Revolade

Novartis


Antihemoragikum.

B02B X05 (Eltrombopag)PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon 25 mg: Hver dosepose inneh.: Eltrombopagolamin tilsv. eltrombopag 25 mg, mannitol, sukralose, xantangummi.


TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 50 mg og 75 mg: Hver tablett inneh.: Eltrombopagolamin tilsv. eltrombopag 25 mg, resp. 50 mg og 75 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 50 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 75 mg: Rødt og svart jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Primær immun trombocytopeni (ITP): Til pasienter fra og med 1 års alder med primær ITP som varer 6 måneder eller lengre fra diagnostisering, og som er motstandsdyktig overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner). Kronisk hepatitt C-virus (HCV)-assosiert trombocytopeni: Til voksne med kronisk HCV-infeksjon og trombocytopeni, hvor trombocytopenigraden er hovedårsaken som hindrer initiering eller begrenser muligheten for å opprettholde optimal interferonbasert behandling. Alvorlig aplastisk anemi: Til voksne med ervervet alvorlig aplastisk anemi som enten er refraktære overfor tidligere immunsuppressiv behandling eller som allerede er omfattende behandlet og uegnet for hematopoetisk stamcelletransplantasjon.

Dosering

Behandling skal initieres og skje under tilsyn av lege med erfaring fra behandling av hematologiske sykdommer eller med håndtering av kronisk hepatitt C og tilhørende komplikasjoner. Individuell dosering basert på trombocyttverdi. Målet er ikke å normalisere trombocyttverdi. Mikstur kan gi høyere eltrombopageksponering enn tabletter, og ved bytte mellom formuleringene bør blodplatetallet overvåkes ukentlig i 2 uker.
ITP: Lavest mulig dose for å oppnå og vedlikeholde blodplatetall ≥50 × 109/liter. Dosejustering baseres på respons av blodplatetall. Skal ikke brukes for å normalisere blodplatetall. Økt blodplatetall er sett i løpet av 1‑2 uker etter initiering, med reduksjon i løpet av 1‑2 uker etter seponering. Voksne og barn ≥6 år: Startdose 50 mg 1 gang daglig. Asiatiske pasienter bør starte med 25 mg 1 gang daglig. Barn 1-5 år: Startdose 25 mg 1 gang daglig. Monitorering og dosejustering: Juster dosen for å oppnå/opprettholde trombocyttverdi >50 × 109/liter (se tabell under). Ikke overskrid daglig dose på 75 mg. Klinisk hematologi og leverfunksjon bør monitoreres jevnlig. Under behandling skal fullstendige blodtellinger (FBC), inkl. trombocyttverdi og utstryk av perifert blod, vurderes ukentlig inntil stabil trombocyttverdi (>50 × 109/liter i minst 4 uker) nås, og deretter månedlig. Dosejustering etter trombocyttverdi:

Trombocyttverdi

Dosejustering eller respons hos ITP-pasienter

<50 × 109/liter
etter minst 2 ukers terapi

Øk daglig dose med 25 mg til maks. 75 mg/dag.1

≥50 × 109/liter til
≤150 × 109/liter

Bruk laveste eltrombopagdose alene eller i kombinasjon med andre ITP-preparater for å opprettholde trombocyttverdien på et nivå som hindrer eller reduserer blødning.

>150 × 109/liter til
≤250 × 109/liter

Reduser daglig dose med 25 mg. Vent 2 uker med å vurdere effekten og deretter ev. ytterlige dosejusteringer.2

>250 × 109/liter

Stopp behandlingen og øk frekvensen av trombocyttmonitorering til 2 ganger i uken. Straks trombocyttverdien er ≤100 × 109/liter, gjenopptas behandlingen med en dose redusert med 25 mg.

1For pasienter som tar 25 mg 1 gang annenhver dag, øk dosen til 25 mg 1 gang daglig. 2For pasienter som tar 25 mg 1 gang daglig, bør 12,5 mg 1 gang daglig eller 25 mg annenhver dag vurderes.Kan gis med andre ITP-preparater, men dosen bør justeres for å unngå for høy økning av trombocyttverdien. Vent minst 2 uker med å vurdere effekt av dosejustering før neste dosejustering vurderes. Standard dosejustering er 25 mg daglig. Seponering: Seponeres hvis trombocyttverdien ikke øker til et tilstrekkelig nivå for å hindre klinisk signifikant blødning etter 4 uker med 75 mg daglig. Evaluer pasienten jevnlig klinisk, og fortsatt behandling avgjøres individuelt. Hos ikke-splenektomerte pasienter bør dette inkludere utredning mht. splenektomi.
Kronisk HCV-assosiert trombocytopeni: Initialt doseregime: Startdose bør være 25 mg 1 gang daglig. Dosejustering ikke nødvendig ved østasiatisk opphav. Økt blodplatetall sees oftest innen 1 uke etter oppstart. Behandlingsmål bør være å oppnå minimalt blodplatenivå nødvendig for å initiere antiviral behandling, i samsvar med kliniske anbefalinger. Under antiviral behandling bør blodplatetallet opprettholdes på et nivå som forhindrer risiko for blødningskomplikasjoner, normalt rundt 50‑75 × 109/liter. Blodplatetall >75 × 109/liter bør unngås. Lavest mulig dose for å oppnå riktig nivå bør brukes. Dosejustering baseres på respons av blodplatetallet. Monitorering og dosejustering: Dosen kan økes med 25 mg hver 2. uke for å oppnå nødvendig blodplatetall for å initiere antiviral behandling. Monitorer blodplatetallet hver uke før antiviral behandlingsstart. Ved antiviral behandlingsstart kan blodplatetallet reduseres, og umiddelbar dosejustering av eltrombopag bør derfor unngås. Under antiviral behandling bør dosen justeres ved behov for å unngå dosereduksjoner av peginterferon, pga. trombocytopeni som kan øke blødningsrisiko. Monitorer blodplatetallet ukentlig under antiviral behandling inntil et stabilt blodplatetall nås. Komplette blodtellinger (FBC), inkl. blodplatetall og utstryk av perifert blod bør deretter utføres månedlig. Dosereduksjon på 25 mg av daglig dose vurderes hvis blodplatetallet overstiger nødvendig nivå. Vent 2 uker med å vurdere effekten av denne og ev. senere dosejusteringer. En dose på 100 mg 1 gang daglig skal ikke overskrides. Dosejustering under antiviral behandling:

Trombocyttverdi

Dosejustering eller respons

<50 × 109/liter
etter minst 2 ukers terapi

Øk daglig dose med 25 mg til maks. 100 mg/dag.

≥50 × 109/liter til
≤100 × 109/liter

Bruk laveste dose av eltrombopag nødvendig for å unngå dosereduksjon av peginterferon.

>100 × 109/liter til
≤150 × 109/liter

Reduser daglig dose med 25 mg. Vent 2 uker med å vurdere effekten og deretter ev. ytterligere dosejusteringer1.

>150 × 109/liter

Stopp behandlingen og øk frekvensen av trombocyttmonitorering til 2 ganger i uken. Straks trombocyttverdien er ≤100 × 109/liter, gjenopptas behandlingen med en dose redusert med 25 mg2.

1Ved initiering av antiviral behandling kan blodplatetallet falle, og umiddelbar dosejustering bør derfor unngås. 2For pasienter som bruker 25 mg 1 gang daglig bør det vurderes å reinitiere en dosering på 25 mg hver 2. dag.Seponering: Seponeres hvis blodplatetallet ikke øker til et tilstrekkelig nivå for å starte antiviral behandling etter 2 ukers behandling med 100 mg 1 gang daglig. Behandling bør avsluttes ved seponering av den antivirale behandlingen hvis det ikke er begrunnet av andre årsaker. Skal seponeres ved kraftig økning i trombocyttverdi (se tabellen over) eller hvis leverenzymverdier endres betydelig.
Alvorlig aplastisk anemi: Anbefalt startdose 50 mg 1 gang daglig. Asiatiske pasienter bør starte med 25 mg 1 gang daglig. Behandling bør ikke initieres ved eksisterende cytogenetiske abnormaliteter i kromosom 7. Monitorering og dosejustering: Hematologiske responser krever dosetitrering, generelt opptil 150 mg, og kan ta inntil 16 uker etter oppstart. Dosen bør justeres med 50 mg hver 2. uke for å oppnå trombocyttverdi ≥50 × 109/liter. For pasienter som tar 25 mg 1 gang daglig bør dosen økes til 50 mg 1 gang daglig før dosen økes med 50 mg. Daglig dose skal ikke overskride 150 mg. Klinisk hematologi og levertester bør monitoreres jevnlig under hele behandlingen og doseregimet bør justeres basert på trombocyttverdi:

Trombocyttverdi

Dosejustering eller respons

<50 × 109/liter
etter minst 2 ukers terapi

Øk daglig dose med 50 mg til maks. 150 mg/dag. Pasienter som tar 25 mg 1 gang daglig bør øke dosen til 50 mg daglig før de øker dosemengden med 50 mg.

≥50 × 109/liter til
≤150 × 109/liter

Bruk laveste dose nødvendig for å opprettholde trombocyttverdi.

>150 × 109/liter til
≤250 × 109/liter

Reduser daglig dose med 50 mg. Vent 2 uker med å vurdere effekten av denne og ev. senere dosejusteringer.

>250 × 109/liter

Stopp behandlingen i minst 1 uke. Straks trombocyttverdien er ≤100 × 109/liter, gjenopptas behandlingen med en dose redusert med 50 mg.

Nedtrapping av trilineære respondere (hvite blodceller, røde blodceller og blodplater): Ved trilineær respons, inkl. uavhengighet av transfusjon som varer i ≥8 uker, kan dosen reduseres med 50%. Ved stabile verdier etter 8 uker med redusert dose, seponeres eltrombopag og trombocyttverdiene monitoreres. Hvis trombocyttverdiene faller til <30 × 109/liter, hemoglobin faller til <9 g/dl eller absolutt nøytrofiltall (ANC) <0,5 × 109/liter, kan siste effektive dose gjenopptas. Seponering: Hvis hematologisk respons uteblir etter 16 uker, bør behandlingen seponeres. Hvis nye cytogenetiske abnormaliteter oppdages, må det vurderes om det er hensiktsmessig å fortsette. Skal seponeres ved kraftig økning i trombocyttverdi (se tabellen over) eller hvis leverenzymverdier endres betydelig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Skal ikke brukes hos ITP-pasienter ved Child-Pugh ≥5, med mindre forventet nytte overstiger identifisert risiko for portvenetrombose. Hvis bruk er nødvendig, skal startdosen være 25 mg 1 gang daglig. Doseøkning bør avventes i 3 uker. Ingen dosejustering er nødvendig for trombocytopene pasienter med kronisk HCV og lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh ≤6). Ved kronisk HCV og alvorlig aplastisk anemi med nedsatt leverfunksjon, bør startdosen være 25 mg 1 gang daglig. Doseøkning bør avventes i 2 uker etter oppstart. Det er økt risiko for bivirkninger, inkl. leverdekompensasjon og tromboemboliske hendelser hos trombocytopene pasienter med avansert kronisk leversykdom behandlet med eltrombopag, enten ved forberedelse til invasive prosedyrer eller hos HCV-pasienter som undergår antiviral behandling. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet og under tett oppfølging, f.eks. med testing av serumkreatinin og/eller urinanalyser. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn <1 år med ITP, bruk anbefales ikke. Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn og ungdom <18 år med kronisk HCV-relatert trombocytopeni eller alvorlig aplastisk anemi. Data mangler. Eldre >65 år: Begrensede data, men klinisk signifikante forskjeller mellom yngre og eldre er ikke sett. Høyere sensitivitet hos enkelte kan ikke utelukkes. Begrenset data ved HCV og alvorlig aplastisk anemi >75 år. Forsiktighet utvises.
Tilberedning/Håndtering: Mikstur: For rekonstituering, se pakningsvedlegg. Bruk vedlagte blandingsflaske. Skal gis umiddelbart etter tilberedning.
Administrering: Tas oralt. I 4 timer før og 2 timer etter bruk av eltrombopag, skal følgende ikke inntas: Syrenøytraliserende preparater, melkeprodukter (eller annen mat med kalsium) eller mineraltilskudd med polyvalente kationer (f.eks. jern, kalsium, magnesium, aluminium, selen og sink). Svelges hele med 1 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Økt risiko for bivirkninger, inkl. potensielt fatal hepatisk dekompensasjon og tromboemboliske hendelser hos trombocytopene HCV-pasienter med avansert kronisk leversykdom, definert ved lave albuminnivåer ≤35 g/liter eller «model for end stage liver disease» (MELD)-score ≥10 i kombinasjon med interferonbasert behandling. Behandling bør kun initieres av lege med erfaring med håndtering av avansert HCV og kun hvis risikoen ved trombocytopeni eller antiviral behandlingsutsettelse nødvendiggjør intervensjon. Pasienten må monitoreres nøye. Sikkerhet og effekt ikke fastslått sammen med direktevirkende antivirale legemidler godkjent for behandling av kronisk hepatitt C-infeksjon. Hepatotoksisitet: Forsiktighet må utvises ved leversykdom, og pasienten monitoreres tett. Eltrombopag kan gi unormal leverfunksjon og alvorlig levertoksisitet som kan være livstruende. ASAT, ALAT og bilirubin i serum skal måles før oppstart, hver 2. uke ved dosejustering, og månedlig etter etablert stabil dose. Eltrombopag hemmer UGT1A1 og OATP1B1 som kan føre til indirekte hyperbilirubinemi. Utfør fraksjonering ved forhøyet bilirubin. Unormal leverfunksjon vurderes med gjentatt undersøkelse innen 3-5 dager. Hvis avviket bekreftes skal leverfunksjon monitoreres til avviket går over, stabiliseres eller returnerer til baseline. Seponer eltrombopag hvis ALAT øker til ≥3 × ULN (ved normal leverfunksjon eller ≥3 × baseline ved forhøyede transaminaser før behandling) og er progressiv, vedvarende i ≥4 uker, opptrer sammen med økt bilirubin, eller opptrer sammen med kliniske symptomer på leverskade eller bevis for hepatisk dekompensasjon. Leverdekompensasjon (bruk sammen med interferon): Ved kronisk hepatitt C: Kroniske HCV-pasienter med cirrhose kan være utsatt for leverdekompensasjon når de får alfa-interferonbehandling. Leverdekompensasjon (ascites, leverencefalopati, blødende øsofagusvarice, spontan bakteriell peritonitt) er sett hos trombocytopene pasienter med HCV. Ved albuminnivå ≤35 g/liter eller MELD-score ≥10 ved baseline er det 3 ganger så stor risiko for leverdekompensasjon og økt risiko for fatale bivirkninger, sammenlignet med mindre avansert leversykdom. Skal kun gis til slike pasienter hvis forventet nytte oppveier risiko. Pasienten bør monitoreres nøye for tegn/symptomer på leverdekompensasjon. Se preparatomtalen til interferon for seponeringskriterier. Eltrombopag bør avsluttes hvis antiviral behandling seponeres som følge av leverdekompensasjon. Trombotiske/tromboemboliske komplikasjoner (TEEer): TEEer, inkl. venøse og arterielle hendelser, er sett hos trombocytopene HCV-pasienter som har fått interferonbasert behandling. De fleste var ikke alvorlige. Portvenetrombose var den vanligste TEE. Ingen spesifikk tidsmessig sammenheng mellom behandlingsstart og TEE er sett. Ved albuminnivå ≤35 g/liter eller MELD-score ≥10 er risikoen dobbelt så stor for TEEer sammenlignet med høyere albuminnivåer. Pasienter ≥60 år har 2 ganger så stor risiko for TEEer sammenlignet med yngre. Eltrombopag skal kun gis til slike pasienter hvis forventet nytte oppveier risiko. Overvåk pasienten nøye. Ikke indisert for trombocytopenibehandling ved kronisk leversykdom som forberedelse til invasive prosedyrer. Tromboemboliske hendelser ved lave og normale blodplatetall er sett ved ITP. Forsiktighet utvises ved kjente risikofaktorer for tromboembolisme inkl., men ikke begrenset til, arvede (f.eks. Factor V Leiden) eller ervervede risikofaktorer (f.eks. ATIII-mangel, antifosfolipidsyndrom), høy alder, ved lengre perioder med immobilisering, maligne tilstander, prevensjonsmidler og hormonerstatningsterapi, operasjon/traumer, overvekt og røyking. Overvåk blodplatetallet nøye og vurder dosereduksjon eller seponering hvis blodplatetallet overskrider målnivået. Vurder nytte-/risikobalansen ved risiko for TEE uansett etiologi. TEE er ikke sett ved alvorlig aplastisk anemi, men risiko kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh ≥5), med mindre forventet nytte overstiger identifisert risiko for portvenetrombose. Blødninger etter seponering: Sannsynlig at trombocytopeni residiverer etter seponering. Trombocyttverdien returnerer ofte til baselinenivå innen 2 uker etter seponering. Dette øker blødningsrisikoen, og kan i noen tilfeller føre til blødninger. Risikoen er økt når eltrombopagbehandlingen seponeres mens antikoagulantia eller blodfortynnende legemidler gis. Hvis eltrombopag seponeres, anbefales det at ITP-behandlingen gjenopptas iht. gjeldende retningslinjer. Ytterligere medisinsk støtte kan inkludere seponering av antikoagulantia og/eller blodfortynnende terapi, reversering av antikoagulering, eller trombocyttransfusjon. Overvåk trombocyttverdiene ukentlig i 4 uker etter seponering av eltrombopag. Høyere forekomst av mage-tarmblødning (inkl. alvorlige og fatale tilfeller) er sett etter seponering av peginterferon, ribavirin og eltrombopag i HCV kliniske studier. Etter seponering bør pasienten monitoreres for tegn og symptomer på mage-tarmblødning. Dannelse av benmargsretikulin og risiko for benmargsfibrose: Eltrombopag kan øke risikoen for utvikling av retikulinfiber i benmarg. Klinisk relevans er usikker. Før behandlingsstart skal utstryk av perifert blod undersøkes nøye for å fastslå baselinenivå av cellulære morfologiske avvik. Etter identifisering av stabil eltrombopagdose, skal det månedlig tas fullstendig blodtelling (FBC) med differensialtelling av hvite blodceller (WBC). Oppdages det umodne eller dysplastiske celler, må utstryk av perifert blod undersøkes for nye eller forverrede morfologiske avvik (f.eks. «teardrop» og røde blodceller med kjerne, umodne WBC) eller cytopeni(er). Ved utvikling av nye eller forverrede morfologiske avvik eller cytopeni(er), skal eltrombopag seponeres og benmargsbiopsi inkl. fibrosefarging vurderes. Progresjon av eksisterende myelodysplastiske syndromer (MDS): TPO-R-agonister er vekstfaktorer som fører til trombopoietisk stamcelleekspansjon, differensiering og trombocyttproduksjon. TPO-R uttrykkes hovedsakelig på overflaten til cellene i den myeloide cellelinjen. TPO-R-agonister kan teoretisk stimulere progresjonen av eksisterende hematopoetiske tilstander som MDS. Tilfeller av forbigående økning i antall blastceller samt tilfeller av MDS-sykdomsprogresjon til akutt myeloid leukemi (AML) er sett. Diagnosen ITP eller alvorlig aplastisk anemi hos voksne og eldre skal bekreftes ved å utelukke andre kliniske tilstander som kan forårsake trombocytopeni, spesielt må MDS-diagnose utelukkes. Benmargsbiopsi bør vurderes i løpet av sykdomsutviklingen og behandlingsforløpet, spesielt hos pasienter >60 år og ved systemiske symptomer og unormale tegn som f.eks. økt antall perifere blastceller. Eltrombopag skal ikke brukes ved trombocytopeni forårsaket av MDS, da effekt og sikkerhet er ukjent. Cytogenetiske abnormaliteter og progresjon til MDS/AML ved alvorlig aplastisk anemi: Tilfeller av nye cytogeniske abnormaliteter er sett hos voksne. For pasienter som er refraktære overfor immunsuppressiv behandling, eller som tidligere har vært omfattende behandlet med immunsuppressiver, anbefales benmargsundersøkelse med aspirasjon for cytogenetikk før initiering av eltrombopag, etter 3 måneders behandling og 6 måneder deretter. Hvis nye cytogenetiske avvik oppdages, må fortsatt behandling revurderes. Katarakt: Er sett hos gnagere. Progresjon av eksisterende baseline katarakt eller tilfeller av katarakt er sett hos trombocytopene pasienter med HCV som fikk interferonbehandling. Retinablødninger (overveiende grad 1 eller 2) er sett hos HCV-pasienter som fikk interferon, ribavirin og eltrombopag. Blødningene forekom på overflaten av retina (preretina), under retina (subretina) eller innenfor retinavevet. Rutinemessig oftalmologisk monitorering for katarakt anbefales. QT/QTC-forlengelse: Forlenget QTC-intervall er sett hos pasienter med ITP og trombocytopene pasienter med HCV. Klinisk signifikans er ukjent. Tap av respons på eltrombopag: Tap av/mangel på opprettholdt trombocyttrespons må etterfølges av undersøkelse av forårsakende faktorer, inkl. økt benmargsretikulin. Laboratorietester: Kan påvirkes pga. eltrombopag sin sterke farge. Misfarging av serum og påvirket totalbilirubin- og kreatinintester er sett. Hvis laboratorieresultater og kliniske observasjoner ikke samsvarer, kan en ny test vha. en annen metode hjelpe ved validitetsvurdering av resultatet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

HCV-proteasehemmere: Dosejustering ikke nødvendig ved samtidig bruk av telaprevir eller boceprevir, men økt klinisk og laboratoriemonitorering for HCV-suppresjon anbefales ved samtidig bruk av boceprevir. HMG-CoA-reduktasehemmere: Samtidig bruk av rosuvastatin (substrat for OATP1B1 og BCRP) gir økt rosuvastatin Cmax med 103% og AUC0-∞ med 55%. Interaksjon med andre HMG-CoA-reduktasehemmere forventes. Ved samtidig bruk av statiner, bør statindosen vurderes redusert og pasienten overvåkes for statinbivirkninger. OATP1B1- og BCRP-substrater: Utvis forsiktighet ved samtidig bruk. CYP-substrater: Eltrombopag viser ingen in vitro-hemming av CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/CYP3A5, og CYP4A9/CYP4A11, men hemmer CYP2C8 og CYP2C9. Legemidler som hemmer eller induserer multiple enzymer av CYP1A2, CYP2C8, UGT1A1 og UGT1A3 kan øke eller redusere eltrombopagkonsentrasjonen. Ciklosporin: Samtidig bruk av 200 mg og 600 mg senket eltrombopag sin Cmax og AUC0-∞ med hhv. 25% og 18%, og 39% og 24%. Det kan bli nødvendig å øke eltrombopagdosen, basert på blodplatetallet, som bør overvåkes ukentlig i 2-3 uker. Polyvalente kationer (chelation): Eltrombopag danner chelater med polyvalente kationer som jern, kalsium, magnesium, aluminium, selen og sink. Bruk av 1 enkeltdose eltrombopag 75 mg sammen med syrenøytraliserende middel (1524 mg AlOH3 og 1425 mg MgCO3) gir redusert eltrombopag AUC0-∞ med 70% og Cmax med 70%. Eltrombopag bør tas minst 2 timer før eller 4 timer etter syrenøytraliserende, melkeprodukter eller mineraltilskudd som inneholder polyvalente kationer for å unngå signifikant reduksjon i eltrombopagabsorpsjon. Lopinavir/ritonavir: Koadministrering kan redusere eltrombopagkonsentrasjonen. Forsiktighet må utvises. Trombocyttverdien skal overvåkes nøye ved koadministrering. Bruk av eltrombopag 100 mg sammen med gjentatt dose LPV/RTV 400 mg/100 mg 2 ganger daglig gir redusert eltrombopag AUC0-∞ med 17%. ITP-preparater: Eltrombopag kan gis sammen med andre ITP-preparater, men trombocyttverdien skal overvåkes for å unngå verdier utenfor anbefalt område. Eltrombopag er gitt sammen med kortikosteroider, danazol og/eller azatioprin, i.v. immunglobulin (IVIg) og anti-D immunoglobulin i kliniske studier.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Utskilles i melk hos dyr. Utskillelse er sannsynlig i human brystmelk og risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

ITP-studiepopulasjonen

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, eosinofili, leukocytose, leukopeni, redusert hemoglobin, trombocytopeni
Mindre vanlige Anisocytose, hemolytisk anemi, myelocytose, tilstedeværelse av myelocytter, trombocytose, økt antall stavkjernede nøytrofiler, økt hemoglobin
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré1, kvalme
Vanlige Blødning i munnen, flatulens, magesmerte, oppkast, sår i munnen, tannpine1
Mindre vanlige Abdominal ømhet, glossodyni, hematemese, matforgiftning, misfarging av feces, munntørrhet, oralt ubehag, økt tarmaktivitet
Generelle
Vanlige Asteni, brystsmerte, feber2
Mindre vanlige Blødning etter venepunksjon, følelse av fremmedlegeme, malaise, nervøsitet, sårinflammasjon, varmefølelse
Hjerte
Mindre vanlige Akutt hjerteinfarkt, cyanose, forlenget QT-tid, kardiovaskulær sykdom, sinustakykardi, takykardi
Hud
Vanlige Alopesi, generalisert kløe, hyperhidrose, petekkier, utslett
Mindre vanlige Dermatose, erytem, hudeksfoliasjon, hudmisfarging, kaldsvette, melanose, pigmenteringslidelse, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt1, øvre luftveisinfeksjon1
Vanlige Faryngitt, gingivitt, influensa, luftveisinfeksjon, oral herpes, pneumoni, sinusitt, tonsillitt
Mindre vanlige Hudinfeksjon
Kar
Vanlige Dyp venetrombose, hematom, varmefølelse
Mindre vanlige Embolisme, flushing, overflatisk tromboflebitt
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Menoragi
Lever/galle
Svært vanlige Økt ALAT
Vanlige Hyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon, økt ASAT
Mindre vanlige Hepatitt, kolestase, legemiddelindusert leverskade, leverlesjon
Luftveier
Svært vanlige Hoste1
Vanlige Orofaryngeal smerte, rhinoré1
Mindre vanlige Bihulelidelse, lungeembolisme, lungeinfarkt, neseubehag, orofaryngeal smerte, orofaryngeale blemmer, søvnapnésyndrom
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
Mindre vanlige Muskelsvakhet
Nevrologiske
Vanlige Hypoestesi, migrene, parestesi, somnolens
Mindre vanlige Balanseforstyrrelse, dysestesi, hemiparese, migrene med aura, perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, taleforstyrrelse, toksisk nevropati, tremor, vaskulær hodepine
Nyre/urinveier
Vanlige Proteinuri, trombotisk mikroangiopati med nyresvikt, økt kreatinin i blod
Mindre vanlige Leukocyturi, lupusnefritt, nokturi, nyresvikt, økt karbamid i blod, økt urinprotein/kreatinin-ratio
Psykiske
Vanlige Depresjon, søvnforstyrrelse
Mindre vanlige Apati, humørforandringer, lett for å gråte
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Solbrenthet
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypokalemi, redusert appetitt, økt urinsyre i blod
Mindre vanlige Anoreksi, hypokalsemi, urinsyregikt
Svulster/cyster
Mindre vanlige Tykktarmskreft
Undersøkelser
Vanlige Økt alkalisk fosfatase i blod
Mindre vanlige Redusert albumin i blod, økt albumin i blod, økt pH i urin, økt totalprotein
Øre
Vanlige Vertigo, øresmerte
Øye
Vanlige Redusert synsskarphet, tåkesyn, tørre øyne, øyesmerte
Mindre vanlige Astigmatisme, blefaritt, kortikal katarakt, linseopasitet, redusert synsskarphet, retinal blødning, retinal pigmentering, sicca-syndrom, tåkesyn, unormale synstester, økt lakrimasjon

ITP-studiepopulasjonen

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré1, kvalme
Infeksiøse Nasofaryngitt1, øvre luftveisinfeksjon1
Lever/galle Økt ALAT
Luftveier Hoste1
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, eosinofili, leukocytose, leukopeni, redusert hemoglobin, trombocytopeni
Gastrointestinale Blødning i munnen, flatulens, magesmerte, oppkast, sår i munnen, tannpine1
Generelle Asteni, brystsmerte, feber2
Hud Alopesi, generalisert kløe, hyperhidrose, petekkier, utslett
Infeksiøse Faryngitt, gingivitt, influensa, luftveisinfeksjon, oral herpes, pneumoni, sinusitt, tonsillitt
Kar Dyp venetrombose, hematom, varmefølelse
Kjønnsorganer/bryst Menoragi
Lever/galle Hyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon, økt ASAT
Luftveier Orofaryngeal smerte, rhinoré1
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
Nevrologiske Hypoestesi, migrene, parestesi, somnolens
Nyre/urinveier Proteinuri, trombotisk mikroangiopati med nyresvikt, økt kreatinin i blod
Psykiske Depresjon, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi, redusert appetitt, økt urinsyre i blod
Undersøkelser Økt alkalisk fosfatase i blod
Øre Vertigo, øresmerte
Øye Redusert synsskarphet, tåkesyn, tørre øyne, øyesmerte
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anisocytose, hemolytisk anemi, myelocytose, tilstedeværelse av myelocytter, trombocytose, økt antall stavkjernede nøytrofiler, økt hemoglobin
Gastrointestinale Abdominal ømhet, glossodyni, hematemese, matforgiftning, misfarging av feces, munntørrhet, oralt ubehag, økt tarmaktivitet
Generelle Blødning etter venepunksjon, følelse av fremmedlegeme, malaise, nervøsitet, sårinflammasjon, varmefølelse
Hjerte Akutt hjerteinfarkt, cyanose, forlenget QT-tid, kardiovaskulær sykdom, sinustakykardi, takykardi
Hud Dermatose, erytem, hudeksfoliasjon, hudmisfarging, kaldsvette, melanose, pigmenteringslidelse, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Hudinfeksjon
Kar Embolisme, flushing, overflatisk tromboflebitt
Lever/galle Hepatitt, kolestase, legemiddelindusert leverskade, leverlesjon
Luftveier Bihulelidelse, lungeembolisme, lungeinfarkt, neseubehag, orofaryngeal smerte, orofaryngeale blemmer, søvnapnésyndrom
Muskel-skjelettsystemet Muskelsvakhet
Nevrologiske Balanseforstyrrelse, dysestesi, hemiparese, migrene med aura, perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, taleforstyrrelse, toksisk nevropati, tremor, vaskulær hodepine
Nyre/urinveier Leukocyturi, lupusnefritt, nokturi, nyresvikt, økt karbamid i blod, økt urinprotein/kreatinin-ratio
Psykiske Apati, humørforandringer, lett for å gråte
Skader/komplikasjoner Solbrenthet
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hypokalsemi, urinsyregikt
Svulster/cyster Tykktarmskreft
Undersøkelser Redusert albumin i blod, økt albumin i blod, økt pH i urin, økt totalprotein
Øye Astigmatisme, blefaritt, kortikal katarakt, linseopasitet, redusert synsskarphet, retinal blødning, retinal pigmentering, sicca-syndrom, tåkesyn, unormale synstester, økt lakrimasjon

1Hos barn.

2Svært vanlig hos barn med ITP.

HCV-studiepopulasjonen (i kombinasjon med antiviral interferon og ribavirin behandling)

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi
Vanlige Lymfopeni
Mindre vanlige Hemolytisk anemi
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme
Vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, abdominalt ubehag, ascites, dyspepsi, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, hemoroider, munntørrhet, oppkast, stomatitt, tannpine, øsofagusvaricer, øvre abdominalsmerte
Mindre vanlige Aftøs stomatitt, blødende øsofagusvaricer, gastritt
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber, frysninger, influensalignende sykdom
Vanlige Ikke-kardiell brystsmerte, irritabilitet, malaise, perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte, ødem
Mindre vanlige Brystubehag, kløe på injeksjonsstedet, utslett på injeksjonsstedet
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner
Hud
Svært vanlige Kløe
Vanlige Alopesi, eksem, erytem, generalisert kløe, hyperhidrose, kløende utslett, tørr hud, utslett
Mindre vanlige Hudlesjon, hudmisfarging, hyperpigmentering av hud, nattesvette
Infeksiøse
Vanlige Bronkitt, influensa, nasofaryngitt, oral herpes, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Faryngitt, gastroenteritt
Lever/galle
Vanlige Gulsott, hyperbilirubinemi, legemiddelindusert leverskade
Mindre vanlige Leversvikt, portvenetrombose
Luftveier
Svært vanlige Hoste
Vanlige Anstrengelsesdyspné, dyspné, orofaryngeal smerte, slimhoste
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Myalgi
Vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Dysgeusi, hepatisk encefalopati, letargi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, svekket hukommelse, svimmelhet
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Dysuri, trombotisk mikroangiopati med nyresvikt
Psykiske
Vanlige Angst, depresjon, søvnforstyrrelse
Mindre vanlige Agitasjon, forvirring
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Hyperglykemi, unormalt vekttap
Svulster/cyster
Vanlige Ondartet leversvulst
Undersøkelser
Vanlige Forlenget APTT, leukopeni, nøytropeni, redusert albumin i blod, redusert hemoglobin, redusert vekt, økt INR, økt bilirubin i blod, økt blodglukose
Mindre vanlige Forlenget QT-tid
Øre
Vanlige Vertigo
Øye
Vanlige Katarakt, okulær ikterus, retinal blødning, retinale eksudater, tørre øyne

HCV-studiepopulasjonen (i kombinasjon med antiviral interferon og ribavirin behandling)

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Generelle Asteni, fatigue, feber, frysninger, influensalignende sykdom
Hud Kløe
Luftveier Hoste
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Vanlige
Blod/lymfe Lymfopeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, abdominalt ubehag, ascites, dyspepsi, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, hemoroider, munntørrhet, oppkast, stomatitt, tannpine, øsofagusvaricer, øvre abdominalsmerte
Generelle Ikke-kardiell brystsmerte, irritabilitet, malaise, perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte, ødem
Hjerte Palpitasjoner
Hud Alopesi, eksem, erytem, generalisert kløe, hyperhidrose, kløende utslett, tørr hud, utslett
Infeksiøse Bronkitt, influensa, nasofaryngitt, oral herpes, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Lever/galle Gulsott, hyperbilirubinemi, legemiddelindusert leverskade
Luftveier Anstrengelsesdyspné, dyspné, orofaryngeal smerte, slimhoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Dysgeusi, hepatisk encefalopati, letargi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, svekket hukommelse, svimmelhet
Psykiske Angst, depresjon, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi, unormalt vekttap
Svulster/cyster Ondartet leversvulst
Undersøkelser Forlenget APTT, leukopeni, nøytropeni, redusert albumin i blod, redusert hemoglobin, redusert vekt, økt INR, økt bilirubin i blod, økt blodglukose
Øre Vertigo
Øye Katarakt, okulær ikterus, retinal blødning, retinale eksudater, tørre øyne
Mindre vanlige
Blod/lymfe Hemolytisk anemi
Gastrointestinale Aftøs stomatitt, blødende øsofagusvaricer, gastritt
Generelle Brystubehag, kløe på injeksjonsstedet, utslett på injeksjonsstedet
Hud Hudlesjon, hudmisfarging, hyperpigmentering av hud, nattesvette
Infeksiøse Faryngitt, gastroenteritt
Lever/galle Leversvikt, portvenetrombose
Nyre/urinveier Dysuri, trombotisk mikroangiopati med nyresvikt
Psykiske Agitasjon, forvirring
Undersøkelser Forlenget QT-tid

Alvorlig aplastisk anemi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Miltinfarkt, nøytropeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte, diaré, gingival blødning, kvalme
Vanlige Abdominal distensjon, abdominalt ubehag, dysfagi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse, hevelse i tunge, misfarging av feces, oppkast, orale slimhinneblemmer, orale smerter
Generelle
Svært vanlige Fatigue, feber, frysninger
Vanlige Asteni, malaise, perifert ødem
Hud
Vanlige Hudlesjon, kløe, makuløst utslett, petekkier, urticaria, utslett
Ukjent frekvens Hudmisfarging, hyperpigmentering av hud
Lever/galle
Svært vanlige Økte transaminaser
Vanlige Gulsott, hyperbilirubinemi
Ukjent frekvens Legemiddelindusert leverskade
Luftveier
Svært vanlige Hoste, orofaryngeal smerte, rhinoré
Vanlige Epistakse
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, muskelkramper, smerte i ekstremitet
Vanlige Myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Vanlige Synkope
Nyre/urinveier
Vanlige Kromaturi
Psykiske
Vanlige Angst, depresjon
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypoglykemi, jernoverskudd, redusert appetitt, økt appetitt
Undersøkelser
Vanlige Økt CK i blod
Øye
Vanlige Katarakt, mouches volantes, okulær ikterus, synssvekkelse, tåkesyn, tørre øyne

Alvorlig aplastisk anemi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, gingival blødning, kvalme
Generelle Fatigue, feber, frysninger
Lever/galle Økte transaminaser
Luftveier Hoste, orofaryngeal smerte, rhinoré
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskelkramper, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Vanlige
Blod/lymfe Miltinfarkt, nøytropeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalt ubehag, dysfagi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse, hevelse i tunge, misfarging av feces, oppkast, orale slimhinneblemmer, orale smerter
Generelle Asteni, malaise, perifert ødem
Hud Hudlesjon, kløe, makuløst utslett, petekkier, urticaria, utslett
Lever/galle Gulsott, hyperbilirubinemi
Luftveier Epistakse
Muskel-skjelettsystemet Myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
Nevrologiske Synkope
Nyre/urinveier Kromaturi
Psykiske Angst, depresjon
Stoffskifte/ernæring Hypoglykemi, jernoverskudd, redusert appetitt, økt appetitt
Undersøkelser Økt CK i blod
Øye Katarakt, mouches volantes, okulær ikterus, synssvekkelse, tåkesyn, tørre øyne
Ukjent frekvens
Hud Hudmisfarging, hyperpigmentering av hud
Lever/galle Legemiddelindusert leverskade

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdose kan trombocyttverdien stige kraftig og føre til trombotiske/tromboemboliske komplikasjoner. Vurder bruk av et oralt metall-kationholdig preparat (som kalsium, aluminium eller magnesium), som danner et chelat med eltrombopag og dermed begrenser absorpsjonen. Hemodialyse forventes ikke å eliminere eltrombopag.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Interagerer med det transmembrane domenet på human trombopoietin (TPO)-reseptoren og initierer signalkaskader tilsvarende, men ikke identisk med, endogent TPO, inkl. proliferasjon og differensiering fra stamceller i benmarg.
Absorpsjon: Cmax etter 2-6 timer. Mikstur gir 22% høyere AUC i plasma enn tabletter. Absolutt biotilgjengelighet er ikke klarlagt, men basert på sekresjon i urin og metabolitter i feces er den estimert til å være minst 52%.
Proteinbinding: >99,9%, hovedsakelig til albumin.
Halveringstid: 21-32 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig gjennom spalting, oksidering og konjugering med glukuronsyre, glutation eller cystein. In vitro-studier antyder at CYP1A2 og CYP2C8 er ansvarlige for oksidativ metabolisme. UGT1A1 og 1A3 er ansvarlige for glukuronideringen, og bakterier i lavere deler av mage-tarmkanalen kan være ansvarlige for spaltingen.
Utskillelse: 59% i feces, 31% i urin som metabolitter. 20% i feces som uforandret eltrombopag.

Oppbevaring og holdbarhet

Rekonstituert mikstur kan oppbevares i maks. 30 minutter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Revolade, PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 30 sett (dosepose + doseringssprøyte)
494314
H-resept
-
12826,00 C

Revolade, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 28 stk. (blister)
089089
H-resept
-
11630,10 C
50 mg 28 stk. (blister)
391354
H-resept
-
23151,40 C
75 mg 14 stk. (blister)
514116
H-resept
-
16920,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.07.2020