Sivextro

MSD


Antibakterielt middel. Oksazolidinon.

J01X X11 (Tedizolid)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg: Hvert hetteglass inneh.: Dinatriumtedizolidfosfat tilsv. tedizolidfosfat 200 mg, mannitol, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering).


TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Tedizolidfosfat 200 mg, mannitol. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av akutte bakterielle infeksjoner i hud og hudstruktur (ABSSSI, acute bacterial skin and skin structure infections) hos voksne og ungdom ≥12 år.

Dosering

Voksne og ungdom ≥12 år: 200 mg 1 gang daglig i 6 dager.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <12 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Begrenset klinisk erfaring hos eldre ≥75 år.
Tilberedning/Håndtering: Infusjonsvæske: Skal ikke blandes med oppløsningsvæske som inneholder divalente kationer, f.eks. Ringer-laktat og Hartmanns oppløsning. Se SPC for rekonstituering og fortynning.
Administrering: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Ferdig tilberedt infusjonsvæske gis i.v. over en periode på 60 minutter. Skal ikke gis som bolus. Tabletter: Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Nøytropeni: Sikkerhet og effekt ved nøytropeni er ikke undersøkt, og alternativ terapi bør vurderes. Overfølsomhetsreaksjoner: Gis med forsiktighet ved overfølsomhet for andre oksazolidinoner, da kryssallergi kan forekomme. C. difficile-assosiert diaré (CDAD): Er rapportert, og skal overveies hos alle som får alvorlig diaré etter antibiotikabruk. Ved mistanke eller bekreftet CDAD, skal tedizolidfosfat seponeres og adekvat terapi iverksettes umiddelbart. Serotoninergt syndrom: Er rapportert med annet oksazolidinon kombinert med serotoninergt legemiddel. Ingen kliniske erfaringer med tedizolidfosfat. Perifer nevropati og forstyrrelser i synsnerven: Perifer samt optisk nevropati som kan utvikles til synstap er rapportert med annet oksazolidinon, men ikke ved 6 dagers tedizolidfosfatbehandling og heller ikke sett i dyrestudier opptil 9 måneder og høyere doser enn normalt (se SPC). Informer pasienten om å rapportere endringer i synsskarphet, fargesyn, tåkesyn eller synsfeltdefekter. I slike tilfeller anbefales umiddelbar utredning, og om nødvendig henvisning til oftalmolog. Fertile kvinner: Se Graviditet, amming og fertilitet. Begrensninger i kliniske data: Sikkerhet og effekt ved behandling >6 dager er ikke fastslått. For behandling av ABSSSI er behandlede infeksjonstyper begrenset til cellulitis/erysipelas eller alvorlige hudabscesser og sårinfeksjoner. Begrenset erfaring med pasienter med både ABSSSI og sekundær bakteriemi. Ingen erfaring med behandling av ABSSSI med alvorlig sepsis eller septisk sjokk. Ikke-følsomme mikroorganismer: Bruk uten bekreftet eller sterk mistanke om bakteriell infeksjon øker risikoen for utvikling av resistente bakterier. Tedizolidfosfat har som regel ikke effekt på gramnegative bakterier.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se også SPC for detaljert informasjon om interaksjonsstudier.Tedizolid gitt oralt kan gi hemming av BCRP på intestinalt nivå. Hvis mulig, bør det vurderes å avbryte behandling med BCRP-substrater, slik som imatinib, lapatinib, metotreksat, pitavastatin, rosuvastatin, sukfasalazin og topotekan, i de 6 dagene oral tedizolidbehandling pågår. Tedizolid er reversibel MAO-hemmer in vitro. Ingen interaksjon forventes når IC50 for hemming av MAO-A og forventet plasmaeksponering sammenlignes. Studier for å bestemme effekt av 200 mg oral tedizolid ved steady state på pseudoefedrin- og tyraminpressoreffekter, viser ingen relevante endringer i blodtrykk eller puls ved samtidig administrert pseudoefedrin, og ingen klinisk relevant økning i tyraminsensitivitet. Potensialet for serotoninerge interaksjoner er ikke undersøkt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Bør ikke brukes under graviditet.
Amming: Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ikke undersøkt hos mennesker. Dyrestudier tyder ikke på skadelige effekter.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeLymfadenopati
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme, oppkast
Mindre vanligeAbdominale smerter og ubehag, brekning, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastroøsofageal refluks, hematochezi, munntørrhet, øvre abdominalsmerte
Generelle
VanligeReaksjon på infusjonsstedet (flebitt)1, tretthet
Mindre vanligeFeber, frysninger, infusjonsrelatert reaksjon1, irritabilitet, perifert ødem, smerte på infusjonsstedet1
Hjerte
Mindre vanligeBradykardi
Hud
VanligeGeneralisert kløe
Mindre vanligeAkne, allergisk kløe, alopesi, hudutslett (erytematøst, generalisert, makulopapuløst, papuløst, kløende), hyperhidrose, kløe, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanligeLegemiddeloverfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanligeAbscess, Clostridioides difficile-kolitt, dermatofytose, luftveisinfeksjon, oral candidiasis, soppinfeksjon, soppinfeksjon i underlivet (f.eks. candidiasis)
Kar
Mindre vanligeFlushing, hetetokter
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeVulvovaginal kløe
Luftveier
Mindre vanligeHoste, lungeødem, uttørring av neseslimhinne
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, muskelkramper, nakkesmerte, ryggsmerter, ubehag i ekstremiteter
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Mindre vanligeDysgeusi, hypoestesi, parestesi, somnolens, tremor
Nyre/urinveier
Mindre vanligeUvanlig urinlukt
Psykiske
Mindre vanligeAngst, insomni, mareritt, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeDehydrering, dårlig kontrollert diabetes mellitus, hyperkalemi
Undersøkelser
Mindre vanligeRedusert antall hvite blodceller, redusert gripestyrke, økte transaminaser
Øye
Mindre vanligeMouches volantes, tåkesyn

1Gjelder i.v. formulering.

Mitokondrielle sykdommer: Hemmer syntesen av mitokondrielle proteiner. Bivirkninger som lactacidose, anemi og nevropati kan opptre (klasseeffekt). Benmargssuppresjon: Reduksjon i antall blodplater, hemoglobinnivå og antall nøytrofiler er sett. Benmargssuppresjon er rapportert med annet oksazolidinon.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
GenerelleReaksjon på infusjonsstedet (flebitt)1, tretthet
HudGeneralisert kløe
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
Blod/lymfeLymfadenopati
GastrointestinaleAbdominale smerter og ubehag, brekning, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastroøsofageal refluks, hematochezi, munntørrhet, øvre abdominalsmerte
GenerelleFeber, frysninger, infusjonsrelatert reaksjon1, irritabilitet, perifert ødem, smerte på infusjonsstedet1
HjerteBradykardi
HudAkne, allergisk kløe, alopesi, hudutslett (erytematøst, generalisert, makulopapuløst, papuløst, kløende), hyperhidrose, kløe, urticaria
ImmunsystemetLegemiddeloverfølsomhet
InfeksiøseAbscess, Clostridioides difficile-kolitt, dermatofytose, luftveisinfeksjon, oral candidiasis, soppinfeksjon, soppinfeksjon i underlivet (f.eks. candidiasis)
KarFlushing, hetetokter
Kjønnsorganer/brystVulvovaginal kløe
LuftveierHoste, lungeødem, uttørring av neseslimhinne
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, nakkesmerte, ryggsmerter, ubehag i ekstremiteter
NevrologiskeDysgeusi, hypoestesi, parestesi, somnolens, tremor
Nyre/urinveierUvanlig urinlukt
PsykiskeAngst, insomni, mareritt, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringDehydrering, dårlig kontrollert diabetes mellitus, hyperkalemi
UndersøkelserRedusert antall hvite blodceller, redusert gripestyrke, økte transaminaser
ØyeMouches volantes, tåkesyn

1Gjelder i.v. formulering.

Mitokondrielle sykdommer: Hemmer syntesen av mitokondrielle proteiner. Bivirkninger som lactacidose, anemi og nevropati kan opptre (klasseeffekt). Benmargssuppresjon: Reduksjon i antall blodplater, hemoglobinnivå og antall nøytrofiler er sett. Benmargssuppresjon er rapportert med annet oksazolidinon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Preparatet seponeres og generell støttebehandling gis. Hemodialyse fjerner ikke tedizolid tilstrekkelig fra sirkulasjonen. Største enkeltdose administrert er 1200 mg. Bivirkninger ved denne dosen var lette eller moderate.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Prodrug som vha. fosfataser raskt konverteres til tedizolid (mikrobiologisk aktiv). Antibakteriell effekt medieres av binding til subenhet 50S i bakteriens ribosom, og gir hemming av proteinsyntesen. Tedizolid er hovedsakelig aktiv mot grampositive bakterier. In vitro er tedizolid bakteriostatisk mot enterokokker, stafylokokker og streptokokker. Kliniske studier har vist effekt mot følgende patogener: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosus-gruppen.
Absorpsjon: Tabletter: Absolutt biotilgjengelighet >90%. Tmax ca. 3 timer. Cmax reduseres med ca. 26% og forsinkes med 6 timer når administrert etter fettrikt måltid. AUC forblir uendret.
Proteinbinding: Til plasmaproteiner, ca. 70-90%.
Fordeling: Vd: I.v. enkeltdose 200 mg 67-80 liter.
Halveringstid: T1/2: Ca. 12 timer. Steady state nås innen 3 dager. Plasmaclearance er 6-7 liter/time.
Metabolisme: Hovedsakelig via lever. Flere sulfotransferaseenzymer er involvert, og danner et inaktivt og ikke-sirkulerende sulfatkonjugat.
Utskillelse: Via feces og urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Infusjonsvæske: Samlet oppbevaringstid fra rekonstituering til fortynning og administrering skal ikke overstige 24 timer ved romtemperatur eller 2-8°C.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sivextro, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg6 × 10 ml (hettegl.)
423010
Blå resept
-
12150,20C

Sivextro, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg6 stk. (blister)
562019
Blå resept
-
12150,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.06.2020