Fosfomycin

Infectopharm


Antibakterielt middel.

J01X X01 (Fosfomycin)PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml: Hver flaske inneh.: Dinatriumfosfomycin tilsv. fosfomycin 2 g, resp. 4 g, succinsyre.


Indikasjoner

Til behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn inkl. nyfødte: Osteomyelitt, kompliserte urinveisinfeksjoner, nosokomiale infeksjoner i nedre luftveier, bakteriell meningitt, bakteriemi som oppstår i forbindelse med eller som mistenkes å ha sammenheng med noen av infeksjonene ovenfor. Bør kun brukes dersom antibakterielle midler som vanligvis anbefales som innledende behandling av infeksjonene ovenfor vurderes som uegnede, eller når disse alternative antibakterielle midlene ikke viser noen effekt. Vedrørende kombinasjon med andre antibiotika, se Forsiktighetsregler og Interaksjoner. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Daglig dose fastsettes ut fra indikasjon, alvorlighetsgrad og infeksjonssted, nyrefunksjon og patogenets følsomhet for fosfomycin. Behandlingsvarighet bestemmes av infeksjonstype, alvorlighetsgrad og klinisk respons. Relevante terapeutiske retningslinjer skal følges.
Voksne og ungdom ≥12 år (>40 kg) med estimert ClCR >80 ml/minutt: Maks. enkeltdose er 8 g. Høydoseregimet fordelt på 3 doser skal brukes ved alvorlige infeksjoner som er/antas å være forårsaket av en mindre mottakelig bakterie. Spesiell forsiktighet skal utvises ved høye doser pga. begrensede sikkerhetsdata, spesielt for doser >16 g/dag. Osteomyelitt: 12-24 g fordelt på 2-3 doser. Komplisert urinveisinfeksjon: 12-16 g fordelt på 2-3 doser. Nosokomial infeksjon i nedre luftveier: 12-24 g fordelt på 2-3 doser. Bakteriell meningitt: 16-24 g fordelt på 3-4 doser.
Nyfødte, spedbarn og barn <12 år (≤40 kg): Dosering skal baseres på alder og kroppsvekt. Doseringsanbefalinger er basert på svært begrensede data.

Alder/kroppsvekt (KV)

Daglig dosering

Premature nyfødte (aldera <40 uker)

100 mg/kg KV fordelt på 2 doser

Nyfødte (aldera 40-44 uker)

200 mg/kg KV fordelt på 3 doser

Spedbarn 1-12 måneder (<10 kg)

200-300b mg/kg KV fordelt på 3 doser

Spedbarn og barn 1-12 år (10-40 kg)

200-400b mg/kg KV fordelt på 3-4 doser

aSum gestasjonsalder og postnatal alder. bHøydoseregimet kan vurderes ved kraftige infeksjoner og/eller alvorlige infeksjoner (som meningitt), spesielt når det er kjent eller foreligger mistanke om at de er forårsaket av organismer med moderat mottakelighet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Hos voksne og eldre: Det er uklart om dosereduksjon er nødvendig ved estimert ClCR 40-80 ml/minutt. Stor forsiktighet skal utvises, spesielt ved doser i øvre del av anbefalt doseområde. Dosen justeres etter grad av nedsatt nyrefunksjon, estimert vha. Cockroft-Gault-formelen. Første dose bør økes med 100% (metningsdose) til maks 8 g. Dosering ved nedsatt nyrefunksjon:

ClCR pasient

ClCR pasient/ClCR normal

Anbefalt daglig dose1

40 ml/minutt

0,333

70% (fordelt på 2-3 doser)

30 ml/minutt

0,250

60% (fordelt på 2-3 doser)

20 ml/minutt

0,167

40% (fordelt på 2-3 doser)

10 ml/minutt

0,083

20% (fordelt på 1-2 doser)

1 Dosen er uttrykt som en andel av den dosen som ville vært hensiktsmessig dersom pasientens nyrefunksjon var normal.Nedsatt nyrefunksjon hos barn: Ingen doseanbefalinger kan gis. Eldre: Forsiktighet anbefales ved doser i øvre del av anbefalt doseområde. Pasienter på dialysebehandling: Kronisk intermitterende dialyse (hver 48. time): 2 g gis på slutten av hver dialyseøkt. Kontinuerlig venovenøs hemofiltrasjon (postdilusjon CVVHF): Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstitueres og fortynnes før bruk i vann til injeksjonsvæsker, glukose 50 mg/ml (5%) eller 100 mg/ml (10%) infusjonsvæske. Skal ikke blandes med andre parenterale preparater enn disse. Natriumkloridholdige oppløsningsvæsker skal ikke brukes. Rist hetteglasset før rekonstituering for å løse opp pulveret. Glassflaskene på 2 g og 4 g rekonstitueres med 20 ml oppløsningsvæske, og overføres deretter til egnet infusjonsbeholder for ytterligere fortynning med hhv. 30 ml eller 80 ml oppløsningsvæske. Fortrengningsverdiene for oppløsningene er 1 ml for pakning på 2 g og 2 ml for pakning på 4 g, dvs. 2% økning i volum. Dette må tas i betraktning når ikke hele volumet brukes i den endelige fortynnede oppløsningen. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.
Administrering: Gis kun i.v. Infusjonsvarighet på minst 15 og 30 minutter for pakning på hhv. 2 g og 4 g. Kun klare oppløsninger skal brukes. Utilsiktet intraarteriell injisering kan gi skade.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Samtidig administrering av annet antibakterielt middel bør vurderes når dette er mulig, ved å ta i betraktning patogenets(enes) resterende mottakelighet under behandling. Det er ukjent om resistensutvikling overfor i.v. fosfomycin er høyere ved monoterapi, og samtidig administrering av andre antibakterielle midler bør vurderes for å unngå resistensutvikling. 1 g fosfomycin inneholder 14 mmol (320 mg) natrium, tilsvarende 16% av anbefalt daglig natriuminntak (WHO). Høyt natriumnivå ved bruk av fosfomycin kan gi redusert kaliumnivå i serum/plasma. Natriumfattig diett anbefales under behandlingen. Kaliumerstatning kan være nødvendig. Serumelektrolyttnivåer og vannbalanse må overvåkes under behandling. Forsiktighet bør utvises ved hjertesvikt, hypertensjon, hyperaldosteronisme, hypernatremi eller pulmonalt ødem. Kaliumnivå i blod skal overvåkes under langtidsbehandling med høye doser, spesielt ved hjertefeil behandlet med digitalis (pga. mulig hypokalemi). Akutte og potensielt livstruende overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktisk sjokk) kan oppstå i svært sjeldne tilfeller. Ved første tegn (inkl. svette, kvalme og cyanose) skal infusjonen seponeres umiddelbart. Avhengig av klinisk tilstand skal i.v.-tilgangen ikke fjernes, da nødtiltak kan bli nødvendig. Kolitt og pseudomembranøs kolitt er sett, alvorlighetsgraden kan variere fra mild til livstruende. Det er viktig å vurdere denne diagnosen ved diaré under eller etter administrering. Seponering av fosfomycin og spesifikk behandling for Clostridium difficile bør vurderes. Legemidler som hemmer peristaltikken skal ikke brukes. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger som påvirker evnen til å kjøre bil og bruke maskiner kan oppstå.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kombinasjon med betalaktamantibiotika, antibiotika i karbapenemklassen og de fleste antistafylokokkmidler har vanligvis en additiv til synergistisk effekt in vitro. Kombinasjon med aminosyrer har hovedsakelig uvesentlige til additive effekter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist reproduksjonstoksiske effekter. Bør kun brukes hvis fordel oppveier risiko.
Amming: Små mengder går over i morsmelk. Bør ikke brukes med mindre fordel oppveier risiko.
Fertilitet: Nedsatt human fertilitet er ikke rapportert. Studier hos rotte har vist nedsatt fertilitet ved inntak av supraterapeutiske doser.

Bivirkninger

Begrensede data for barn, men frekvens, type og alvorlighetsgrad forventes å være lik som for voksne. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Brekninger, magesmerter. Hud: Erytematøst utslett. Stoffskifte/ernæring: Hypernatremi og/eller hypokalemi. Øvrige: Flebitt på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, diaré. Hud: Utslett. Lever/galle: Økt alkalisk fosfatase i blod, forbigående økt ASAT og ALAT. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Dysgeusi, hodepine. Stoffskifte/ernæring: Redusert matlyst, ødem. Øre: Vertigo. Øvrige: Fatigue. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Aplastisk anemi, eosinofili. Svært sjeldne (<1/10 000): Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk. Lever/galle: Fettlever (reversibelt etter seponering). Øye: Svekket syn. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Agranulocytose, granulocytopeni, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni, nøytropeni. Gastrointestinale: Pseudomembranøs kolitt. Hjerte/kar: Takykardi. Hud: Angioødem, ansiktsødem, pruritus, urticaria. Lever/galle: Hepatitt, kolestatisk hepatitt, ikterus, økt γ-GT. Luftveier: Astmaanfall. Psykiske: Forvirring.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring. Hypotoni, somnolens, elektrolyttforstyrrelser, trombocytopeni og hypoprotrombinemi er sett ved parenteral bruk.
Behandling: Overvåkning nødvendig, spesielt plasma-/serumelektrolytter. Symptomatisk og støttende behandling. Rehydrering anbefales for fremming av renal utskillelse. Utskilles effektivt ved hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Baktericid effekt på prolifererende patogener ved hemming av enzymatisk syntese av bakteriecelleveggen (blokkering av peptidoglykansyntesen). Se SPC for resistensmekanisme, følsomhet og brytningspunkter.
Proteinbinding: Ubetydelig.
Fordeling: Vd ca. 0,3 liter/kg. Distribueres godt i vev. Høye konsentrasjoner i øyne, ben, sårsekret, muskulatur, hud, underhud, lunger og galle. Ved hjernehinnebetennelse er konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken 20-50% av serumnivået. Krysser placenta.
Halveringstid: Ca. 2 timer hos friske voksne, 3,6-3,8 timer hos eldre/kritisk syke. Forlenges proporsjonalt med grad av nyresvikt. 80-90% utskilles via nyrene innen 10 timer etter en enkelt i.v. dose hos friske voksne. Ved normal eller lett/moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥40 ml/minutt) utskilles ca. 50-60% av dosen innen de første 3-4 timene.
Utskillelse: Uendret via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Endelig fortynnet oppløsning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er 24 timer ved 25°C og beskyttet mot lys. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre tilberedning er utført under aseptiske forhold.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fosfomycin, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 mg/ml10 × 2 g (glassflaske)
083673
-
-
2331,30C
10 × 4 g (glassflaske)
159398
-
-
4881,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.01.2020