Sovaldi

Gilead


Direktevirkende antiviralt middel.

J05A P08 (Sofosbuvir)TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Sofosbuvir 400 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

I kombinasjon med andre legemidler til behandling av kronisk hepatitt C (CHC) hos voksne og barn ≥3 år1. For aktivitet som er spesifikk for hepatitt C-virus (HCV) genotype, se Forsiktighetsregler og SPC. 1Formulering til barn <35 kg ikke markedsført per dags dato.

Dosering

Behandling bør initieres og monitoreres av lege med erfaring i behandling av pasienter med CHC. Bør brukes i kombinasjon med andre legemidler. Monoterapi anbefales ikke. Se Felleskatalogtekst for legemidlene som brukes i kombinasjon.
Voksne: 1 tablett daglig.
Barn ≥3 år: Beregnes ut fra vekt, barn ≥35 kg: 1 tablett daglig. Formulering til barn <35 kg ikke markedsført per dags dato (se SPC). Samtidig dosering med ribavirin hos barn ≥3 år:

Kroppsvekt

Ribavirindose1

<47 kg

15 mg/kg/dag

47-49 kg

600 mg/dag

50-65 kg

800 mg/dag

66-80 kg

1000 mg/dag

>81 kg

1200 mg/dag

1Daglig dosering av ribavirin er vektbasert og gis oralt i 2 doser, sammen med mat.
Doseendring: Dosereduksjon av sofosbuvir er ikke anbefalt. Ved alvorlige bivirkninger hos voksne som potensielt kan settes i sammenheng med peginterferon alfa, bør peginterferon alfa-dosen reduseres/seponeres (se Felleskatalogtekst). Ved alvorlige bivirkninger som potensielt kan settes i sammenheng med ribavirin, bør ribavirindosen hvis mulig endres/seponeres til bivirkningen avtar (se Felleskatalogtekst). Hos voksne uten hjertesykdom skal ribavirindosen reduseres til 600 mg/døgn ved hemoglobinkonsentrasjon (Hb) <10 g/dl og seponeres ved Hb <8,5 g/dl. Ved stabil hjertesykdom hos voksne skal ribavirindosen reduseres til 600 mg/døgn ved ≥2 g/dl nedgang i Hb i løpet av hvilken som helst 4 ukersperiode, og seponeres ved Hb <12 g/dl til tross for 4 uker på redusert dose. Når ribavirin har vært tilbakeholdt pga. unormale laboratorieverdier eller kliniske tegn, kan man forsøke å gjenoppta 600 mg daglig og øke til 800 mg daglig. Det er imidlertid ikke anbefalt å øke til opprinnelig dose. Ved permanent seponering av ribavirin/peginterferon alfa, bør også sofosbuvir seponeres.
Anbefalt behandlingsvarighet ved kombinasjonsbehandling:

Pasientgruppe1

Behandling

Varighet

Voksne med CHC genotype 1, 4, 5 eller 6

I kombinasjon med ribavirin4 og peginterferon alfa

12 uker2,3

I kombinasjon med ribavirin4 (kun hos pasienter som
er uegnede for eller intolerante mot peginterferon alfa)

24 uker

Voksne og barn ≥3 år med CHC genotype 2

I kombinasjon med ribavirin4,5

12 uker3

Voksne med CHC genotype 3

I kombinasjon med ribavirin4 og peginterferon alfa

12 uker3

I kombinasjon med ribavirin4

24 uker

Barn ≥3 år med CHC genotype 3

I kombinasjon med ribavirin5

24 uker

Voksne med CHC i påvente av levertransplantasjon

I kombinasjon med ribavirin4

Frem til levertransplantasjon6

1Anbefalingene gjelder også ved hiv-koinfeksjon. 2For tidligere behandlede pasienter med HCV-infeksjon genotype 1 finnes det ingen data ved denne kombinasjonen (se SPC). 3Muligheten for å forlenge behandlingsvarigheten inntil 24 uker bør vurderes, særlig for undergrupper med én eller flere faktorer forbundet med lavere responshyppighet ved interferonbasert behandling (f.eks. fremskreden fibrose/cirrhose, høy viruskonsentrasjon ved baseline, mørkhudete av afrikansk opprinnelse, IL28B av non-CC genotype, tidligere nullrespons på peginterferon alfa og ribavirin). 4Voksne: Vektbasert ribavirin (<75 kg = 1000 mg, ≥75 kg = 1200 mg) oralt i 2 doser, sammen med mat. 5 Barn: For ribavirindosering, se tabell ovenfor. 6Se Spesielle pasientgrupper.
Glemt dose/Oppkast: Dersom 1 dose er glemt og det er gått <18 timer, skal uteglemt dose tas så snart som mulig og normal doseringsplan følges. Ved oppkast innen 2 timer etter inntak skal en ny dose tas.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh-Turcotte A, B og C). Sikkerhet og effekt er ikke fastslått ved dekompensert cirrhose. Behandlingsvarighet hos pasienter som venter på levertransplantasjon bør styres etter vurdering av individuell fordel og risiko. Hos levertransplanterte voksne anbefales 24 ukers behandling i kombinasjon med ribavirin. Anbefalt startdose av ribavirin er 400 mg oralt og fordelt på 2 doser sammen med mat. Hvis startdosen tåles godt, kan dosen titreres opp til maks. 1000-1200 mg daglig (<75 kg = 1000 mg, ≥75 kg = 1200 mg). Hvis den ikke tåles godt, bør dosen reduseres som klinisk indisert basert på Hb. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Data vedrørende sikkerhet er begrenset ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2) og terminal nyresykdom (ESRD) som krever hemodialyse. Kan brukes hos disse pasientene uten dosejustering når ingen andre relevante behandlingsalternativer er tilgjengelige. Ved kombinasjon med ribavirin, se også Felleskatalogteksten for ribavirin ved ClCR <50 ml/minutt. Barn <3 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Skal tas med mat. Bør svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller deles, pga. svært bitter smak.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk med sterke P-gp-induktorer (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin og johannesurt), da dette vil redusere plasmakonsentrasjonen av sofosbuvir signifikant og kan føre til tap av effekt.

Forsiktighetsregler

Livstruende alvorlig bradykardi og hjerteblokk er sett ved bruk av regimer som inneholder sofosbuvir i kombinasjon med amiodaron. Bradykardi har som regel oppstått innen timer eller dager, men også ≤2 uker etter oppstart av HCV-behandling. Samtidig behandling med amiodaron bør kun brukes når annen alternativ behandling med antiarytmika ikke tolereres eller er kontraindisert. Hvis samtidig behandling vurderes som nødvendig, anbefales det å la pasienten gjennomgå hjerteovervåking i kliniske omgivelser i de første 48 timene. Deretter bør hjertefrekvensen monitoreres daglig poliklinisk eller på egenhånd i ≥2 uker. Pga. amiodarons lange halveringstid bør også pasienter som har seponert amiodaron i løpet av de siste månedene gjennomgå hjerteovervåking som beskrevet ved oppstart med sofosbuvir. Pasienter som bruker, eller nylig har brukt, amiodaron bør advares om symptomer på bradykardi og hjerteblokk og oppfordres til å kontakte lege umiddelbart ved ev. symptomer. HCV/HBV‑koinfeksjon: Det har vært tilfeller av reaktivering av hepatitt B-virus (HBV), noen fatale, under/etter behandling med direktevirkende antivirale midler. HBV-screening bør utføres hos alle pasienter før behandlingsoppstart. HBV/HCV-koinfiserte pasienter bør, pga. risiko for HBV-reaktivering, overvåkes og håndteres etter gjeldende retningslinjer. Kliniske data som støtter bruk ved HCV‑infeksjon genotype 5 og 6, er svært begrensede. Diabetes: Forbedret glukosekontroll og symptomatisk hypoglykemi kan oppstå etter behandlingsstart. Glukosenivåer bør monitoreres nøye, spesielt de første 3 månedene, og diabetesbehandlingen endres ved behov. Legen som er ansvarlig for diabetesbehandlingen bør informeres ved behandlingsstart. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør informeres om at tretthet, oppmerksomhetsforstyrrelser, svimmelhet og tåkesyn kan forekomme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bør bare gis samtidig med andre direktevirkende antivirale legemidler mot HCV dersom nytten anses å være større enn risikoen, basert på tilgjengelige data. Det finnes ingen data som støtter samtidig bruk med telaprevir eller boceprevir, og samtidig bruk anbefales derfor ikke. Samtidig bruk med potente P‑gp‑induktorer er kontraindisert, se Kontraindikasjoner. Grunnet forventet redusert terapeutisk effekt anbefales heller ikke samtidig bruk av modafinil, okskarbazepin eller rifapentin, som er moderate P-gp-induktorer. Samtidig bruk av amiodaron og sofosbuvir kan gi alvorlig symptomatisk bradykardi. Brukes kun hvis ingen andre behandlingsalternativer er tilgjengelige. Nøye overvåkning anbefales. Nøye INR-overvåkning anbefales ved bruk av vitamin K-antagonister, pga. forandringer i leverfunksjonen ved sofosbuvir-behandling. Farmakokinetikken til legemidler som metaboliseres av leveren (f.eks. immunsuppressive legemidler som kalsineurinhemmere) kan påvirkes av endringer i leverfunksjonen under behandling med direktevirkende antivirale midler i forbindelse med behandling av HCV. Ingen dosejustering av sofosbuvir eller ciklosporin/takrolimus er nødvendig ved oppstart av samtidig administrering. I etterkant kan nøye overvåkning og potensielt dosejustering av ciklosporin/takrolimus være påkrevet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet. Ved kombinasjonsterapi med ribavirin eller peginterferon alfa/ribavirin, må ekstrem forsiktighet utvises for å unngå graviditet hos kvinnelige pasienter eller partnere til mannlige pasienter. Kvinner i fertil alder/deres mannlige partnere må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i en periode etter behandlingen som anbefalt i Felleskatalogteksten for ribavirin.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal derfor ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Ukjent om fertiliteten påvirkes.

 

Bivirkninger

Sofosbuvir er studert i kombinasjon med ribavirin, med eller uten peginterferon alfa.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi2, nøytropeni2, redusert blodplatetall2, redusert hemoglobin1, redusert lymfocyttall2
Vanlige Anemi1
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré2,3, kvalme4, oppkast2
Vanlige Abdominalt ubehag1, dyspepsi1, forstoppelse4, gastroøsofageal refluks2, munntørrhet2
Generelle
Svært vanlige Fatigue4, feber2, frysninger2, influensalignende sykdom2, irritabilitet4, smerte2
Vanlige Asteni4, brystsmerte2, feber1
Hud
Svært vanlige Kløe2, utslett2
Vanlige Alopesi4, kløe1, tørr hud4
Ukjent frekvens Stevens-Johnsons syndrom
Infeksiøse
Vanlige Nasofaryngitt1
Lever/galle
Svært vanlige Økt bilirubin4
Luftveier
Svært vanlige Dyspné2, hoste2
Vanlige Anstrengelsesdyspné4, dyspné1, hoste1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi2, myalgi2
Vanlige Artralgi1, muskelkramper4, myalgi1, ryggsmerter4
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine4, svimmelhet2
Vanlige Migrene2, oppmerksomhetsforstyrrelse4, svekket hukommelse2
Psykiske
Svært vanlige Insomni4
Vanlige Agitasjon2, angst2, depresjon4
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt2
Vanlige Redusert vekt2
Øye
Vanlige Tåkesyn2

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC.

Sofosbuvir er studert i kombinasjon med ribavirin, med eller uten peginterferon alfa.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi2, nøytropeni2, redusert blodplatetall2, redusert hemoglobin1, redusert lymfocyttall2
Gastrointestinale Diaré2,3, kvalme4, oppkast2
Generelle Fatigue4, feber2, frysninger2, influensalignende sykdom2, irritabilitet4, smerte2
Hud Kløe2, utslett2
Lever/galle Økt bilirubin4
Luftveier Dyspné2, hoste2
Muskel-skjelettsystemet Artralgi2, myalgi2
Nevrologiske Hodepine4, svimmelhet2
Psykiske Insomni4
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt2
Vanlige
Blod/lymfe Anemi1
Gastrointestinale Abdominalt ubehag1, dyspepsi1, forstoppelse4, gastroøsofageal refluks2, munntørrhet2
Generelle Asteni4, brystsmerte2, feber1
Hud Alopesi4, kløe1, tørr hud4
Infeksiøse Nasofaryngitt1
Luftveier Anstrengelsesdyspné4, dyspné1, hoste1
Muskel-skjelettsystemet Artralgi1, muskelkramper4, myalgi1, ryggsmerter4
Nevrologiske Migrene2, oppmerksomhetsforstyrrelse4, svekket hukommelse2
Psykiske Agitasjon2, angst2, depresjon4
Stoffskifte/ernæring Redusert vekt2
Øye Tåkesyn2
Ukjent frekvens
Hud Stevens-Johnsons syndrom

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC.

1Sett for sofosbuvir i kombinasjon ribavirin.

2Sett for sofosbuvir i kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin.

3Sett for sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin mikstur hos barn i alderen 3-<12 år.

4Sett både for sofosbuvir i kombinasjon ribavirin og for sofosbuvir i kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Pangenotypisk hemmer av HCV NS5B RNA-avhengig RNA-polymerase, som er svært viktig for viral replikasjon. Nukleotid prodrug som gjennomgår intracellulær metabolisme med dannelse av farmakologisk aktivt uridinanalogtrifosfat (GS‑461203), som kan inkorporeres i HCV RNA av NS5B-polymerase og medføre kjedeterminering. Aktiv metabolitt hemmer polymeraseaktiviteten til rekombinant NS5B fra HCV genotype 1-6, men hemmer ikke humane DNA- og RNA‑polymeraser eller mitokondriell RNA‑polymerase.
Absorpsjon: Raskt. Gjennomgår utstrakt first pass lever- og tarmmetabolisme med dannelse av aktiv og inaktiv metabolitt. Tmax ~0,5‑2 timer for sofosbuvir og 2‑4 timer for hovedmetabolitten GS‑331007 (inaktiv).
Proteinbinding: Ca. 85% bundet til humane plasmaproteiner.
Halveringstid: 0,4 og 27 timer for hhv. sofosbuvir og GS‑331007.
Metabolisme: I stor grad i leveren. Intracellulær hydrolytisk spalting av prodrug, katalysert av enzymer inkl. karboksylesterase 1 og sekvensielle fosforyleringstrinn som katalyseres av nukleotidkinaser, fører til dannelse av farmakologisk aktivt uridinnukleosidanalogtrifosfat (GS‑461203). Dominerende (>90%) sirkulerende metabolitt, GS‑331007, er inaktiv og dannes via metabolismeveier som er sekvensielle og parallelle med dannelse av aktiv metabolitt.
Utskillelse: Ca. 80%, 14% og 2,5% utskilles i hhv. urin, feces og utåndet luft. I urin utskilles 78% som inaktiv metabolitt og 3,5% som sofosbuvir.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sovaldi, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
400 mg 28 stk. (boks)
062575
H-resept
-
155042,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06/2020