Selincro

Lundbeck


Middel ved alkoholavhengighet.

N07B B05 (Nalmefen)TABLETTER, filmdrasjerte 18 mg: Hver tablett inneh.: Nalmefenhydrokloriddihydrat 18,06 mg tilsv. nalmefen 18 mg, laktose. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Reduksjon av alkoholinntak hos voksne pasienter med alkoholproblemer som har et skadelig høyt forbruk av alkohol, uten fysiske seponeringssymptomer og som ikke krever umiddelbar avrusning. Bør forskrives samtidig med psykososial rådgivning som fokuserer på behandlingsetterlevelse og reduksjon av alkoholforbruk. Behandling bør bare initieres hos pasienter som fortsatt har et skadelig høyt forbruk av alkohol 2 uker etter første vurdering.

Dosering

Før behandlingen starter bør pasientens kliniske status, alkoholproblemer og alkoholforbruk evalueres (basert på opplysninger fra pasienten). Pasienten registrerer deretter alkoholforbruket sitt i ca. 2 uker. På neste legebesøk kan nalmefen initieres hos pasienter som fortsatt har et skadelig høyt alkoholforbruk i denne 2-ukersperioden, samtidig med psykososial intervensjon som fokuserer på behandlingsetterlevelse og reduksjon av alkoholforbruk. Den største forbedringen er sett de første 4 ukene. Pasientens behandlingsrespons og behov for fortsatt farmakoterapi bør evalueres jevnlig (f.eks. månedlig). Legen bør evaluere pasientens fremgang mht. redusert alkoholforbruk, generell funksjonsevne, behandlingsetterlevelse og ev. bivirkninger.
Voksne: Bør tas ved behov, hver dag det er en risiko for å drikke alkohol. 1 tablett bør tas helst 1-2 timer før forventet alkoholinntak. Hvis pasienten har begynt å drikke alkohol uten å ta nalmefen, bør 1 tablett tas så raskt som mulig. Maks. dose: 1 tablett daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Forsiktighet anbefales, f.eks. med hyppigere monitorering. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Begrensede kliniske data, forsiktighet anbefales.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele. Skal ikke deles eller knuses da nalmefen kan gi hudirritasjon ved direkte hudkontakt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av opioidagonister (som opioidanalgetika, opioider for substitusjonsterapi med opioidagonister (f.eks. metadon) eller partielle agonister (f.eks. buprenorfin)). Hos pasienter som er eller nylig har vært opioidavhengige. Ved akutte symptomer på opioidabstinens eller ved mistanke om nylig bruk av opioider. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh-klassifisering). Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt pr. 1,73 m2). Pasienter som nylig har opplevd akutt alkoholabstinens (inkl. hallusinasjoner, kramper og delirium tremens).

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes av pasienter der umiddelbart avhold er nødvendig. Reduksjon av alkoholforbruket er et delmål på veien mot avholdenhet. Kliniske data er tilgjengelig for bruk i 6-12 måneder. Forsiktighet anbefales ved bruk >1 år. Administrering av opioider: I en akuttsituasjon der opioider må administreres til en pasient som står på nalmefen, kan opioidmengden nødvendig for ønsket effekt være høyere enn vanlig. Pasienten bør følges nøye mht. symptomer på nedsatt respirasjon og for andre bivirkninger. Opioiddosen må alltid titreres individuelt. Nøye observasjon er nødvendig dersom høye doser anvendes. Nalmefen bør seponeres midlertidig 1 uke før forventet bruk av opioider, f.eks. opioidanalgetika ved planlagt kirurgi. Psykiske lidelser: Psykiske symptomer er rapportert. Ved psykiske symptomer som ikke kan sees i sammenheng med oppstart av nalmefenbehandling, og/eller som ikke er forbigående, bør alternative årsaker til symptomene og behovet for fortsatt behandling vurderes. Nalmefen er ikke undersøkt ved ustabil psykisk sykdom. Forsiktighet anbefales ved komorbid psykisk sykdom, som f.eks. alvorlig depresjon. Nalmefen reduserer ikke den økte selvmordsrisikoen hos alkohol- og stoffmisbrukere med eller uten samtidig depresjon. Krampetilstander: Begrenset erfaring hos pasienter med sykehistorie med krampeanfall, inkl. kramper pga. alkoholabstinens, og forsiktighet anbefales. Nedsatt nyre- og leverfunksjon: Se Dosering. Forsiktighet anbefales ved økt ALAT eller ASAT (>3 × ULN) pga. ekskludering i det kliniske utviklingsprogrammet. Øvrige: Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av potent UGT 2B7-hemmer, se Interaksjoner. Eldre ≥65 år: Se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pga. bivirkninger kan preparatet ha liten til moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, og pasienter bør utvise forsiktighet, spesielt ved behandlingsstart.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Klinisk relevante interaksjoner forventes ikke ved samtidig bruk av legemidler metabolisert av de vanligste CYP450- og UGT-enzymene eller membrantransportørene. Samtidig bruk av potente UGT2B7-hemmere (f.eks. diklofenak, flukonazol, medroksyprogesteronacetat, meklofenaminsyre) kan gi signifikant økning i nalmefeneksponering. Interaksjonen er sannsynligvis ikke problematisk ved sporadisk bruk, men ved langvarig, samtidig behandling med potent UGT2B7-hemmer kan potensiell økning i nalmefeneksponering ikke utelukkes. Samtidig bruk av UGT-induktor (f.eks. deksametason, fenobarbital, rifampicin, omeprazol) kan potensielt føre til subterapeutisk plasmakonsentrasjon av nalmefen. Samtidig bruk av opioidagonist (f.eks. visse typer hoste- og forkjølelsesmidler, visse midler mot diaré, samt opioidanalgetika), kan føre til at pasienten ikke får effekt av opioidet. Ingen klinisk relevante farmakokinetiske interaksjoner mellom nalmefen og alkohol, men en liten forverring av kognitive og psykomotoriske funksjoner er sett. Effekten overskrider imidlertid ikke summen av effektene for nalmefen og alkohol når de tas hver for seg. Samtidig inntak av alkohol og nalmefen forhindrer ikke alkoholforgiftning.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrensede data (<300 graviditeter). Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet.
Amming: Nalmefen/metabolitter utskilles i melk hos dyr. Ukjent om nalmefen utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: I fertilitetsstudier med rotte er det ikke sett effekt på parametre som fertilitet, parring, drektighet eller spermier.

 

Bivirkninger

De fleste bivirkningene er milde eller moderate, relatert til behandlingsstart, av kort varighet (fra få timer til få dager) og er ikke tilbakevendende ved gjentatt administrering. Siden bivirkningene er av kort varighet kan de skyldes alkoholpsykose, alkoholabstinenssyndrom eller komorbid psykisk sykdom.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Vanlige Diaré, munntørrhet, oppkast
Generelle
Vanlige Asteni, fatigue, føle seg unormal, malaise
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner, takykardi
Hud
Vanlige Hyperhidrose
Ukjent frekvens Angioødem, erytem, kløe, urticaria, utslett
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvens Priapisme
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Muskelkramper
Ukjent frekvens Myalgi
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Vanlige Hypoestesi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, somnolens, tremor
Psykiske
Svært vanlige Insomni
Vanlige Forvirringstilstand, rastløshet, redusert libido (inkl. tap av libido), søvnforstyrrelse
Ukjent frekvens Dissosiasjon, hallusinasjoner (inkl. hørselshallusinasjoner, berøringshallusinasjoner, synshallusinasjoner og somatiske hallusinasjoner)
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Redusert appetitt
Undersøkelser
Vanlige Redusert vekt

De fleste bivirkningene er milde eller moderate, relatert til behandlingsstart, av kort varighet (fra få timer til få dager) og er ikke tilbakevendende ved gjentatt administrering. Siden bivirkningene er av kort varighet kan de skyldes alkoholpsykose, alkoholabstinenssyndrom eller komorbid psykisk sykdom.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Psykiske Insomni
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, munntørrhet, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, føle seg unormal, malaise
Hjerte Palpitasjoner, takykardi
Hud Hyperhidrose
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper
Nevrologiske Hypoestesi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, somnolens, tremor
Psykiske Forvirringstilstand, rastløshet, redusert libido (inkl. tap av libido), søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt
Ukjent frekvens
Hud Angioødem, erytem, kløe, urticaria, utslett
Kjønnsorganer/bryst Priapisme
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Psykiske Dissosiasjon, hallusinasjoner (inkl. hørselshallusinasjoner, berøringshallusinasjoner, synshallusinasjoner og somatiske hallusinasjoner)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Opptil 90 mg/dag i 16 uker er undersøkt hos pasienter med spilleavhengighet. Hos pasienter med interstitiell cystitt fikk 20 pasienter 108 mg nalmefen/dag i >2 år. Inntak av 450 mg nalmefen i enkeltdose ga ikke endring i blodtrykk, hjertefrekvens, respirasjonsfrekvens eller kroppstemperatur.
Behandling: Symptomatisk under observasjon.

Egenskaper

Klassifisering: Opioidsystemmodulator med distinkt µ-, δ- og κ-reseptorprofil.
Virkningsmekanisme: Selektiv opioidreseptorligand med antagonistisk aktivitet på µ- og δ-reseptorene, og partiell agonistaktivitet på κ-reseptoren. Alkoholinntaket reduseres sannsynligvis ved å modulere kortikale og mesolimbiske funksjoner.
Absorpsjon: Raskt. Cmax 16,5 ng/ml etter ca. 1,5 timer, AUC 131 ng/ml/time. Absolutt oral biotilgjengelighet: 41%. Tmax 1,5 timer. Administrering av fettrik mat øker total AUC med 30% og Cmax med 50%. Tmax forsinkes med 30 minutter. Endringen synes ikke å ha klinisk relevans.
Proteinbinding: Ca. 30%.
Fordeling: Beregnet Vd ca. 3200 liter. Reseptorbindingsgrad 94-100% innen 3 timer, tyder på at blod-hjerne-barrieren krysses lett.
Halveringstid: Terminal t1/2: 12,5 timer.
Metabolisme: Omfattende, rask metabolisering til hovedmetabolitten nalmefen-3-O-glukuronid, primært via UGT2B7-enzymet, med et mindre bidrag fra UGT1A3- og UGT1A8-enzymene. En liten andel omdannes til nalmefen-3-O-sulfat ved sulfatering og til nornalmefen via CYP3A4/5. Nornalmefen omdannes videre til nornalmefen-3-glukuronid og nornalmefen-3-O-sulfat. Nalmefen-3-O-sulfat har samme effekt som nalmefen og er tilgjengelig i en konsentrasjon på <10%. Lite sannsynlig at metabolitten bidrar til farmakologisk effekt.
Utskillelse: Renal utskillelse viktigste eliminasjonsvei. 54% utskilles i urinen som nalmefen-3-glukuronid, mens nalmefen og de andre metabolittene forekommer i urinen med <3% hver. Oral clearance er beregnet til 169 liter/time. Høy hepatisk ekstraksjonsgrad.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Selincro, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
18 mg 7 stk. (blister)
187057
-
-
307,60 C
14 stk. (blister)
580104
-
-
578,90 C
28 stk. (blister)
138603
-
-
1121,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02/2019