Soliris

Alexion


Selektivt immunsuppressivt middel.

L04A A25 (Ekulizumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg: Hvert hetteglass inneh.: Ekulizumab 300 mg, monobasisk natriumfosfat, dibasisk natriumfosfat, natriumklorid, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Voksne og barn: Paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH). Holdepunkter for klinisk effekt er vist hos pasienter med hemolyse og klinisk(e) symptom(er) som indikerer høy sykdomsaktivitet, uavhengig av tidligere historie med transfusjoner. Atypisk hemolytisk-uremisk syndrom (atypisk HUS). Voksne: Refraktær generalisert myasthenia gravis (gMG) hos pasienter som er positive for antistoffer mot acetylkolinereseptorer (AChR). Neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelse (NMOSD) hos pasienter som er positive for antistoffer mot akvaporin-4 (AQP4) med et sykdomsforløp med tilbakefall.

Dosering

Må gis av helsepersonell, under veiledning av lege med erfaring med behandling av pasienter med hematologiske, renale, nevromuskulære eller nevroinflammatoriske sykdommer. Hjemmebasert infusjon kan vurderes hos pasienter som har tålt infusjoner godt på sykehus, se Administrering nedenfor. Med mindre seponering av ekulizumab er klinisk indisert, anbefales det at behandlingen fortsetter livet ut.
PNH: Voksne (≥18 år): Startfase: 600 mg som 25-45 minutters (35 minutter ± 10 minutter) i.v. infusjon hver uke de første 4 ukene. Vedlikehold: 900 mg som 25-45 minutters (35 minutter ± 10 minutter) i.v. infusjon i uke 5, deretter 900 mg som 25-45 minutters (35 minutter ± 10 minutter) i.v. infusjon hver 14. ± 2 dag.
Atypisk HUS, refraktær gMG og NMOSD: Pasienten bør overvåkes mht. tegn og symptomer på trombotisk mikroangiopati (TMA), se Forsiktighetsregler. Ved refraktær gMG oppnås klinisk respons vanligvis innen 12 uker; seponering bør vurderes hos pasienter uten tegn på terapeutisk effekt etter 12 uker. Voksne (≥18 år): Startfase: 900 mg som 25-45 minutters (35 minutter ± 10 minutter) i.v. infusjon hver uke de første 4 ukene. Vedlikehold: 1200 mg som 25-45 minutters (35 minutter ± 10 minutter) i.v. infusjon i uke 5, deretter 1200 mg som 25-45 minutters (35 minutter ± 10 minutter) i.v. infusjon hver 14. ± 2 dag.
Barn og ungdom (<18 år) med PNH eller atypisk HUS: Kroppsvekt ≥40 kg: Behandles med de respektive anbefalte voksendoseringene. Kroppsvekt <40 kg: Doseringsregime:

Kroppsvekt

Startfase

Vedlikeholdsfase

30-<40 kg

600 mg ukentlig × 2

900 mg i uke 3, deretter 900 mg hver 2. uke

20-<30 kg

600 mg ukentlig × 2

600 mg i uke 3, deretter 600 mg hver 2. uke

10-<20 kg

600 mg ukentlig × 1

300 mg i uke 2, deretter 300 mg hver 2. uke

5-<10 kg

300 mg ukentlig × 1

300 mg i uke 2, deretter 300 mg hver 3. uke

Soliris er ikke undersøkt hos pasienter med PNH som veier <40 kg. Dosering hos PNH-pasienter som veier <40 kg er basert på doseringen som brukes hos pasienter med atypisk HUS som veier <40 kg. Soliris er ikke undersøkt hos pediatriske pasienter med refraktær gMG eller NMOSD.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Eldre (>65 år): Kan gis. Spesielle forholdsregler ikke nødvendig, men begrenset erfaring. Samtidig plasmaferese/-infusjon: Hos voksne pasienter med atypisk HUS, refraktær gMG og NMOSD og pediatriske pasienter med atypisk HUS er tilleggsdoser nødvendig ved samtidig plasmaferese/-infusjon:

Type plasma-
behandling

Sist brukte dose

Tilleggsdose for hver PE/PI-behandling

Tidspunkt for tilleggsdose

Plasmaferese eller plasmautskifting

300 mg

300 mg for hver plasmaferese eller plasmautskifting

Innen 60 minutter etter hver plasmaferese eller plasmautskifting

 

≥600 mg

600 mg for hver plasmaferese eller plasmautskifting

 

Infusjon med ferskfrosset plasma

≥300 mg

300 mg pr. infusjon av ferskfrosset plasma

60 minutter før hver infusjon av ferskfrosset plasma

Tilberedning/Håndtering: For tilberedning og fortynning, se pakningsvedlegget. Skal ikke blandes med andre legemidler enn natriumklorid 9 mg/ml, natriumklorid 4,5 mg/ml eller glukose 50 mg/ml i vann. Det endelige volumet av en 5 mg/ml fortynnet oppløsning er 120 ml for 600 mg-doser og 180 ml for 900 mg-doser. Før administrering skal oppløsningen sjekkes visuelt for partikler og misfarging.
Administrering: Skal ikke gis som i.v. støt- eller bolusinjeksjon. Skal kun gis ved i.v. infusjon. Fortynnet oppløsning gis ved i.v. infusjon over 25-45 minutter (35 minutter ± 10 minutter) hos voksne og 1-4 timer hos barn og unge <18 år vha. gravitasjonstilførsel, sprøytepumpe eller infusjonspumpe. Fortynnet oppløsning trenger ikke å beskyttes mot lys ved administrering. Pasienten bør overvåkes i 1 time etter infusjon. Ved bivirkninger under administrering, kan infusjonen gis langsommere eller stoppes i samsvar med legens vurdering. Hvis infusjonen gis langsommere, skal total infusjonstid ikke overskride 2 timer hos voksne og 4 timer hos barn og unge <18 år. Hjemmebasert infusjon kan vurderes hos pasienter som har tålt infusjoner godt på sykehus. Beslutningen om at en pasient kan få infusjoner hjemme skal tas etter evaluering og anbefaling fra behandlende lege. Hjemmebaserte infusjoner skal utføres av kvalifisert helsepersonell. Det foreligger begrensede sikkerhetsdata som støtter hjemmebaserte infusjoner, og det anbefales ytterligere forholdsregler ved hjemmebruk, som tilgjengelig akuttbehandling av infusjonsreaksjoner eller anafylaksi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller museproteiner. Behandling skal ikke startes ved pågående Neisseria meningitidis-infeksjon og hos pasienter som ikke er vaksinert mot Neisseria meningitidis med mindre de får forebyggende antibiotikabehandling inntil 2 uker etter vaksinering.

Forsiktighetsregler

Utlevering av legemiddel er først mulig etter at det er sjekket at pasienten har fått effektiv meningokokkvaksinering og/eller forebyggende antibiotikabehandling med skriftlig bekreftelse. Før administrering skal alt helsepersonell få informasjon om sikkerhetsaspekter. Forskrivende lege må forsikre seg om at de kjenner til informasjonen i veiledningen beregnet på leger. Nytte og risiko ved behandling skal diskuteres med pasienten. Pasienten skal få pasientinformasjonsbrosjyre og pasientkort. Ekulizumab forventes ikke å påvirke den aplastiske komponenten ved anemi hos pasienter med PNH. Meningokokkinfeksjon: Behandlingen gjør pasienten mer utsatt for meningokokkinfeksjon (Neisseria meningitidis). Meningokokksykdom forårsaket av alle serogrupper kan oppstå. Alle pasienter skal vaksineres mot meningokokkinfeksjoner minst 2 uker før de får ekulizumab, med mindre risikoen ved å utsette behandling med ekulizumab oppveier faren for å utvikle meningokokkinfeksjon. Pasienter som starter behandling med ekulizumab før det er gått 2 uker etter tetravalent vaksinering, må behandles med egnede forebyggende antibiotika inntil det er gått 2 uker etter vaksineringen. Vaksiner mot serogruppe A, C, Y, W 135 og B, hvis tilgjengelig, anbefales for å forebygge vanlige patogene serogrupper av meningokokkbakterien. Pasienten må vaksineres iht. gjeldende nasjonale retningslinjer. Vaksinering kan føre til ytterligere komplementaktivering, og som resultat kan pasienter med komplementmedierte sykdommer, inkl. PNH, atypisk HUS, refraktær gMG og NMOSD, oppleve en økning i tegn og symptomer knyttet til underliggende sykdommer, som f.eks. hemolyse (PNH), TMA (atypisk HUS), MG-forverring (refraktær gMG) eller tilbakefall (NMOSD). Pasienten bør derfor overvåkes nøye for symptomer på sykdom etter anbefalt vaksinering. Vaksinering er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å forebygge meningokokkinfeksjon. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. Tilfeller av alvorlige eller fatale meningokokkinfeksjoner er rapportert ved bruk av ekulizumab. Sepsis er en vanlig manifestasjon av meningokokkinfeksjoner hos pasienter som behandles med ekulizumab. Alle pasienter bør overvåkes for tidlige tegn på meningokokkinfeksjon, utredes omgående ved mistanke om infeksjon og behandles med egnede antibiotika ved behov. Immunisering: Før behandlingsstart anbefales start av immunisering iht. gjeldende retningslinjer for immunisering. Se for øvrig informasjon om meningokokkinfeksjon ovenfor. Pasienter <18 år må vaksineres mot Haemophilus influenzae og pneumokokkinfeksjon. Nasjonale vaksinasjonsanbefalinger for hver aldersgruppe må følges. Immunsuppressiver og antikolinesterasebehandlinger: Når disse reduseres eller seponeres, bør pasienten overvåkes nøye for tegn på sykdomsforverring. Når behandling med immunsuppressive legemidler reduseres eller seponeres, bør pasienten overvåkes nøye for tegn og symptomer på mulig tilbakefall av NMOSD. Andre systemiske infeksjoner: Behandling bør skje med forsiktighet hos pasienter med aktive systemiske infeksjoner. Disse kan være mer utsatte for infeksjoner, spesielt med Neisseria og innkapslede bakterier. Alvorlige infeksjoner med Neisseria-arter (andre enn Neisseria meningitidis), inkl. disseminerte gonokokkinfeksjoner, er rapportert. Økt antall og alvorlighetsgrad av infeksjoner, spesielt forårsaket av innkapslede bakterier, kan ikke utelukkes. Pasienten gis informasjon for å øke oppmerksomheten overfor potensielt alvorlige infeksjoner, tegn og symptomer på dette og viktigheten av å oppsøke legehjelp omgående. Leger bør informere pasienter om gonoréforebygging. Infusjonsreaksjoner: Infusjonsreaksjoner eller immunogenisitet som kan gi allergiske eller overfølsomhetsreaksjoner (inkl. anafylaksi) kan forekomme. Administrering bør avbrytes ved alvorlige infusjonsreaksjoner og egnet medisinsk behandling gis. Immunogenisitet: Antistoffrespons mot legemidlet er sett i en studie hos 2 av 95 pasienter. Begge pasienter var negative for nøytraliserende antistoffer. Positive ADA-prøver hadde lav titer og var forbigående. Laboratorieovervåkning ved PNH og atypisk HUS: PNH-pasienter bør overvåkes for tegn og symptomer på intravaskulær hemolyse, inkl. serumnivåer av laktatdehydrogenase (LDH). Pasienter med atypisk HUS bør overvåkes for TMA ved måling av blodplatetall, LDH-serumnivå og serumkreatinin. Ved intravaskulær hemolyse eller TMA kan dosejustering være nødvendig innenfor anbefalt doseringsplan med hver 14. ± 2 dag i vedlikeholdsfasen (inntil hver 12. dag). Seponering ved PNH: Tegn og symptomer på alvorlig intravaskulær hemolyse bør følges. Alvorlig hemolyse påvises ved serumnivåer av LD over nivået før behandling, sammen med noe av følgende: >25% absolutt fall i PNH-klonestørrelse (i fravær av fortynning pga. transfusjon) i løpet av ≤1 uke, hemoglobin <5 g/dl eller et fall >4 g/dl i løpet av ≤1 uke, angina, endret mental status, 50% økning i serumkreatinin eller trombose. Overvåkning i minst 8 uker for å påvise alvorlig hemolyse og andre reaksjoner. Ved alvorlig hemolyse etter seponering skal følgende prosedyrer/behandlinger vurderes: Blodtransfusjon (erytrocyttkonsentrat (RBC)) eller utskiftingstransfusjon hvis PNH-RBC er >50% av totale RBC ved flowcytometri, behandling med antikoagulantia, kortikosteroider eller gjenopptatt behandling med ekulizumab. Seponering ved atypisk HUS: Nøye overvåkning av tegn på alvorlige TMA-relaterte komplikasjoner. Disse kan påvises vha. (i) enten to av følgende eller gjentatte målinger av én av følgende: Reduksjon i blodplatetall ≥25% sammenlignet med enten baseline eller høyeste blodplatetall under behandlingen, økning i serumkreatinin ≥25% sammenlignet med baseline eller nadir under behandlingen, eller økning i serum-LD ≥25 % sammenlignet med enten baseline eller nadir under behandlingen, eller (ii) én av følgende: Endring i mental status eller krampeanfall, angina eller dyspné, eller trombose. Dersom dette oppstår skal gjenoppstart av behandlingen, plasmaferese/-infusjon eller organspesifikke støttende tiltak som dialyse, mekanisk ventilering eller antikoagulantia vurderes. Seponering av behandling ved refraktær gMG: Bruk ved behandling av refraktær gMG er undersøkt kun ved kronisk administrering. Ved seponering skal pasienten overvåkes nøye for tegn/symptomer på sykdomsforverring. Seponering av behandling ved NMOSD: Kun kronisk bruk er undersøkt, og effekten av seponering er ikke kartlagt. Ved seponering skal pasienten overvåkes nøye for tegn/symptomer på mulig tilbakefall av NMOSD. Hjelpestoffer: Inneholder 5 mmol natrium/dose. Bør tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Basert på ekulizumabs mulige hemmende effekt på komplementavhengig cytotoksisitet av rituksimab, kan ekulizumab redusere forventet effekt av rituksimab. Kronisk behandling med i.v. humant immunglobulin (IVIg) kan påvirke den endosomale resirkuleringsmekanismen hos neonatal Fc-reseptor (FcRn) for monoklonale antistoffer som ekulizumab, og dermed redusere serumkonsentrasjonen av ekulizumab.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data indikerer ikke økt risiko for føtale misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. I mangel av godt kontrollerte studier foreligger det imidlertid usikkerhet. Det anbefales individuell nytte-/risikoanalyse før oppstart og under behandling hos gravide. Dersom behandling anses nødvendig, anbefales tett oppfølging av mor og foster iht. lokale retningslinjer. IgG passerer placentabarrieren hos mennesker, og ekulizumab antas derfor å kunne forårsake terminal komplementhemming i fosterets sirkulasjon. Skal derfor bare gis til gravide hvis strengt nødvendig. Bruk av sikker prevensjon for å hindre graviditet under og opptil minst 5 måneder etter siste behandling skal vurderes hos kvinner i fertil alder.
Amming: Begrensede data indikerer at ekulizumab ikke blir skilt ut i morsmelk, det forventes derfor ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, leukopeni
Mindre vanlige Lymfopeni, trombocytopeni
Sjeldne Agglutinasjon av røde blodceller, hemolyse, koagulopati, unormalt nivå av koagulasjonsfaktor
Endokrine
Sjeldne Graves sykdom
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Abdominal distensjon, dyspepsi, forstoppelse
Sjeldne Gastroøsofageal reflukssykdom, gingival smerte
Generelle
Vanlige Fatigue, feber, influensalignende sykdom
Mindre vanlige Asteni, brystsmerte, brystubehag, frysninger, infusjonsrelatert reaksjon, smerte på infusjonsstedet, ødem
Sjeldne Ekstravasasjon, parestesi på infusjonsstedet, varmefølelse
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner
Hud
Vanlige Alopesi, kløe, utslett
Mindre vanlige Erytem, hyperhidrose, petekkier, tørr hud, urticaria
Sjeldne Depigmentering av hud, dermatitt
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Bronkitt, nasofaryngitt, oral herpes, pneumoni, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Abscess2, cellulitt, cystitt, gastrointestinal infeksjon, infeksjon, influensa, meningokokkinfeksjon3, nedre luftveisinfeksjon, peritonitt, sepsis, septisk sjokk, sinusitt, soppinfeksjon, virusinfeksjon
Sjeldne Aspergillusinfeksjon4, bakteriell artritt4, gingivitt, gonokokkinfeksjon i urogenitalsystemet, Haemophilus influenzainfeksjon, impetigo
Kar
Vanlige Hypertensjon
Mindre vanlige Akselerert hypertensjon, hetetokter, hypotensjon, venøs forstyrrelse
Sjeldne Hematom
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Spontan penisereksjon
Sjeldne Menstruasjonsforstyrrelse
Lever/galle
Sjeldne Gulsott
Luftveier
Vanlige Hoste, orofaryngeal smerte
Mindre vanlige Dyspné, epistakse, halsirritasjon, rhinoré, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, myalgi
Mindre vanlige Hevelse i ledd, muskelkramper, nakkesmerte, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Sjeldne Trismus
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine1
Vanlige Dysgeusi, svimmelhet
Mindre vanlige Parestesi, tremor
Sjeldne Synkope
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Dysuri, hematuri, nedsatt nyrefunksjon
Psykiske
Vanlige Insomni
Mindre vanlige Angst, depresjon, humørsvingninger
Sjeldne Søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Redusert appetitt
Svulster/cyster
Sjeldne Malignt melanom, myelodysplastisk syndrom
Undersøkelser
Mindre vanlige Redusert hematokrit, redusert hemoglobin, økt ALAT, økt ASAT, økt γ-GT
Sjeldne Positiv Coombs test4
Øre
Mindre vanlige Tinnitus, vertigo
Øye
Mindre vanlige Tåkesyn
Sjeldne Konjunktival irritasjon
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Nevrologiske Hodepine1
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue, feber, influensalignende sykdom
Hud Alopesi, kløe, utslett
Infeksiøse Bronkitt, nasofaryngitt, oral herpes, pneumoni, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Kar Hypertensjon
Luftveier Hoste, orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nevrologiske Dysgeusi, svimmelhet
Psykiske Insomni
Mindre vanlige
Blod/lymfe Lymfopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, dyspepsi, forstoppelse
Generelle Asteni, brystsmerte, brystubehag, frysninger, infusjonsrelatert reaksjon, smerte på infusjonsstedet, ødem
Hjerte Palpitasjoner
Hud Erytem, hyperhidrose, petekkier, tørr hud, urticaria
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse Abscess2, cellulitt, cystitt, gastrointestinal infeksjon, infeksjon, influensa, meningokokkinfeksjon3, nedre luftveisinfeksjon, peritonitt, sepsis, septisk sjokk, sinusitt, soppinfeksjon, virusinfeksjon
Kar Akselerert hypertensjon, hetetokter, hypotensjon, venøs forstyrrelse
Kjønnsorganer/bryst Spontan penisereksjon
Luftveier Dyspné, epistakse, halsirritasjon, rhinoré, tett nese
Muskel-skjelettsystemet Hevelse i ledd, muskelkramper, nakkesmerte, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Parestesi, tremor
Nyre/urinveier Dysuri, hematuri, nedsatt nyrefunksjon
Psykiske Angst, depresjon, humørsvingninger
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Redusert hematokrit, redusert hemoglobin, økt ALAT, økt ASAT, økt γ-GT
Øre Tinnitus, vertigo
Øye Tåkesyn
Sjeldne
Blod/lymfe Agglutinasjon av røde blodceller, hemolyse, koagulopati, unormalt nivå av koagulasjonsfaktor
Endokrine Graves sykdom
Gastrointestinale Gastroøsofageal reflukssykdom, gingival smerte
Generelle Ekstravasasjon, parestesi på infusjonsstedet, varmefølelse
Hud Depigmentering av hud, dermatitt
Infeksiøse Aspergillusinfeksjon4, bakteriell artritt4, gingivitt, gonokokkinfeksjon i urogenitalsystemet, Haemophilus influenzainfeksjon, impetigo
Kar Hematom
Kjønnsorganer/bryst Menstruasjonsforstyrrelse
Lever/galle Gulsott
Muskel-skjelettsystemet Trismus
Nevrologiske Synkope
Psykiske Søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Svulster/cyster Malignt melanom, myelodysplastisk syndrom
Undersøkelser Positiv Coombs test4
Øye Konjunktival irritasjon

1Går vanligvis over etter innledendefase.

2Abscess inkluderer abscess i ekstremitet, kolonabscess, nyreabscess, s.c. abscess, tannabscess, lever-/miltabscess, perirektal abscess, rektal abscess.

3Meningokokkinfeksjon inkluderer meningokokkinfeksjon, meningokokksepsis, meningokokkmeningitt, og Neisseria-infeksjon (inkl. sepsis med Neisseria gonorrhoeae, Neisseria sicca/subflava, Neisseria spp. uspesifisert). Alvorligst er meningokokksepsis, som er en vanlig manifestasjon av meningokokkinfeksjoner.

4Bivirkninger sett etter markedsføring.

Antistofftiter mot ekulizumab er påvist hos 2% av PNH-pasienter med en ELISA-test, 3% av pasientene med atypisk HUS og 2% av NMOSD-pasientene med ECL-test (sandwich-type). Ingen antistoffer mot legemidlet er sett ved refraktær gMG. Tilfeller av TMA hos pasienter med atypisk HUS er rapportert etter glemt/forsinket dose. Preparatet er ikke undersøkt hos barn og unge med refraktær gMG eller NMOSD.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant, humanisert monoklonalt IgG2/4k-antistoff. Molekylvekt ca. 148 000 dalton. Tilvirkningsprosessen omfatter spesifikke trinn for virusinaktivering og -fjerning.
Virkningsmekanisme: Bindes med høy affinitet til humant C5-komplementprotein, slik at spalting til C5a og C5b hemmes og dannelsen av det terminale komplementkomplekset C5b-9 hindres. Ekulizumab opprettholder de tidlige komponentene i komplementaktiveringen som er nødvendige for opsonisering av mikroorganismer og fjerning av immunkomplekser. Administrering blokkerer ukontrollert terminal komplementaktivering og blokkerer påfølgende komplementmediert intravaskulær hemolyse hos PNH-pasienter og komplementmediert TMA hos pasienter med atypisk HUS. Hos pasienter med refraktær gMG medfører ukontrollert terminal komplementaktivering membranangrepskompleks (MAC)-avhengig lyse og C5a-avhengig inflammasjon ved den nevromuskulære forbindelsen (NMJ), som gir svikt i nevromuskulær overføring. Kronisk ekulizumabadministrering medfører umiddelbar, fullstendig og vedvarende hemming av terminal komplementaktivitet (serumkonsentrasjon av ekulizumab ≥ 116 µg/ml). Hos pasienter med NMOSD medfører ukontrollert terminal komplementaktivering, forårsaket av autoantistoffer mot AQP4, dannelse av MAC og C5a-avhengig inflammasjon, som gir astrocyttnekrose og økt permeabilitet i blod-hjernebarrieren, samt død av omliggende oligodendrocytter og nevroner. Kronisk ekulizumabadministrering medfører umiddelbar, fullstendig og vedvarende hemming av terminal komplementaktivitet (serumkonsentrasjon av ekulizumab ≥ 116 µg/ml). Ekulizumab er ikke undersøkt ved behandling av akutte tilbakefall hos NMOSD-pasienter.
Fordeling: Vd er 110,3±17,9 ml/kg og 5,6 liter hos pasienter med hhv. PNH og atypisk HUS.
Halveringstid: Eliminasjons t1/2 er 11,3±3,4 dager og 297 timer (ca. 12,4 dager) hos pasienter med hhv. PNH og atypisk HUS. Clearance er 0,31±0,12 ml/time/kg og 0,0139 liter/time (kroppsvekt 70 kg) hos pasienter med hhv. PNH og atypisk HUS. Steady state nås etter 4 uker ved bruk av doseringsregime for voksne med PNH. Plasmautskiftning hos pasienter med atypisk HUS reduserer ekulizumabkonsentrasjonen i serum med 50% og eliminasjons t1/2 til 1,3 timer etter 1 times intervensjon. Tilleggsdosering anbefales derfor i slike tilfeller.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Farmakodynamisk aktivitet korrelerer direkte med serumkonsentrasjon av ekulizumab. Farmakodynamisk aktivitet målt som frie C5-konsentrasjoner <0,5 µg/ml, har sammenheng med tilnærmet fullstendig blokade av terminal komplementaktivitet hos pasienter med PNH, atypisk HUS, refraktær gMG og NMOSD. Tilnærmet fullstendig blokade av hemolytisk aktivitet oppnås hos de fleste PNH-pasienter og hos alle pasienter med atypisk HUS ved opprettholdelse av bunnivåer på hhv. ≥35 μg/ml og ca. 50-100 µg/ml.
Metabolisme: Humane antistoffer nedbrytes ved endocytose i celler i det retikuloendoteliale system. Ekulizumab inneholder bare naturlig forekommende aminosyrer og har ingen kjente aktive metabolitter. Lavere ekulizumabclearance ved lavere kroppsvekt, krever kroppsvektbasert dosering hos pediatriske pasienter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Originalpakningen kan tas ut fra kjøleskapet kun én gang i en periode på inntil 3 dager. Etter dette kan preparatet settes tilbake i kjøleskapet. Etter fortynning: Bør brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C.

Andre opplysninger

Soliris rekvireres via CustomerOperationsEU@Alexion.com.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Soliris, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
300 mg 30 ml (hettegl.)
102268
H-resept
-
53835,90 C
Distribueres via produsentens egne kanaler. Ved forespørsel, kontakt produsenten.

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.05.2020