Revolade

Novartis


Antihemoragikum.

B02B X05 (Eltrombopag)PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon 25 mg: Hver dosepose inneh.: Eltrombopagolamin tilsv. eltrombopag 25 mg, mannitol, sukralose, xantangummi.


TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 50 mg og 75 mg: Hver tablett inneh.: Eltrombopagolamin tilsv. eltrombopag 25 mg, resp. 50 mg og 75 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 50 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 75 mg: Rødt og svart jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Primær immun trombocytopeni (ITP): Til pasienter fra og med 1 års alder med primær ITP som varer 6 måneder eller lengre fra diagnostisering, og som er motstandsdyktig overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner). Kronisk hepatitt C-virus (HCV)-assosiert trombocytopeni: Til voksne med kronisk HCV-infeksjon og trombocytopeni, hvor trombocytopenigraden er hovedårsaken som hindrer initiering eller begrenser muligheten for å opprettholde optimal interferonbasert behandling. Alvorlig aplastisk anemi: Til voksne med ervervet alvorlig aplastisk anemi som enten er refraktære overfor tidligere immunsuppressiv behandling eller som allerede er omfattende behandlet og uegnet for hematopoetisk stamcelletransplantasjon.

Dosering

Behandling skal initieres og skje under tilsyn av lege med erfaring fra behandling av hematologiske sykdommer eller med håndtering av kronisk hepatitt C og tilhørende komplikasjoner. Individuell dosering basert på trombocyttverdi. Målet er ikke å normalisere trombocyttverdi. Mikstur kan gi høyere eltrombopageksponering enn tabletter, og ved bytte mellom formuleringene bør blodplatetallet overvåkes ukentlig i 2 uker.
ITP: Lavest mulig dose for å oppnå og vedlikeholde blodplatetall ≥50 × 109/liter. Dosejustering baseres på respons av blodplatetall. Skal ikke brukes for å normalisere blodplatetall. Økt blodplatetall er sett i løpet av 1‑2 uker etter initiering, med reduksjon i løpet av 1‑2 uker etter seponering. Voksne og barn ≥6 år: Startdose 50 mg 1 gang daglig. Asiatiske pasienter bør starte med 25 mg 1 gang daglig. Barn 1-5 år: Startdose 25 mg 1 gang daglig. Monitorering og dosejustering: Juster dosen for å oppnå/opprettholde trombocyttverdi >50 × 109/liter (se tabell under). Ikke overskrid daglig dose på 75 mg. Klinisk hematologi og leverfunksjon bør monitoreres jevnlig. Under behandling skal fullstendige blodtellinger (FBC), inkl. trombocyttverdi og utstryk av perifert blod, vurderes ukentlig inntil stabil trombocyttverdi (>50 × 109/liter i minst 4 uker) nås, og deretter månedlig. Dosejustering etter trombocyttverdi:

Trombocyttverdi

Dosejustering eller respons hos ITP-pasienter

<50 × 109/liter
etter minst 2 ukers terapi

Øk daglig dose med 25 mg til maks. 75 mg/dag.1

≥50 × 109/liter til
≤150 × 109/liter

Bruk laveste eltrombopagdose alene eller i kombinasjon med andre ITP-preparater for å opprettholde trombocyttverdien på et nivå som hindrer eller reduserer blødning.

>150 × 109/liter til
≤250 × 109/liter

Reduser daglig dose med 25 mg. Vent 2 uker med å vurdere effekten og deretter ev. ytterlige dosejusteringer.2

>250 × 109/liter

Stopp behandlingen og øk frekvensen av trombocyttmonitorering til 2 ganger i uken. Straks trombocyttverdien er ≤100 × 109/liter, gjenopptas behandlingen med en dose redusert med 25 mg.

1For pasienter som tar 25 mg 1 gang annenhver dag, øk dosen til 25 mg 1 gang daglig. 2For pasienter som tar 25 mg 1 gang daglig, bør 12,5 mg 1 gang daglig eller 25 mg annenhver dag vurderes.Kan gis med andre ITP-preparater, men dosen bør justeres for å unngå for høy økning av trombocyttverdien. Vent minst 2 uker med å vurdere effekt av dosejustering før neste dosejustering vurderes. Standard dosejustering er 25 mg daglig. Seponering: Seponeres hvis trombocyttverdien ikke øker til et tilstrekkelig nivå for å hindre klinisk signifikant blødning etter 4 uker med 75 mg daglig. Evaluer pasienten jevnlig klinisk, og fortsatt behandling avgjøres individuelt. Hos ikke-splenektomerte pasienter bør dette inkludere utredning mht. splenektomi.
Kronisk HCV-assosiert trombocytopeni: Initialt doseregime: Startdose bør være 25 mg 1 gang daglig. Dosejustering ikke nødvendig ved østasiatisk opphav. Økt blodplatetall sees oftest innen 1 uke etter oppstart. Behandlingsmål bør være å oppnå minimalt blodplatenivå nødvendig for å initiere antiviral behandling, i samsvar med kliniske anbefalinger. Under antiviral behandling bør blodplatetallet opprettholdes på et nivå som forhindrer risiko for blødningskomplikasjoner, normalt rundt 50‑75 × 109/liter. Blodplatetall >75 × 109/liter bør unngås. Lavest mulig dose for å oppnå riktig nivå bør brukes. Dosejustering baseres på respons av blodplatetallet. Monitorering og dosejustering: Dosen kan økes med 25 mg hver 2. uke for å oppnå nødvendig blodplatetall for å initiere antiviral behandling. Monitorer blodplatetallet hver uke før antiviral behandlingsstart. Ved antiviral behandlingsstart kan blodplatetallet reduseres, og umiddelbar dosejustering av eltrombopag bør derfor unngås. Under antiviral behandling bør dosen justeres ved behov for å unngå dosereduksjoner av peginterferon, pga. trombocytopeni som kan øke blødningsrisiko. Monitorer blodplatetallet ukentlig under antiviral behandling inntil et stabilt blodplatetall nås. Komplette blodtellinger (FBC), inkl. blodplatetall og utstryk av perifert blod bør deretter utføres månedlig. Dosereduksjon på 25 mg av daglig dose vurderes hvis blodplatetallet overstiger nødvendig nivå. Vent 2 uker med å vurdere effekten av denne og ev. senere dosejusteringer. En dose på 100 mg 1 gang daglig skal ikke overskrides. Dosejustering under antiviral behandling:

Trombocyttverdi

Dosejustering eller respons

<50 × 109/liter
etter minst 2 ukers terapi

Øk daglig dose med 25 mg til maks. 100 mg/dag.

≥50 × 109/liter til
≤100 × 109/liter

Bruk laveste dose av eltrombopag nødvendig for å unngå dosereduksjon av peginterferon.

>100 × 109/liter til
≤150 × 109/liter

Reduser daglig dose med 25 mg. Vent 2 uker med å vurdere effekten og deretter ev. ytterligere dosejusteringer1.

>150 × 109/liter

Stopp behandlingen og øk frekvensen av trombocyttmonitorering til 2 ganger i uken. Straks trombocyttverdien er ≤100 × 109/liter, gjenopptas behandlingen med en dose redusert med 25 mg2.

1Ved initiering av antiviral behandling kan blodplatetallet falle, og umiddelbar dosejustering bør derfor unngås. 2For pasienter som bruker 25 mg 1 gang daglig bør det vurderes å reinitiere en dosering på 25 mg hver 2. dag.Seponering: Seponeres hvis blodplatetallet ikke øker til et tilstrekkelig nivå for å starte antiviral behandling etter 2 ukers behandling med 100 mg 1 gang daglig. Behandling bør avsluttes ved seponering av den antivirale behandlingen hvis det ikke er begrunnet av andre årsaker. Skal seponeres ved kraftig økning i trombocyttverdi (se tabellen over) eller hvis leverenzymverdier endres betydelig.
Alvorlig aplastisk anemi: Anbefalt startdose 50 mg 1 gang daglig. Asiatiske pasienter bør starte med 25 mg 1 gang daglig. Behandling bør ikke initieres ved eksisterende cytogenetiske abnormaliteter i kromosom 7. Monitorering og dosejustering: Hematologiske responser krever dosetitrering, generelt opptil 150 mg, og kan ta inntil 16 uker etter oppstart. Dosen bør justeres med 50 mg hver 2. uke for å oppnå trombocyttverdi ≥50 × 109/liter. For pasienter som tar 25 mg 1 gang daglig bør dosen økes til 50 mg 1 gang daglig før dosen økes med 50 mg. Daglig dose skal ikke overskride 150 mg. Klinisk hematologi og levertester bør monitoreres jevnlig under hele behandlingen og doseregimet bør justeres basert på trombocyttverdi:

Trombocyttverdi

Dosejustering eller respons

<50 × 109/liter
etter minst 2 ukers terapi

Øk daglig dose med 50 mg til maks. 150 mg/dag. Pasienter som tar 25 mg 1 gang daglig bør øke dosen til 50 mg daglig før de øker dosemengden med 50 mg.

≥50 × 109/liter til
≤150 × 109/liter

Bruk laveste dose nødvendig for å opprettholde trombocyttverdi.

>150 × 109/liter til
≤250 × 109/liter

Reduser daglig dose med 50 mg. Vent 2 uker med å vurdere effekten av denne og ev. senere dosejusteringer.

>250 × 109/liter

Stopp behandlingen i minst 1 uke. Straks trombocyttverdien er ≤100 × 109/liter, gjenopptas behandlingen med en dose redusert med 50 mg.

Nedtrapping av trilineære respondere (hvite blodceller, røde blodceller og blodplater): Ved trilineær respons, inkl. uavhengighet av transfusjon som varer i ≥8 uker, kan dosen reduseres med 50%. Ved stabile verdier etter 8 uker med redusert dose, seponeres eltrombopag og trombocyttverdiene monitoreres. Hvis trombocyttverdiene faller til <30 × 109/liter, hemoglobin faller til <9 g/dl eller absolutt nøytrofiltall (ANC) <0,5 × 109/liter, kan siste effektive dose gjenopptas. Seponering: Hvis hematologisk respons uteblir etter 16 uker, bør behandlingen seponeres. Hvis nye cytogenetiske abnormaliteter oppdages, må det vurderes om det er hensiktsmessig å fortsette. Skal seponeres ved kraftig økning i trombocyttverdi (se tabellen over) eller hvis leverenzymverdier endres betydelig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Skal ikke brukes hos ITP-pasienter ved Child-Pugh ≥5, med mindre forventet nytte overstiger identifisert risiko for portvenetrombose. Hvis bruk er nødvendig, skal startdosen være 25 mg 1 gang daglig. Doseøkning bør avventes i 3 uker. Ingen dosejustering er nødvendig for trombocytopene pasienter med kronisk HCV og lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh ≤6). Ved kronisk HCV og alvorlig aplastisk anemi med nedsatt leverfunksjon, bør startdosen være 25 mg 1 gang daglig. Doseøkning bør avventes i 2 uker etter oppstart. Det er økt risiko for bivirkninger, inkl. leverdekompensasjon og tromboemboliske hendelser hos trombocytopene pasienter med avansert kronisk leversykdom behandlet med eltrombopag, enten ved forberedelse til invasive prosedyrer eller hos HCV-pasienter som undergår antiviral behandling. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet og under tett oppfølging, f.eks. med testing av serumkreatinin og/eller urinanalyser. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn <1 år med ITP, bruk anbefales ikke. Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn og ungdom <18 år med kronisk HCV-relatert trombocytopeni eller alvorlig aplastisk anemi. Data mangler. Eldre >65 år: Begrensede data, men klinisk signifikante forskjeller mellom yngre og eldre er ikke sett. Høyere sensitivitet hos enkelte kan ikke utelukkes. Begrenset data ved HCV og alvorlig aplastisk anemi >75 år. Forsiktighet utvises.
Tilberedning/Håndtering: Mikstur: For rekonstituering, se pakningsvedlegg. Bruk vedlagte blandingsflaske. Skal gis umiddelbart etter tilberedning.
Administrering: Tas oralt. I 4 timer før og 2 timer etter bruk av eltrombopag, skal følgende ikke inntas: Syrenøytraliserende preparater, melkeprodukter (eller annen mat med kalsium) eller mineraltilskudd med polyvalente kationer (f.eks. jern, kalsium, magnesium, aluminium, selen og sink). Svelges hele med 1 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Økt risiko for bivirkninger, inkl. potensielt fatal hepatisk dekompensasjon og tromboemboliske hendelser hos trombocytopene HCV-pasienter med avansert kronisk leversykdom, definert ved lave albuminnivåer ≤35 g/liter eller «model for end stage liver disease» (MELD)-score ≥10 i kombinasjon med interferonbasert behandling. Behandling bør kun initieres av lege med erfaring med håndtering av avansert HCV og kun hvis risikoen ved trombocytopeni eller antiviral behandlingsutsettelse nødvendiggjør intervensjon. Pasienten må monitoreres nøye. Sikkerhet og effekt ikke fastslått sammen med direktevirkende antivirale legemidler godkjent for behandling av kronisk hepatitt C-infeksjon. Hepatotoksisitet: Forsiktighet må utvises ved leversykdom, og pasienten monitoreres tett. Eltrombopag kan gi unormal leverfunksjon og alvorlig levertoksisitet som kan være livstruende. ASAT, ALAT og bilirubin i serum skal måles før oppstart, hver 2. uke ved dosejustering, og månedlig etter etablert stabil dose. Eltrombopag hemmer UGT1A1 og OATP1B1 som kan føre til indirekte hyperbilirubinemi. Utfør fraksjonering ved forhøyet bilirubin. Unormal leverfunksjon vurderes med gjentatt undersøkelse innen 3-5 dager. Hvis avviket bekreftes skal leverfunksjon monitoreres til avviket går over, stabiliseres eller returnerer til baseline. Seponer eltrombopag hvis ALAT øker til ≥3 × ULN (ved normal leverfunksjon eller ≥3 × baseline ved forhøyede transaminaser før behandling) og er progressiv, vedvarende i ≥4 uker, opptrer sammen med økt bilirubin, eller opptrer sammen med kliniske symptomer på leverskade eller bevis for hepatisk dekompensasjon. Leverdekompensasjon (bruk sammen med interferon): Ved kronisk hepatitt C: Kroniske HCV-pasienter med cirrhose kan være utsatt for leverdekompensasjon når de får alfa-interferonbehandling. Leverdekompensasjon (ascites, leverencefalopati, blødende øsofagusvarice, spontan bakteriell peritonitt) er sett hos trombocytopene pasienter med HCV. Ved albuminnivå ≤35 g/liter eller MELD-score ≥10 ved baseline er det 3 ganger så stor risiko for leverdekompensasjon og økt risiko for fatale bivirkninger, sammenlignet med mindre avansert leversykdom. Skal kun gis til slike pasienter hvis forventet nytte oppveier risiko. Pasienten bør monitoreres nøye for tegn/symptomer på leverdekompensasjon. Se preparatomtalen til interferon for seponeringskriterier. Eltrombopag bør avsluttes hvis antiviral behandling seponeres som følge av leverdekompensasjon. Trombotiske/tromboemboliske komplikasjoner (TEEer): TEEer, inkl. venøse og arterielle hendelser, er sett hos trombocytopene HCV-pasienter som har fått interferonbasert behandling. De fleste var ikke alvorlige. Portvenetrombose var den vanligste TEE. Ingen spesifikk tidsmessig sammenheng mellom behandlingsstart og TEE er sett. Ved albuminnivå ≤35 g/liter eller MELD-score ≥10 er risikoen dobbelt så stor for TEEer sammenlignet med høyere albuminnivåer. Pasienter ≥60 år har 2 ganger så stor risiko for TEEer sammenlignet med yngre. Eltrombopag skal kun gis til slike pasienter hvis forventet nytte oppveier risiko. Overvåk pasienten nøye. Ikke indisert for trombocytopenibehandling ved kronisk leversykdom som forberedelse til invasive prosedyrer. Tromboemboliske hendelser ved lave og normale blodplatetall er sett ved ITP. Forsiktighet utvises ved kjente risikofaktorer for tromboembolisme inkl., men ikke begrenset til, arvede (f.eks. Factor V Leiden) eller ervervede risikofaktorer (f.eks. ATIII-mangel, antifosfolipidsyndrom), høy alder, ved lengre perioder med immobilisering, maligne tilstander, prevensjonsmidler og hormonerstatningsterapi, operasjon/traumer, overvekt og røyking. Overvåk blodplatetallet nøye og vurder dosereduksjon eller seponering hvis blodplatetallet overskrider målnivået. Vurder nytte-/risikobalansen ved risiko for TEE uansett etiologi. TEE er ikke sett ved alvorlig aplastisk anemi, men risiko kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh ≥5), med mindre forventet nytte overstiger identifisert risiko for portvenetrombose. Blødninger etter seponering: Sannsynlig at trombocytopeni residiverer etter seponering. Trombocyttverdien returnerer ofte til baselinenivå innen 2 uker etter seponering. Dette øker blødningsrisikoen, og kan i noen tilfeller føre til blødninger. Risikoen er økt når eltrombopagbehandlingen seponeres mens antikoagulantia eller blodfortynnende legemidler gis. Hvis eltrombopag seponeres, anbefales det at ITP-behandlingen gjenopptas iht. gjeldende retningslinjer. Ytterligere medisinsk støtte kan inkludere seponering av antikoagulantia og/eller blodfortynnende terapi, reversering av antikoagulering, eller trombocyttransfusjon. Overvåk trombocyttverdiene ukentlig i 4 uker etter seponering av eltrombopag. Høyere forekomst av mage-tarmblødning (inkl. alvorlige og fatale tilfeller) er sett etter seponering av peginterferon, ribavirin og eltrombopag i HCV kliniske studier. Etter seponering bør pasienten monitoreres for tegn og symptomer på mage-tarmblødning. Dannelse av benmargsretikulin og risiko for benmargsfibrose: Eltrombopag kan øke risikoen for utvikling av retikulinfiber i benmarg. Klinisk relevans er usikker. Før behandlingsstart skal utstryk av perifert blod undersøkes nøye for å fastslå baselinenivå av cellulære morfologiske avvik. Etter identifisering av stabil eltrombopagdose, skal det månedlig tas fullstendig blodtelling (FBC) med differensialtelling av hvite blodceller (WBC). Oppdages det umodne eller dysplastiske celler, må utstryk av perifert blod undersøkes for nye eller forverrede morfologiske avvik (f.eks. «teardrop» og røde blodceller med kjerne, umodne WBC) eller cytopeni(er). Ved utvikling av nye eller forverrede morfologiske avvik eller cytopeni(er), skal eltrombopag seponeres og benmargsbiopsi inkl. fibrosefarging vurderes. Progresjon av eksisterende myelodysplastiske syndromer (MDS): TPO-R-agonister er vekstfaktorer som fører til trombopoietisk stamcelleekspansjon, differensiering og trombocyttproduksjon. TPO-R uttrykkes hovedsakelig på overflaten til cellene i den myeloide cellelinjen. TPO-R-agonister kan teoretisk stimulere progresjonen av eksisterende hematopoetiske tilstander som MDS. Tilfeller av forbigående økning i antall blastceller samt tilfeller av MDS-sykdomsprogresjon til akutt myeloid leukemi (AML) er sett. Diagnosen ITP eller alvorlig aplastisk anemi hos voksne og eldre skal bekreftes ved å utelukke andre kliniske tilstander som kan forårsake trombocytopeni, spesielt må MDS-diagnose utelukkes. Benmargsbiopsi bør vurderes i løpet av sykdomsutviklingen og behandlingsforløpet, spesielt hos pasienter >60 år og ved systemiske symptomer og unormale tegn som f.eks. økt antall perifere blastceller. Eltrombopag skal ikke brukes ved trombocytopeni forårsaket av MDS, da effekt og sikkerhet er ukjent. Cytogenetiske abnormaliteter og progresjon til MDS/AML ved alvorlig aplastisk anemi: Tilfeller av nye cytogeniske abnormaliteter er sett hos voksne. For pasienter som er refraktære overfor immunsuppressiv behandling, eller som tidligere har vært omfattende behandlet med immunsuppressiver, anbefales benmargsundersøkelse med aspirasjon for cytogenetikk før initiering av eltrombopag, etter 3 måneders behandling og 6 måneder deretter. Hvis nye cytogenetiske avvik oppdages, må fortsatt behandling revurderes. Katarakt: Er sett hos gnagere. Progresjon av eksisterende baseline katarakt eller tilfeller av katarakt er sett hos trombocytopene pasienter med HCV som fikk interferonbehandling. Retinablødninger (overveiende grad 1 eller 2) er sett hos HCV-pasienter som fikk interferon, ribavirin og eltrombopag. Blødningene forekom på overflaten av retina (preretina), under retina (subretina) eller innenfor retinavevet. Rutinemessig oftalmologisk monitorering for katarakt anbefales. QT/QTC-forlengelse: Forlenget QTC-intervall er sett hos pasienter med ITP og trombocytopene pasienter med HCV. Klinisk signifikans er ukjent. Tap av respons på eltrombopag: Tap av/mangel på opprettholdt trombocyttrespons må etterfølges av undersøkelse av forårsakende faktorer, inkl. økt benmargsretikulin. Laboratorietester: Kan påvirkes pga. eltrombopag sin sterke farge. Misfarging av serum og påvirket totalbilirubin- og kreatinintester er sett. Hvis laboratorieresultater og kliniske observasjoner ikke samsvarer, kan en ny test vha. en annen metode hjelpe ved validitetsvurdering av resultatet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

HCV-proteasehemmere: Dosejustering ikke nødvendig ved samtidig bruk av telaprevir eller boceprevir, men økt klinisk og laboratoriemonitorering for HCV-suppresjon anbefales ved samtidig bruk av boceprevir. HMG-CoA-reduktasehemmere: Samtidig bruk av rosuvastatin (substrat for OATP1B1 og BCRP) gir økt rosuvastatin Cmax med 103% og AUC0-∞ med 55%. Interaksjon med andre HMG-CoA-reduktasehemmere forventes. Ved samtidig bruk av statiner, bør statindosen vurderes redusert og pasienten overvåkes for statinbivirkninger. OATP1B1- og BCRP-substrater: Utvis forsiktighet ved samtidig bruk. CYP-substrater: Eltrombopag viser ingen in vitro-hemming av CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/CYP3A5, og CYP4A9/CYP4A11, men hemmer CYP2C8 og CYP2C9. Legemidler som hemmer eller induserer multiple enzymer av CYP1A2, CYP2C8, UGT1A1 og UGT1A3 kan øke eller redusere eltrombopagkonsentrasjonen. Ciklosporin: Samtidig bruk av 200 mg og 600 mg senket eltrombopag sin Cmax og AUC0-∞ med hhv. 25% og 18%, og 39% og 24%. Det kan bli nødvendig å øke eltrombopagdosen, basert på blodplatetallet, som bør overvåkes ukentlig i 2-3 uker. Polyvalente kationer (chelation): Eltrombopag danner chelater med polyvalente kationer som jern, kalsium, magnesium, aluminium, selen og sink. Bruk av 1 enkeltdose eltrombopag 75 mg sammen med syrenøytraliserende middel (1524 mg AlOH3 og 1425 mg MgCO3) gir redusert eltrombopag AUC0-∞ med 70% og Cmax med 70%. Eltrombopag bør tas minst 2 timer før eller 4 timer etter syrenøytraliserende, melkeprodukter eller mineraltilskudd som inneholder polyvalente kationer for å unngå signifikant reduksjon i eltrombopagabsorpsjon. Lopinavir/ritonavir: Koadministrering kan redusere eltrombopagkonsentrasjonen. Forsiktighet må utvises. Trombocyttverdien skal overvåkes nøye ved koadministrering. Bruk av eltrombopag 100 mg sammen med gjentatt dose LPV/RTV 400 mg/100 mg 2 ganger daglig gir redusert eltrombopag AUC0-∞ med 17%. ITP-preparater: Eltrombopag kan gis sammen med andre ITP-preparater, men trombocyttverdien skal overvåkes for å unngå verdier utenfor anbefalt område. Eltrombopag er gitt sammen med kortikosteroider, danazol og/eller azatioprin, i.v. immunglobulin (IVIg) og anti-D immunoglobulin i kliniske studier.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Utskilles i melk hos dyr. Utskillelse er sannsynlig i human brystmelk og risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

ITP-studiepopulasjonen

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi, eosinofili, leukocytose, leukopeni, redusert hemoglobin, trombocytopeni
Mindre vanligeAnisocytose, hemolytisk anemi, myelocytose, tilstedeværelse av myelocytter, trombocytose, økt antall stavkjernede nøytrofiler, økt hemoglobin
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré1, kvalme
VanligeFlatulens, magesmerte, munnblødning, oppkast, sår i munnen, tannpine1
Mindre vanligeAbdominal ømhet, glossodyni, hematemese, matforgiftning, misfarging av feces, munntørrhet, oralt ubehag, økt tarmaktivitet
Generelle
VanligeAsteni, brystsmerte, feber2
Mindre vanligeBlødning etter venepunksjon, følelse av fremmedlegeme, malaise, nervøsitet, sårinflammasjon, varmefølelse
Hjerte
Mindre vanligeAkutt hjerteinfarkt, cyanose, forlenget QT-tid, kardiovaskulær sykdom, sinustakykardi, takykardi
Hud
VanligeAlopesi, generalisert kløe, hyperhidrose, petekkier, utslett
Mindre vanligeDermatose, erytem, hudeksfoliasjon, hudmisfarging, kaldsvette, melanose, pigmenteringslidelse, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanligeNasofaryngitt1, øvre luftveisinfeksjon1
VanligeFaryngitt, gingivitt, influensa, luftveisinfeksjon, oral herpes, pneumoni, sinusitt, tonsillitt
Mindre vanligeHudinfeksjon
Kar
VanligeDyp venetrombose, hematom, varmefølelse
Mindre vanligeEmbolisme, flushing, overflatisk tromboflebitt
Kjønnsorganer/bryst
VanligeMenoragi
Lever/galle
Svært vanligeØkt ALAT
VanligeHyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon, økt ASAT
Mindre vanligeHepatitt, kolestase, legemiddelindusert leverskade, leverlesjon
Luftveier
Svært vanligeHoste1
VanligeOrofaryngeal smerte, rhinoré1
Mindre vanligeBihulelidelse, lungeemboli, lungeinfarkt, neseubehag, orofaryngeal smerte, orofaryngeale blemmer, søvnapnésyndrom
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskel-skjelettsmerter, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
Mindre vanligeMuskelsvakhet
Nevrologiske
VanligeHypoestesi, migrene, parestesi, somnolens
Mindre vanligeBalanseforstyrrelse, dysestesi, hemiparese, migrene med aura, perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, taleforstyrrelse, toksisk nevropati, tremor, vaskulær hodepine
Nyre/urinveier
VanligeProteinuri, trombotisk mikroangiopati med nyresvikt, økt kreatinin i blod
Mindre vanligeLeukocyturi, lupusnefritt, nokturi, nyresvikt, økt karbamid i blod, økt urinprotein/kreatinin-ratio
Psykiske
VanligeDepresjon, søvnforstyrrelse
Mindre vanligeApati, humørforandringer, lett for å gråte
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeSolbrenthet
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypokalemi, redusert appetitt, økt urinsyre i blod
Mindre vanligeAnoreksi, hypokalsemi, urinsyregikt
Svulster/cyster
Mindre vanligeTykktarmskreft
Undersøkelser
VanligeØkt alkalisk fosfatase i blod
Mindre vanligeRedusert albumin i blod, økt albumin i blod, økt pH i urin, økt totalprotein
Øre
VanligeVertigo, øresmerte
Øye
VanligeRedusert synsskarphet, tåkesyn, tørre øyne, øyesmerte
Mindre vanligeAstigmatisme, blefaritt, kortikal katarakt, linseopasitet, redusert synsskarphet, retinal blødning, retinal pigmentering, sicca-syndrom, tåkesyn, unormale synstester, økt lakrimasjon

ITP-studiepopulasjonen

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré1, kvalme
InfeksiøseNasofaryngitt1, øvre luftveisinfeksjon1
Lever/galleØkt ALAT
LuftveierHoste1
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, eosinofili, leukocytose, leukopeni, redusert hemoglobin, trombocytopeni
GastrointestinaleFlatulens, magesmerte, munnblødning, oppkast, sår i munnen, tannpine1
GenerelleAsteni, brystsmerte, feber2
HudAlopesi, generalisert kløe, hyperhidrose, petekkier, utslett
InfeksiøseFaryngitt, gingivitt, influensa, luftveisinfeksjon, oral herpes, pneumoni, sinusitt, tonsillitt
KarDyp venetrombose, hematom, varmefølelse
Kjønnsorganer/brystMenoragi
Lever/galleHyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon, økt ASAT
LuftveierOrofaryngeal smerte, rhinoré1
Muskel-skjelettsystemetMuskel-skjelettsmerter, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
NevrologiskeHypoestesi, migrene, parestesi, somnolens
Nyre/urinveierProteinuri, trombotisk mikroangiopati med nyresvikt, økt kreatinin i blod
PsykiskeDepresjon, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringHypokalemi, redusert appetitt, økt urinsyre i blod
UndersøkelserØkt alkalisk fosfatase i blod
ØreVertigo, øresmerte
ØyeRedusert synsskarphet, tåkesyn, tørre øyne, øyesmerte
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnisocytose, hemolytisk anemi, myelocytose, tilstedeværelse av myelocytter, trombocytose, økt antall stavkjernede nøytrofiler, økt hemoglobin
GastrointestinaleAbdominal ømhet, glossodyni, hematemese, matforgiftning, misfarging av feces, munntørrhet, oralt ubehag, økt tarmaktivitet
GenerelleBlødning etter venepunksjon, følelse av fremmedlegeme, malaise, nervøsitet, sårinflammasjon, varmefølelse
HjerteAkutt hjerteinfarkt, cyanose, forlenget QT-tid, kardiovaskulær sykdom, sinustakykardi, takykardi
HudDermatose, erytem, hudeksfoliasjon, hudmisfarging, kaldsvette, melanose, pigmenteringslidelse, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseHudinfeksjon
KarEmbolisme, flushing, overflatisk tromboflebitt
Lever/galleHepatitt, kolestase, legemiddelindusert leverskade, leverlesjon
LuftveierBihulelidelse, lungeemboli, lungeinfarkt, neseubehag, orofaryngeal smerte, orofaryngeale blemmer, søvnapnésyndrom
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet
NevrologiskeBalanseforstyrrelse, dysestesi, hemiparese, migrene med aura, perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, taleforstyrrelse, toksisk nevropati, tremor, vaskulær hodepine
Nyre/urinveierLeukocyturi, lupusnefritt, nokturi, nyresvikt, økt karbamid i blod, økt urinprotein/kreatinin-ratio
PsykiskeApati, humørforandringer, lett for å gråte
Skader/komplikasjonerSolbrenthet
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, hypokalsemi, urinsyregikt
Svulster/cysterTykktarmskreft
UndersøkelserRedusert albumin i blod, økt albumin i blod, økt pH i urin, økt totalprotein
ØyeAstigmatisme, blefaritt, kortikal katarakt, linseopasitet, redusert synsskarphet, retinal blødning, retinal pigmentering, sicca-syndrom, tåkesyn, unormale synstester, økt lakrimasjon

1Hos barn.

2Svært vanlig hos barn med ITP.

HCV-studiepopulasjonen (i kombinasjon med antiviral interferon og ribavirin behandling)

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi
VanligeLymfopeni
Mindre vanligeHemolytisk anemi
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme
VanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, abdominalt ubehag, ascites, dyspepsi, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, hemoroider, munntørrhet, oppkast, stomatitt, tannpine, øsofagusvaricer, øvre abdominalsmerte
Mindre vanligeAftøs stomatitt, blødende øsofagusvaricer, gastritt
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber, frysninger, influensalignende sykdom
VanligeIkke-kardiale brystsmerter, irritabilitet, malaise, perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte, ødem
Mindre vanligeBrystubehag, kløe på injeksjonsstedet, utslett på injeksjonsstedet
Hjerte
VanligePalpitasjoner
Hud
Svært vanligeKløe
VanligeAlopesi, eksem, erytem, generalisert kløe, hyperhidrose, kløende utslett, tørr hud, utslett
Mindre vanligeHudlesjon, hudmisfarging, hyperpigmentering av hud, nattesvette
Infeksiøse
VanligeBronkitt, influensa, nasofaryngitt, oral herpes, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeFaryngitt, gastroenteritt
Lever/galle
VanligeGulsott, hyperbilirubinemi, legemiddelindusert leverskade
Mindre vanligeLeversvikt, portvenetrombose
Luftveier
Svært vanligeHoste
VanligeAnstrengelsesdyspné, dyspné, orofaryngeal smerte, slimhoste
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeMyalgi
VanligeArtralgi, muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeDysgeusi, hepatisk encefalopati, letargi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, svekket hukommelse, svimmelhet
Nyre/urinveier
Mindre vanligeDysuri, trombotisk mikroangiopati med nyresvikt
Psykiske
VanligeAngst, depresjon, søvnforstyrrelse
Mindre vanligeAgitasjon, forvirring
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeHyperglykemi, unormalt vekttap
Svulster/cyster
VanligeOndartet leversvulst
Undersøkelser
VanligeForlenget APTT, leukopeni, nøytropeni, redusert albumin i blod, redusert hemoglobin, redusert vekt, økt INR, økt bilirubin i blod, økt blodglukose
Mindre vanligeForlenget QT-tid
Øre
VanligeVertigo
Øye
VanligeKatarakt, okulær ikterus, retinal blødning, retinale eksudater, tørre øyne

HCV-studiepopulasjonen (i kombinasjon med antiviral interferon og ribavirin behandling)

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleDiaré, kvalme
GenerelleAsteni, fatigue, feber, frysninger, influensalignende sykdom
HudKløe
LuftveierHoste
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
Vanlige
Blod/lymfeLymfopeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, abdominalt ubehag, ascites, dyspepsi, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, hemoroider, munntørrhet, oppkast, stomatitt, tannpine, øsofagusvaricer, øvre abdominalsmerte
GenerelleIkke-kardiale brystsmerter, irritabilitet, malaise, perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte, ødem
HjertePalpitasjoner
HudAlopesi, eksem, erytem, generalisert kløe, hyperhidrose, kløende utslett, tørr hud, utslett
InfeksiøseBronkitt, influensa, nasofaryngitt, oral herpes, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Lever/galleGulsott, hyperbilirubinemi, legemiddelindusert leverskade
LuftveierAnstrengelsesdyspné, dyspné, orofaryngeal smerte, slimhoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeDysgeusi, hepatisk encefalopati, letargi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, svekket hukommelse, svimmelhet
PsykiskeAngst, depresjon, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, unormalt vekttap
Svulster/cysterOndartet leversvulst
UndersøkelserForlenget APTT, leukopeni, nøytropeni, redusert albumin i blod, redusert hemoglobin, redusert vekt, økt INR, økt bilirubin i blod, økt blodglukose
ØreVertigo
ØyeKatarakt, okulær ikterus, retinal blødning, retinale eksudater, tørre øyne
Mindre vanlige
Blod/lymfeHemolytisk anemi
GastrointestinaleAftøs stomatitt, blødende øsofagusvaricer, gastritt
GenerelleBrystubehag, kløe på injeksjonsstedet, utslett på injeksjonsstedet
HudHudlesjon, hudmisfarging, hyperpigmentering av hud, nattesvette
InfeksiøseFaryngitt, gastroenteritt
Lever/galleLeversvikt, portvenetrombose
Nyre/urinveierDysuri, trombotisk mikroangiopati med nyresvikt
PsykiskeAgitasjon, forvirring
UndersøkelserForlenget QT-tid

Alvorlig aplastisk anemi

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeMiltinfarkt, nøytropeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, gingival blødning, kvalme
VanligeAbdominal distensjon, abdominalt ubehag, dysfagi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse, hevelse i tunge, misfarging av feces, munnsmerter, oppkast, orale slimhinneblemmer
Generelle
Svært vanligeFatigue, feber, frysninger
VanligeAsteni, malaise, perifert ødem
Hud
VanligeHudlesjon, kløe, makuløst utslett, petekkier, urticaria, utslett
Ukjent frekvensHudmisfarging, hyperpigmentering av hud
Lever/galle
Svært vanligeØkte transaminaser
VanligeGulsott, hyperbilirubinemi
Ukjent frekvensLegemiddelindusert leverskade
Luftveier
Svært vanligeHoste, orofaryngeal smerte, rhinoré
VanligeEpistakse
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, muskelkramper, smerte i ekstremitet
VanligeMyalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeSynkope
Nyre/urinveier
VanligeKromaturi
Psykiske
VanligeAngst, depresjon
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypoglykemi, jernoverskudd, redusert appetitt, økt appetitt
Undersøkelser
VanligeØkt CK i blod
Øye
VanligeKatarakt, mouches volantes, okulær ikterus, synssvekkelse, tåkesyn, tørre øyne

Alvorlig aplastisk anemi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, gingival blødning, kvalme
GenerelleFatigue, feber, frysninger
Lever/galleØkte transaminaser
LuftveierHoste, orofaryngeal smerte, rhinoré
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Vanlige
Blod/lymfeMiltinfarkt, nøytropeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalt ubehag, dysfagi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse, hevelse i tunge, misfarging av feces, munnsmerter, oppkast, orale slimhinneblemmer
GenerelleAsteni, malaise, perifert ødem
HudHudlesjon, kløe, makuløst utslett, petekkier, urticaria, utslett
Lever/galleGulsott, hyperbilirubinemi
LuftveierEpistakse
Muskel-skjelettsystemetMyalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
NevrologiskeSynkope
Nyre/urinveierKromaturi
PsykiskeAngst, depresjon
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi, jernoverskudd, redusert appetitt, økt appetitt
UndersøkelserØkt CK i blod
ØyeKatarakt, mouches volantes, okulær ikterus, synssvekkelse, tåkesyn, tørre øyne
Ukjent frekvens
HudHudmisfarging, hyperpigmentering av hud
Lever/galleLegemiddelindusert leverskade

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdose kan trombocyttverdien stige kraftig og føre til trombotiske/tromboemboliske komplikasjoner. Vurder bruk av et oralt metall-kationholdig preparat (som kalsium, aluminium eller magnesium), som danner et chelat med eltrombopag og dermed begrenser absorpsjonen. Hemodialyse forventes ikke å eliminere eltrombopag.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Interagerer med det transmembrane domenet på human trombopoietin (TPO)-reseptoren og initierer signalkaskader tilsvarende, men ikke identisk med, endogent TPO, inkl. proliferasjon og differensiering fra stamceller i benmarg.
Absorpsjon: Cmax etter 2-6 timer. Mikstur gir 22% høyere AUC i plasma enn tabletter. Absolutt biotilgjengelighet er ikke klarlagt, men basert på sekresjon i urin og metabolitter i feces er den estimert til å være minst 52%.
Proteinbinding: >99,9%, hovedsakelig til albumin.
Halveringstid: 21-32 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig gjennom spalting, oksidering og konjugering med glukuronsyre, glutation eller cystein. In vitro-studier antyder at CYP1A2 og CYP2C8 er ansvarlige for oksidativ metabolisme. UGT1A1 og 1A3 er ansvarlige for glukuronideringen, og bakterier i lavere deler av mage-tarmkanalen kan være ansvarlige for spaltingen.
Utskillelse: 59% i feces, 31% i urin som metabolitter. 20% i feces som uforandret eltrombopag.

Oppbevaring og holdbarhet

Rekonstituert mikstur kan oppbevares i maks. 30 minutter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Revolade, PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg30 sett (dosepose + doseringssprøyte)
494314
H-resept
-
12006,00C

Revolade, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg28 stk. (blister)
089089
H-resept
-
11792,20C
50 mg28 stk. (blister)
391354
H-resept
-
23548,10C
75 mg14 stk. (blister)
514116
H-resept
-
17255,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.07.2020