Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E X14 (Entrektinib)KAPSLER, harde 100 mg og 200 mg: Hver kapsel inneh.: Entrektinib 100 mg, resp. 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 200 mg: Paraoransje FCF (E 110).


Indikasjoner

Monoterapi til behandling av voksne og barn ≥12 år som har solide tumorer som uttrykker nevrotrofisk tyrosinreseptor kinase (NTRK)-genfusjon, og som har en lokalavansert eller metastatisk sykdom, eller der kirurgisk reseksjon forventes å kunne resultere i alvorlig morbiditet og som ikke har mottatt tidligere behandling med NTRK-hemmer, som ikke har noen tilfredsstillende behandlingsalternativer. Monoterapi til behandling av voksne med ROS1-positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med ROS1-hemmere.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler.
Seleksjon av pasienter
NTRK-genfusjonspositive solide tumorer: Et validert assay er nødvendig. NTRK-genfusjonspositiv status må være fastslått før behandlingsstart. ROS1-positiv ikke småcellet lungekreft: En validert analysemetode er nødvendig. ROS1-positiv status må være fastslått før behandlingsstart.
Voksne
Anbefalt dose er 600 mg 1 gang daglig.
Barn ≥12 år
Anbefalt dose er 300 mg​/​m2 kroppsoverflate (BSA) 1 gang daglig. Anbefalt dosering:

Kroppsoverflate (BSA)

Dosering 1 gang daglig

1,11-1,5 m2

400 mg

≥1,51 m2

600 mg

Behandlingsvarighet
Inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Dosejusteringer
Håndtering av bivirkninger kan kreve midlertidig avbrudd, dosereduksjon eller seponering, ved spesifikke bivirkninger (se tabell nedenfor) eller basert på legens vurdering av sikkerhet eller toleranse. Voksne: Entrektinibdosen kan reduseres opptil 2 ganger, basert på toleranse (se skjema under). Dersom dosen 200 mg 1 gang daglig ikke tolereres, bør behandlingen seponeres permanent.

Skjema for dosereduksjon

Dosenivå

Anbefalt dose

600 mg 1 gang daglig

1. dosereduksjon

400 mg 1 gang daglig

2. dosereduksjon

200 mg 1 gang daglig

Ungdom og barn ≥12 år: Dosen kan reduseres opptil 2 ganger, basert på toleranse (se skjema under). Hos enkelte er et intermitterende doseringsskjema nødvendig for å oppnå anbefalt redusert total ukesdose. Dersom laveste reduserte dose ikke tolereres, bør behandlingen seponeres permanent.

Handling

BSA 1,11-1,50 m2
(1 gang daglig)

BSA ≥1,51 m2
(1 gang daglig)

Anbefalt dose

400 mg

600 mg

1. dosereduksjon

300 mg

400 mg

2. dosereduksjon

200 mg, 5 dager hver uke1

200 mg

15 dager hver uke: Mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag
Anbefalte dosejusteringer ved bivirkninger hos voksne og barn

Bivirkning

Alvorlighetsgrad2

 

Dosejustering

Kongestiv
hjertesvikt

Symptomatisk ved middels til moderat aktivitet eller anstrengelse, inkl. der intervensjon er indisert (grad 2 eller 3)

 

Utsett entrektinib inntil bedring til grad ≤1. Gjenoppta behandlingen med redusert dose

 

Alvorlig med symptomer ved ro, minimal aktivitet eller anstrengelse, eller der intervensjon er indisert (grad 4)

 

Utsett entrektinib inntil bedring til grad ≤1. Gjenoppta behandlingen med redusert dose eller seponer etter klinisk behov

Kognitive
forstyrrelser

Intolerable, men moderate endringer som forstyrrer dagliglivets aktiviteter (intolerabel grad 2)

 

Utsett entrektinib inntil bedring til grad ≤1 eller til utgangsnivå. Gjenoppta behandlingen med samme dose eller redusert dose etter klinisk behov

 

Alvorlige endringer som begrenser dagliglivets aktiviteter (grad 3)

 

Utsett entrektinib inntil bedring til grad ≤1 eller til utgangsnivå. Gjenoppta behandlingen med redusert dose

 

Hendelse hvor akutt intervensjon er indisert (grad 4)

 

Seponer entrektinib ved vedvarende, alvorlige eller intolerable hendelser etter klinisk behov

Hyperurikemi

Symptomatisk eller grad 4

 

Start opp med urinsyresenkende legemiddel. Utsett entrektinib inntil bedring av tegn​/​symptomer. Gjenoppta entrektinib med samme eller redusert dose

Forlengelse
av
QT‑intervall

QTC 481-500 msek

 

Utsett entrektinib inntil bedring til utgangsnivå. Gjenoppta behandlingen med samme dose

QTC >500 msek

 

Utsett entrektinib inntil QTC-intervallet bedres til utgangsnivå. Gjenoppta behandlingen med samme dose dersom faktorer som forårsaket QT-forlengelse er identifisert og korrigert. Gjenoppta behandling med redusert dose dersom andre faktorer som forårsaker QT-forlengelse ikke er identifisert

 

Torsades de pointes, polymorf ventrikulær takykardi, tegn​/​symptomer på alvorlig arytmi

 

Seponer entrektinib permanent

Transaminase-
forhøyelser

Grad 3

 

Utsett entrektinib inntil bedring til grad ≤1 eller til utgangsnivå. Gjenoppta behandlingen med samme dose hvis bivirkningen går over innen 4 uker. Seponer entrektinib permanent hvis bivirkningen ikke går over innen 4 uker. Gjenoppta behandlingen med redusert dose ved gjentakende grad 3-hendelser som går over innen 4 uker

 

Grad 4

 

Utsett entrektinib inntil bedring til grad ≤1 eller til utgangsnivå. Gjenoppta behandlingen med redusert dose hvis bivirkningen går over innen 4 uker. Seponer entrektinib permanent hvis bivirkningen ikke går over innen 4 uker. Seponer entrektinib permanent ved gjentakende grad 4-hendelser

 

ALAT eller ASAT >3 × ULN og samtidig totalbilirubin >2 × ULN (ved fravær av kolestase eller hemolyse)

 

Seponer entrektinib permanent

Anemi eller
nøytropeni

Grad 3 eller 4

 

Utsett entrektinib inntil forbedring til grad ≤2 eller til utgangsnivå. Gjenoppta behandlingen med samme eller redusert dose, etter klinisk behov

Andre klinisk
relevante
bivirkninger

Grad 3 eller 4

 

Utsett entrektinib inntil bivirkningen går over eller bedres til grad 1 eller utgangsnivå. Gjenoppta behandlingen med samme eller redusert dose hvis bivirkningen går over innen 4 uker. Vurder permanent seponering av entrektinib hvis bivirkningen ikke går over innen 4 uker. Seponer entrektinib permanent ved gjentakende grad 4-hendelser

2Alvorlighetsgrad som definert av National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE) versjon 4.0.
Sterke eller moderate CYP3A hemmere
Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A‑hemmere hos voksne og barn ≥12 år bør unngås. Hos voksne, dersom samtidig bruk ikke kan unngås, bør bruk av sterke eller moderate CYP3A-hemmere i kombinasjon med entrektinib begrenses til 14 dager. Entrektinibdosen bør reduseres som følger: -100 mg 1 gang daglig ved kombinasjon med sterke CYP3A‑hemmere. -200 mg 1 gang daglig ved kombinasjon med moderate CYP3A‑hemmere. Etter seponering av sterke eller moderate CYP3A‑hemmere som er administrert samtidig, kan entrektinibdosen som ble brukt før oppstart av den sterke eller moderate CYP3A‑hemmeren gjenopptas. En utvaskingsperiode kan være nødvendig for CYP3A‑hemmere med lang halveringstid.
Glemt​/​utelatt dose eller oppkast Ved glemt​/​utelatt dose, tas denne, med mindre neste dose skal tas innen 12 timer. Ved oppkast umiddelbart etter tatt dose, kan dosen gjentas.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon bør leverfunksjon og bivirkninger overvåkes nøye.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Svelges hele. Skal ikke åpnes eller oppløses, pga. bitter smak.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Effekt på tvers av tumortyper: Effekt er fastslått i enarmede studier med relativt små pasientpopulasjoner som hadde tumorer med NTRK-genfusjoner. Positive effekter er vist basert på total responsrate og varighet av respons i et begrenset antall tumortyper. Effekten kan være kvantitativt forskjellig avhengig av tumortype og samtidige genforandringer. Pga. dette bør entrektinib bare brukes hvis tilfredsstillende behandlingsalternativer ikke finnes. Kognitive forstyrrelser: Er sett, inkl. forvirring, endret mental status, svekket hukommelse og hallusinasjoner. Behandlingen justeres etter alvorlighetsgrad beskrevet under Dosejusteringer. Høyere andel eldre >65 år opplevde denne type hendelser. Monitorer pasienten for tegn på kognitive forandringer. Frakturer: Pasienter med tegn​/​symptomer på frakturer (f.eks. smerte, unormal gange, endringer i mobilitet, deformitet) bør undersøkes omgående. Hyperurikemi: Er sett. Urinsyrenivået i serum skal måles før behandlingsoppstart og periodevis under behandlingen. Overvåk pasienten for tegn​/​symptomer på hyperurikemi. Hvis klinisk indisert skal behandling med urinsyresenkende legemidler igangsettes og entrektinib holdes tilbake ved tegn​/​symptomer på hyperurikemi. Kongestiv hjertesvikt: Er sett hos pasienter med eller uten hjertesykdom i anamnesen, og opphørte hos 70% av disse pasientene etter oppstart av passende kliniske tiltak og​/​eller etter dosereduksjon​/​doseavbrudd av entrektinib. Ved symptomer eller kjente risikofaktorer for kongestiv hjertesvikt, bør venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF) kontrolleres før behandlingsoppstart. Pasienten bør overvåkes nøye, og pasienter med kliniske tegn og symptomer på kongestiv hjertesvikt, inkl. kortpustethet eller ødem, bør utredes og behandles som klinisk hensiktsmessig. Forlengelse av QTC-intervall: Er sett. Entrektinibbehandling bør unngås ved baseline QTC-intervall >450 msek, ved medfødt langt QTC-tid-syndrom, og ved bruk av legemidler kjent for å forlenge QTC-intervallet. Bruk av entrektinib bør unngås hvis mulig hos pasienter med ubalanse i elektrolyttverdier eller som har signifikant hjertesykdom, inkl. nylig hjerteinfarkt, kongestiv hjertesvikt, ustabil angina og bradyarytmier. Dersom potensiell nytte av entrektinibbehandling for pasienter med slike lidelser anses å være større enn potensiell risiko, bør det utføres tilleggsmonitorering, og konsultasjon hos spesialist bør vurderes. Undersøkelse av EKG og elektrolytter ved baseline og etter 1 måned med behandling anbefales. Periodisk monitorering av EKG og elektrolytter er anbefalt under entrektinibbehandling dersom klinisk indisert. Fertile kvinner: Se Graviditet, amming og fertilitet. Hjelpestoffer: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Kapsler 200 mg inneholder paraoransje FCF (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter skal rådes til å ikke kjøre bil eller bruke maskiner ved kognitive bivirkninger, synkope, tåkesyn eller svimmelhet under behandling.

Interaksjoner

CYP-substrater: Svak CYP3A4-hemmer. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av følsomme CYP3A4-substrater med lav terapeutisk indeks. P-gp-substrater: Kan hemme P-gp. BCRP-substrater: Kan hemme BCRP. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av følsomme orale BCRP-substrater, pga. risiko for økt absorpsjon. Andre transportersubstrater: Kan hemme OATP1B1. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av orale OATP1B1-substrater. PXR-regulerte enzymer: Kan indusere PXR-regulerte enzymer som CYP2C-enzymer og UGT. Samtidig bruk av CYP2C8-, CYP2C9- eller CYP2C19-substrater kan redusere eksponeringen av disse legemidlene. Effekt av andre preparater på entrektinib: Samtidig bruk av entrektinib og CYP3A-​/​P-gp-induktorer bør unngås. Bruk av en sterk eller moderat CYP3A- eller P-gp-induktor samtidig med entrektinib reduserer plasmakonsentrasjoner av entrektinib, og bør unngås da det kan redusere effekten av entrektinib. Samtidig bruk av en sterk eller moderat CYP3A-hemmer øker plasmakonsentrasjonen av entrektinib, noe som kan øke frekvensen eller alvorlighetsgraden av bivirkninger. Hos voksne og barn ≥12 år, bør bruk av en sterk eller moderat CYP3A-hemmer samtidig med entrektinib unngås. For voksne, hvis bruk av en CYP3A-hemmer samtidig med entrektinib ikke kan unngås, bør entrektinibdosen reduseres (se Dosering). Inntak av grapefrukt og produkter som inneholder grapefrukt bør unngås under behandlingen. Samtidig bruk av P-gp-hemmere forventes ikke å ha markant effekt på farmakokinetikken til entrektinib, men forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av sterke eller moderate P-gp-hemmere.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data for bruk hos gravide. Basert på dyrestudier og virkningsmekanismen kan entrektinib gi fosterskade. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Kvinnelige pasienter bør gjøres oppmerksomme på risiko for mulig skade på fosteret og oppfordres til å kontakte lege ved graviditet. Fertile kvinner bør gjennomføre en graviditetstest under medisinsk tilsyn før behandlingsoppstart. Fertile kvinner skal bruke svært sikre prevensjonsmidler under behandling og i opptil 5 uker etter siste dose. Mannlige pasienter med fertile kvinnelige partnere skal bruke svært sikre prevensjonsmidler under behandling og i 3 måneder etter siste dose. Orale prevensjonsmidler: Det er uvisst om entrektinib reduserer effekten av systemisk virkende hormonelle prevensjonsmidler. Ved bruk av systemiske hormonelle prevensjonsmidler anbefales bruk av barrieremetode i tillegg.
AmmingDet er ukjent om entrektinib eller dets metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, og amming skal opphøre.
FertilitetIngen dyrestudier er utført.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

BehandlingPasienten bør monitoreres nøye og støttebehandling initieres.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeEntrektinib er en hemmer av tropomyosin-reseptor tyrosinkinaser TRKA, TRKB og TRKC, proto‑onkogen tyrosin‑proteinkinase ROS (ROS1) og anaplastisk lymfomkinase (ALK), med IC50-verdier 0,1-2 nM. Den aktive hovedmetabolitten til entrektinib, M5, viste tilsvarende in vitro-potens og aktivitet mot TRK, ROS1 og ALK. Fusjonsproteiner som inkluderer TRK, ROS1 eller ALK kinasedomener fremmer tumorigent potensiale ved hyperaktivering av nedstrøms signalveier, og fører til uhemmet celleproliferasjon. Entrektinib hemmer kreftcellelinjer fra flere tumortyper med NTRK-, ROS1- og ALK-fusjonsgener, inkl. subkutane og intrakranielle tumorer. Tidligere behandlinger med andre legemidler som hemmer de samme kinasene kan gi resistens mot entrektinib.
AbsorpsjonTmax ca. 4-6 timer.
Proteinbinding>99%.
FordelingOmfattende distribusjon. En enkeltdose gir Vz​/​F 600 liter.
HalveringstidEliminasjons t1/2 for entrektinib og M5 er hhv. 20 og 40 timer. Steady state nås i løpet av 5 dager ved dosering 600 mg 1 gang daglig.
MetabolismePrimært via CYP3A4 (ca. 76%). Mindre bidrag fra flere andre CYPer og UGT1A4 estimeres til <25% totalt.
UtskillelseCa. 83% i feces (36% uforandret, 22% som M5), minimal utskillelse i urin, 3%.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen. Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Rozlytrek, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg 30 stk. (boks)
186211

H-resept

11 555,90 C
200 mg 90 stk. (boks)
180236

H-resept

69 154,00 C

SPC (preparatomtale)

Rozlytrek KAPSLER, harde 100 mg

Rozlytrek KAPSLER, harde 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

07.07.2023


Sist endret: 19.07.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)