Simulect

Novartis


Immunsuppressivt middel.

L04A C02 (Basiliksimab)PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Basiliksimab (rDNA) 20 mg, dinatriumfosfat (vannfritt), natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, sukrose, glysin, mannitol. II) Ampulle: Vann til injeksjonsvæske til 5 ml.


Indikasjoner

Profylakse av akutt organrejeksjon etter de novo allogen nyretransplantasjon hos voksne og pediatriske pasienter (1-17 år). Skal brukes i kombinasjon med ciklosporin mikroemulsjon og kortikosteroidbasert immunsuppresjon hos pasienter med panel reaktive antistoffer lavere enn 80%, eller i et trippelt immunsuppressivt vedlikeholdsregime med ciklosporin mikroemulsjon, kortikosteroider og enten azatioprin eller mykofenolatmofetil.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Preparatet skal kun forskrives av leger med erfaring innen immunsuppressiv behandling av organtransplanterte pasienter. Skal ikke gis med mindre det er helt sikkert at pasienten vil motta transplantatet og ledsagende immunsuppresjon. Skal brukes i kombinasjon med ciklosporin mikroemulsjon og kortikosteroidbasert immunsuppresjon eller i trippelterapiregime med ciklosporin mikroemulsjon, kortikosteroider og enten azatioprin eller mykofenolatmofetil.
Voksne: Standard totaldose er 40 mg, fordelt på 2 doser à 20 mg. Den 1. dosen bør gis innen 2 timer før transplantasjonen. Den 2. dosen bør gis 4 dager etter transplantasjonen og bør holdes tilbake dersom en alvorlig overfølsomhetsreaksjon eller transplantatavstøtning oppstår.
Barn og ungdom 1-17 år: Hos barn og ungdom som veier <35 kg er anbefalt total dose 20 mg fordelt på 2 doser à 10 mg. Hos barn og ungdom som veier ≥35 kg anbefales samme dose som hos voksne, dvs. en total dose på 40 mg fordelt på 2 doser à 20 mg. Den 1. dosen bør gis innen 2 timer før transplantasjonen. Den 2. dosen bør gis 4 dager etter transplantasjonen og bør holdes tilbake dersom alvorlig overfølsomhetsreaksjon eller postoperative komplikasjoner som transplantatavstøtning oppstår.
Spesielle pasientgrupper: Eldre ≥65 år: Erfaring med bruk er begrenset, men doseendring er sannsynligvis unødvendig.
Tilberedning/Håndtering: I.v. bolusinjeksjon: Hetteglasset rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker i medfølgende ampulle før bruk, se pakningsvedlegget. I.v. infusjon: Rekonstituert oppløsning fortynnes videre til 50 ml eller mer, med natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml. Skal ikke blandes med andre legemidler. For kompatibilitet med infusjonsposer og -sett, se pakningsvedlegget.
Administrering: Skal gis under kvalifisert medisinsk tilsyn. Rekonstituert legemiddel kan gis som i.v. bolusinjeksjon (ufortynnet) eller som i.v. infusjon (fortynnet) over 20-30 minutter. Bør alltid gis via en separat infusjonslinje.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Alvorlig akutte (innen 24 timer) hypersensitivitets-/anafylaktoide reaksjoner er sett både ved initial og gjentatt eksponering. Hvis en alvorlig overfølsomhetsreaksjon inntreffer, skal behandlingen opphøre permanent og ingen ytterligere doser gis. Forsiktighet bør utvises hos tidligere behandlede pasienter som eksponeres på nytt, da det er sett akutte overfølsomhetsreaksjoner hos enkelte. Helsepersonell, adekvat laboratorieutstyr og medisinsk støttebehandling inkl. legemidler til bruk ved alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, skal være tilgjengelig når pasienten behandles. Neoplasmer og infeksjoner: Immunsuppressive regimer med kombinasjoner av legemidler øker mottageligheten for infeksjoner, inkl. opportunistiske infeksjoner, fatale infeksjoner og sepsis. Risikoen øker med total mengde immunsuppressiver. Økt risiko for utvikling av lymfoproliferative tilstander og opportunistiske infeksjoner. Vaksiner: Se Interaksjoner. Hjertetransplanterte: I studier med hjertetransplanterte er alvorlige hjertebivirkninger som hjertestans, atrieflutter og hjertebank sett hyppigere med Simulect enn med andre induksjonsbehandlinger. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium og kalium pr. dose, og er så godt som kalium- og natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruker maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Det forventes ingen metabolske interaksjoner med andre legemidler. Human anti-mus antistoff (HAMA)-respons er rapportert. Bruk av preparatet utelukker ikke påfølgende behandling med mus anti-lymfocytt antistoff. Vaksiner: Levende vaksiner anbefales ikke. Bruk av levende, svekkede vaksiner bør unngås. Inaktiverte vaksiner kan gis, men responsen på vaksinen kan imidlertid være avhengig av graden av immunsuppresjon og vaksinering under behandling med Simulect kan derfor ha mindre effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Basiliksimab har potensielle skadelige immunsuppressive effekter på svangerskapsforløpet. Kvinner i fertil alder må bruke prevensjon for å unngå graviditet under behandlingen og i 16 uker etter siste dose.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men basert på basiliksimabs IgG1-egenskaper forventes utskillelse i morsmelk. Basiliksimab har potensielle skadelige immunsuppressive effekter på barn som eksponeres for legemidlet via morsmelk. Amming skal derfor unngås.

 

Bivirkninger

Voksne: De vanligst rapporterte (>20%) etter dobbel- eller trippelterapi er forstoppelse, urinveisinfeksjon, smerte, kvalme, perifert ødem, hypertensjon, anemi, hodepine, hyperkalemi, hyperkolesterolemi, postoperativ sårkomplikasjon, økt vekt, økt kreatinin i blod, hypofosfatemi, diaré og øvre luftveisinfeksjon.
Barn: De vanligst rapporterte (>20%) er: Urinveisinfeksjon, hypertrikose, rhinitt, feber, hypertensjon, øvre luftveisinfeksjon, virusinfeksjon, sepsis og forstoppelse.
Ukjent frekvens: Immunsystemet: Overfølsomhets-/anafylaktoide reaksjoner som utslett, urticaria, kløe, nysing, hvesing, bronkospasme, dyspné, lungeødem, hjertesvikt, hypotensjon, takykardi, respirasjonssvikt og kapillærlekkasjesyndrom. Cytokinfrigjøringssyndrom.
Voksne: De vanligst rapporterte (>20%) etter dobbel- eller trippelterapi er forstoppelse, urinveisinfeksjon, smerte, kvalme, perifert ødem, hypertensjon, anemi, hodepine, hyperkalemi, hyperkolesterolemi, postoperativ sårkomplikasjon, økt vekt, økt kreatinin i blod, hypofosfatemi, diaré og øvre luftveisinfeksjon.
Barn: De vanligst rapporterte (>20%) er: Urinveisinfeksjon, hypertrikose, rhinitt, feber, hypertensjon, øvre luftveisinfeksjon, virusinfeksjon, sepsis og forstoppelse.
Ukjent frekvens: Immunsystemet: Overfølsomhets-/anafylaktoide reaksjoner som utslett, urticaria, kløe, nysing, hvesing, bronkospasme, dyspné, lungeødem, hjertesvikt, hypotensjon, takykardi, respirasjonssvikt og kapillærlekkasjesyndrom. Cytokinfrigjøringssyndrom.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Enkeltdoser opptil 60 mg og 150 mg er gitt gjentatte ganger i løpet av 24 dager uten at det er sett akutte uønskede effekter.

Egenskaper

Klassifisering: Basiliksimab er et mus-/menneske kimert monoklonalt antistoff (IgG1K) som er rettet mot interleukin-2-reseptorens alfakjede (CD25-antigen).
Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt med høy affinitet (KD-verdi 0,1 nM) til CD25-antigenet på aktiverte T-lymfocytter. På denne måten blokkeres binding av interleukin-2, et viktig signal for T-celleproliferasjon i den cellulære immunresponsen involvert i organrejeksjon. Fullstendig og vedvarende blokkering av interleukin-2-reseptoren (IL-2R) opprettholdes så lenge serumkonsentrasjonen av basiliksimab er høyere enn 0,2 μg/ml (4-6 uker). Når konsentrasjonen faller til under dette nivået, vil uttrykket av CD25-antigenet nå preterapeutiske verdier innen 1-2 uker. Forårsaker ikke myelosuppresjon. Cmax etter i.v. infusjon av 20 mg basiliksimab over 30 minutter er ca. 7,1 mg/liter. Det er en proporsjonal økning i Cmax og AUC fra 20 mg til 60 mg.
Fordeling: Vdss er ca. 8,6 liter, ca. 7,8 liter og ca. 4,8 liter hos hhv. voksne, ungdom (12-16 år) og barn (1-11 år). In vitro-studier indikerer binding kun til aktiverte lymfocytter og makrofager/monocytter.
Halveringstid: Ca. 7,2 dager, ca. 9,1 dager og ca. 9,5 dager hos hhv. voksne, ungdom og barn. Total clearance er ca. 41 ml/time, ca. 31 ml/time og ca. 17 ml/time hos hhv. voksne, ungdom og barn.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Rekonstituert oppløsning: Fysisk og kjemisk stabil i 24 timer ved 2-8°C eller i 4 timer ved romtemperatur. Mikrobiologisk sett bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er varighet og oppbevaringsbetingelser før bruk, brukerens ansvar. Rekonstituert oppløsning som ikke er benyttet innen 24 timer kastes.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Simulect, PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg 1 sett (hettegl. + amp.)
522706
-
-
11272,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.12.2020