Selektivt immunsuppressivt middel.

L04A A26 (Belimumab)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 120 mg og 400 mg: Hvert hetteglass inneh.: Belimumab 120 mg, resp. 400 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, sukrose, polysorbat 80.


Indikasjoner

Tilleggsbehandling hos pasienter ≥5 år med aktiv, autoantistoff-positiv systemisk lupus erythematosus (SLE) med høy sykdomsaktivitet (f.eks. positiv anti-dsDNA og lav komplement) til tross for standardbehandling.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør initieres og veiledes av kvalifisert lege med erfaring i diagnostisering og behandling av SLE. Infusjonen bør administreres av kvalifisert helsepersonell med erfaring i å gi infusjonsterapi.
Voksne og barn ≥5 år: Anbefalt doseringsregime er 10 mg/kg på dag 0, 14 og 28 og deretter med 4 ukers intervaller. Pasientens tilstand bør vurderes kontinuerlig. Seponering bør vurderes dersom ingen bedring i sykdomskontroll etter 6 måneder.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen studier tilgjengelig, men det er lite sannsynlig at det kreves dosejustering. Nedsatt nyrefunksjon: Tilgjengelig informasjon indikerer ikke at dosejustering er nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pga. manglende data anbefales likevel forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn <5 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Data mangler. Eldre ≥65 år: Begrenset data tilgjengelig. Bør brukes med forsiktighet. Ingen dosejustering kreves.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for rekonstituering og fortynning. NB! Glukoseoppløsning 5 mg/ml (5%) for i.v. injeksjon er uforlikelig med Benlysta, og skal ikke brukes. Skal ikke infunderes samtidig i samme intravenøse linje som andre legemidler. Det er ikke sett uforlikeligheter med polyvinylklorid- eller polyolefinposer.
Administrering: Må rekonstitueres og fortynnes før bruk. Gis i.v. ved infusjon over en periode på 1 time. NB! Skal ikke administreres som en i.v. bolus. Infusjonshastigheten kan reduseres eller infusjonen avbrytes midlertidig dersom pasienten utvikler en infusjonsreaksjon. Infusjonen må stoppes umiddelbart ved potensiell livstruende bivirkning. Pasienten må observeres i en utvidet periode (flere timer) etter minimum de 2 første infusjonene, pga. muligheten for en forsinket reaksjon, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Infusjonsreaksjoner og hypersensitivitetsreaksjoner: Alvorlige eller livstruende hypersensitivitets- og infusjonsreaksjoner kan forekomme, og behandlingen skal gis på et sted med tilgjengelige ressurser til å håndtere slike reaksjoner. Ved alvorlig hypersensitivitets- eller infusjonsreaksjon må administreringen avbrytes og egnet medisinsk behandling gis. Pasienter må observeres i en utvidet periode (flere timer) etter minimum de 2 første infusjonene, tatt i betraktning muligheten for en forsinket reaksjon. Risikoen for hypersensitivitetsreaksjoner er størst ved de 2 første infusjonene, men må likevel tas i betraktning ved hver infusjon. Pasienter som tidligere har hatt mange allergiske reaksjoner på legemidler eller som har signifikant hypersensitivitet, kan ha økt risiko. Premedisinering, inkl. et antihistamin, med eller uten antipyretikum, kan gis før infusjon. Det foreligger ikke tilstrekkelige kunnskap til å avgjøre om dette kan redusere frekvens eller alvorlighet av infusjonsreaksjoner. Pasienter må informeres om at hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme samme dag eller flere dager etter infusjon. De må også informeres om potensielle tegn og symptomer og om muligheten for tilbakefall av symptomer. Pasienter skal instrueres til å umiddelbart søke medisinsk hjelp ved noen av disse symptomene. Pakningsvedlegget skal utleveres til pasienten hver gang Benlysta administreres. Det er også sett forsinkede, ikke-akutte hypersensitivitetsreaksjoner og omfatter symptomer som f.eks. utslett, kvalme, fatigue, myalgi, hodepine og ansiktsødem. Pga. manglende studier anbefales ikke bruk ved: Alvorlig aktiv lupus i CNS, alvorlig aktiv lupusnefritt, hiv, tidligere eller nåværende hepatitt B eller C, hypogammaglobulinemi (IgG <400 mg/dl) eller IgA-mangel (IgA <10 mg/dl), anamnese med transplantasjon av større organ, hematopoetisk stamcelle-/benmargstransplantasjon eller nyretransplantasjon. Samtidig bruk av B-cellerettet terapi eller syklofosfamid: Belimumab er ikke undersøkt i kombinasjon med annen B-cellerettet terapi eller i.v. syklofosfamid, og forsiktighet må derfor utvises ved samtidig administrering. Infeksjoner: Belimumab kan øke risiko for utvikling av infeksjoner (inkl. fatale) hos voksne og barn med lupus, inkl. opportunistiske infeksjoner, og yngre barn kan ha økt risiko. Belimumabbehandling bør ikke startes hos pasienter med aktive, alvorlige infeksjoner (inkl. alvorlige kroniske infeksjoner). Forsiktighet bør utvises med nøye vurdering av om fordelene oppveier risiko når bruk vurderes ved anamnese med tilbakevendende infeksjon. Pneumokokkvaksinering bør vurderes før oppstart av behandling. Pasienten bør rådes til å kontakte helsepersonell ved utvikling av symptomer på infeksjon. Pasienter som utvikler infeksjon under behandlingen bør følges opp nøye, og opphold av immunsuppressiv behandling inkl. belimumab skal overveies nøye til infeksjonen er over. Risiko ved bruk ved aktiv eller latent tuberkulose er ukjent. Depresjon og suicidalitet: Psykiatriske lidelser som depresjon, selvmordstanker og suicidal atferd inkl. selvmord er rapportert hyppigere under belimumabbehandling. Før behandling skal risiko vurderes i lys av pasientens anamnese og nåværende psykiatriske status, og pasienten skal overvåkes under behandlingen. Pasienter skal rådes til å kontakte helsepersonell ved nye/forverrede psykiatriske symptomer, og seponering skal vurderes. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er rapportert. Legen må være spesielt oppmerksom på symptomer som kan tyde på PML og som pasienten ikke nødvendigvis legger merke til (f.eks. kognitive, nevrologiske eller psykiatriske symptomer). Pasienten bør overvåkes for alle slike nye eller forverrede symptomer, og dersom slike oppstår bør henvisning til nevrolog og hensiktsmessige diagnostiske tiltak for PML vurderes. Dersom det mistenkes PML, må nye doser utsettes til PML er utelukket. Immunisering: Levende vaksiner skal ikke gis samtidig eller <30 dager før behandling, da belimumab pga. sin virkningsmekanisme kan interferere med immunrespons, og klinisk sikkerhet ikke er fastslått. Effekten av vaksinering under behandling er ukjent. Begrensede data antyder at belimumab ikke i betydelig grad påvirker evnen til å opprettholde en beskyttende immunrespons ved immunisering som ble utført før behandling. Malignitet og lymfoproliferative sykdommer: Immunmodulerende legemidler kan øke risiko for malignitet. Forsiktighet bør utvises når det vurderes belimumabbehandling ved tidligere malignitet, eller når det vurderes å fortsette behandling hos pasienter som utvikler malignitet. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen in vivo interaksjonsstudier er blitt utført. Dannelsen av noen CYP450-enzymer hemmes av økte nivåer av enkelte cytokiner under kronisk inflammasjon. Det er ukjent om belimumab kan være en indirekte modulator av slike cytokiner. Risiko for indirekte reduksjon av CYP-aktivitet kan ikke utelukkes. Ved oppstart eller seponering av belimumab bør terapeutisk overvåkning vurderes hos pasienter som behandles med CYP-substrater med en lav terapeutisk indeks, der dosen justeres individuelt (f.eks. warfarin).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fertile kvinner må bruke effektiv prevensjon under og i minst 4 måneder etter siste behandling. Det foreligger begrensede data vedrørende bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige effekter. Preparatet bør pga. begrensede data ikke brukes under graviditet, med mindre potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Fordi morens antistoffer (IgG) utskilles i morsmelk, må det tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeLeukopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme
Generelle
VanligeFeber, infusjonsrelatert reaksjon1
Hud
Mindre vanligeAngioødem, urticaria, utslett
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhetsreaksjon1
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon
SjeldneForsinkede, ikke-akutte overfølsomhetsreaksjon
Infeksiøse
Svært vanligeBakterielle infeksjoner (f.eks. bronkitt, urinveisinfeksjon)
VanligeFaryngitt, nasofaryngitt, viral gastroenteritt, virusinfeksjon i øvre luftveier
Muskel-skjelettsystemet
VanligeSmerte i ekstremitet
Nevrologiske
VanligeMigrene
Psykiske
VanligeDepresjon
Mindre vanligeSelvmordsatferd, selvmordstanker
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
InfeksiøseBakterielle infeksjoner (f.eks. bronkitt, urinveisinfeksjon)
Vanlige
Blod/lymfeLeukopeni
GenerelleFeber, infusjonsrelatert reaksjon1
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon1
InfeksiøseFaryngitt, nasofaryngitt, viral gastroenteritt, virusinfeksjon i øvre luftveier
Muskel-skjelettsystemetSmerte i ekstremitet
NevrologiskeMigrene
PsykiskeDepresjon
Mindre vanlige
HudAngioødem, urticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
PsykiskeSelvmordsatferd, selvmordstanker
Sjeldne
ImmunsystemetForsinkede, ikke-akutte overfølsomhetsreaksjon

1Overfølsomhetsreaksjoner omfatter en gruppe reaksjoner, inkl. anafylaksi og kan manifestere seg som en rekke symptomer inkl. hypotensjon, angioødem, urticaria eller annet utslett, pruritus og dyspné. Infusjonsrelaterte systemiske reaksjoner omfatter en gruppe reaksjoner som kan manifestere seg som en rekke av symptomer inkl. bradykardi, myalgi, hodepine, utslett, urticaria, feber, hypotensjon, hypertensjon, svimmelhet og artralgi. Overlapp mellom tegn og symptomer gjør det umulig å skille mellom hypersensitivitetsreaksjoner og infusjonsreaksjoner i alle tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Begrenset klinisk erfaring med overdosering. Bivirkninger rapportert i forbindelse med overdosetilfeller har vært i samsvar med de som er forventet for belimumab. Det har vært gitt 2 doser på opptil 20 mg/kg, administrert med 21 dagers mellomrom ved i.v. infusjon, uten at det ble observert økt insidens eller alvorlighet av bivirkninger sammenlignet med doser på 1, 4, eller 10 mg/kg.
Behandling: Dersom utilsiktet overdosering skulle forekomme, bør pasienten observeres nøye, og adekvat behandling gis.

Egenskaper

Klassifisering: Humant IgG monoklonalt antistoff, spesifikt for løselig humant B-lymfocytt-stimulerende protein (BLyS, også kalt BAFF og TNFSF13B).
Virkningsmekanisme: Blokkerer binding av løselig BLyS (B-celle overlevelsesfaktor) til dens reseptorer på B-celler. Binder seg ikke direkte til B-celler, men ved å binde seg til BLyS, hemmes overlevelse av B-celler, inkl. autoreaktive B-celler, og differensiering av B-celler til immunglobulinproduserende plasmaceller reduseres. Pasienter med SLE og andre autoimmune sykdommer har forhøyede nivåer av BLyS, og det er en sammenheng mellom BLyS-nivået i plasma og sykdomsaktivitet.
Fordeling: Distribueres til vev med et totalt Vd på 5,29 liter.
Halveringstid: Distribusjons t1/2: 1,75 dager. Terminal t1/2: 19,4 dager. Systemisk clearance: 215 ml/dag (69-622 ml/dag).
Metabolisme: Forventet nedbrytningsmekanisme er degradering til små peptider og individuelle aminosyrer av bredt distribuerte proteolytiske enzymer.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet hetteglass: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Rekonstituert oppløsning: Etter rekonstituering med vann til injeksjonsvæsker bør den rekonstituerte oppløsningen, hvis ikke brukt umiddelbart, beskyttes mot direkte sollys og lagres i kjøleskap (2-8°C). Rekonstituert og fortynnet oppløsning for infusjon: Oppløsning av Benlysta fortynnet med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%), natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45%), eller Ringer-laktat injeksjonsvæske, kan lagres ved 2-8°C eller ved romtemperatur (15-25°C). Total tid fra rekonstituering til avsluttet infusjon bør ikke overskride 8 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Benlysta, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
120 mg1 × 5 ml (hettegl.)
146082
-
-
2380,00C
400 mg1 × 20 ml (hettegl.)
562668
-
-
7848,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.06.2020