Retsevmo

Lilly


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E X22 (Selperkatinib)KAPSLER, harde 40 mg og 80 mg: Hver kapsel inneh.: Selperkatinib 40 mg, resp. 80 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 40 mg: Titandioksid (E 171), jernoksid (E 172), skjellakk, sort jernoksid (E 172). 80 mg: Titandioksid (E 171), briljantblå FCF (E 133), skjellakk, sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Monoterapi til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som trenger systemisk behandling etter tidligere immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi. Monoterapi til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv skjoldkjertelkreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med sorafenib og/eller lenvatinib. Monoterapi til behandling av voksne og ungdom >12 år med avansert RET-mutert medullær skjoldkjertelkreft (MTC) som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med kabozantinib og/eller vandetanib.

Dosering

Skal startes opp og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling. Før behandlingsstart skal tilstedeværelsen av et RET-fusjonsgen (NSCLC og ikke-medullær skjoldkjertelkreft) eller mutasjon (MTC) bekreftes av en validert test.
Anbefalt dose basert på kroppsvekt: <50 kg: 120 mg 2 ganger daglig. ≥50 kg: 160 mg 2 ganger daglig. Behandling fortsetter inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Selperkatinibdosen reduseres med 50% ved samtidig bruk av sterk CYP3A4‑hemmer. Ved seponering av CYP3A4‑hemmer skal selperkatinibdosen økes (etter 3-5 halveringstider for hemmer) til samme dose som før oppstart av hemmer.
Dosejustering: Noen bivirkninger kan kreve opphold i behandlingen og/eller dosereduksjon. Se tabell 1 og 2.
Tabell 1. Anbefalt dosejustering:

Dosejustering

Voksne og ungdom ≥50 kg

Voksne og ungdom <50 kg

Startdose

160 mg 2 ganger daglig

120 mg 2 ganger daglig

1. dosereduksjon

120 mg 2 ganger daglig

80 mg 2 ganger daglig

2. dosereduksjon

80 mg 2 ganger daglig

40 mg 2 ganger daglig

3. dosereduksjon

40 mg 2 ganger daglig

Ikke relevant

Tabell 2. Anbefalt dosejustering ved bivirkninger:

Bivirkning

 

Dosejustering

Økt ALAT/ ASAT

Grad 3/4

Utsett dosen til toksisitet går tilbake til baseline. Gjenoppta behandlingen med en dose redusert med 2 nivåer.
Etter minst 2 uker uten tilbakevendende økt ALAT/ASAT, økes dosen med 1 dosenivå.
Etter minst 4 uker uten tilbakefall, økes dosen til dosen før økt ALAT/ASAT grad 3/4.
Seponeres permanent ved økt ALAT/ASAT grad 3/4 til tross for dosejusteringer.

Overfølsomhet

Alle grader

Utsett dosen til toksisitet opphører og start kortikosteroidbehandling med 1 mg/kg. Gjenoppta selperkatinib med 40 mg 2 ganger daglig sammen med kortikosteroid. Seponer selperkatinib ved tilbakevendende overfølsomhet.
Etter minst 7 dager uten tilbakevendende overfølsomhet, økes selperkatinibdosen gradvis med 1 dosenivå pr. uke til dosen før overfølsomhet. Steroiddosen trappes ned etter at selperkatinib ved måldosen er tolerert i minst 7 dager.

Forlenget QT-intervall

Grad 3

Utsett dosen ved QTCF-intervaller >500 msek inntil QTCF går tilbake til <470 msek eller baseline.
Gjenoppta behandlingen ved neste lavere dosenivå.

 

Grad 4

Seponeres permanent ved ukontrollert QT-forlengelse etter 2 dosereduksjoner, eller ved tegn/symptomer på alvorlig arytmi.

Hypertensjon

Grad 3

Blodtrykket kontrolleres før behandlingsstart.
Utsett dosen midlertidig ved medisinsk signifikant hypertensjon, inntil kontrollert med blodtrykkssenkende. Selperkatinib bør gjenopptas ved neste lavere dosenivå dersom klinisk indisert.

 

Grad 4

Selperkatinib seponeres permanent ved medisinsk signifikant hypertensjon som ikke kan kontrolleres.

Blødninger

Grad 3/4

Utsettes inntil bedring til baseline. Seponeres ved alvorlig eller livstruende blødning.

Andre bivirkninger

Grad 3/4

Utsettes inntil bedring til baseline. Seponeres ved alvorlige eller livstruende hendelser.

Glemt dose/Oppkast: Ved oppkast eller glemt dose tas neste dose til vanlig tid. En ekstra dose skal ikke tas.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Nøye overvåkning er viktig ved nedsatt leverfunksjon. Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat (Child-Pugh A og B) nedsatt leverfunksjon. Pasienter med alvorlig (Child-Pugh C) nedsatt leverfunksjon skal ta 80 mg 2 ganger daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ingen data for terminal nyresykdom eller dialyse. Barn og ungdom: Skal ikke brukes av barn <12 år. Ingen data for barn eller ungdom med RET-fusjonspositiv NSCLC eller skjoldkjertelkreft. Selperkatinib er beregnet til behandling av pasienter >12 år med RET-mutert MTC. Svært begrensede data for barn/ungdom <18 år med RET-mutert MTC. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig. Begrensede data for pasienter ≥75 år.
Administrering: Tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Tas sammen med et måltid ved bruk av protonpumpehemmer. Tas 2 timer før eller 10 timer etter H2-reseptorantagonist. Svelges hele med et glass vann. Skal ikke åpnes, knuses eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Økt ALAT/ASAT ≥grad 3: Er sett. ALAT/ASAT overvåkes før behandlingsstart, hver 2. uke de 3 første behandlingsmånedene, månedlig de 3 neste månedene, og ellers som klinisk indisert. Dosejustering kan være nødvendig. Se Dosering. Hypertensjon: Er sett. Blodtrykket kontrolleres før og under behandling. Behandles med standard blodtrykksenkende ved behov. Justering av selperkatinibdosen kan være nødvendig. Se Dosering. Forlenget QT-intervall: Er sett. Skal brukes med forsiktighet ved medfødt/ervervet langt QT-syndrom eller andre kliniske tilstander som predisponerer for arytmier. Før behandlingsstart skal QTCF-intervallet være ≤470 msek og serumelektrolytter innen normale verdier. EKG og elektrolytter skal overvåkes etter 1 behandlingsuke, minst månedlig første 6 måneder, og ellers som klinisk indisert, med jevnlig justering av frekvens basert på risikofaktorer inkl. diaré, oppkast og/eller kvalme. Hypokalemi, hypomagnesemi og hypokalsemi korrigeres før og under behandling. QT-intervallet overvåkes hyppigere med EKG ved samtidig behandling med legemidler som forlenger QT-intervallet. Opphold eller justering av selperkatinibdosen kan være nødvendig. Se Dosering. Overfølsomhet: Er sett, primært hos pasienter med NSCLC tidligere behandlet med anti-PD-1/PD-L1-immunterapi. Tegn/symptomer på overfølsomhet er feber, utslett og artralgi eller myalgi med sammenfallende lave platetall eller forhøyede aminotransferaser. Selperkatinib utsettes og steroidbehandling startes ved overfølsomhet. Dosejustering kan være nødvendig. Se Dosering. Blødninger: Alvorlige, inkl. fatale, blødningshendelser er sett. Seponeres permanent ved alvorlig eller livstruende blødning. Se Dosering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning. Pasienten rådes til forsiktighet ved fatigue eller svimmelhet under behandling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Effekt på selperkatinibs farmakokinetikk: Metaboliseres via CYP3A4. Legemidler som påvirker CYP3A4-enzymaktivitet kan endre selperkatinibs farmakokinetikk. Midler som kan øke selperkatinibs plasmakonsentrasjon: Samtidig bruk av en enkeltdose 160 mg selperkatinib med itrakonazol økte Cmax og AUC for selperkatinib med hhv. 30% og 130%. Ved samtidig bruk av sterk CYP3A4- og/eller P-gp‑hemmer skal selperkatinibdosen reduseres. Se Dosering. Midler som kan redusere selperkatinibs plasmakonsentrasjon: Samtidig bruk av rifampicin resulterte i redusert AUC og Cmax for selperkatinib på hhv. ca. 87% og 70%. Samtidig bruk av sterk CYP3A4-induktor skal unngås pga. risiko for redusert effekt av selperkatinib. Midler hvor plasmakonsentrasjon kan påvirkes av selperkatinib: Følsomme CYP2C8-/CYP3A4‑substrater: Selperkatinib økte Cmax og AUC for repaglinid med hhv. ca. 188% og 91%. Selperkatinib økte Cmax og AUC for midazolam med hhv. ca. 39% og 54%. Samtidig bruk med følsomme CYP2C8-/CYP3A4‑substrater skal unngås. Samtidig bruk med legemidler som er substrat for transportører: Selperkatinib hemmer MATE1. Interaksjon med selperkatinib og klinisk relevante substrater av MATE1, som kreatinin, kan oppstå. Selperkatinib hemmer P-gp og BCRP in vitro. Forsiktighet utvises ved bruk av P-gp-substrat.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Ikke anbefalt under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Skal kun brukes dersom potensiell nytte oppveier potensiell risiko. Fertile kvinner og menn med kvinnelige, fertile partnere skal bruke hhv. svært sikker og sikker prevensjon under behandling og i minst 1 uke etter siste dose.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming skal avbrytes under behandling og i minst 1 uke etter siste dose.
Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier antyder at mannlig og kvinnelig fertilitet kan svekkes. Både menn og kvinner bør søke råd om fertilitetsbevaring før behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensen av alvorlige bivirkninger og bivirkninger som fører til seponering er høyere hos pasienter ≥65 år.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ikke fastslått.
Behandling: Ved mistanke om overdosering skal egnet behandling igangsettes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer av RET-reseptortyrosinkinase, både villtype RET og multiple muterte RET-isoformer, i tillegg til VEGFR1 og VEGFR3. Hemmer også FGFR1, -2 og -3. Selperkatinib har vist anti-tumoraktivitet i celler inneholdende konstitutiv aktivering av RET‑protein, som resultat av genfusjoner og -mutasjoner.
Absorpsjon: Rask. Tmax: Ca. 2 timer. Cmax: 2980 ng/ml. AUC0-24t: 51600 ng × time/ml. Biotilgjengelighet: 73,2%.
Proteinbinding: 96%. Blod-til-plasma-konsentrasjonsratio: 0,7.
Fordeling: Vss/F: 191 liter.
Halveringstid: 22 timer. Gjennomsnittlig clearance 6 liter/time. Steady state nås etter ca. 7 dager.
Metabolisme: Hovedsakelig via CYP3A4.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces (69%) og urin (24%).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Retsevmo, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
40 mg 60 stk. (boks)
452618
-
-
40963,80 C
80 mg 60 stk. (boks)
495704
-
-
81891,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2020