Rinvoq

AbbVie

Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer.

ATC-nr.: L04A A44

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk

Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk
DEPOTTABLETTER 15 mg: Hver depottablett inneh.: Upadacitinibhemihydrat tilsv. upadacitinib 15 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Svart og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat, til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på, eller som er intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).

Dosering

Behandling bør startes og overvåkes av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av revmatoid artritt (RA).
Voksne: Anbefalt dose er 15 mg (1 depottablett) 1 gang daglig. Behandling skal ikke startes ved absolutt lymfocyttall (ALC) <500 celler/mm3, absolutt nøytrofiltall (ANC) <1000 celler/mm3 eller ved hemoglobin (Hb)-nivå <8 g/dl.
Behandlingsavbrudd: Ved utvikling av alvorlig infeksjon, bør behandling avbrytes frem til infeksjonen er under kontroll. Doseringsavbrudd kan være nødvendig ved kontroll av følgende laboratorieavvik:

Laboratorie-
verdi

 

Tiltak

 

Overvåkningsveiledning

ANC

 

Behandling skal avbrytes ved ANC <1000 celler/mm3, og kan startes igjen ved ANC >1000 celler/mm3

 

Evaluer ved baseline og deretter iht. rutinemessig pasientoppfølging.

ALC

 

Behandling skal avbrytes ved ALC <500 celler/mm3, og kan startes igjen ved ALC >500 celler/mm3

 

Hb

 

Behandling skal avbrytes ved Hb <8 g/dl, og kan startes igjen ved Hb >8 g/dl

 

Hepatiske
transaminaser

 

Behandling skal midlertidig avbrytes ved mistanke om legemiddelindusert leverskade

 

Lipider

 

Pasienten skal behandles iht. internasjonale kliniske retningslinjer for hyperlipidemi

 

12 uker etter behandlingsstart, og deretter iht. internasjonale kliniske retningslinjer for hyperlipidemi.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A/B). Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. begrensede data. Ikke undersøkt ved terminal nyresvikt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig hos eldre ≥65 år. Begrensede data hos eldre ≥75 år.
Administrering: Kan tas når som helst på døgnet, med/uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke deles, knuses eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose eller aktive alvorlige infeksjoner. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Infeksjoner: Alvorlige, inkl. fatale infeksjoner, er sett. Høyere forekomst av infeksjoner hos eldre ≥75 år er sett. Behandling skal ikke startes ved aktiv, alvorlig infeksjon, inkl. lokaliserte infeksjoner. Vurder nytte/risiko før behandlingsstart ved kroniske/tilbakevendende infeksjoner, tidligere alvorlige/opportunistiske infeksjoner, tidligere eksponering for tuberkulose, hos pasienter som har bodd/reist i områder med endemisk tuberkulose eller mykose, eller ved underliggende tilstander som kan predisponere for infeksjon. Monitorer nøye for utvikling av infeksjonssymptomer under og etter behandling. Ved alvorlig eller opportunistisk infeksjon, skal behandlingen avbrytes. Ved ny infeksjon, skal pasienten raskt gjennomgå fullstendig diagnostisk undersøkelse, egnet antimikrobiell behandling initieres, overvåk nøye og avbryt behandlingen midlertidig ved manglende respons på antimikrobiell behandling. Upadacitinibbehandling kan gjenopptas straks infeksjonen er under kontroll. Tuberkulose: Vurder behandling mot tuberkulose før upadacitinibstart ved tidligere ubehandlet, latent tuberkulose eller ved risikofaktorer for tuberkuloseinfeksjon, ev. konsulter spesialist innen tuberkulosebehandling. Overvåk for utvikling av symptomer på tuberkulose, inkl. pasienter som har testet negativt for latent tuberkuloseinfeksjon før behandlingsstart. Virusreaktivering: Virusreaktivering, inkl. tilfeller av herpesvirus-reaktivering (f.eks. herpes zoster) er sett. Ved utvikling av herpes zoster bør det vurderes om behandlingen skal avbrytes midlertidig til utbruddet er over. Screening for virushepatitt og monitorering for reaktivering skal utføres før og under behandlingen. Hvis hepatitt B-virus-DNA påvises under behandling, skal leverspesialist konsulteres. Vaksinasjon: Data på respons mht. levende/inaktiverte vaksiner mangler. Vaksinasjon med levende, svekkede vaksiner under eller rett før behandling anbefales ikke. Før behandlingsstart anbefales det vaksinering iht. gjeldende retningslinjer. Malignitet: Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for maligniteter, inkl. lymfom (større risiko hos RA-pasienter). Risiko/nytte av behandling bør vurderes før oppstart ved kjent malignitet, unntatt ved vellykket behandlet ikke-melanom hudkreft, eller ved vurdering av fortsatt behandling av malignitet. Ikke-melanom hudkreft er sett under behandling. Regelmessige dermatologiske undersøkelser anbefales ved økt risiko for hudkreft. Hematologiske avvik: Se Dosering. Kardiovaskulær sykdom: Økt risiko hos RA-pasienter. Risikofaktorer (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi) bør håndteres som en del av standard behandlingsoppfølging. Lipider: Økte lipidverdier er sett og skal behandles iht. kliniske retningslinjer. Etter statinbehandling sank LDL-kolesterolet til nivå tilsvarende før behandlingsstart av upadacitinib. Effekten av økte lipidverdier på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ikke fastslått. Økning av hepatiske transaminaser: Økt forekomst av økte leverenzymverdier er sett. Ved økt ALAT/ASAT under rutinemessig pasientoppfølging, og hvis legemiddelindusert leverskade mistenkes, skal behandling avbrytes inntil diagnosen avkreftes. Venøs tromboembolisme: Dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) er sett. Brukes med forsiktighet ved kjent risiko for DVT og PE som alder, overvekt, tidligere DVT/PE, og hos pasienter som skal gjennomgå større kirurgisk behandling eller forlenget immobilisering. Ved tegn på DVT/PE skal behandlingen avsluttes, og pasienten undersøkes nøye etterfulgt av hensiktsmessig behandling.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L04A A44
Kombinasjon med andre potente immunsuppressiver er ukjent, og anbefales ikke da risiko for additiv immunsuppresjon ikke kan utelukkes. Upadacitinibeksponeringen øker ved samtidig bruk av sterke CYP3A4‑hemmere. Brukes med forsiktighet ved varig behandling med sterke CYP3A4-hemmere, og vurder alternativer til sterke CYP3A4-hemmere. Upadacitinibeksponeringen reduseres ved samtidig bruk av sterke CYP3A4‑induktorer; og sykdomsaktivitet bør overvåkes ved samtidig bruk.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Begrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske og teratogene effekter. Fertile kvinner skal rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling, og i minst 4 uker etter siste dose. Hvis graviditet oppstår under behandling skal pasient og partner informeres om potensiell risiko for fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ikke evaluert.
Upadacitinib

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeNøytropeni
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Generelle
VanligeFeber
Infeksiøse
Svært vanligeØvre luftveisinfeksjoner1
Mindre vanligeHerpes simplex (inkl. oral herpes), herpes zoster, oral candidiasis, pneumoni
Luftveier
VanligeHoste
Stoffskifte/ernæring
VanligeHyperkolesterolemi
Mindre vanligeHypertriglyseridemi
Undersøkelser
VanligeØkt ALAT, økt ASAT, økt CK i blod, økt vekt
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
InfeksiøseØvre luftveisinfeksjoner1
Vanlige
Blod/lymfeNøytropeni
GastrointestinaleKvalme
GenerelleFeber
LuftveierHoste
Stoffskifte/ernæringHyperkolesterolemi
UndersøkelserØkt ALAT, økt ASAT, økt CK i blod, økt vekt
Mindre vanlige
InfeksiøseHerpes simplex (inkl. oral herpes), herpes zoster, oral candidiasis, pneumoni
Stoffskifte/ernæringHypertriglyseridemi

1Omfatter akutt sinusitt, laryngitt, nasofaryngitt, orofaryngealsmerte, faryngitt, faryngotonsillitt, rhinitt, sinusitt, tonsillitt, virusinfeksjon i øvre luftveier.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved doser opptil tilsvarende daglig AUC som for 60 mg depotformulering 1 gang daglig, var bivirkninger lignende som ved lavere doser og ingen spesifikk toksisitet ble sett. Omtrent 90% av upadacitinib elimineres <24 timer etter dosering (innenfor doseområdet evaluert i kliniske studier).
Behandling: Monitorer for tegn/symptomer på bivirkninger og ev. gi hensiktsmessig behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel JAK-hemmer. Hemmer fortrinnsvis JAK1 eller JAK1/3, med funksjonell selektivitet over cytokinreseptorer som har signalvei via par av JAK2. For informasjon om klinisk effekt, sikkerhet, remisjon, sykdomsaktivitet, ACR-respons, radiografisk respons, respons i fysisk funksjon og helserelaterte utfall, se SPC.
Absorpsjon: Tmax 2-4 timer.
Proteinbinding: 52%.
Halveringstid: Terminal eliminasjons t1/2 9-14 timer.
Metabolisme: Medieres av CYP3A4 med et potensielt mindre bidrag fra CYP2D6.
Utskillelse: 24% renalt og 38% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

Sist endret: 31.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.02.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Rinvoq, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 mg28 stk. (blister)
515626
SPC_ICONH-resept
-
11839,20C
98 stk. (blister)
040078
SPC_ICONH-resept
-
41346,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absolutt nøytrofiltall (anc, all neutrophil cells): Antall nøytrofile leukocytter i blod. Normalområde hos voksne over 18 år: 2,0-7,0 × 109/liter.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acr (u-akr, albumin/kreatininratio i urin): Laboratorieprøver for kontroll av nyrefunksjon.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

dmard: (DMARD: Disease Modifying Antirheumatic Drugs) Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler. En gruppe legemidler som brukes mot leddgikt.

dvt (dyp venetrombose): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

tonsillitt (betennelse i tonsillene, halsmandelbetennelse): Betennelse i mandlene som skyldes infeksjon med virus eller bakterier.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.