Rekambys

Janssen


Antiviralt middel, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

J05A G05 (Rilpivirin)DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 900 mg: Hvert hetteglass (3 ml) inneh.: Rilpivirin 900 mg, poloksamer 338, sitronsyremonohydrat, glukosemonohydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid (til pH-justering og sikring av isotonisitet), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

I kombinasjon med kabotegravir injeksjonsvæske, til behandling av humant immunsviktvirus type 1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert (hiv-1-RNA <50 kopier/ml) på et stabilt antiretroviralt regime, uten eksisterende eller tidligere tegn på viral resistens mot, og ingen tidligere virologisk svikt med, legemidler i NNRTI- og INI-gruppen.

Dosering

Behandlingen skal forskrives av lege med erfaring med behandling av hiv-infeksjon. Alle injeksjoner skal administreres av helsepersonell. Før behandlingsstart skal helsepersonell foreta en grundig utvelgelse av pasienter som samtykker til den nødvendige injeksjonsplanen, og informere dem om viktigheten av å møte til de oppsatte injeksjonstimene for å opprettholde viral suppresjon og redusere risikoen for viralt tilbakefall og mulig utvikling av resistens forbundet med glemte doser. Etter seponering av rilpivirin i kombinasjon med kabotegravirinjeksjon, er det nødvendig å etablere et alternativt, fullstendig suppressivt, antiretroviralt regime senest 1 måned etter siste månedlige rilpivirininjeksjon eller 2 måneder etter siste rilpivirininjeksjon ved dosering hver 2. måned. Se preparatomtale for kabotegravir for anbefalt kabotegravirdosering.
Oral innledning: Før behandlingsstart skal rilpivirintabletter, sammen med kabotegravirtabletter, tas i ca. 1 måned (minst 28 dager) for å vurdere hvordan rilpivirin og kabotegravir tolereres (se Forsiktighetsregler). 1 rilpivirintablett à 25 mg skal tas sammen med 1 kabotegravirtablett à 30 mg 1 gang daglig, til et måltid.
Dosering 1 gang i måneden: Innledende injeksjon: På den siste dagen med oral innledning er den anbefalte innledende injeksjonsdosen 1 i.m. injeksjon av 900 mg (3 ml) rilpivirin. Påfølgende injeksjon: Etter den innledende injeksjonen er den anbefalte påfølgende injeksjonsdosen 1 månedlig i.m. injeksjon av 600 mg (2 ml) rilpivirin. Pasienten kan få injeksjoner opptil 7 dager før eller etter datoen i planen for månedlige injeksjoner. Tabell 1: Anbefalt oral innledning og månedlig doseringsplan:

 

Oral innledning

Innledende i.m. injeksjoner

Påfølgende i.m. injeksjoner

Legemiddel

I måned 1 (minst 28 dager)

I måned 2

Fra og med måned 3

Rilpivirin

25 mg 1 gang daglig

900 mg (3 ml)

600 mg (2 ml) månedlig

Kabotegravir

30 mg 1 gang daglig

600 mg (3 ml)

400 mg (2 ml) månedlig


Dosering hver 2. måned: Innledende injeksjoner - 1 måneds intervall: På den siste dagen med oral innledning er anbefalt innledende injeksjonsdose (måned 2) 1 i.m. injeksjon med 900 mg (3 ml) rilpivirin. 1 måned senere (måned 3) skal en 2. i.m. injeksjon på 900 mg (3 ml) rilpivirin gis. Pasienten kan få den 2. injeksjonen opptil 7 dager før eller etter planlagt doseringsdato. Påfølgende injeksjoner - 2 måneders intervall: Etter de innledende injeksjonene er anbefalt påfølgende injeksjonsdose 1 i.m. injeksjon med 900 mg (3 ml) rilpivirin gitt hver 2. måned, med oppstart i måned 5. Pasienten kan få injeksjoner opptil 7 dager før eller etter datoen i planen for injeksjoner hver 2. måned. Tabell 2: Anbefalt oral innledning og plan for dosering hver 2. måned:

 

Oral innledning

Innledende i.m. injeksjoner

Påfølgende i.m. injeksjoner

Legemiddel

I måned 1 (minst 28 dager)

I måned 2 og måned 3

Fra og med måned 5

Rilpivirin

25 mg 1 gang daglig

900 mg (3 ml) månedlig

900 mg (3 ml) hver 2. måned

Kabotegravir

30 mg 1 gang daglig

600 mg (3 ml) månedlig

600 mg (3 ml) hver 2. måned


Doseringsanbefaling ved bytte fra månedlige injeksjoner til injeksjoner hver 2. måned: Ved bytte fra en plan med påfølgende månedlige injeksjoner til en plan med påfølgende injeksjoner hver 2. måned, skal pasienten få 1 i.m. injeksjon med 900 mg (3 ml) rilpivirin 1 måned etter siste påfølgende injeksjonsdose med 600 mg (2 ml) rilpivirin og deretter 900 mg (3 ml) hver 2. måned.
Doseringsanbefaling ved bytte fra injeksjoner hver 2. måned til månedlige injeksjoner: Ved bytte fra en plan med påfølgende injeksjoner hver 2. måned til en plan med påfølgende månedlige injeksjoner, skal pasienten få 1 i.m. injeksjon med 600 mg (2 ml) rilpivirin 2 måneder etter siste påfølgende injeksjonsdose med 900 mg (3 ml) rilpivirin, og deretter 600 mg (2 ml) hver måned.
Glemt/uteblitt dose: Pasient som går glipp av et injeksjonsbesøk skal revurderes klinisk for å sikre at det er relevant å gjenoppta behandlingen. Se tabell 3 og 4 for doseringsanbefalinger etter en uteblitt injeksjon. Uteblitt injeksjon ved dosering 1 gang i måneden: Hvis en pasient planlegger å utsette en planlagt injeksjon >7 dager, kan daglig oral behandling (1 rilpivirintablett à 25 mg og 1 kabotegravirtablett à 30 mg) brukes som erstatning for opptil 2 påfølgende månedlige injeksjonsbesøk. 1. dose med oral behandling skal tas 1 måned (±7 dager) etter siste injeksjonsdose med rilpivirin og kabotegravir. Injeksjonsdosering skal gjenopptas den dagen oral dosering er fullført, som anbefalt i tabell 3. Ved behov for å dekke opp for >2 måneder, dvs. >2 uteblitte månedlige injeksjoner, skal et alternativt oralt regime innledes 1 måned (±7 dager) etter siste rilpivirininjeksjon.
Tabell 3: Rilpivirin doseringsanbefalinger etter uteblitte injeksjoner eller oral behandling for pasienter ved månedlig dosering:

Tid siden siste injeksjon

Anbefaling for rilpivirin

≤2 måneder

Fortsett med plan for månedlig injeksjon med 600 mg (2 ml) snarest mulig.

>2 måneder

Gi pasienten en innledende dose på 900 mg (3 ml), og fortsett deretter å følge plan for månedlig injeksjon med 600 mg (2 ml).

Uteblitt injeksjon ved dosering hver 2. måned: Hvis en pasient planlegger å utsette en planlagt injeksjon >7 dager, kan daglig oral behandling (1 rilpivirintablett à 25 mg og 1 kabotegravirtablett à 30 mg) brukes som erstatning for 1 besøk ved injeksjon hver 2. måned. 1. dose med oral behandling skal tas 2 måneder (±7 dager) etter siste injeksjonsdose med rilpivirin og kabotegravir. Injeksjonsdosering skal gjenopptas den dagen oral dosering er fullført, som anbefalt i tabell 4. Ved behov for å dekke opp for >2 måneder, dvs. >1 uteblitt injeksjon hver 2. måned, skal et alternativt oralt regime innledes 2 måneder (±7 dager) etter siste rilpivirininjeksjon.
Tabell 4: Rilpivirin doseringsanbefalinger etter uteblitte injeksjoner eller oral behandling for pasienter ved dosering hver 2. måned:

Uteblitt injeksjons-
besøk

Tid siden siste
injeksjon

Anbefaling

Injeksjon 2
(måned 3)

≤2 måneder

Fortsett injeksjon med 900 mg (3 ml) snarest mulig og fortsett med plan for injeksjon hver 2. måned.

>2 måneder

Gi pasienten en innledende dose på 900 mg (3 ml), etterfulgt av en 2. innledende injeksjon à 900 mg (3 ml) 1 måned senere. Følg deretter plan for injeksjon hver 2. måned.

Injeksjon 3 eller
senere (fra og med
måned 5)

≤3 måneder

Fortsett injeksjon med 900 mg (3 ml) snarest mulig og fortsett med plan for injeksjon hver 2. måned.

>3 måneder

Gi pasienten en innledende dose på 900 mg (3 ml), etterfulgt av en 2. innledende injeksjon à 900 mg (3 ml) 1 måned senere. Følg deretter plan for injeksjon hver 2. måned.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B), men forsiktighet anbefales ved moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen tilgjengelige data for alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), og bruk er derfor ikke anbefalt. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom, skal kombinasjon av rilpivirin og en sterk CYP3A-hemmer kun brukes dersom fordel oppveier risiko. Forsøkspersoner med anslått ClCR <50 ml/minutt/1,73 m2 ble ikke inkludert i fase 3‑studiene. Ingen tilgjengelige data for forsøkspersoner på dialyse, men det forventes ingen forskjell i farmakokinetikk hos disse. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Eldre >65 år: Begrenset informasjon. Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Skal ikke blandes med andre legemidler eller fortynningsvæsker. Før administrering skal hetteglasset oppnå romtemperatur (≤25°C), og kan oppbevares i esken ved romtemperatur i opptil 6 timer. Dersom det ikke brukes innen 6 timer, skal det kastes. Hetteglasset bør holdes godt og ristes kraftig i 10 sekunder. Deretter bør det snus opp ned og sjekkes at alt er resuspendert; suspensjonen skal se homogen ut. Dersom suspensjonen ikke er homogen, bør hetteglasset ristes på nytt. Små luftbobler er normalt å se. Etter at suspensjonen er trukket opp i sprøyten, skal injeksjonen gis snarest mulig, men den kan oppbevares i sprøyten i opptil 2 timer. Dersom det går >2 timer, skal legemidlet, sprøyten og nålen kastes.
Administrering: Gis i.m., ventroglutealt (anbefalt) eller dorsoglutealt, se pakningsvedlegget. Forsiktighet skal utvises for å unngå utilsiktet injeksjon i en blodåre. Rilpivirin skal alltid injiseres samtidig med en kabotegravirinjeksjon (se preparatomtalen for kabotegravir), rekkefølgen er ikke viktig. Injeksjoner med rilpivirin og kabotegravir skal gis på separate injeksjonssteder i glutealregionen ved samme legebesøk. Helsepersonellet skal ta pasientens kroppsmasseindeks (BMI) i betraktning for å sikre at nålen er lang nok til å nå glutealmuskelen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis samtidig med følgende legemidler, da rilpivirins plasmakonsentrasjon kan reduseres signifikant (pga. CYP3A-enzyminduksjon), noe som kan medføre tap av terapeutisk effekt: Antiepileptika (karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin), antimykobakterielle midler (rifabutin, rifampicin, rifapentin), systemisk deksametason (unntatt enkeltdosebehandling), johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Resistensrisiko etter seponering: For å minimere risiko for utvikling av viral resistens er det nødvendig å etablere et alternativt, fullstendig suppressivt, antiretroviralt regime senest 1 måned etter siste månedlige injeksjon eller 2 måneder etter siste injeksjon ved dosering hver 2. måned. Ved mistanke om virologisk svikt skal et alternativt regime etableres snarest mulig. Langtidsvirkninger: Restkonsentrasjoner av rilpivirin kan forbli i systemisk sirkulasjon hos pasienten i lang tid (opptil 4 år hos enkelte), og dette skal tas hensyn til ved seponering. Baselinefaktorer forbundet med virologisk svikt: Før behandlingsoppstart skal det tas hensyn til at en kombinasjon av minst 2 av følgende baselinefaktorer kan være forbundet med økt risiko for virologisk svikt: Lagrede rilpivirinresistensmutasjoner, hiv-1 subtype A6/A1 og BMI ≥30 kg/m2. Hos pasienter med ufullstendig eller usikker behandlingshistorie uten resistensanalyse før behandling, skal det utvises forsiktighet ved BMI ≥30 kg/m2 eller hiv-1 subtype A6/A1. Reaksjoner etter injeksjon: Delvis i.v. administrering kan medføre bivirkninger som følge av forbigående høy plasmakonsentrasjon. Alvorlige reaksjoner etter injeksjon er rapportert innen minutter etter injeksjon, inkl. dyspné, agitasjon, abdominalkramper, flushing, svetting, oral nummenhet og blodtrykksendringer; hendelsene var svært sjeldne og begynte å opphøre noen minutter etter injeksjonen. Følg bruksanvisningen i pakningsvedlegget nøye for å unngå utilsiktet i.v. administrering. Observer pasienten en kort periode (ca. 10 minutter) etter injeksjonen. Ved reaksjon etter injeksjon skal pasienten overvåkes og behandles som klinisk indisert. Kardiovaskulært: Skal brukes med forsiktighet ved samtidig administrering av legemiddel med kjent risiko for torsades de pointes. Ved supraterapeutiske doser (75 og 300 mg 1 gang daglig) er oralt rilpivirin forbundet med forlengelse av QTC-intervallet i EKG. Oralt rilpivirin i anbefalt dose 25 mg 1 gang daglig er ikke forbundet med klinisk relevant effekt på QTC. Plasmakonsentrasjonen etter rilpivirininjeksjoner er sammenlignbar med den ved oral rilpivirinbehandling. Samtidig infeksjon med HBV/HCV: Pasienter med samtidig hepatitt B-infeksjon ble ekskludert fra rilpivirinstudier. Det anbefales ikke å starte med rilpivirin ved samtidig hepatitt B-infeksjon. Hos pasienter med samtidig hepatitt B-infeksjon som fikk oralt rilpivirin, var insidensen av leverenzymøkning høyere enn hos de som ikke hadde samtidig hepatitt B-infeksjon. Legen skal sjekke gjeldende retningslinjer for behandling av hiv-infeksjon hos pasienter med samtidig HBV-infeksjon. Data for pasienter med samtidig hepatitt C-infeksjon er begrensede. Hos pasienter med samtidig hepatitt C-infeksjon som fikk oralt rilpivirin, var insidensen av leverenzymøkning høyere enn hos de som ikke hadde samtidig hepatitt C-infeksjon. Farmakokinetisk eksponering av oralt og injisert rilpivirin hos pasienter med samtidig infeksjon var sammenlignbar med de uten samtidig hepatitt C-infeksjon. Overvåkning av leverfunksjon anbefales ved samtidig hepatitt C-infeksjon. Immunreaktiveringssyndrom: Ved oppstart av antiretroviral kombinasjonsbehandling (CART) hos hiv-infiserte med alvorlig immunsvikt, kan det oppstå en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller latente opportunistiske patogener som kan forårsake alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer. Slike reaksjoner er vanligvis sett de første ukene eller månedene etter CART-oppstart. Relevante eksempler er cytomegalovirusretinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterielle infeksjoner og Pneumocystis jirovecii-pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer skal evalueres og behandling innledes ved behov. Autoimmune sykdommer (slik som Graves sykdom og autoimmun hepatitt) er også rapportert i forbindelse med immunrekonstituering, men tid til forekomst er mer variabel, og disse hendelsene kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Overføring av hiv: Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling er vist å redusere risikoen for seksuell overføring betydelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. Forholdsregler for å hindre overføring skal tas i overensstemmelse med nasjonale retningslinjer. Opportunistiske infeksjoner: Pasienten skal informeres om at rilpivirin eller enhver annen antiretroviral terapi ikke kurerer hiv-infeksjonen, og at de fremdeles kan få opportunistiske infeksjoner og andre hiv-infeksjonsrelaterte komplikasjoner. Pasienten skal derfor fortsatt være under nøye klinisk overvåkning av lege med erfaring innen behandling av hiv-relaterte sykdommer. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten skal informeres om at fatigue, svimmelhet og somnolens kan oppstå.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Rilpivirin, i kombinasjon med kabotegravirinjeksjon, er tiltenkt som et komplett regime til behandling av hiv-1-infeksjon, og skal ikke administreres sammen med andre antiretrovirale hiv-1-legemidler. Informasjon om interaksjoner med andre antiretrovirale legemidler oppgis derfor ikke. Fra et interaksjonsperspektiv er det ingen begrensninger for bruk av andre antiretrovirale legemidler etter seponering av rilpivirin. Ved oral innledningsbehandling med rilpivirin, og dersom glemte/uteblitte parenterale doser erstattes av oral rilpivirinbehandling, se preparatomtalen til rilpivirintabletter for informasjon om interaksjoner. Legemidler som påvirker rilpivirineksponering: Rilpivirin metaboliseres primært av CYP3A. CYP3A-induktorer eller -hemmere kan dermed påvirke rilpivirins clearance. Samtidig bruk av CYP3A-induktorer og -hemmere hhv. reduserer og øker plasmakonsentrasjonen av rilpivirin. CYP3A-induktorer kan dermed redusere rilpivirins terapeutiske effekt. Ved bruk av oralt rilpivirin er protonpumpehemmere kontraindisert. Samtidig bruk av klaritromycin eller erytromycin er ikke undersøkt; økt eksponering av rilpivirin forventes. Hvis mulig, skal alternativer som azitromycin vurderes. Rilpivirin skal brukes med forsiktighet ved samtidig administrering av legemidler med kjent risiko for torsades de pointes. Legemidler som påvirkes av rilpivirin: Det er lite sannsynlig at rilpivirin har klinisk relevant effekt på eksponeringen av legemidler som metaboliseres av CYP-enzymer. Ingen dosejustering nødvendig: Samtidig bruk antimykotika av azoltypen kan gi økt plasmakonsentrasjon av rilpivirin. Ingen dosejustering nødvendig ved oppstart av samtidig bruk av metadon og rilpivirin; klinisk overvåkning er imidlertid anbefalt, da justering av metadons vedlikeholdsdose kan være nødvendig hos enkelte pasienter. Rilpivirin skal ikke brukes: Karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital og fenytoin skal ikke brukes samtidig med rilpivirin, da dette kan medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin (signifikant redusert plasmakonsentrasjon forventes). Rifabutin og rilpivirin skal ikke kombineres, da spesifikke doseringsanbefalinger ikke er fastslått; samtidig bruk vil sannsynligvis medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin. Rifampicin eller preparater inneholdende johannesurt (prikkperikum) skal ikke kombineres med rilpivirin, da dette sannsynligvis vil medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin. Systemisk deksametason (unntatt som enkeltdose) skal ikke kombineres med rilpivirin, da dette kan medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin; alternativer bør vurderes, spesielt ved langtidsbruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Effekt mht. graviditet er ukjent. Begrensede data. Data for oralt rilpivirin (utfallet av mellom 300-1000 graviditeter) indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. En studie med 19 gravide behandlet med oralt rilpivirin i kombinasjon med et bakgrunnsregime under 2. og 3. trimester, og postpartum, viste lavere eksponering av oralt rilpivirin under graviditet, og virusmengden skal derfor overvåkes nøye dersom rilpivirin brukes under graviditet. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksisitet. Rilpivirin er ikke anbefalt under graviditet med mindre forventet fordel oppveier mulig risiko. Et alternativ oralt regime skal vurderes i samsvar med gjeldende behandlingsretningslinjer. Etter seponering kan rilpivirin foreligge i systemisk sirkulasjon i opptil 4 år hos enkelte pasienter.
Amming: Basert på dyredata forventes det at rilpivirin vil skilles ut i human morsmelk, selv om dette ikke er bekreftet. Rilpivirin kan forekomme i human morsmelk i opptil 4 år hos enkelte pasienter etter seponering. Det anbefales at hiv-infiserte kvinner ikke under noen omstendigheter ammer sine spedbarn, for å unngå hiv-overføring.
Fertilitet: Ingen data mht. human fertilitet. Ingen klinisk relevante effekter er sett i dyrestudier.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Redusert antall hvite blodceller1, redusert blodplatetall1, redusert hemoglobin1
Gastrointestinale
Svært vanlige Økt pankreatisk amylase1
Vanlige Abdominalsmerter2, abdominalt ubehag1, diaré, flatulens, kvalme, munntørrhet1, oppkast, økt lipase1
Generelle
Svært vanlige Feber4, reaksjoner på injeksjonsstedet5
Vanlige Asteni, fatigue, malaise, reaksjoner på injeksjonsstedet6
Mindre vanlige Reaksjoner på injeksjonsstedet7
Hud
Vanlige Utslett3
Immunsystemet
Mindre vanlige Immunrekonstitusjonssyndrom1
Lever/galle
Mindre vanlige Hepatotoksisitet
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Myalgi
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Svimmelhet
Mindre vanlige Somnolens, vasovagal reaksjon (som følge av injeksjon)
Psykiske
Vanlige Angst, depresjon, insomni, nedstemthet1, søvnforstyrrelse1, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Økt LDL-kolesterol (fastende)1, økt totalkolesterol (fastende)1
Vanlige Redusert appetitt1, økte triglyserider (fastende)1
Undersøkelser
Vanlige Økt vekt
Mindre vanlige Økt bilirubin i blod, økte transaminaser
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Økt pankreatisk amylase1
Generelle Feber4, reaksjoner på injeksjonsstedet5
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Økt LDL-kolesterol (fastende)1, økt totalkolesterol (fastende)1
Vanlige
Blod/lymfe Redusert antall hvite blodceller1, redusert blodplatetall1, redusert hemoglobin1
Gastrointestinale Abdominalsmerter2, abdominalt ubehag1, diaré, flatulens, kvalme, munntørrhet1, oppkast, økt lipase1
Generelle Asteni, fatigue, malaise, reaksjoner på injeksjonsstedet6
Hud Utslett3
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Nevrologiske Svimmelhet
Psykiske Angst, depresjon, insomni, nedstemthet1, søvnforstyrrelse1, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt1, økte triglyserider (fastende)1
Undersøkelser Økt vekt
Mindre vanlige
Generelle Reaksjoner på injeksjonsstedet7
Immunsystemet Immunrekonstitusjonssyndrom1
Lever/galle Hepatotoksisitet
Nevrologiske Somnolens, vasovagal reaksjon (som følge av injeksjon)
Undersøkelser Økt bilirubin i blod, økte transaminaser

1Sett med oralt rilpivirin i andre studier.

2Omfatter øvre abdominalsmerte.

3Omfatter erytematøst utslett, generalisert utslett, makuløst utslett, makulopapuløst utslett, morbilliformt utslett, papuløst utslett, kløende utslett.

4Omfatter varmefølelse, økt kroppstemperatur.

5Smerter og ubehag, nodulus, indurasjon.

6Hevelse, erytem, kløe, blåmerke, varmefølelse, hematom.

7Cellulitt, abscess, anestesi, blødning, misfarging.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring fra overdosering.
Behandling: Støttende behandling som klinisk indisert, med overvåkning av vitale tegn og EKG (QT-intervall) etter behov. Da rilpivirin er sterkt proteinbundet, er det lite sannsynlig at dialyse i signifikant grad vil fjerne virkestoffet.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Aktiviteten medieres av ikke-kompetitiv hemming av hiv-1 revers transkriptase. Rilpivirin hemmer ikke humane cellulære DNA-polymerase α, β og γ.
Absorpsjon: Rilpivirin depotinjeksjonsvæske har absorpsjonshastighetsbegrenset kinetikk (dvs. flip-flop-farmakokinetikk) som gir en langsom absorpsjon fra glutealmuskelen til systemisk sirkulasjon, noe som igjen medfører langvarig plasmakonsentrasjon. Etter en i.m. dose kan plasmakonsentrasjonen påvises 1. dag, og den øker gradvis til Cmax etter en median på 3-4 dager. Rilpivirin er påvist i plasma ≥52 uker etter administrering. Etter 1 år med injeksjoner månedlig eller hver 2. måned nås ca. 80% av eksponeringen ved steady state. Plasmaeksponeringen øker proporsjonalt eller litt mindre enn proporsjonalt med dosen, etter enkle og gjentatte i.m. injeksjoner ved doser 300-1200 mg.
Proteinbinding: Ca. 99,7%, primært til albumin.
Fordeling: Tilsynelatende Vc/F etter i.m. administrering anslått til 132 liter, noe som gjenspeiler moderat distribusjon til perifert vev. Rilpivirin distribueres til cerebrospinalvæske (CSF).
Halveringstid: Gjennomsnittlig tilsynelatende t1/2 etter administrering er absorpsjonshastighetsbegrenset og anslått til 13-28 uker. Tilsynelatende plasmaclearance (CL/F) er anslått til 5,08 liter/time.
Metabolisme: Gjennomgår primært oksidativ metabolisme mediert av CYP3A.
Utskillelse: I gjennomsnitt 85% og 6,1% av radioaktiviteten gjenfinnes i hhv. feces og urin etter administrering av oralt 14C-rilpivirin. I feces tilsvarte uendret rilpivirin i gjennomsnitt 25% av dosen. Kun spormengder av uendret rilpivirin (<1% av dosen) ble påvist i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Kjemisk og fysikalsk stabilitet er vist i 6 timer ved 25°C (se Tilberedning/Håndtering). Etter at suspensjonen er trukket opp i sprøyten, skal injeksjonen administreres snarest mulig, men den kan oppbevares i sprøyten i opptil 2 timer. Dersom det går >2 timer, skal legemidlet, sprøyten og nålen kastes.

Andre opplysninger

Pakningen inneholder 1 injeksjonsnål.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Rekambys, DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
900 mg 1 stk. (hettegl.)
139539
-
-
7118,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02/2021