Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E A06 (Askiminib)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg og 40 mg: Hver tablett inneh.: Askiminibhydroklorid tilsv. askiminib 20 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Begge styrker: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 20 mg: Gult jernoksid (E 172). 40 mg: Svart jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av voksne med Philadelphiakromosom‑positiv kronisk myelogen leukemi i kronisk fase (Ph+ KML‑KF) som tidligere er behandlet med 2 eller flere tyrosinkinasehemmere.

Dosering

Behandling skal startes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av leukemi. Behandlingen bør fortsette så lenge klinisk nytte sees eller inntil uakseptabel toksisitet.
Voksne
Anbefalt dose er 40 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers intervall.
Dosejustering ved bivirkninger
Startdose er 40 mg 2 ganger daglig, mens redusert dose er 20 mg 2 ganger daglig. Dosen justeres basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet som angitt i tabellen under. Askiminib skal seponeres permanent hos pasienter som ikke tåler en dose på 20 mg 2 ganger daglig.

Bivirkning

Dosejustering

Trombocytopeni og/eller nøytropeni:

ANC <1 × 109/liter og/eller trombocytter <50 × 109/liter

Avbryt behandling inntil ANC ≥1 × 109/liter og/eller trombocytter ≥50 × 109/liter. Dersom dette oppnås:
Innen 2 uker: Gjenoppta startdosen.
Etter >2 uker: Gjenoppta med redusert dose. Ved tilbakevendende alvorlig trombocytopeni og/eller nøytropeni, skal behandling avbrytes inntil ANC ≥1 × 109/liter og trombocytter ≥50 × 109/liter, og deretter skal redusert dose gjenopptas.

Asymptomatisk økt amylase og/eller lipase:

Økt til >2 × ULN

Avbryt behandling inntil <1,5 × ULN. Dersom dette oppnås:
Gjenoppta med redusert dose.
Dersom bivirkningen kommer tilbake ved redusert dose: Seponer behandlingen permanent.
Dersom dette ikke oppnås: Seponer behandlingen permanent. Utfør diagnostiseringstester for å utelukke pankreatitt.

Ikke-hematologiske bivirkninger:

Grad ≥31

Avbryt behandling inntil grad ≤1.
Dersom dette oppnås: Gjenoppta med redusert dose.
Dersom dette ikke oppnås: Seponer behandlingen permanent.

1Toksisitetsgradering iht. NCI-CTCAE v.4.03.
Glemt dose Dersom en dose glemmes i <6 timer skal den tas, og neste dose tas som planlagt. Dersom en dose glemmes i ≥6 timer, skal den hoppes over og neste dose tas som planlagt.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre ≥65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering Skal tas uten mat; matinntak bør unngås i minst 2 timer før og 1 time etter inntak av tablettene. Svelges hele med et glass vann. Skal ikke deles, knuses eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Myelosuppresjon: Myelosuppresjon med trombocytopeni, nøytropeni og anemi er sett, inkl. alvorlig grad. Vanligvis reversibelt ved midlertidig avbrudd i behandlingen. Fullstendig blodtelling bør utføres hver 2. uke de første 3 månedene og deretter månedlig, eller som klinisk indisert. Symptomer på myelosuppresjon skal overvåkes. Pankreastoksisitet: Pankreatitt og asymptomatisk økt serumnivå av lipase og amylase, inkl. alvorlige reaksjoner, er sett. Ved økt serumnivå av lipase og amylase skal doseringen midlertidig avbrytes, reduseres eller permanent seponeres, avhengig av alvorlighetsgrad, se Dosering. Serumnivået av lipase og amylase bør måles månedlig og hyppigere målinger bør foretas ved tidligere pankreatitt. Ved abdominale symptomer i tillegg til økt lipase og amylase avbrytes behandlingen midlertidig for å utelukke pankreatitt. QT-forlengelse: Er sett. Utførelse av EKG anbefales før behandlingsstart og under behandling. Hypokalemi og hypomagnesemi bør korrigeres før behandling og overvåkes under behandling som klinisk indisert. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av legemidler som gir risiko for torsades de pointes. Hypertensjon: Hypertensjon (inkl. alvorlig hypertensjon) er sett. Dette og andre kardiovaskulære risikofaktorer skal overvåkes regelmessig og behandles iht. standard prosedyre. Reaktivering av hepatitt B-virus (HBV): Er sett etter bruk av BCR-ABL-tyrosinkinasehemmere. Det bør testes for HBV-infeksjon før behandlingsstart. HBV-infiserte bør overvåkes nøye for tegn/symptomer på aktiv HBV-infeksjon under hele behandlingen og i flere måneder etter avsluttet behandling. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever svimmelhet, fatigue, eller andre bivirkninger som kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, bør unngå slike aktiviteter så lenge disse bivirkningene vedvarer.

Interaksjoner

Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av legemidler med kjent risiko for torsades de pointes. Sterke CYP3A4-induktorer reduserer plasmakonsentrasjonen av askiminib og forsiktighet skal utvises. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk med CYP3A4-substrater med smalt terapeutisk vindu. Askiminib kan øke plasmanivået av andre CYP3A4-substrater. Det må også utvises forsiktighet ved samtidig bruk av CYP2C9-substrater med smalt terapeutisk vindu.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen/begrensede data på gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Pasienten skal informeres om den potensielle risikoen for fosteret ved bruk under graviditet, eller dersom pasienten blir gravid under behandling. Graviditetsstatusen til fertile kvinner skal kontrolleres før behandlingsoppstart. Kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon under og i minst 3 dager etter behandlingsslutt.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Amming skal avsluttes under behandling og i minst 3 dager etter avsluttet behandling, pga. muligheten for alvorlige bivirkninger hos diende nyfødte/spedbarn.
FertilitetHumane data mangler.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Doser på opptil 280 mg 2 ganger daglig er gitt uten evidens for økt toksisitet.
BehandlingPasienten bør overvåkes og hensiktsmessig støttetiltak og symptomatisk behandling gis.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePotent hemmer av BCR-ABL1-tyrosinkinase. ABL1-kinaseaktiviteten hemmes ved spesifikk målretting mot ABL-myristoyllommen.
AbsorpsjonTmax 2-3 timer. Biotilgjengelighet ca. 73%. Matinntak reduserer biotilgjengeligheten.
ProteinbindingCa. 97,3%.
FordelingTilsynelatende Vdss er 111 liter.
HalveringstidCa. 5,2 timer.
MetabolismeVia CYP3A4-mediert oksidasjon samt UGT2B7- og UGT2B17-mediert glukuronidering.
UtskillelsePrimært via feces (80%), hvorav 56,7% uendret.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Scemblix, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 mg 60 stk. (blister)
037265
H-resept 53 769,50 C
40 mg 60 stk. (blister)
573040
H-resept 53 769,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Scemblix TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Scemblix TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.12.2022


Sist endret: 28.02.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)