Immunsuppressivt middel, TNF-α-hemmer.

L04A B02 (Infliksimab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 120 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Infliksimab 120 mg, eddiksyre, natriumacetattrihydrat, sorbitol, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Revmatoid artritt:
I kombinasjon med metotreksat til reduksjon av tegn og symptomer, samt forbedring av fysisk funksjon hos:
 • Voksne med aktiv sykdom som ikke har respondert tilfredsstillende på andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD), inkl. metotreksat.
 • Voksne med alvorlig, aktiv og progredierende sykdom som ikke tidligere er behandlet med metotreksat eller andre DMARD.
I disse pasientpopulasjonene er det, målt ved røntgen, vist reduksjon i progresjonshastighet av leddskade.
Crohns sykdom:
 • Behandling av moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom hos voksne som ikke har respondert på en fullstendig og adekvat behandling med et kortikosteroid og​/​eller et immunsuppressivt legemiddel, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger.
 • Behandling av aktiv fistulerende Crohns sykdom hos voksne som ikke har respondert på en fullstendig og adekvat konvensjonell behandling, (inkl. antibiotika, drenasje og immunsuppressiv behandling).
Ulcerøs kolitt:
 • Behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne som ikke har respondert tilfredsstillende på konvensjonell behandling, inkl. kortikosteroider, 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA), eller som ikke tolererer eller som har kontraindikasjoner mot slike behandlinger.
Ankyloserende spondylitt:
 • Behandling av alvorlig, aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne som ikke har respondert tilfredsstillende på konvensjonell behandling.
Psoriasisartritt:
Behandling av aktiv og progredierende psoriasisartritt hos voksne når respons på tidligere DMARD-behandling ikke har vært tilfredsstillende. Preparatet skal administreres:
 • i kombinasjon med metotreksat
 • eller alene til pasienter som ikke tåler metotreksat eller hvor metotreksat er kontraindisert.
Infliksimab forbedrer fysisk funksjon hos pasienter med psoriasisartritt og reduserer progresjonshastighet av perifer leddskade, målt ved røntgen, hos pasienter med polyartikulære symmetriske subtyper av sykdommen.
Psoriasis:
 • Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som ikke har respondert på, eller som har en kontraindikasjon mot eller som ikke tolererer annen systemisk behandling, inkl. ciklosporin, metotreksat eller psoralen ultrafiolett A (PUVA).
De regionale helseforetakenes anbefalinger

TNF​/​BIO

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Pga. sporbarhet skal handelsnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal startes og følges opp av kvalifisert lege med erfaring i diagnostisering og behandling av godkjente indikasjoner. Pasienten bør få utlevert pakningsvedlegg og pasientkort. Pasienten bør oppfordres til å informere helsepersonell dersom de får symptomer på en allergisk reaksjon før administrering av neste dose. Pasienten bør søke øyeblikkelig legehjelp ved symptomer på alvorlig allergisk reaksjon (se Forsiktighetsregler). Under behandling bør annen samtidig medisinering, f.eks. kortikosteroider og immunsuppressiver, være optimalisert.
Forbehandling
Ved de 2 første i.v. infusjonene (hetteglass) kan det gis forhåndsbehandling med f.eks. antihistamin, hydrokortison og​/​eller paracetamol, og infusjonshastigheten kan senkes for å redusere risiko for infusjonsrelatert reaksjon (IRR), spesielt hvis IRR har inntruffet tidligere. Legen skal sørge for oppfølging av enhver systemisk injeksjonsreaksjon og lokal reaksjon på injeksjonssted etter administrering av 1. s.c. injeksjon.
Revmatoid artritt
Voksne ≥18 år: Behandling med s.c. formulering (ferdigfylt penn) bør initieres med startdoser som kan gis i.v. (hetteglass) eller s.c. (ferdigfylt penn). Ved s.c. startdoser gis 120 mg s.c. etterfulgt av s.c. injeksjoner 1, 2, 3 og 4 uker etter 1. s.c. injeksjon og deretter hver 2. uke. Ved i.v. startdoser gis 2 i.v. infusjoner infliksimab 3 mg/kg med 2 ukers mellomrom. S.c. vedlikeholdsterapi skal startes 4 uker etter 2. i.v. infusjon. Anbefalt vedlikeholdsdose er 120 mg s.c. hver 2. uke. Infliksimab skal gis i kombinasjon med metotreksat. Data antyder at klinisk respons vanligvis oppnås innen 12 ukers behandling. Fortsatt behandling bør revurderes nøye ved manglende tegn til terapeutisk nytte innen de 12 første behandlingsukene.
Moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom
Voksne ≥18 år: S.c. vedlikeholdsterapi bør startes 4 uker etter siste administrering av 2 i.v. infusjoner med infliksimab 5 mg/kg gitt med 2 ukers mellomrom. Anbefalt vedlikeholdsdose er 120 mg s.c. hver 2. uke. Ved manglende respons etter 2 doser med i.v. infusjon, bør det ikke gis ytterligere infliksimabbehandling. Data støtter ikke videre infliksimabbehandling hos pasienter som ikke responderer innen 6 uker etter 1. infusjon. Ved Crohns sykdom er det begrenset erfaring med fornyet behandling ved tilbakevendende tegn​/​symptomer, og sammenlignbare data på nytte​/​risiko for alternative strategier for fortsatt behandling mangler.
Aktiv fistulerende Crohns sykdom
Voksne ≥18 år: 120 mg gis som s.c. injeksjon 4 uker etter siste administrering av 2 i.v. infusjoner med infliksimab 5 mg/kg gitt med 2 ukers mellomrom. Anbefalt vedlikeholdsdose er 120 mg s.c. hver 2. uke. Ved manglende respons etter 6 doser (dvs. 2 i.v. infusjoner og 4 s.c. injeksjoner), bør det ikke gis ytterligere infliksimabbehandling. Ved Crohns sykdom er det begrenset erfaring med fornyet behandling ved tilbakevendende tegn​/​symptomer, og sammenlignbare data på nytte​/​risiko for alternative strategier for fortsatt behandling mangler.
Ulcerøs kolitt
Voksne ≥18 år: S.c. vedlikeholdsterapi bør startes 4 uker etter siste administrering av 2 i.v. infusjoner med infliksimab 5 mg/kg gitt med 2 ukers mellomrom. Anbefalt vedlikeholdsdose er 120 mg s.c. hver 2. uke. Data antyder at klinisk respons vanligvis oppnås innen 14 ukers behandling, dvs. 2 i.v. infusjoner og 4 s.c. injeksjoner. Fortsatt behandling bør nøye revurderes ved manglende tegn til terapeutisk nytte innen denne tidsperioden.
Ankyloserende spondylitt
Voksne ≥18 år: S.c. vedlikeholdsterapi bør startes 4 uker etter siste administrering av 2 i.v. infusjoner med infliksimab 5 mg/kg gitt med 2 ukers mellomrom. Anbefalt vedlikeholdsdose er 120 mg s.c. hver 2. uke. Ved manglende respons innen 6 uker (dvs. etter 2 i.v. infusjoner), bør det ikke gis flere infliksimabbehandlinger.
Psoriasisartritt
Voksne ≥18 år: S.c. vedlikeholdsterapi bør startes 4 uker etter siste administrering av 2 i.v. infusjoner med infliksimab 5 mg/kg gitt med 2 ukers mellomrom. Anbefalt vedlikeholdsdose er 120 mg s.c. hver 2. uke.
Psoriasis
Voksne ≥18 år: S.c. vedlikeholdsterapi bør startes 4 uker etter siste administrering av 2 i.v. infusjoner med infliksimab 5 mg/kg gitt med 2 ukers mellomrom. Anbefalt vedlikeholdsdose er 120 mg s.c. hver 2. uke. Ved manglende respons etter 14 uker (dvs. 2 i.v. infusjoner og 5 s.c. injeksjoner), bør det ikke gis flere infliksimabbehandlinger.
Gjenopptak av behandling ved Crohns sykdom og revmatoid artritt
Erfaring med i.v. infliksimab tilsier at dersom tegn​/​symptomer på sykdom returnerer kan en ny dose gis innen 16 uker etter den siste dosen. Forsinkede overfølsomhetsreaksjoner er mindre vanlig i kliniske studier med i.v. infliksimab, og har forekommet etter intervaller uten infliksimab på <1 år. Sikkerhet og effekt ved gjentatt administrering etter infliksimabopphold på >16 uker er ikke fastslått. Dette gjelder både pasienter med Crohns sykdom og revmatoid artritt.
Fornyet behandling ved ulcerøs kolitt eller psoriasisartritt
Sikkerhet og effekt ved gjentatt behandling, annet enn hver 8. uke, er ikke undersøkt.
Fornyet behandling ved ankyloserende spondylitt
Sikkerhet og effekt ved gjentatt behandling, annet enn hver 6.-8. uke, er ikke undersøkt.
Fornyet behandling ved psoriasis
Begrenset erfaring fra fornyet behandling med en enkelt i.v. infliksimabdose hos psoriasispasienter etter et intervall på 20 uker, antyder redusert effekt og høyere forekomst av milde til moderate infusjonsreaksjoner sammenlignet med det initielle induksjonsregimet. Begrenset erfaring fra fornyet behandling av i.v. infliksimab i form av reinduksjonsbehandling etter oppbluss av sykdomsaktivitet, antyder økt forekomst av infusjonsreaksjoner, også alvorlige, sammenlignet med 8 ukers vedlikeholdsbehandling med i.v. infliksimab.
Fornyet behandling ved alle godkjente indikasjoner
Dersom vedlikeholdsbehandling avbrytes og det er behov for ny behandlingsoppstart, anbefales ikke reinduksjonsbehandling med i.v. infliksimab. I slike tilfeller bør behandling startes på nytt som en enkelt dose med i.v. infliksimab etterfulgt av vedlikeholdsbehandling med s.c. infliksimab iht. anbefalingene beskrevet ovenfor, gitt 4 uker etter siste administrering av i.v. infliksimab.
Bytte til og fra s.c. infliksimab på tvers av indikasjonene
Ved bytte fra i.v. vedikeholdsbehandling til s.c. administrering, kan s.c. injeksjon gis 8 uker etter siste administrering av i.v. infusjon. For pasienter som har fått i.v. infliksimabinfusjon >3 mg/kg mot revmatoid artritt eller >5 mg/kg mot Crohns sykdom hver 8. uke, finnes det lite informasjon om bytte til s.c. administrering. Informasjon om pasienter som har byttet fra s.c. formulering til i.v. formulering er ikke tilgjengelig.
Glemt dose Ved glemt s.c. injeksjon bør dosen tas øyeblikkelig dersom det er gått <7 dager, og deretter følges opprinnelig doseringsskjema. Dersom det er gått ≥8 dager skal glemt dose ikke tas, men neste dose tas som planlagt og opprinnelig doseringsskjema følges.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt lever- og​/​eller nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen doseanbefalinger kan gis.
 • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt av s.c. infliksimabbehandling er ikke fastslått. Ingen data. S.c. bruk anbefales derfor kun hos voksne.
 • Eldre: Ingen store aldersrelaterte forskjeller i clearance eller Vd er sett i kliniske studier med i.v. bruk, og det samme forventes ved s.c. bruk. Ingen dosejustering nødvendig. Se for øvrig Forsiktighetsregler.
Tilberedning​/​Håndtering For bruksanvisning, se pakningsvedlegget.
Administrering Skal kun gis som s.c. injeksjon, se pakningsvedlegget for instruksjoner. Det er viktig å kontrollere pakningen for å sikre at pasienten får riktig legemiddelformulering som forskrevet. Ferdigfylt penn er ikke beregnet på i.v. administrering og skal kun gis via s.c. injeksjon. Etter riktig opplæring i s.c. injeksjonsteknikk, kan pasienten injisere preparatet selv dersom legen finner det passende, med medisinsk oppfølging etter behov. Pasienter som er i stand til selv å administrere preparatet s.c. hjemme, kan etter en vurdering få dette til hjemmebruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre murine proteiner. Tuberkulose eller andre alvorlige infeksjoner som sepsis, abscesser og opportunistiske infeksjoner. Moderat eller alvorlig hjertesvikt (NYHA-klasse III​/​IV).

Forsiktighetsregler

Systemisk injeksjonsreaksjon​/​reaksjon på injeksjonsstedet​/​overfølsomhet: Infliksimab er forbundet med systemiske injeksjonsreaksjoner, anafylaktisk sjokk og forsinkede overfølsomhetsreaksjoner. Akutte reaksjoner, inkl. anafylaktiske, kan utvikles under (i løpet av sekunder) eller innen få timer etter administrering. Ved akutte reaksjoner skal lege kontaktes øyeblikkelig. De første i.v. administreringene bør derfor skje der det er øyeblikkelig tilgjengelig nødhjelpsutstyr, som adrenalin, antihistaminer, kortikosteroider og utstyr for kunstig åndedrett må være tilgjengelig. Pasienten kan forhåndsbehandles med f.eks. et antihistamin, hydrokortison og​/​eller paracetamol for å motvirke milde og forbigående reaksjoner. Reaksjoner på injeksjonsstedet assosiert med s.c. behandling er primært milde til moderate, se Bivirkninger. De fleste av disse reaksjonene kan forekomme umiddelbart eller <24 timer etter s.c. injeksjon, og forsvinner uten behandling. Antistoffer mot infliksimab kan utvikles og er forbundet med en økt frekvens av infusjonsreaksjoner (IRR) ved i.v. infusjon. En liten andel av IRR var alvorlige allergiske reaksjoner. Det er også sett en sammenheng mellom utvikling av antistoffer og redusert varighet av respons ved i.v. administrering.Samtidig administrering av immunmodulerende legemidler er forbundet med lavere forekomst av antistoffer og en redusert frekvens av IRR ved i.v. infusjon. Effekten av samtidig immunmodulerende behandling var mer uttalt ved episodisk behandling enn ved vedlikeholdsbehandling. Pasienter som slutter med immunsuppressiver før​/​under infliksimabbehandling, har større risiko for å utvikle antistoffer. Antistoffer kan ikke alltid detekteres i serumprøver. Ved alvorlige reaksjoner skal symptomatisk behandling gis og infliksimab seponeres. Forsinkede overfølsomhetsreaksjoner er sett. Data antyder økt risiko for forsinket overfølsomhet ved økende lengde på infliksimaboppholdet. Pasienten må rådes til å søke medisinsk hjelp umiddelbart ved forsinkede bivirkninger. Dersom pasienten behandles på nytt etter en lengre periode må det nøye overvåkes for tegn​/​symptomer på forsinket overfølsomhetsreaksjon. Infeksjoner: Pasienten må monitoreres nøye for infeksjoner, inkl. tuberkulose, før, under og etter behandling. Siden eliminasjonen av infliksimab kan ta opptil 6 måneder, bør monitoreringen fortsette gjennom hele denne perioden. Videre behandling skal ikke gis dersom pasienten utvikler alvorlig infeksjon eller sepsis. Forsiktighet må utvises når det vurderes å gi infliksimab til pasienter med kronisk infeksjon eller som har hatt tilbakevendende infeksjoner, inkl. samtidig immunsuppressiv behandling. Pasienten skal når det er hensiktsmessig rådes til å unngå å utsette seg for potensielle risikofaktorer for infeksjon. TNF-α er viktig for å bekjempe intracellulære infeksjoner. Infliksimab kan hos noen nedsette infeksjonsforsvaret. Hemming av TNF-α kan maskere infeksjonssymptomer, f.eks. feber. Tidlig gjenkjennelse av et atypisk klinisk forløp for alvorlige infeksjoner og for typiske kliniske forløp for sjeldne og uvanlige infeksjoner er kritisk for å redusere forsinkelse av diagnostisering og behandling. Alvorlige infeksjoner: Pasienter som får TNF-hemmere er mer mottagelige for alvorlige infeksjoner. Tuberkulose, bakterieinfeksjoner, inkl. sepsis og pneumoni, invasive soppinfeksjoner, virale infeksjoner og andre opportunistiske infeksjoner er sett med infliksimab. Noen har vært fatale; de mest frekvent rapporterte med mortalitetsrate>5% inkluderer pneumocystose, candidose, listeriose og aspergillose. Pasienter som utvikler en ny infeksjon under behandling skal overvåkes nøye og gjennomgå en fullstendig diagnostisk evaluering. Infliksimab skal seponeres dersom pasienten utvikler en ny alvorlig infeksjon eller sepsis, og passende antimikrobiell eller antifungal behandling skal påbegynnes inntil infeksjonen er under kontroll. Tuberkulose: Aktiv tuberkulose er sett hos infliksimabpasienter. Hovedandelen av disse var ekstrapulmonal tuberkulose, enten lokal eller disseminert sykdom. Før behandlingsoppstart skal alle pasienter undersøkes for både aktiv og inaktiv (latent) tuberkulose, som skal inneholde en detaljert anamnese med tidligere forekomst av tuberkulose eller mulig tidligere kontakt med tuberkulose og tidligere og​/​eller pågående immunsuppressiv behandling. Passende screeningtester (f.eks. tuberkulintest, lungerøntgenog​/​eller «interferon gamma release assay»), bør utføres (lokale retningslinjer kan benyttes) og noteres i pasientkortet. Forskrivere påminnes om risikoen for falsk negativ tuberkulintest, spesielt hos alvorlig syke​/​immunsupprimerte. Dersom aktiv tuberkulose diagnostiseres, skal ikke infliksimabbehandling startes opp. Ved mistanke om latent tuberkulose, bør lege med ekspertise i turbekulosebehandling konsulteres. I alle situasjoner beskrevet under skal nytte​/​risikoforholdet ved infliksimabbehandling vurderes svært nøye. Ved (latent) tuberkulose skal behandling mot dette startes iht. lokale retningslinjer før infliksimaboppstart. Ved flere eller signifikante risikofaktorer for tuberkulose, men negativ test for latent tuberkulose, bør antituberkulosebehandling overveies før infliksimaboppstart. Antituberkulosebehandling bør også vurderes før infliksimaboppstart ved tidligere latent​/​aktiv tuberkulose og hvor adekvat behandling ikke kan bekreftes. Aktiv tuberkulose er sett ved bruk av infliksimab under og etter behandling mot latent tuberkulose. Pasienten skal informeres om å søke medisinsk hjelp dersom tegn​/​symptomer på tuberkulose (f.eks. vedvarende hoste, tæring​/​vekttap, mild feber) oppstår under​/​etter infliksimabbehandling. Invasive soppinfeksjoner: Ved utvikling av alvorlig systemisk sykdom kan invasiv soppinfeksjon mistenkes (f.eks. aspergillose, candidiasis, pneumocystose, histoplasmose, coccidioidomykose eller blastomykose), og lege med ekspertise innen diagnose og behandling av slike bør konsulteres i tidlig fase ved utredning. Invasive soppinfeksjoner opptrer heller som disseminerte enn lokaliserte tilstander, og antigen- og antistofftesting kan være negativ ved aktiv sykdom. Hensiktsmessig empirisk antifungal behandling bør vurderes samtidig som diagnostisk utredning gjennomføres, både mht. risiko for alvorlige soppinfeksjoner og risiko ved antifungal behandling. For pasienter som har bodd​/​reist i områder hvor invasive soppinfeksjoner er endemiske, bør fordel​/​risiko ved infliksimab vurderes nøye før infliksimabbehandling innledes. Fistulerende Crohns sykdom: Ved fistulerende Crohns sykdom, med akutte suppurative fistler, skal ikke infliksimab initieres før kilden til mulig infeksjon, spesielt abscess, er utelukket. Reaktivering av hepatitt B-virus (HBV): Er sett hos kroniske bærere av viruset. Noen tilfeller med fatalt utfall. Pasienten skal testes for HBV-infeksjon før behandlingsoppstart. Ved positiv test anbefales henvisning til lege med ekspertise på HBV. Bærere av HBV med behov for infliksimabbehandling, skal overvåkes nøye for tegn​/​symptomer på aktiv HBV-infeksjon under og i flere måneder etter avsluttet behandling. Ved HBV-reaktivering, skal infliksimab seponeres og effektiv antiviral behandling med egnet støttebehandling skal igangsettes. Lever og galleveier: Ved symptomer​/​tegn på leverdysfunksjon foretas en undersøkelse mht. leverskade. Ved gulsott og​/​eller ALAT-økning ≥5 × ULN, skal infliksimab seponeres og grundig undersøkelse gjennomføres. Samtidig administrering med andre legemidler: Se Interaksjoner. Bytte mellom biologiske DMARD: Forsiktighet utvises og pasienter skal monitoreres ved bytte mellom biologiske behandlinger, siden overlappende biologisk aktivitet kan øke risikoen for bivirkninger, inkl. infeksjon. Vaksiner: Det anbefales at pasienter, hvis mulig, fullfører alle vaksinasjoner iht. gjeldende vaksinasjonsretningslinjer før infliksimabbehandling startes. Pasienter kan vaksineres under infliksimabbehandlingen, men ikke med levende vaksiner. En studie indikerer at infliksimab ikke påvirker T-celleuavhengig humoral immunrespons. Andre studier tyder på at ikke-levende vaksiner som gis samtidig kan gi lavere immunrespons enn hos dem som ikke har fått anti-TNF-behandling. Levende vaksiner​/​terapeutisk behandling med infeksiøse agens: Begrensede data om vaksinasjonsrespons eller om sekundær infeksjonsoverføring ved bruk av levende vaksiner ved anti-TNF-behandling. Bruk av levende vaksiner kan gi kliniske infeksjoner, inkl. systemiske, og samtidig administrering med infliksimab anbefales ikke. Spedbarn eksponert in utero: Fatal systemisk BCG-infeksjon er sett hos spedbarn eksponert for infliksimab in utero og som fikk BCG-vaksine etter fødsel. Ved in utero-eksponering anbefales ikke bruk av levende vaksiner de første 12 måneder etter fødsel. Tidligere vaksinering med levende vaksine kan vurderes ved klar klinisk nytte for barnet hvis infliksimab ikke kan påvises i barnets serum, eller dersom bruk begrenses til 1. trimester. Spedbarn eksponert via brystmelk: Administrering av levende vaksine til et diende spedbarn samtidig som moren behandles med infliksimab anbefales ikke, med mindre serumnivå av infliksimab hos spedbarnet ikke kan påvises. Terapeutisk behandling med infeksiøse agens: Terapeutisk behandling med infeksiøse agens som levende, svekkede bakterier (f. eks. instillasjon av tuberkulosevaksine i urinblære til kreftbehandlig) kan gi kliniske infeksjoner, inkl. systemiske, og anbefales ikke ved infliksimabbehandling. Autoimmune prosesser: Relativ mangel på TNF-α forårsaket av anti-TNF-behandling kan forårsake en autoimmuniseringsprosess. Ved symptomer på lupuslignende syndrom etter behandling, og utvikling av antistoffer mot dobbelttrådet DNA, skal videre behandling ikke gis. Nevrologiske tilstander: Bruk av TNF-hemmere kan gi debut eller forverring av kliniske symptomer og​/​eller radiografiske tegn på demyeliniserende sykdom i CNS, inkl. MS, og perifere demyeliniserende sykdommer, inkl. Guillain-Barrés syndrom. Ved eksisterende eller nylig debut av demyeliniserende sykdom, skal nytte​/​risiko vurderes nøye før oppstart av anti-TNF-behandling. Seponering bør vurderes dersom noen av disse sykdommene oppstår. Maligniteter og lymfoproliferative sykdommer: Flere maligniteter, inkl. lymfom og leukemi, er sett. Det er sett flere maligniteter hos pasienter med moderat til alvorlig kols som var storrøykere. Forsiktighet skal utvises ved vurdering av behandling av pasienter som utvikler maligniteter mens de får infliksimab, ved maligniteter i anamnesen, samt hos pasienter med økt risiko for maligniteter pga. storrøyking. Forsiktighet skal også utvises ved psoriasis og ekstensiv immunsuppressiv behandling, eller forlenget PUVA-behandling i anamnesen. Risiko for utvikling av lymfomer​/​andre maligniteter ved behandling med TNF-hemmere hos barn, ungdom og voksne kan ikke utelukkes. Hepatosplenisk T-cellelymfom (HSTCL) er sett ved bruk av TNF-hemmere. Denne sjeldne typen T-cellelymfom har et veldig aggressivt sykdomsforløp og er vanligvis dødelig. Alle tilfellene med infliksimab inntraff hos pasienter med Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, primært ungdom eller unge voksne menn, og nesten alle hadde fått behandling med AZA eller 6-MP samtidig med eller rett før infliksimab. Potensiell risiko med kombinasjonen av AZA eller 6-MP og infliksimab bør overveies nøye. Risiko for utvikling av HSTCL ved behandling med infliksimab kan ikke utelukkes. Melanom og merkelcellekarsinom er sett. Regelmessig hudundersøkelse anbefales, spesielt ved risikofaktorer for hudkreft. Økt forekomst av livmorhalskreft er sett hos kvinner (inkl. >60 år) med revmatoid artritt behandlet med infliksimab. Regelmessig screening for livmorhalskreft bør opprettholdes, inkl. hos de >60 år. Pasienter med ulcerøs kolitt, med økt risiko for eller som har hatt dysplasi eller tykktarmskreft, bør undersøkes for dysplasi jevnlig før behandling og gjennom hele sykdomsforløpet. Undersøkelsen bør inkl. koloskopi og biopsi iht. lokale retningslinjer. Ved nydiagnostisert dysplasi bør det vurderes nøye hvorvidt infliksimabbehandlingen skal avsluttes. Nåværende data indikerer ikke at infliksimabbehandling påvirker risikoen for å utvikle dysplasi eller tykktarmskreft. Muligheten for økt risiko for kreftutvikling ved nydiagnostisert dysplasi er ukjent, og nytte​/​risiko av videre behandling bør vurderes nøye. Hjertesvikt: Forsiktighet bør utvises ved mild hjertesvikt (NYHA-klasse I​​/​​II). Nøye monitorering bør foretas, og behandling seponeres ved nye​​/​​forverrede symptomer. Hematologiske reaksjoner: Pancytopeni, leukopeni, nøytropeni og trombocytopeni er sett, og øyeblikkelig medisinsk hjelp skal oppsøkes ved symptomer på bloddyskrasi (f.eks. vedvarende feber, blåmerker, blødning, blekhet). Ved bekreftede signifikante hematologiske abnormaliteter skal seponering vurderes. Annet: Begrenset sikkerhetserfaring mht. kirurgiske inngrep, inkl. artroplastikk. Lang t1/2 bør tas i betraktning ved planlagt kirurgi. En pasient som trenger kirurgi under infliksimabbehandling bør overvåkes nøye for infeksjoner, og passende tiltak bør iverksettes. Manglende respons på behandling av Crohns sykdom kan indikere vedvarende fibrotisk striktur, som kan kreve kirurgisk behandling. Det finnes ingen holdepunkter for at infliksimab forverrer eller gir fibrotiske strikturer. Eldre: Spesiell forsiktighet utvises mht. risiko for infeksjon pga. høyere forekomst av alvorlige infeksjoner hos eldre ≥65 år, inkl. fatalt utfall. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Inneholder 45 mg sorbitol pr. dose. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, f.eks. svimmelhet.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. Risiko for alvorlige infeksjoner og nøytropeni kan ikke utelukkes ved samtidig bruk av anakinra. Samtidig bruk av TNF-antagonister og abatacept kan gi økt risiko for infeksjoner, inkl. alvorlige. Samtidig bruk av andre biologiske legemidler (inkl. anakinra og abatacept) som brukes til behandling av de samme sykdommene som infliksimab, anbefales ikke. Samtidig administrering av levende vaksiner​/​samtidig terapeutisk behandling med infeksiøse agens anbefales ikke, se Forsiktighetsregler. Potensiell risiko for HSTCL ved bruk av AZA​/​6-MP bør overveies nøye, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen økt hyppighet av misdannelser hos nyfødte. Økt risiko for keisersnitt, prematur fødsel, liten vekst mht. gestasjonsalder og lav fødselsvekt er sett, men medvirkningen av infliksimab og​/​eller underliggende sykdom på disse utfallene er uklar. Bruk under graviditet kan muligens påvirke normale immunresponser hos nyfødte. Begrenset klinisk erfaring. Spedbarn eksponert for infliksimab in utero kan ha høyere risiko for infeksjon, inkl. alvorlig systemisk infeksjon som kan bli fatal, se Forsiktighetsregler. Tilfeller av agranulocytose er også sett. Skal kun brukes under graviditet dersom klart nødvendig. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon under og i minst 6 måneder etter behandling.
AmmingBegrensede data. Lave nivåer er påvist i morsmelk (konsentrasjoner opptil 5% av mors serumnivå). Påvist i serum hos spedbarn som ammes. Systemisk eksponering hos spedbarn som ammes forventes å være lav. Infliksimab kan vurderes under amming. For informasjon om vaksinering under amming, se Forsiktighetsregler.
FertilitetData mangler.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

I.v. enkeltdoser opptil 20 mg/kg og gjentatte s.c. doser opptil 240 mg ga ikke toksiske effekter.
BehandlingSymptomatisk og støttetiltak etter behov.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKimært humanmurint monoklonalt antistoff (IgG1).
VirkningsmekanismeBinder med høy affinitet til løselige og transmembrane former av TNF-α, og hemmer dermed bioaktiviteten til TNF-α.
AbsorpsjonBiotilgjengeligheten av s.c. infliksimab er 62% (95% KI: 60-64%). Infliksimab 120 mg s.c. hver 2. uke (etter 2 i.v. doser) hos RA-pasienter gir median (variasjonskoeffisient %) Ctrough-nivå 12,8 µg/ml (80,1%) ved uke 22 (steady state). Infliksimab 120 mg s.c. hver 2. uke (etter 2 i.v. doser) hos pasienter med aktiv Crohns sykdom og aktiv ulcerøs kolitt, gir median (variasjonskoeffisient %) Ctrough-nivå 20,1 µg/ml (48,9 %) ved uke 22 (steady state).
HalveringstidGjennomsnittlig endelig t1/2 er 11,3-13,7 dager.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares ved opptil maks. 25°C i en periode på opptil 28 dager. Pennen må kastes dersom den ikke brukes i løpet av disse 28 dagene.

 

Pakninger, priser og refusjon

Remsima, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
120 mg 2 × 1 ml (ferdigfylt penn)
107269

H-resept

13 205,60 C

SPC (preparatomtale)

Remsima INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 120 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

22.12.2023


Sist endret: 29.01.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)