignet med behandling uten dolutegravir. Fertile kvinner skal få råd om potensiell risiko for nevralrørsdefekter, inkl. vurdering av effektiv prevensjon. Før planlagt graviditet, skal fordeler og risiko ved fortsatt behandling drøftes med pasienten. Data tyder ikke på økt risiko for større medfødte misdannelser hos barn av mødre som brukte dolutegravir under graviditet, men er utilstrekkelige for vurdering av risikoen for nevralrørsdefekter. Data om bruk i 2. og 3.trimester indikerer ingen økt risiko for toksisitet hos foster/nyfødt. Dolutegravir krysser placenta hos dyr.
Amming: Ukjent om dolutegravir eller rilpivirin utskilles i morsmelk. Utskilles i melk hos dyr. For å unngå overføring av hiv anbefales det at hiv-infiserte mødre ikke under noen omstendigheter ammer sine barn.
Fertilitet: Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen identifiserte symptomer utover kjente bivirkninger.
Behandling: Støttende behandling bør gis basert på klinisk tilstand og nødvendig oppfølging. Usannsynlig at dolutegravir eller rilpivirin kan fjernes ved dialyse pga. sterk binding til plasmaproteiner.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Dolutegravir hemmer hiv-integrase ved å binde seg til integrasens aktive sete og blokkere trinnet for strengoverføring i retroviral deoksyribonukleinsyre-integrasjon, som er vesentlig for hiv-replikasjonssyklusen. Rilpivirin er en diarylpyrimidin ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer (NNRTI) av hiv-1. Rilpivirin-aktivitet medieres av ikke-kompetitiv hemming av hiv-1 revers transkriptase (RT). Rilpivirin hemmer ikke de humane cellulære DNA-polymerasene α, β og γ. For resistens, se SPC.
Absorpsjon: Dolutegravir har median Tmax på 2-3 timer postdose for tablettformulering. Tmax for rilpivirin 4-5 timer.
Proteinbinding: Dolutegravir >99 %. Fri fraksjon av dolutegravir i plasma øker ved lavt nivå av serumalbumin (<35 g/liter), som sees ved moderat nedsatt leverfunksjon. Rilpivirin ~99,7%, primært til albumin.
Fordeling: Vd 17-20 liter.
Halveringstid: Dolutegravir terminal t 1/2 ~14 timer. Cl/F er ca. 1 liter/time. Rilpivirin terminal t 1/2 ~45 timer.
Metabolisme: Dolutegravir metaboliseres primært av glukuronidering via UGT1A1 med en mindre CYP3A-komponent. Rilpivirin metaboliseres primært via oksidativ metabolisme mediert av CYP3A-systemet.
Utskillelse: Dolutegravir: 53% uendret i feces. 32% av via urin. Rilpivirin: Ca. 25% uendret i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Hold boksen tett lukket. Ikke fjern tørremiddelet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Juluca, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 mg/25 mg 30 stk. (boks)
534947
H-resept 11461,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Juluca TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/25 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.09.2020


Sist endret: 28.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)