Skilarence

Almirall


Middel mot psoriasis.

L04A X07 (Dimetylfumarat)ENTEROTABLETTER 30 mg og 120 mg: Hver enterotablett inneh.: Dimetylfumarat 30 mg, resp. 120 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 30 mg: Titandioksid (E 171). 120 mg: Indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne med behov for systemisk medisinsk behandling.

Dosering

Voksne: Til bruk under veiledning og tilsyn av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av psoriasis. For å bedre toleransen anbefales det å begynne behandlingen med en lav startdose med gradvis økning. I 1. uke skal 30 mg tas 1 gang daglig, om kvelden. I 2. uke skal 30 mg tas 2 ganger daglig, morgen og kveld. I 3. uke skal 30 mg tas 3 ganger daglig, morgen, midt på dag og kveld. Fra 4. uke skal behandlingen endres til kun 1 tablett à 120 mg 1 gang daglig, om kvelden. Denne dosen økes deretter med 1 tablett à 120 mg pr. uke på ulike tider av døgnet i de neste 5 ukene, som vist i følgende tabeller. Maks. tillatt daglig dose er 720 mg (2 tabletter à 120 mg 3 × daglig).

Uke

Antall tabletter (30 mg)

Total daglig dose (mg)

 

Morgen

Midt på dag

Kveld

 

1

 

 

1

30

2

1

 

1

60

3

1

1

1

90

Uke

Antall tabletter (120 mg)

Total daglig dose (mg)

 

Morgen

Midt på dag

Kveld

 

4

 

 

1

120

5

1

 

1

240

6

1

1

1

360

7

1

1

2

480

8

2

1

2

600

9+

2

2

2

720

Hvis en bestemt dose ikke tolereres, kan den midlertidig reduseres til siste tolererte dose. Hvis behandlingseffekt sees før maks. dose er nådd, er det ikke nødvendig med ytterligere doseøkning. Ved klinisk bedring skal dosen gradvis reduseres til vedlikeholdsdose. Doseringsjusteringer kan være nødvendig ved unormale laboratorieparametre.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt lever-/nyrefunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt lever-/nyrefunksjon, og bruk er kontraindisert. Se for øvrig Forsiktighetsregler. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Eldre: Behov for dosejustering forventes ikke.
Administrering: Tas under eller umiddelbart etter et måltid. Skal svelges hele med væske. Samtidig inntak av sterke alkoholholdige drikkevarer skal unngås under behandling, se Interaksjoner. Skal ikke knuses, deles, oppløses eller tygges, da drasjeringen på enterotablettene er designet for å forhindre mageirritasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlige gastrointestinale sykdommer. Alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Hematologi: Preparatet kan redusere antall leukocytter og lymfocytter. Bruk er ikke undersøkt hos pasienter med underliggende lavt leukocytt- eller lymfocyttall. Før behandling: Før behandlingsoppstart bør fullstendig blodtelling (differensialtelling og blodplater) utføres. Behandlingen skal ikke initieres ved leukopeni (leukocyttnivå <3 × 109/liter), lymfopeni (lymfocyttnivå <1 × 109/liter) eller ved andre patologiske funn. Under behandling: Under behandling skal fullstendig blodtelling med differensialtelling utføres hver 3. måned. Det kreves tiltak ved følgende forhold: Leukopeni: Ved markert nedgang i totalt antall leukocytter, bør situasjonen overvåkes nøye og behandlingen avbrytes ved nivåer <3 × 109/liter. Lymfopeni: Hvis lymfocyttnivået faller <1 × 109/liter, men er ≥0,7 × 109/liter, skal blodovervåkning utføres månedlig inntil nivået returnerer til 1 × 109/liter eller høyere ved 2 påfølgende blodprøver, og fra dette tidspunktet kan overvåkningen igjen utføres hver 3. måned. Hvis lymfocyttnivået faller <0,7 × 109/liter, må blodprøven gjentas, og hvis nivået bekreftes å være <0,7 × 109/liter, må behandlingen stoppes umiddelbart. Pasienter som utvikler lymfopeni, skal overvåkes etter å ha avsluttet behandlingen inntil lymfocyttnivået har gått tilbake til normalområdet. Andre hematologiske sykdommer: Behandlingen skal avbrytes og det anbefales å utvise forsiktighet ved andre patologiske funn. Blodnivåene skal overvåkes inntil verdiene har gått tilbake til normalområdet. Infeksjoner: Preparatet er en immunmodulator og kan påvirke hvordan immunsystemet reagerer på infeksjoner. Ved eksisterende infeksjoner av klinisk relevans, skal legen avgjøre om behandling med dimetylfumarat først skal initieres når infeksjonen er over. Ved infeksjon under behandling, skal utsettelse av behandlingen vurderes, og fordeler/risiko revurderes før behandlingen påbegynnes på nytt. Pasienten skal instrueres til å rapportere symptomer på infeksjon til lege. Opportunistiske infeksjoner/progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): Tilfeller av opportunistiske infeksjoner, spesielt PML, er rapportert ved bruk av dimetylfumarat. PML kan være dødelig eller forårsake alvorlige funksjonshemminger. En tidligere JCV-infeksjon anses som en forutsetning for utvikling av PML. Risikofaktorer inkluderer tidligere immunsuppressiv behandling og visse samtidige sykdommer (f.eks. autoimmune sykdommer eller ondartede hematologiske tilstander). Et modifisert eller svekket immunsystem, samt genetiske eller miljømessige faktorer kan også utgjøre risikofaktorer. Vedvarende moderat eller alvorlig lymfopeni i løpet av behandlingen anses som risikofaktor for PML. Ved lymfopeni skal pasienten overvåkes for tegn og symptomer på opportunistiske infeksjoner, spesielt symptomer som tyder på PML. Symptomer assosiert med PML blir typisk verre over dager til uker og inkluderer progressiv svakhet på én side av kroppen eller klumsethet i lemmene, synsforstyrrelse og endringer i tankegang, minne og orientering, som gir forvirring og personlighetsforandringer. Hvis PML mistenkes, skal behandlingen med dimetylfumarat stoppes umiddelbart og ytterligere egnede nevrologiske og radiologiske undersøkelser gjennomføres. Tidligere og samtidig behandling med immunsuppressive eller immunmodulerende legemidler: Begrensede data. Ved bytte fra andre immunsuppressive eller immunmodulerende legemidler til dimetylfumarat, skal t1/2 og virkningsmekanismen til de andre legemidlene vurderes for å unngå additive effekter på immunsystemet. Data mangler for samtidig behandling med andre immunsuppressive eller immunmodulerende legemidler. Eksisterende gastrointestinal sykdom: Gastrointestinal toleranse kan forbedres ved å følge dosetitreringsplanen ved oppstart av behandlingen og ved å ta preparatet med mat. Nyrefunksjon: Nyrefunksjon (f.eks. kreatinin, blodureanitrogen og urinanalyse) skal sjekkes før behandlingsstart og deretter hver 3. måned. I tilfelle av klinisk relevant endring i nyrefunksjon, spesielt i fravær av alternative forklaringer, bør dosereduksjon eller seponering vurderes. Fanconis syndrom: Tidlig diagnostisering av Fanconis syndrom og seponering av dimetylfumarat er viktig for å forhindre start av nedsatt nyrefunksjon og osteomalasi, da syndromet vanligvis er reversibelt. De viktigste tegnene er: Proteinuri, glukosuri (med normale blodsukkernivåer), hyperaminoaciduri og fosfaturi (mulig samtidig med hypofosfatemi). Progresjon kan involvere symptomer som polyuri, polydipsi og proksimal muskelsvakhet. I sjeldne tilfeller kan hypofosfatemisk osteomalasi med ikke-lokaliserte skjelettsmerter, forhøyet alkalisk fosfatase i serum og stressfrakturer oppstå. NB! Fanconis syndrom kan forekomme uten forhøyede kreatininnivåer eller lav glomerulær filtreringshastighet. I tilfelle uklare symptomer skal Fanconis syndrom vurderes, og egnede undersøkelser utføres. Leverfunksjon: Det anbefales å overvåke leverfunksjon (ASAT, ALAT, γ-GT, AP) før behandlingsstart og deretter hver 3. måned. Oppstår det klinisk relevant endring i leverparametrene, spesielt i fravær av alternative forklaringer, bør dosereduksjon eller seponering vurderes. Rødme/flushing: Pasienten bør gjøres oppmerksom på at rødme sannsynligvis vil opptre de første behandlingsukene. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, svimmelhet og tretthet kan forekomme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Preparatet bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med annen systemisk psoriasisbehandling. Samtidig bruk av andre fumarsyrederivater (topikale eller systemiske) bør unngås. Samtidig behandling med nyretoksiske stoffer kan øke potensialet for nyrebivirkninger, f.eks. proteinuri. I tilfelle av alvorlig eller langvarig diaré under dimetylfumaratbehandling, kan absorpsjonen av andre legemidler påvirkes. Forsiktighet bør utvises når legemidler med lav terapeutisk indeks som krever absorpsjon i tarmen skal forskrives. Effekten til orale prevensjonsmidler kan reduseres, og bruk av alternativt barriereprevensjonsmiddel anbefales. Inntak av store mengder sterke alkoholholdige drikkevarer (>30 volumprosent alkohol) skal unngås, da dette kan gi økt oppløsningshastighet for preparatet og dermed øke frekvensen av gastrointestinale bivirkninger. Immunsuppresjon er en risikofaktor ved bruk av levende vaksiner, og risikoen skal vurderes før vaksinering.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Begrensede data. Anbefales ikke til fertile kvinner som ikke bruker egnet prevensjon. Ved diaré under behandling kan effekten av orale prevensjonsmidler reduseres, og det kan være nødvendig med bruk av barrieremetoder i tillegg. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.
Fertilitet: Data mangler.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Leukopeni, lymfopeni
Vanlige Eosinofili, leukocytose
Svært sjeldne Akutt lymfatisk leukemi, irreversibel pancytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, kvalme
Vanlige Abdominalt ubehag, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, oppkast
Generelle
Vanlige Asteni, fatigue, varmefølelse
Hud
Vanlige Erytem, hudsvie, kløe
Sjeldne Allergisk hudreaksjon
Kar
Svært vanlige Flushing
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, parestesi
Mindre vanlige Svimmelhet
Ukjent frekvens Progressiv multifokal leukoencefalopati
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Proteinuri
Ukjent frekvens Fanconis syndrom, nyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Redusert appetitt
Undersøkelser
Vanlige Økte leverenzymer
Mindre vanlige Økt serumkreatinin

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Leukopeni, lymfopeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, kvalme
Kar Flushing
Vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, leukocytose
Gastrointestinale Abdominalt ubehag, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, varmefølelse
Hud Erytem, hudsvie, kløe
Nevrologiske Hodepine, parestesi
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Økte leverenzymer
Mindre vanlige
Nevrologiske Svimmelhet
Nyre/urinveier Proteinuri
Undersøkelser Økt serumkreatinin
Sjeldne
Hud Allergisk hudreaksjon
Svært sjeldne
Blod/lymfe Akutt lymfatisk leukemi, irreversibel pancytopeni
Ukjent frekvens
Nevrologiske Progressiv multifokal leukoencefalopati
Nyre/urinveier Fanconis syndrom, nyresvikt

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomatisk behandling er indisert ved overdosering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Dimetylfumarat og dets aktive metabolitt monometylfumarat har antiinflammatorisk og immunmodulerende effekt. Antas hovedsakelig å være grunnet interaksjon med intracellulært redusert glutation i celler som er direkte involvert i patogenesen ved psoriasis. Dette gir hemming av translokasjon inn i kjernen, og den transkripsjonelle aktiviteten til nukleær faktor κ-lettkjede-forsterker av aktiverte B-celler (NF-κB).
Absorpsjon: 120 mg tatt oralt gir for monometylfumarat Cmax på ca. 1325 ng/ml og 1311 ng/ml etter hhv. faste og matinntak. Ved samtidig matinntak forsinkes metabolittens Tmax fra 3,5 til 9 timer.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Halveringstid: Monometylfumarat: Ca. 2 timer.
Utskillelse: Primært utånding av CO2 som følge av monometylfumaratets metabolisme. Kun små mengder utskilles via urin eller avføring.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Skilarence, ENTEROTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
30 mg 42 stk. (blister)
500781
H-resept
-
1206,30 C
120 mg 90 stk. (blister)
454978
H-resept
-
2543,40 C
180 stk. (blister)
112869
H-resept
-
5050,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.03.2019