Saphnelo

AstraZeneca


Selektivt immunsuppressivt middel.

L04A A51 (Anifrolumab)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg: 1 ml inneh.: Anifrolumab 150 mg, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, lysinhydroklorid, trehalosedihydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Tilleggsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig aktiv, auto-antistoffpositiv systemisk lupus erythematosus (SLE), til tross for standardbehandling.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i behandling av SLE.
Voksne
Anbefalt dose er 300 mg hver 4. uke. Ved infusjonsrelaterte reaksjoner i anamnesen kan premedisinering (f.eks. antihistaminer) gis før infusjonen.
Glemt dose Hvis en planlagt infusjon utelates bør anifrolumab gis så snart som mulig. Et minimumsintervall på 14 dager bør opprettholdes mellom dosene.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Ingen erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresvikt.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data.
  • Eldre ≥65 år: Dosejustering ikke nødvendig, men begrenset informasjon. Ingen data for eldre >75 år.
Tilberedning/Håndtering Bruk aseptisk teknikk. Inspiser hetteglasset visuelt for partikler og misfarging. Oppløsningen skal være klar til opaliserende, fargeløs til svakt gul. Kastes hvis den er uklar, misfarget eller har synlige partikler. Ikke rist hetteglasset. Fortynnes ved å tilsette 2 ml konsentrat til infusjonsvæske i en infusjonspose opptil 100 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. Bland oppløsningen ved å snu den forsiktig. Skal ikke ristes. Rester av konsentrat i hetteglasset skal kastes. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Til i.v. bruk. Bør ikke gis som i.v. push- eller bolusinjeksjon. Etter fortynning gis anifrolumab som en infusjon over en periode på 30 minutter via en i.v. infusjonsslange som inneholder et sterilt 0,2 eller 0,22 µm filter med lav proteinbinding. Infusjonshastigheten kan reduseres eller avbrytes ved infusjonsreaksjon. Etter fullført infusjon skal infusjonssettet skylles med 25 ml natriumklorid (0,9%) injeksjonsvæske, for å sikre at all infusjonsvæske er gitt. Andre legemidler skal ikke gis samtidig i samme infusjonsslange. For ytterligere opplysninger, se pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pasientgrupper ekskludert fra kliniske studier: Anifrolumab er ikke undersøkt i kombinasjon med annen biologisk behandling, inkl. behandling målrettet mot B-celler, og kombinasjon med biologisk behandling anbefales derfor ikke. Anifrolumab er ikke undersøkt ved alvorlig aktiv lupus i CNS eller alvorlig aktiv lupusnefritt. Overfølsomhet: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaktisk reaksjon og angioødem, er sett. Om dette oppstår skal administreringen avbrytes umiddelbart og hensiktsmessig behandling gis. Infeksjoner: Anifrolumab øker risikoen for luftveisinfeksjon og herpes zoster. Pasienter med SLE som også tar immunsuppressiver kan ha høyere risiko for herpes zoster-infeksjon. Alvorlige, inkl. fatale, infeksjoner er sett. Brukes med forsiktighet ved kronisk infeksjon, anamnese med tilbakevendende infeksjoner eller kjente risikofaktorer for infeksjon. Behandling skal ikke initieres ved klinisk signifikant aktiv infeksjon før infeksjonen er gått tilbake eller er tilstrekkelig behandlet. Pasienten skal instrueres om å oppsøke medisinsk veiledning ved tegn på infeksjon. Dersom infeksjon utvikles eller ikke responderer på standardbehandling, bør pasienten overvåkes nøye og avbrytelse av behandlingen vurderes inntil infeksjonen er gått tilbake. Ingen studier med pasienter med primær immunsvikt i anamnesen. Anti-tuberkulosebehandling bør vurderes før oppstart med anifrolumab ved ubehandlet latent tuberkulose. Skal ikke gis ved aktiv tuberkulose. Immunisering: Ingen data på immunresponsen til vaksiner. Før behandlingsoppstart bør det vurderes å fullføre alle hensiktsmessige immuniseringer iht. lokale retningslinjer for immunisering. Samtidig bruk av levende eller levende, svekkede vaksiner bør unngås. Malignitet: Malignitet (inkl. ikke-melanom hudkreft) er sett. Bryst- og plateepitelkarsinom malignitet er sett hos >1 pasient. Individuell nytte/risiko skal vurderes ved kjente risikofaktorer for utvikling av malignitet eller tilbakevendende malignitet. Forsiktighet skal utvises ved fortsatt behandling hos pasienter som utvikler malignitet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. Ingen metabolisering av leverenzymer eller eliminering via nyrene forventes. Dannelsen av enkelte CYP450-enzymer undertrykkes av økte nivåer av visse cytokiner ved kronisk inflammasjon. Anifrolumab undertrykker nivåene av enkelte cytokiner i beskjeden grad. Virkningen på CYP450-aktiviteten er ukjent. Ved behandling med andre CYP-substrater med lav terapeutisk indeks og hvor dosen justeres individuelt (f.eks. warfarin), anbefales terapeutisk overvåkning. Immunrespons: Samtidig administrering med vaksiner er ikke undersøkt, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data (<300 graviditeter). Dyrestudier gir ingen entydige svar mhp. reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke til gravide og fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, med mindre mulig fordel oppveier potensiell risiko.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Anifrolumab er påvist i melk hos cynomolgus hunnaper. Risiko for diende spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen data. Dyrestudier viste ikke bivirkninger på indirekte målinger av fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Inntil 1000 mg er gitt i.v. hos pasienter med SLE, uten antydning til dosebegrensende toksisitet.
BehandlingIngen spesifikk behandling. Støttebehandling og hensiktsmessig overvåkning ved behov.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAnifrolumab er et humant monoklonalt immunglobulin G1-kappa-antistoff som binder seg til subenhet 1 av type I interferonreseptor (IFNAR1) med høy spesifisitet og affinitet. Bindingen hemmer type I IFN-signalering og blokkerer dermed den biologiske aktiviteten av type 1 IFN. Anifrolumab induserer også internalisering av IFNAR1 og reduserer dermed tilgjengelig nivå av IFNAR1-reseptorer på celleoverflaten. Blokkering av reseptormediert type I IFN-signalering hemmer IFN-mottakelige genuttrykk, i tillegg til nedstrøms inflammatoriske og immunologiske prosesser. Hemming av type I IFN blokkerer plasmacelledifferensieringen og normaliserer perifere T-celleundergrupper som gjenoppretter balansen mellom den adaptive og medfødte immuniteten som er dysregulert ved SLE.
FordelingSentralt og perifert Vd er hhv. 2,93 liter og 3,3 liter.
HalveringstidPga. metning av IFNAR1-mediert clearance ved høyere doser er økning i eksponeringen større enn doseproporsjonal. Systemisk clearance er 0,193 liter/dag. Median clearance avtar sakte over tid, med en reduksjon på 8,4% etter 1 års behandling.
MetabolismeIkke-lineær farmakokinetikk i doseområdet 100-1000 mg. Farmakokinetisk eksponering reduseres raskere ved doser <300 mg hver 4. uke (anbefalt dose). Elimineres av mål-IFNAR-mediert eliminasjonsvei og det retikuloendoteliale systemet. Forventet nedbrytning til små peptider og individuelle aminosyrer av proteolytiske enzymer som er distribuert i hele kroppen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 2-8°C (kjøleskap). Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses eller ristes. Fortynnet infusjonsvæske: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C og i 4 timer ved 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Saphnelo, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
300 mg 2 ml (hettegl.)
469003
- 12 033,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.02.2022


Sist endret: 21.02.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)