Rinvoq

AbbVie


Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer.

L04A A44 (Upadacitinib)DEPOTTABLETTER 15 mg og 30 mg: Hver depottablett inneh.: Upadacitinibhemihydrat tilsv. upadacitinib 15 mg, resp. 30 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Svart jernoksid (kun 15 mg) og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Revmatoid artritt: Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat, til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på, eller som er intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Psoriasisartritt: Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat, til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARD. Aksial spondyloartritt: Ikke-radiografisk aksial spondyloartritt: Behandling av aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt hos voksne med objektive tegn på inflammasjon, indikert av forhøyet CRP og/eller MR, som har hatt utilstrekkelig respons på NSAID. Ankyloserende spondylitt (radiografisk aksial spondyloartritt): Behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling. Atopisk dermatitt: Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom ≥12 år, som er kandidater for systemisk behandling.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

TNF/BIO (Nord/SørØst)

TNF/BIO (Vest/Midt)


Dosering

Behandling bør startes og overvåkes av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av tilstander der upadacitinib er indisert.
Revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt
Voksne: Anbefalt dose er 1 depottablett à 15 mg 1 gang daglig. Seponering bør vurderes hos pasienter med aksial spondyloartritt som ikke har vist klinisk respons etter 16 uker. Noen med delvis respons i starten kan respondere bedre etter hvert ved fortsatt behandling >16 uker.
Atopisk dermatitt
Voksne ≥18 år: Anbefalt dose er 1 depottablett à 15 mg eller 1 depottablett à 30 mg 1 gang daglig, basert på pasientens tilstand. 30 mg kan være riktig ved høy sykdomsbyrde eller utilstrekkelig respons på 15 mg. Laveste effektive dose bør vurderes for vedlikeholdsbehandling. Eldre ≥65 år: Anbefalt dose er 1 depottablett à 15 mg 1 gang daglig. Doser >15 mg anbefales ikke. Ungdom 12-17 år ≥30 kg: Anbefalt dose er 1 depottablett à 15 mg 1 gang daglig. Topikale behandlinger gitt samtidig: Preparatet kan brukes samtidig med eller uten topikale kortikosteroider. Topikale kalsineurinhemmere kan brukes til følsomme områder som ansiktet, halsen og intertriginøse og genitale områder. Seponering av upadacitinib bør vurderes hos pasienter som ikke har noen terapeutisk nytte etter 12 uker med behandling.
Initiering av behandling
Behandling skal ikke initieres ved absolutt lymfocyttall (ALC) tilsvarende <0,5 × 109 celler/liter, et absolutt nøytrofiltall (ANC) tilsvarende <1 × 109 celler/liter, eller ved hemoglobin (Hb)-nivåer tilsvarende <8 g/dl.
Behandlingsavbrudd
Ved utvikling av alvorlig infeksjon, bør behandling avbrytes frem til infeksjonen er under kontroll. Doseringsavbrudd kan være nødvendig ved kontroll av følgende laboratorieavvik:

Laboratorie-
verdi

 

Tiltak

 

Overvåkningsveiledning

ANC

 

Behandling bør avbrytes ved ANC <1 × 109 celler/liter, og kan startes igjen ved ANC >1 × 109 celler/liter

 
Evaluer ved baseline og deretter senest 12 uker etter oppstart. Evaluer deretter iht. individuell pasientoppfølging.

ALC

 

Behandling bør avbrytes ved ALC <0,5 × 109 celler/liter, og kan startes igjen ved ALC >0,5 × 109 celler/liter

 

Hb

 

Behandling bør avbrytes ved Hb <8 g/dl, og kan startes igjen ved Hb >8 g/dl

 

Hepatiske
transaminaser

 

Behandling bør midlertidig avbrytes ved mistanke om legemiddelindusert leverskade

 

Evaluer ved baseline og deretter iht. rutinemessig pasientbehandling.

Lipider

 

Pasienten bør behandles iht. internasjonale kliniske retningslinjer for hyperlipidemi

 

12 uker etter behandlingsstart, og deretter iht. internasjonale kliniske retningslinjer for hyperlipidemi.

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A/B). Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C).
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør 15 mg depottablett 1 gang daglig brukes med forsiktighet. 30 mg depottablett 1 gang daglig er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Preparatet er ikke undersøkt ved terminal nyresvikt.
  • Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn og ungdom <18 år med revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt. Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn <12 år med atopisk dermatitt.
  • Eldre ≥75 år: Begrensede data.
Administrering Kan tas når som helst på døgnet, med/uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke deles, knuses eller tygges for å sikre at hele dosen blir riktig levert.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose eller aktive alvorlige infeksjoner. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Infeksjoner: Alvorlige, inkl. fatale infeksjoner, er sett. Høyere forekomst av infeksjoner hos eldre ≥65 år er sett. Behandling skal ikke startes ved aktiv, alvorlig infeksjon, inkl. lokaliserte infeksjoner. Vurder nytte/risiko før behandlingsstart ved kroniske/tilbakevendende infeksjoner, tidligere alvorlige/opportunistiske infeksjoner, tidligere eksponering for tuberkulose, hos pasienter som har bodd/reist i områder med endemisk tuberkulose eller mykose, eller ved underliggende tilstander som kan predisponere for infeksjon. Monitorer nøye for utvikling av infeksjonssymptomer under og etter behandling. Ved alvorlig eller opportunistisk infeksjon, bør behandlingen avbrytes. Ved ny infeksjon, bør pasienten raskt gjennomgå fullstendig diagnostisk undersøkelse, egnet antimikrobiell behandling initieres, overvåk nøye og avbryt behandlingen midlertidig ved manglende respons på antimikrobiell behandling. Upadacitinibbehandling kan gjenopptas straks infeksjonen er under kontroll. Tuberkulose: Vurder behandling mot tuberkulose før upadacitinibstart ved tidligere ubehandlet, latent tuberkulose eller ved risikofaktorer for tuberkuloseinfeksjon, ev. konsulter spesialist innen tuberkulosebehandling. Overvåk for utvikling av symptomer på tuberkulose, inkl. pasienter som har testet negativt for latent tuberkuloseinfeksjon før behandlingsstart. Virusreaktivering: Virusreaktivering, inkl. tilfeller av herpesvirus-reaktivering (f.eks. herpes zoster) er sett. Risikoen for herpes zoster ser ut til å være høyere hos japanske pasienter behandlet med upadacitinib. Ved utvikling av herpes zoster bør det vurderes om behandlingen skal avbrytes midlertidig til utbruddet er over. Screening for virushepatitt og monitorering for reaktivering bør utføres før og under behandlingen. Hvis hepatitt B-virus-DNA påvises under behandling, bør leverspesialist konsulteres. Vaksinasjon: Data på respons mht. levende vaksiner mangler. Vaksinasjon med levende, svekkede vaksiner under eller rett før behandling anbefales ikke. Før behandlingsstart anbefales det vaksinering iht. gjeldende retningslinjer. Malignitet: Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for maligniteter, inkl. lymfom (større risiko hos RA-pasienter). Risiko/nytte av behandling bør vurderes før oppstart ved kjent malignitet, unntatt ved vellykket behandlet ikke-melanom hudkreft, eller ved vurdering av fortsatt behandling av malignitet. Ikke-melanom hudkreft er sett under behandling. Regelmessige dermatologiske undersøkelser anbefales ved økt risiko for hudkreft. Hematologiske avvik: Se Dosering. Divertikulitt: Er sett. Kan gi gastrointestinal perforasjon. Upadacitinib bør brukes med forsiktighet ved divertikkelsykdom, spesielt ved samtidig kronisk behandling med legemidler assosiert med økt risiko for divertikulitt som NSAID, kortikosteroider og opioider. Pasienter med nye abdominale tegn og symptomer bør raskt vurderes for tidlig identifisering av divertikulitt, for å forhindre gastrointestinal perforasjon. Kardiovaskulær sykdom: Økt risiko hos RA-pasienter. Risikofaktorer (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi) bør håndteres som en del av standard behandlingsoppfølging. Lipider: Doseavhengig økning av lipidverdier er sett og skal behandles iht. kliniske retningslinjer. Etter statinbehandling sank LDL-kolesterolet til nivå tilsvarende før behandlingsstart av upadacitinib. Effekten av økte lipidverdier på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ikke fastslått. Økning av hepatiske transaminaser: Økt forekomst av økte leverenzymverdier er sett. Ved økt ALAT/ASAT under rutinemessig pasientoppfølging, og hvis legemiddelindusert leverskade mistenkes, bør behandling avbrytes inntil diagnosen avkreftes. Venøs tromboembolisme: Dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) er sett. Brukes med forsiktighet ved kjent risiko for DVT og PE som alder, overvekt, tidligere DVT/PE, og hos pasienter som skal gjennomgå større kirurgisk behandling eller forlenget immobilisering. Ved tegn på DVT/PE bør behandlingen avsluttes, og pasienten undersøkes nøye etterfulgt av hensiktsmessig behandling.

Interaksjoner

Kombinasjon med andre potente immunsuppressiver er ukjent, og anbefales ikke da risiko for additiv immunsuppresjon ikke kan utelukkes. Upadacitinibeksponeringen øker ved samtidig bruk av sterke CYP3A4‑hemmere. 15 mg depottablett 1 gang daglig brukes med forsiktighet ved varig behandling med sterke CYP3A4-hemmere. 30 mg depottablett 1 gang daglig anbefales ikke ved kronisk behandling med sterke CYP3A4-hemmere. Ved langtidsbruk bør alternativer til sterke CYP3A4-hemmere vurderes. Upadacitinibeksponeringen reduseres ved samtidig bruk av sterke CYP3A4‑induktorer; og sykdomsaktivitet bør overvåkes ved samtidig bruk. Mat og drikke som inneholder grapefrukt bør unngås under behandlingen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Begrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske og teratogene effekter. Fertile kvinner skal rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling, og i minst 4 uker etter siste dose. Kvinnelige pediatriske pasienter og/eller deres foreldre/omsorgspersoner bør informeres om å kontakte behandlende lege ved menarke under behandling. Hvis graviditet oppstår under behandling skal pasient og partner informeres om potensiell risiko for fosteret.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetEffekt på human fertilitet er ikke evaluert.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved doser opptil tilsvarende daglig AUC som for 60 mg depotformulering 1 gang daglig, var bivirkninger lignende som ved lavere doser og ingen spesifikk toksisitet ble sett. Omtrent 90% av upadacitinib elimineres <24 timer etter dosering (innenfor doseområdet evaluert i kliniske studier).
BehandlingMonitorer for tegn/symptomer på bivirkninger og ev. gi hensiktsmessig behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSelektiv, reversibel JAK-hemmer. Hemmer fortrinnsvis JAK1 eller JAK1/3, med funksjonell selektivitet over cytokinreseptorer som har signalvei via par av JAK2. For informasjon om klinisk effekt, sikkerhet, remisjon, sykdomsaktivitet, ACR-respons, radiografisk respons, respons i fysisk funksjon og helserelaterte utfall, se SPC.
AbsorpsjonTmax 2-4 timer.
Proteinbinding52%.
HalveringstidTerminal eliminasjons t1/2 9-14 timer.
MetabolismeMedieres av CYP3A4 med et potensielt mindre bidrag fra CYP2D6.
Utskillelse24% renalt og 38% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Rinvoq, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
15 mg 28 stk. (blister)
515626
H-resept 9 617,70 C
98 stk. (blister)
040078
H-resept 33 571,20 C
30 mg 28 stk. (blister)
409555
H-resept 19 199,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Rinvoq DEPOTTABLETTER 15 mg

Rinvoq DEPOTTABLETTER 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.07.2022


Sist endret: 04.08.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)