Sovaldi

Gilead

Direktevirkende antiviralt middel.

ATC-nr.: J05A P08

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Sofosbuvir 400 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

I kombinasjon med andre legemidler til behandling av kronisk hepatitt C (CHC) hos voksne og ungdom ≥12 år.

Dosering

Behandling bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i behandling av pasienter med CHC. Bør brukes i kombinasjon med andre legemidler. Monoterapi anbefales ikke. Se Felleskatalogtekst for legemidlene som brukes i kombinasjon.
Voksne: 1 tablett daglig. Anbefalt behandlingsvarighet for voksne:

Pasientgruppe1

Behandling

Varighet

CHC genotype 1, 4, 5
eller 6

I kombinasjon med ribavirin og peginterferon alfa

12 uker2,3

I kombinasjon med ribavirin (kun hos pasienter som
er uegnede for eller intolerante mot peginterferon alfa)

24 uker

CHC genotype 2

I kombinasjon med ribavirin

12 uker3

CHC genotype 3

I kombinasjon med ribavirin og peginterferon alfa

12 uker3

I kombinasjon med ribavirin

24 uker

CHC i påvente av
levertransplantasjon

I kombinasjon med ribavirin

Frem til lever-transplantasjon4

1Anbefalingene gjelder også ved hiv-koinfeksjon. 2For tidligere behandlede pasienter med HCV-infeksjon genotype 1 finnes det ingen data ved denne kombinasjonen (se SPC). 3Muligheten for å forlenge behandlingsvarigheten inntil 24 uker bør vurderes, særlig for undergrupper med én eller flere faktorer forbundet med lavere responshyppighet ved interferonbasert behandling (f.eks. fremskreden fibrose/cirrhose, høy viruskonsentrasjon ved baseline, svarte personer, IL28B av non-CC genotype, tidligere nullrespons på peginterferon alfa og ribavirin). 4Se Spesielle pasientgrupper.Dosering ribavirin og peginterferon alfa: Ribavirindosen skal være vektbasert (<75 kg = 1000 mg og ≥75 kg = 1200 mg) og gis oralt i 2 doser, sammen med mat. Dosereduksjon av sofosbuvir er ikke anbefalt. Ved alvorlige bivirkninger som potensielt kan settes i sammenheng med peginterferon alfa, bør peginterferon alfa-dosen reduseres/seponeres (se Felleskatalogtekst). Ved alvorlige bivirkninger som potensielt kan settes i sammenheng med ribavirin, bør ribavirindosen hvis mulig endres/seponeres til bivirkningen avtar. Hos voksne uten hjertesykdom skal ribavirindosen reduseres til 600 mg/døgn ved hemoglobinkonsentrasjon (Hb) <10 g/dl og seponeres ved Hb <8,5 g/dl. Ved stabil hjertesykdom hos voksne skal ribavirindosen reduseres til 600 mg/døgn ved ≥2 g/dl nedgang i Hb i løpet av hvilken som helst 4 ukersperiode, og seponeres ved Hb <12 g/dl til tross for 4 uker på redusert dose. Når ribavirin har vært tilbakeholdt pga. unormale laboratorieverdier eller kliniske tegn, kan man forsøke å gjenoppta 600 mg daglig og øke til 800 mg daglig. Det er imidlertid ikke anbefalt å øke til opprinnelig dose. Ved permanent seponering av ribavirin/peginterferon alfa, bør også sofosbuvir seponeres.
Ungdom 12-18 år: 1 tablett daglig. Anbefalt behandlingsvarighet for ungdom:

Pasientgruppe1

Behandling

Varighet

CHC genotype 2

I kombinasjon med ribavirin2

12 uker3

CHC genotype 3

I kombinasjon med ribavirin2

24 uker

1Anbefalingene gjelder også ved hiv-koinfeksjon. 2Se vektbaserte anbefalinger for ribavirindosering i tabell nedenfor. 3Muligheten for å forlenge behandlingsvarigheten inntil 24 uker bør vurderes, særlig for undergrupper med én eller flere faktorer forbundet med lavere responshyppighet ved interferonbasert behandling (f.eks. fremskreden fibrose/cirrhose, høy viruskonsentrasjon ved baseline, svarte personer, IL28B av non-CC genotype, tidligere nullrespons på peginterferon alfa og ribavirin).Anbefalt dosering for ribavirin i kombinasjonsterapi hos ungdom:

Kroppsvekt

Ribavirindose

<47 kg

15 mg/kg/dag

47-49 kg

600 mg/dag

50-65 kg

800 mg/dag

66-80 kg

1000 mg/dag

>81 kg

1200 mg/dag

Ribavirindosen skal være vektbasert og gis oralt i 2 doser, sammen med mat. Dosereduksjon av sofosbuvir er ikke anbefalt. Ved alvorlige bivirkninger som potensielt kan settes i sammenheng med ribavirin, bør ribavirindosen hvis mulig endres/seponeres til bivirkningen avtar (se Felleskatalogtekst). Ved permanent seponering av legemidlene som brukes sammen med sofosbuvir, bør også sofosbuvir seponeres.
Glemt dose/Oppkast: Dersom 1 dose er glemt og det er gått <18 timer, skal uteglemt dose tas så snart som mulig og normal doseringsplan følges. Ved oppkast innen 2 timer etter inntak skal en ny tablett tas.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh-Turcotte A, B og C). Sikkerhet og effekt er ikke fastslått ved dekompensert cirrhose. Behandlingsvarighet hos pasienter som venter på levertransplantasjon bør styres etter vurdering av individuell fordel og risiko. Hos levertransplanterte pasienter anbefales 24 ukers behandling i kombinasjon med ribavirin. Anbefalt startdose av ribavirin er 400 mg oralt og fordelt på 2 doser sammen med mat. Hvis startdosen tåles godt, kan dosen titreres opp til maks. 1000-1200 mg daglig (<75 kg = 1000 mg, ≥75 kg = 1200 mg). Hvis den ikke tåles godt, bør dosen reduseres som klinisk indisert basert på Hb. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Data vedrørende sikkerhet er begrenset ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2) og terminal nyresykdom (ESRD) som krever hemodialyse. Kan brukes hos disse pasientene uten dosejustering når ingen andre relevante behandlingsalternativer er tilgjengelige. Ved kombinasjon med ribavirin, se også Felleskatalogteksten for ribavirin ved ClCR <50 ml/minutt. Barn <12 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Skal tas med mat. Bør svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller deles, pga. svært bitter smak.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk med sterke P-gp-induktorer (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin og johannesurt), da dette vil redusere plasmakonsentrasjonen av sofosbuvir signifikant og kan føre til tap av effekt.

Forsiktighetsregler

Livstruende alvorlig bradykardi og hjerteblokk er sett ved bruk av regimer som inneholder sofosbuvir i kombinasjon med amiodaron. Bradykardi har som regel oppstått innen timer eller dager, men også ≤2 uker etter oppstart av HCV-behandling. Samtidig behandling med amiodaron bør kun brukes når annen alternativ behandling med antiarytmika ikke tolereres eller er kontraindisert. Hvis samtidig behandling vurderes som nødvendig, anbefales det å la pasienten gjennomgå hjerteovervåking i kliniske omgivelser i de første 48 timene. Deretter bør hjertefrekvensen overvåkes daglig poliklinisk eller på egenhånd i ≥2 uker. Pga. amiodarons lange halveringstid bør også pasienter som har seponert amiodaron i løpet av de siste månedene gjennomgå hjerteovervåking som beskrevet ved oppstart med sofosbuvir. Pasienter som bruker, eller nylig har brukt, amiodaron bør advares om symptomer på bradykardi og hjerteblokk og oppfordres til å kontakte lege umiddelbart ved ev. symptomer. HCV/HBV‑koinfeksjon: Det har vært tilfeller av reaktivering av hepatitt B-virus (HBV), noen fatale, under/etter behandling med direktevirkende antivirale midler. HBV-screening bør utføres hos alle pasienter før behandlingsoppstart. HBV/HCV-koinfiserte pasienter bør, pga. risiko for HBV-reaktivering, overvåkes og håndteres etter gjeldende retningslinjer. Kliniske data som støtter bruk ved HCV‑infeksjon genotype 5 og 6, er svært begrensede. Diabetes: Forbedret glukosekontroll og symptomatisk hypoglykemi kan oppstå etter behandlingsstart. Glukosenivåer bør monitoreres nøye, spesielt de første 3 månedene, og diabetesbehandlingen endres ved behov. Legen som er ansvarlig for diabetesbehandlingen bør informeres ved behandlingsstart. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør informeres om at tretthet, oppmerksomhetsforstyrrelser, svimmelhet og tåkesyn kan forekomme.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J05A P08
Bør bare gis samtidig med andre direktevirkende antivirale legemidler mot HCV dersom nytten anses å være større enn risikoen, basert på tilgjengelige data. Det finnes ingen data som støtter samtidig bruk med telaprevir eller boceprevir, og samtidig bruk anbefales derfor ikke. Samtidig bruk med potente P‑gp‑induktorer er kontraindisert, se Kontraindikasjoner. Grunnet forventet redusert terapeutisk effekt anbefales heller ikke samtidig bruk av modafinil, okskarbazepin eller rifapentin, som er moderate P-gp-induktorer. Samtidig bruk av amiodaron og sofosbuvir kan gi alvorlig symptomatisk bradykardi. Brukes kun hvis ingen andre behandlingsalternativer er tilgjengelige. Nøye overvåkning anbefales. Nøye INR-overvåkning anbefales ved bruk av vitamin K-antagonister, pga. forandringer i leverfunksjonen ved sofosbuvir-behandling. Farmakokinetikken til legemidler som metaboliseres av leveren (f.eks. immunsuppressive legemidler som kalsineurinhemmere) kan påvirkes av endringer i leverfunksjonen under behandling med direktevirkende antivirale midler i forbindelse med behandling av HCV. Ingen dosejustering av sofosbuvir eller ciklosporin/takrolimus er nødvendig ved oppstart av samtidig administrering. I etterkant kan nøye overvåkning og potensielt dosejustering av ciklosporin/takrolimus være påkrevet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet. Ved kombinasjonsterapi med ribavirin eller peginterferon alfa/ribavirin, må ekstrem forsiktighet utvises for å unngå graviditet hos kvinnelige pasienter eller partnere til mannlige pasienter. Kvinner i fertil alder/deres mannlige partnere må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i en periode etter behandlingen som anbefalt i Felleskatalogteksten for ribavirin.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal derfor ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Ukjent om fertiliteten påvirkes.
Sofosbuvir

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Sofosbuvir er studert i kombinasjon med ribavirin, med eller uten peginterferon alfa.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi2, nøytropeni2, redusert blodplatetall2, redusert hemoglobin1, redusert lymfocyttall2
VanligeAnemi1
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré2, kvalme3, oppkast2
VanligeAbdominalt ubehag1, dyspepsi1, forstoppelse3, gastroøsofageal refluks2, munntørrhet2
Generelle
Svært vanligeFatigue3, feber2, frysninger2, influensalignende sykdom2, irritabilitet3, smerte2
VanligeAsteni3, brystsmerte2, feber1
Hud
Svært vanligeKløe2, utslett2
VanligeAlopesi3, kløe1, tørr hud3
Ukjent frekvensStevens-Johnsons syndrom
Infeksiøse
VanligeNasofaryngitt1
Lever/galle
Svært vanligeØkt bilirubin3
Luftveier
Svært vanligeDyspné2, hoste2
VanligeAnstrengelsesdyspné3, dyspné1, hoste1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi2, myalgi2
VanligeArtralgi1, muskelkramper3, myalgi1, ryggsmerter3
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine3, svimmelhet2
VanligeMigrene2, oppmerksomhetsforstyrrelse3, svekket hukommelse2
Psykiske
Svært vanligeInsomni3
VanligeAgitasjon2, angst2, depresjon3
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt2
VanligeRedusert vekt2
Øye
VanligeTåkesyn2

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC.

Sofosbuvir er studert i kombinasjon med ribavirin, med eller uten peginterferon alfa.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi2, nøytropeni2, redusert blodplatetall2, redusert hemoglobin1, redusert lymfocyttall2
GastrointestinaleDiaré2, kvalme3, oppkast2
GenerelleFatigue3, feber2, frysninger2, influensalignende sykdom2, irritabilitet3, smerte2
HudKløe2, utslett2
Lever/galleØkt bilirubin3
LuftveierDyspné2, hoste2
Muskel-skjelettsystemetArtralgi2, myalgi2
NevrologiskeHodepine3, svimmelhet2
PsykiskeInsomni3
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt2
Vanlige
Blod/lymfeAnemi1
GastrointestinaleAbdominalt ubehag1, dyspepsi1, forstoppelse3, gastroøsofageal refluks2, munntørrhet2
GenerelleAsteni3, brystsmerte2, feber1
HudAlopesi3, kløe1, tørr hud3
InfeksiøseNasofaryngitt1
LuftveierAnstrengelsesdyspné3, dyspné1, hoste1
Muskel-skjelettsystemetArtralgi1, muskelkramper3, myalgi1, ryggsmerter3
NevrologiskeMigrene2, oppmerksomhetsforstyrrelse3, svekket hukommelse2
PsykiskeAgitasjon2, angst2, depresjon3
Stoffskifte/ernæringRedusert vekt2
ØyeTåkesyn2
Ukjent frekvens
HudStevens-Johnsons syndrom

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC.

1Sett for sofosbuvir i kombinasjon ribavirin.

2Sett for sofosbuvir i kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin.

3Sett både for sofosbuvir i kombinasjon ribavirin og for sofosbuvir i kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: J05A P08

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Pangenotypisk hemmer av HCV NS5B RNA-avhengig RNA-polymerase, som er svært viktig for viral replikasjon. Nukleotid prodrug som gjennomgår intracellulær metabolisme med dannelse av farmakologisk aktivt uridinanalogtrifosfat (GS‑461203), som kan inkorporeres i HCV RNA av NS5B-polymerase og medføre kjedeterminering. Aktiv metabolitt hemmer polymeraseaktiviteten til rekombinant NS5B fra HCV genotype 1-6, men hemmer ikke humane DNA- og RNA‑polymeraser eller mitokondriell RNA‑polymerase.
Absorpsjon: Raskt. Gjennomgår utstrakt first pass lever- og tarmmetabolisme med dannelse av aktiv og inaktiv metabolitt. Tmax ~0,5‑2 timer for sofosbuvir og 2‑4 timer for hovedmetabolitten GS‑331007 (inaktiv).
Proteinbinding: Ca. 85% bundet til humane plasmaproteiner.
Halveringstid: 0,4 og 27 timer for hhv. sofosbuvir og GS‑331007.
Metabolisme: I stor grad i leveren. Intracellulær hydrolytisk spalting av prodrug, katalysert av enzymer inkl. karboksylesterase 1 og sekvensielle fosforyleringstrinn som katalyseres av nukleotidkinaser, fører til dannelse av farmakologisk aktivt uridinnukleosidanalogtrifosfat (GS‑461203). Dominerende (>90%) sirkulerende metabolitt, GS‑331007, er inaktiv og dannes via metabolismeveier som er sekvensielle og parallelle med dannelse av aktiv metabolitt.
Utskillelse: Ca. 80%, 14% og 2,5% utskilles i hhv. urin, feces og utåndet luft. I urin utskilles 78% som inaktiv metabolitt og 3,5% som sofosbuvir.

Sist endret: 03.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02/2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Sovaldi, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg28 stk. (flaske)
062575
SPC_ICONH-resept
-
155042,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hcv-infeksjon (hepatitt c, hepatitt c-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.