Rinvoq

AbbVie


Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer.

L04A A44 (Upadacitinib)DEPOTTABLETTER 15 mg: Hver depottablett inneh.: Upadacitinibhemihydrat tilsv. upadacitinib 15 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Svart og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Revmatoid artritt: Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat, til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på, eller som er intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Psoriasisartritt: Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat, til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARD. Ankyloserende spondylitt: Behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling.

Dosering

Behandling bør startes og overvåkes av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av tilstander der upadacitinib er indisert.
Voksne: Anbefalt dose er 15 mg (1 depottablett) 1 gang daglig. Seponering bør vurderes hos pasienter med ankyloserende spondylitt som ikke har vist klinisk respons etter 16 uker. Noen med delvis respons i starten kan respondere bedre etter hvert ved fortsatt behandling >16 uker. Behandling skal ikke startes ved absolutt lymfocyttall (ALC) <500 celler/mm3, absolutt nøytrofiltall (ANC) <1000 celler/mm3 eller ved hemoglobin (Hb)-nivå <8 g/dl.
Behandlingsavbrudd: Ved utvikling av alvorlig infeksjon, bør behandling avbrytes frem til infeksjonen er under kontroll. Doseringsavbrudd kan være nødvendig ved kontroll av følgende laboratorieavvik:

Laboratorie-
verdi

 

Tiltak

 

Overvåkningsveiledning

ANC

 

Behandling skal avbrytes ved ANC <1000 celler/mm3, og kan startes igjen ved ANC >1000 celler/mm3

 

Evaluer ved baseline og deretter iht. rutinemessig pasientoppfølging.

ALC

 

Behandling skal avbrytes ved ALC <500 celler/mm3, og kan startes igjen ved ALC >500 celler/mm3

 

Hb

 

Behandling skal avbrytes ved Hb <8 g/dl, og kan startes igjen ved Hb >8 g/dl

 

Hepatiske
transaminaser

 

Behandling skal midlertidig avbrytes ved mistanke om legemiddelindusert leverskade

 

Lipider

 

Pasienten skal behandles iht. internasjonale kliniske retningslinjer for hyperlipidemi

 

12 uker etter behandlingsstart, og deretter iht. internasjonale kliniske retningslinjer for hyperlipidemi.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A/B). Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. begrensede data. Ikke undersøkt ved terminal nyresvikt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig hos eldre ≥65 år. Begrensede data hos eldre ≥75 år.
Administrering: Kan tas når som helst på døgnet, med/uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke deles, knuses eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose eller aktive alvorlige infeksjoner. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Infeksjoner: Alvorlige, inkl. fatale infeksjoner, er sett. Høyere forekomst av infeksjoner hos eldre ≥65 år er sett. Behandling skal ikke startes ved aktiv, alvorlig infeksjon, inkl. lokaliserte infeksjoner. Vurder nytte/risiko før behandlingsstart ved kroniske/tilbakevendende infeksjoner, tidligere alvorlige/opportunistiske infeksjoner, tidligere eksponering for tuberkulose, hos pasienter som har bodd/reist i områder med endemisk tuberkulose eller mykose, eller ved underliggende tilstander som kan predisponere for infeksjon. Monitorer nøye for utvikling av infeksjonssymptomer under og etter behandling. Ved alvorlig eller opportunistisk infeksjon, skal behandlingen avbrytes. Ved ny infeksjon, skal pasienten raskt gjennomgå fullstendig diagnostisk undersøkelse, egnet antimikrobiell behandling initieres, overvåk nøye og avbryt behandlingen midlertidig ved manglende respons på antimikrobiell behandling. Upadacitinibbehandling kan gjenopptas straks infeksjonen er under kontroll. Tuberkulose: Vurder behandling mot tuberkulose før upadacitinibstart ved tidligere ubehandlet, latent tuberkulose eller ved risikofaktorer for tuberkuloseinfeksjon, ev. konsulter spesialist innen tuberkulosebehandling. Overvåk for utvikling av symptomer på tuberkulose, inkl. pasienter som har testet negativt for latent tuberkuloseinfeksjon før behandlingsstart. Virusreaktivering: Virusreaktivering, inkl. tilfeller av herpesvirus-reaktivering (f.eks. herpes zoster) er sett. Ved utvikling av herpes zoster bør det vurderes om behandlingen skal avbrytes midlertidig til utbruddet er over. Screening for virushepatitt og monitorering for reaktivering skal utføres før og under behandlingen. Hvis hepatitt B-virus-DNA påvises under behandling, skal leverspesialist konsulteres. Vaksinasjon: Data på respons mht. levende/inaktiverte vaksiner mangler. Vaksinasjon med levende, svekkede vaksiner under eller rett før behandling anbefales ikke. Før behandlingsstart anbefales det vaksinering iht. gjeldende retningslinjer. Malignitet: Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for maligniteter, inkl. lymfom (større risiko hos RA-pasienter). Risiko/nytte av behandling bør vurderes før oppstart ved kjent malignitet, unntatt ved vellykket behandlet ikke-melanom hudkreft, eller ved vurdering av fortsatt behandling av malignitet. Ikke-melanom hudkreft er sett under behandling. Regelmessige dermatologiske undersøkelser anbefales ved økt risiko for hudkreft. Hematologiske avvik: Se Dosering. Kardiovaskulær sykdom: Økt risiko hos RA-pasienter. Risikofaktorer (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi) bør håndteres som en del av standard behandlingsoppfølging. Lipider: Økte lipidverdier er sett og skal behandles iht. kliniske retningslinjer. Etter statinbehandling sank LDL-kolesterolet til nivå tilsvarende før behandlingsstart av upadacitinib. Effekten av økte lipidverdier på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ikke fastslått. Økning av hepatiske transaminaser: Økt forekomst av økte leverenzymverdier er sett. Ved økt ALAT/ASAT under rutinemessig pasientoppfølging, og hvis legemiddelindusert leverskade mistenkes, skal behandling avbrytes inntil diagnosen avkreftes. Venøs tromboembolisme: Dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) er sett. Brukes med forsiktighet ved kjent risiko for DVT og PE som alder, overvekt, tidligere DVT/PE, og hos pasienter som skal gjennomgå større kirurgisk behandling eller forlenget immobilisering. Ved tegn på DVT/PE skal behandlingen avsluttes, og pasienten undersøkes nøye etterfulgt av hensiktsmessig behandling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kombinasjon med andre potente immunsuppressiver er ukjent, og anbefales ikke da risiko for additiv immunsuppresjon ikke kan utelukkes. Upadacitinibeksponeringen øker ved samtidig bruk av sterke CYP3A4‑hemmere. Brukes med forsiktighet ved varig behandling med sterke CYP3A4-hemmere, og vurder alternativer til sterke CYP3A4-hemmere. Upadacitinibeksponeringen reduseres ved samtidig bruk av sterke CYP3A4‑induktorer; og sykdomsaktivitet bør overvåkes ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Begrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske og teratogene effekter. Fertile kvinner skal rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling, og i minst 4 uker etter siste dose. Hvis graviditet oppstår under behandling skal pasient og partner informeres om potensiell risiko for fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ikke evaluert.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Nøytropeni
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme
Generelle
Vanlige Feber
Hud
Vanlige Akne
Infeksiøse
Svært vanlige Øvre luftveisinfeksjoner1
Vanlige Bronkitt2, herpes simplex3, herpes zoster
Mindre vanlige Oral candidiasis, pneumoni
Luftveier
Vanlige Hoste
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hyperkolesterolemi
Mindre vanlige Hypertriglyseridemi
Undersøkelser
Vanlige Økt ALAT, økt ASAT, økt CK i blod, økt vekt
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Infeksiøse Øvre luftveisinfeksjoner1
Vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Feber
Hud Akne
Infeksiøse Bronkitt2, herpes simplex3, herpes zoster
Luftveier Hoste
Stoffskifte/ernæring Hyperkolesterolemi
Undersøkelser Økt ALAT, økt ASAT, økt CK i blod, økt vekt
Mindre vanlige
Infeksiøse Oral candidiasis, pneumoni
Stoffskifte/ernæring Hypertriglyseridemi

1Inkluderer akutt sinusitt, laryngitt, nasofaryngitt, orofaryngealsmerte, faryngitt, faryngotonsillitt, rhinitt, sinusitt, tonsillitt, virusinfeksjon i øvre luftveier.

2Inkluderer bakteriell bronkitt, trakeobronkitt og viral bronkitt.

3Inkluderer oral herpes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved doser opptil tilsvarende daglig AUC som for 60 mg depotformulering 1 gang daglig, var bivirkninger lignende som ved lavere doser og ingen spesifikk toksisitet ble sett. Omtrent 90% av upadacitinib elimineres <24 timer etter dosering (innenfor doseområdet evaluert i kliniske studier).
Behandling: Monitorer for tegn/symptomer på bivirkninger og ev. gi hensiktsmessig behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel JAK-hemmer. Hemmer fortrinnsvis JAK1 eller JAK1/3, med funksjonell selektivitet over cytokinreseptorer som har signalvei via par av JAK2. For informasjon om klinisk effekt, sikkerhet, remisjon, sykdomsaktivitet, ACR-respons, radiografisk respons, respons i fysisk funksjon og helserelaterte utfall, se SPC.
Absorpsjon: Tmax 2-4 timer.
Proteinbinding: 52%.
Halveringstid: Terminal eliminasjons t1/2 9-14 timer.
Metabolisme: Medieres av CYP3A4 med et potensielt mindre bidrag fra CYP2D6.
Utskillelse: 24% renalt og 38% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Rinvoq, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
15 mg 28 stk. (blister)
515626
H-resept
-
11839,20 C
98 stk. (blister)
040078
H-resept
-
41346,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.01.2021