Refixia

Novo Nordisk


Rekombinant koagulasjonsfaktor IX.

B02B D04 (Koagulasjonsfaktor IX)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IE, 1000 IE og 2000 IE: Hvert sett inneh.: I) Pulver i hetteglass: Nonakog beta pegol 500 IE, resp. 1000 IE og 2000 IE, natriumklorid, histidin, sukrose, polysorbat 80, mannitol, natriumhydroksid og saltsyre (for pH-justering). II) Oppløsningsvæske i ferdigfylt sprøyte (4 ml): Histidin, natriumhydroksid og saltsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Etter rekonstituering: Nonakog beta pegol ca. 125 IE/ml, resp. ca. 250 IE/ml og ca. 500 IE/ml.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter ≥12 år med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel).

Dosering

Det anbefales sterkt at preparatnavn og batchnr. noteres ved hver administrering for å sikre kobling mellom pasient og batchnr. Behandling skal utføres under tilsyn av lege med erfaring i behandling av hemofili. Faktor IX-aktiviteten i plasma uttrykkes enten i prosent (%) (relativt til normalt humant plasma) eller i internasjonale enheter (IE) (relativt til en internasjonal standard for faktor IX i plasma).
Profylakse: 40 IE/kg 1 gang pr. uke. Justering av dose og administreringsintervall kan vurderes basert på oppnådd faktor IX-nivå og individuell blødningstendens. Bunnivåer oppnådd med doseregimet 40 IE/kg 1 gang pr. uke er oppsummert i SPC.
Behandling ved behov: Dose og varighet av substitusjonsbehandling ved blødningsepisoder avhenger av blødningssted og blødningens alvorlighetsgrad, se tabell 1 (generell anbefaling):

Blødningsgrad

Anbefalt
dose (IE/kg)

Doseringsanbefalinger

Tidlig hemartrose, muskelblødning eller oral blødning, og mer omfattende hemartrose, muskelblødning eller hematom

40

1 enkeltdose anbefales.

Alvorlige eller livstruende blødninger

80

Ytterligere doser på 40 IE/kg kan gis.


Kirurgi: Dosenivået og doseringsintervallene ved kirurgi avhenger av inngrepet og lokal praksis, se tabell 2 (doseringsveiledning):

Type kirurgisk inngrep

Anbefalt dose (IE/kg)

Doseringsanbefalinger

Mindre inngrep inkl. tanntrekking

40

Ytterligere doser kan gis hvis nødvendig.

Større inngrep

80

Preoperativ dose.

 

40

Vurder 2 gjentatte doser på 40 IE/kg (med intervaller på 1-3 dager) den 1. uken etter inngrepet. Doseringshyppighet kan deretter utvides til 1 gang pr. uke inntil blødningen stopper og tilheling er oppnådd.


Behandlingsovervåkning: Rutinemessig overvåkning av faktor IX-aktivitetsnivå mht. dosejustering er ikke nødvendig. Gjennomsnittlig bunnivå av faktor IX på >15% ved steady state sees i alle aldersgrupper, se SPC for detaljer. Som følge av interferensen mellom polyetylenglykol (PEG) og ulike aPTT-reagenser i ett-trinns koagulasjonstesten, anbefales det å bruke en kromogentest (f.eks. Rox Factor IX eller Biophen), når overvåkning er nødvendig. Dersom en kromogentest ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke en ett-trinns koagulasjonstest med et aPTT-reagens (f.eks. Cephascreen) som er kvalifisert til bruk med nonakog beta pegol. For modifiserte langtidsvirkende faktorpreparater er det kjent at resultater fra ett-trinns koagulasjontesten er svært avhengig av aPTT-reagenset og referansestandarden som brukes. For nonakog beta pegol vil noen reagenser forårsake underestimering (30-50%), mens de fleste reagenser som inneholder silika vil forårsake kraftig overestimering av faktor IX-aktiviteten (>400%). Silikabaserte reagenser bør derfor unngås. Det anbefales å bruke et referanselaboratorium når en kromogentest eller en kvalifisert ett-trinns koagulasjonstest ikke er tilgjengelig lokalt.
Glemt dose: Ved profylaktisk bruk: Pasienten rådes til å ta dosen sin når det oppdages, og deretter fortsette med vanlig doseregime (dosering 1 gang pr. uke). Dobbel dose skal unngås.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Ikke indisert. Langtidssikkerhet ikke fastslått. Ungdom 12-18 år: Samme doseanbefaling som hos voksne. Tidligere ubehandlede pasienter: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: For rekonstituering før administrering, se pakningsvedlegget. Skal ikke blandes med andre legemidler eller infusjonsvæsker. Skal kun rekonstitueres med medfølgende histidinoppløsningsvæske. Etter rekonstituering fremstår oppløsningen som en klar og fargeløs væske uten synlige partikler. Brukes ikke ved uklarhet eller bunnfall. Det trengs også et infusjonssett (slange og butterfly-kanyle), sterile alkoholservietter, gaskompresser og plaster (dette utstyret er ikke inkl. i preparatpakningen).
Administrering: Administreres ved i.v. bolusinjeksjon over flere minutter. Administreringshastigheten bør bestemmes ut fra pasientens velbefinnende opptil en maks. injeksjonshastighet på 4 ml/minutt. Ved egenadministrering eller administrering utført av en omsorgsperson er riktig opplæring nødvendig.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergisk reaksjon mot hamsterprotein.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Inneholder spor av hamsterproteiner. Ved symptomer på overfølsomhet skal pasienten rådes til umiddelbart å avbryte bruk, samt kontakte lege. Pasienten bør informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner (inkl. elveblest, generalisert urticaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon samt anafylaksi). Ved sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk anvendes. Inhibitorer: Etter gjentatt behandling med human koagulasjonsfaktor IX (rDNA) skal pasienten overvåkes for utvikling av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer), som bør kvantifiseres i Bethesdaenheter (BE) ved bruk av egnet biologisk testing. Rapporter viser en korrelasjon mellom forekomsten av en faktor IX-inhibitor og allergiske reaksjoner. Ved allergiske reaksjoner skal pasienten derfor evalueres for tilstedeværelse av en inhibitor. Pasienter med faktor IX-inhibitorer kan ha økt risiko for anafylaksi ved etterfølgende faktor IX-eksponering. Som følge av risikoen for allergiske reaksjoner skal de første faktor IX-administreringene, avhengig av legens vurdering, utføres under medisinsk observasjon hvor egnet medisinsk behandling mot allergiske reaksjoner kan gis. I tilfeller med faktor IX-restaktivitetsnivå er det en risiko for interferens når det utføres inhibitortesting med Nijmegen modifisert Bethesda-analyse. Derfor er et trinn med forvarming eller wash-out anbefalt for å sikre detektering av inhibitorer i lav titer. Tromboembolisme: Pga. potensiell risiko for trombotiske komplikasjoner, skal klinisk overvåkning av tidlige tegn på trombotisk og konsumptiv koagulopati initieres med egnet biologisk testing når preparatet administreres ved leversykdom, etter operasjon, til nyfødte spedbarn (ikke indisert til barn <12 år) eller ved risiko for trombotiske fenomener eller DIC. Fordel med behandling skal i disse situasjonene veies mot risiko for disse komplikasjonene. Kardiovaskulær hendelse: Ved eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitusjonsbehandling med faktor IX øke kardiovaskulær risiko. Kateterrelaterte komplikasjoner: Dersom det er nødvendig med medisinsk utstyr for sentral venøs tilgang (CVAD), bør risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner, inkl. lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, vurderes. Natriuminnhold: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. hetteglass, dvs. så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjoner er rapportert.

Graviditet, amming og fertilitet

Reproduksjonsstudier med faktor IX hos dyr er ikke utført. Pga. den sjeldne forekomsten av hemofili B blant kvinner, er ikke erfaring med bruk under graviditet og amming tilgjengelig. Av den grunn bør faktor IX kun brukes under graviditet og amming dersom det er klart nødvendig.

 

Bivirkninger

Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (kan inkludere angioødem, svie og stikkende følelse på infusjonsstedet, frysninger, flushing, generalisert urticaria, hodepine, urticaria, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tilsnøring i brystet, kribling, oppkast, hvesing) er sett i sjeldne tilfeller, og kan i enkelte tilfeller utvikles til alvorlig anafylaktisk reaksjon (inkl. sjokk). I noen tilfeller har disse reaksjonene utviklet seg til alvorlig anafylaktisk reaksjon, og forekommet i nær tidsmessig tilknytning til utvikling av faktor IX-inhibitorer (se også Forsiktighetsregler). Nefrotisk syndrom er rapportert etter forsøk på å indusere immuntoleranse hos hemofili B-pasienter med faktor IX-inhibitorer og med tidligere allergiske reaksjoner.
I svært sjeldne tilfeller er det sett utvikling av antistoffer mot hamsterprotein med relaterte overfølsomhetsreaksjoner.
Hemofili B-pasienter kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor IX. Denne tilstanden vil vise seg i form av utilstrekkelig klinisk respons og det anbefales å kontakte et hemofilispesialistsenter.
Det er en potensiell risiko for tromboemboliske episoder (tilfeller av hjerteinfarkt, disseminert intravaskulær koagulasjon, venetrombose og lungeembolisme), risikoen er større for faktor IX-preparater med lav renhet. Nonakog beta pegol har høy renhet og er sjelden assosiert med slike bivirkninger.
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme
Generelle
Vanlige Fatigue, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. smerte på injeksjons-/infusjonsstedet, hevelse, erytem og utslett)
Mindre vanlige Hetetokter
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner
Hud
Vanlige Kløe, ørekløe
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon, inhiberende antistoff
Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (kan inkludere angioødem, svie og stikkende følelse på infusjonsstedet, frysninger, flushing, generalisert urticaria, hodepine, urticaria, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tilsnøring i brystet, kribling, oppkast, hvesing) er sett i sjeldne tilfeller, og kan i enkelte tilfeller utvikles til alvorlig anafylaktisk reaksjon (inkl. sjokk). I noen tilfeller har disse reaksjonene utviklet seg til alvorlig anafylaktisk reaksjon, og forekommet i nær tidsmessig tilknytning til utvikling av faktor IX-inhibitorer (se også Forsiktighetsregler). Nefrotisk syndrom er rapportert etter forsøk på å indusere immuntoleranse hos hemofili B-pasienter med faktor IX-inhibitorer og med tidligere allergiske reaksjoner.
I svært sjeldne tilfeller er det sett utvikling av antistoffer mot hamsterprotein med relaterte overfølsomhetsreaksjoner.
Hemofili B-pasienter kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor IX. Denne tilstanden vil vise seg i form av utilstrekkelig klinisk respons og det anbefales å kontakte et hemofilispesialistsenter.
Det er en potensiell risiko for tromboemboliske episoder (tilfeller av hjerteinfarkt, disseminert intravaskulær koagulasjon, venetrombose og lungeembolisme), risikoen er større for faktor IX-preparater med lav renhet. Nonakog beta pegol har høy renhet og er sjelden assosiert med slike bivirkninger.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Fatigue, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. smerte på injeksjons-/infusjonsstedet, hevelse, erytem og utslett)
Hud Kløe, ørekløe
Mindre vanlige
Generelle Hetetokter
Hjerte Palpitasjoner
Immunsystemet Overfølsomhet
Ukjent frekvens
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, inhiberende antistoff

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Langtidsvirkende rekombinant human koagulasjonsfaktor IX kovalent konjugert til et polyetylenglykol (PEG) på 40 kDa. Fremstilt vha. DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesisk hamster.
Virkningsmekanisme: Substitusjonsbehandling som øker plasmanivåene av faktor IX, slik at temporær korreksjon av faktormangelen samt korreksjon av blødningstendensene muliggjøres. For ytterligere informasjon, se SPC.
Halveringstid: Har forlenget t1/2 sammenlignet med ikke-modifisert faktor IX. T1/2 ved steady state: 103 og 115 timer hhv. for ungdom 13-17 år og voksne ≥18 år. T1/2 (enkeltdose): 89 og 83 timer hhv. for ungdom 13-17 år og voksne ≥18 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet pakning: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Innenfor holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares ved høyst 30°C i én enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Når preparatet er tatt ut av kjøleskap, skal det ikke settes tilbake. Registrer datoen for start av oppbevaring i romtemperatur på kartongen. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysikalsk stabilitet er påvist i 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2-8°C) og i 4 timer ved oppbevaring i romtemperatur (høyst 30°C). Av mikrobiologiske hensyn bør rekonstituert preparat brukes umiddelbart. Hvis preparatet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser innen bruk brukerens ansvar, og skal normalt ikke overstige tider angitt ovenfor, med mindre rekonstituering har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Refixia, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
530623
H-resept
-
12240,20 C
1000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
179645
H-resept
-
24444,10 C
2000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
196150
H-resept
-
48851,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.06.2017