Qtern

AstraZeneca


Antidiabetikum, DPP-4- og SGLT2-hemmer.

A10B D21 (Dapagliflozin, Saksagliptin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg/10 mg: Hver tablett inneh.: Saksagliptinhydroklorid tilsv. saksagliptin 5 mg, dapagliflozinpropandiolmonohydrat tilsv. dapagliflozin 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172), skjellakk, indigokarmin aluminiumpigment (E 132).


Indikasjoner

Voksne ≥18 år med diabetes mellitus type 2: For å bedre glykemisk kontroll når metformin og/eller sulfonylurea og en av Qterns monokomponenter ikke gir adekvat glykemisk kontroll, når pasienten allerede er behandlet med fri kombinasjon av dapagliflozin og saksagliptin.

Dosering

Voksne
Anbefalt dose er 1 tablett 1 gang daglig.
Glemt dose Dosen tas om det er ≥12 timer til neste dose. Om det er <12 timer til neste dose skal den glemte dosen hoppes over og neste dose tas til vanlig tid.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon bør evalueres før oppstart og under behandling. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Bør ikke startes opp ved GFR <60 ml/minutt, og skal seponeres ved vedvarende GFR <45 ml/minutt. Bør ikke brukes ved terminal nyresykdom (ESRD). Ingen dosejustering er anbefalt basert på nyrefunksjon.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data.
  • Eldre ≥65 år: Nyrefunksjon og risiko for volumdeplesjon bør tas i betraktning.
Administrering Kan tas når som helst på dagen, med eller uten mat. Skal svelges hele med 1/2 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, eller tidligere alvorlig overfølsomhetsreaksjon, inkl. anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk og angioødem, mot enhver dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmer eller enhver hemmer av natriumglukose-kotransportør-2 (SGLT2-hemmer).

Forsiktighetsregler

Akutt pankreatitt: Bruk av DPP-4-hemmere er assosiert med risiko for akutt pankreatitt. Pasienten bør informeres om symptomene på dette: Vedvarende, kraftige magesmerter. Ved mistanke om pankreatitt skal preparatet seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal behandling ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises ved tidligere pankreatitt. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Nyrefunksjonen bør overvåkes før oppstart og deretter minst 1 gang årlig, før oppstart med samtidig administrerte legemidler som kan redusere nyrefunksjonen og deretter periodisk, og minst 2-4 ganger årlig. Dersom nyrefunksjonen faller vedvarende til GFR <45 ml/minutt skal behandlingen seponeres. Volumdeplesjon og/eller hypotensjon: Dapagliflozin øker diuresen, noe som kan gi en moderat blodtrykksreduksjon. Dette kan være mer uttalt hos pasienter med svært høy blodglukosekonsentrasjon. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som behandles med antihypertensiver og som tidligere har hatt hypotensjon, og hos eldre. I tilfelle tilstander som kan gi volumdeplesjon anbefales nøye overvåkning av volumstatus (f.eks. fysisk undersøkelse, blodtrykksmåling, laboratorietester, inkl. hematokrit) og elektrolytter. Ved volumdeplesjon anbefales midlertidig seponering inntil deplesjonen er korrigert. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne tilfeller, inkl. livstruende og fatale, er rapportert hos pasienter behandlet med SGLT2-hemmere, inkl. dapagliflozin. Det er ukjent om høyere doser dapagliflozin gir økt sannsynlighet for DKA. Risikoen for DKA må vurderes ved uspesifikke symptomer, som kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose dersom disse symptomene oppstår, uavhengig av blodglukosenivået. Behandling skal avbrytes umiddelbart hos pasienter med mistenkt eller diagnostisert DKA. Behandling skal avbrytes hos pasienter som er innlagt på sykehus for større kirurgiske inngrep eller akutte, alvorlige medisinske sykdommer. Overvåkning av ketoner anbefales hos disse pasientene. Blodmålinger foretrekkes fremfor urinmålinger. Behandlingen med dapagliflozin kan gjenopptas når ketonverdiene er normale og pasientens tilstand er stabilisert. Før oppstart skal pasientens anamnese evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose. Pasienter som kan ha økt risiko for DKA, inkl. pasienter med lav betacellefunksjonsreserve (f.eks. pasienter med diabetes mellitus type 2 med lavt C-peptid eller latent autoimmun diabetes hos voksne (LADA) eller pasienter med pankreatitt i anamnesen), pasienter med tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig dehydrering, pasienter med redusert insulindose og pasienter med økt insulinbehov pga. akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med tidligere DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen tydelig utløsende faktor er påvist og løst. Sikkerhet og effekt av Qtern hos pasienter med diabetes mellitus type 1 er ikke fastslått, og preparatet skal ikke brukes til behandling av disse. Nekrotiserende fasciitt i perineum (Fourniers gangren): Er rapportert ved bruk av SGLT2‑hemmere. Sjelden, men alvorlig og potensielt livstruende tilstand som krever umiddelbar kirurgisk intervensjon og antibiotikabehandling. Urogenital infeksjon eller perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienter bør rådes til å oppsøke lege ved kombinasjon av symptomer som smerte, ømhet, erytem eller hevelse i genital- eller perinealområdet, med feber eller malaise. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet seponeres og umiddelbar behandling igangsettes. Overfølsomhetsreaksjoner: Skal ikke brukes ved tidligere alvorlige overfølsomhetsreaksjoner mot DPP-4-hemmer eller SGLT2-hemmer. Ved mistanke om alvorlig overfølsomhetsreaksjon skal behandling seponeres. Urinveisinfeksjon (UVI): Utskillelse av glukose i urin kan øke risiko for urinveisinfeksjon. Midlertidig seponering bør derfor vurderes ved behandling av pyelonefritt eller urosepsis. Eldre (≥65 år): Behandling med antihypertensiver kan forårsake forandringer i nyrefunksjon. Monitorering av nyrefunksjon anbefales. Hudlidelser: Sår og nekrotiske hudlesjoner er rapportert. Monitorering av hudlidelser som blemmer, sår eller utslett, anbefales ved rutineoppfølging av diabetespasienter. Bulløs pemfigoid: Tilfeller med behov for sykehusinnleggelse er rapportert. Pasientene har vanligvis respondert på topikal eller systemisk immunsuppressiv behandling og seponering av DPP4-hemmeren. Dersom blemmer eller erosjoner utvikles under saksagliptinbehandling, og bulløs pemfigoid mistenkes, skal preparatet seponeres og henvisning til dermatolog bør vurderes for diagnose og hensiktsmessig behandling. Hjertesvikt: Forsiktighet er påkrevd ved kjente risikofaktorer for sykehusinnleggelse pga. hjertesvikt, som tidligere hjertesvikt eller moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pasienten bør informeres om symptomer på hjertesvikt, og om å rapportere slike symptomer umiddelbart. Artralgi: Leddsmerter, som kan være alvorlige, er rapportert for DPP-4-hemmere. Symptomer kan oppstå raskt, eller etter langtidsbehandling. Ved alvorlige leddsmerter bør videre behandling vurderes individuelt. Immunsupprimerte pasienter: Effekt- og sikkerhetsprofil er ikke fastslått. Amputasjoner av nedre ekstremitet: Det er sett en økning i tilfeller av amputasjoner av nedre ekstremiteter (hovedsakelig tær) ved bruk av en annen SGLT2-hemmer. Det er ukjent om dette er en klasseeffekt. Alle pasienter med diabetes må gis råd om rutinemessig forebyggende fotpleie. Samtidig bruk med legemidler kjent for å forårsake hypoglykemi: Legemidler som stimulerer insulinutskillelsen, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi. Redusert sulfonylureadose kan være nødvendig. Laboratorievurdering av urin: Pasienter som bruker Qtern vil teste positivt på uringlukose. Interferens med analyse av 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG): Overvåkning av glykemisk kontroll ved å analysere for 1,5-AG er ikke anbefalt, da analyser av 1,5-AG er upålitelige til å vurdere glykemisk kontroll hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Bruk alternative metoder for å overvåke glykemisk kontroll. Bruk sammen med potente CYP3A4-induktorer: Bruk av CYP3A4-induktorer kan redusere den glukosesenkende effekten av preparatet. Glykemisk kontroll bør vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium i hver dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bilkjøring eller bruk av maskiner bør det tas hensyn til at svimmelhet er rapportert. Pasienten bør være klar over risikoen for hypoglykemi ved kombinasjon med andre antidiabetiske midler som kan gi hypoglykemi.

Interaksjoner

Det er ikke utført legemiddelinteraksjonsstudier med preparatet, kun med de enkelte virkestoffene. Diuretika: Dapagliflozin kan forsterke diuretisk effekt av tiazid og slyngediuretika, og kan øke risikoen for dehydrering og hypotensjon. Effekt av andre legemidler på saksagliptin eller dapagliflozin: Saksagliptin: Samtidig bruk av den moderate CYP3A4/CYP3A5-hemmeren diltiazem øker Cmax og AUC for saksagliptin med hhv. 63% og 2,1 ganger, og tilsv. verdier for aktiv metabolitt er redusert med hhv. 44% og 34%. Samtidig bruk med den potente CYP3A4/CYP3A5-hemmeren ketokonazol øker Cmax og AUC for saksagliptin med hhv. 62% og 2,5 ganger, og tilsv. verdier for aktiv metabolitt er redusert med hhv. 95% og 88%. Samtidig bruk med den potente CYP3A4/CYP3A5-induktoren rifampicin reduserer Cmax og AUC med hhv. 53% og 76%. Eksponering av aktiv metabolitt og hemming av plasma DPP-4-aktivitet over et doseintervall ble ikke påvirket av rifampicin. Samtidig bruk med andre CYP3A4/CYP3A5-induktorer enn rifampicin er ikke undersøkt, og kan gi nedsatt plasmakonsentrasjon av saksagliptin og økt konsentrasjon av dens hovedmetabolitt. Glykemisk kontroll bør vurderes nøye når saksagliptin brukes samtidig med en potent CYP3A4/CYP3A5-induktor. Dapagliflozin: Etter samtidig bruk med rifampicin er det observert 22% reduksjon i systemisk dapagliflozineksponering (AUC), og ingen klinisk meningsfulle effekter på 24 timers glukoseutskillelse i urinen. Etter samtidig bruk med mefenamsyre (UGT1A9-hemmer) er det sett 55% økning i AUC, men ingen klinisk meningsfull effekt på 24 timers glukoseutskillelse i urinen. Effekt av saksagliptin eller dapagliflozin på andre legemidler: Saksagliptin: Farmakokinetikken endres ikke for metformin, glibenklamid, pioglitazon, digoksin, simvastatin, p-piller (etinyløstradiol og norgestimat), diltiazem eller ketokonazol i betydelig grad. Dapagliflozin: I interaksjonsstudier hos friske, hovedsakelig ved bruk av enkeltdoser, endredes ikke farmakokinetikken til metformin, pioglitazon, sitagliptin, glimepirid, hydroklortiazid, bumetanid, valsartan, digoksin, warfarin eller de antikoagulerende effektene av warfarin målt ved INR.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBruk er ikke studert. Dyrestudier med saksagliptin har vist reproduksjonstoksisitet ved høye doser. Studier av dapagliflozin hos rotter har vist nyretoksisitet. Skal ikke brukes under graviditet. Skal seponeres dersom graviditet oppdages.
AmmingUkjent om saksagliptin og dapagliflozin og/eller dets metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming.
FertilitetHuman effekt er ikke studert.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerIngen tilgjengelig informasjon.
BehandlingHensiktsmessig støttebehandling initieres basert på pasientens kliniske tilstand. Saksagliptin og dens hovedmetabolitt fjernes ved hemodialyse (23% av dosen i løpet av 4 timer). Fjerning av dapagliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSaksagliptin forsterker glukosemediert insulinsekresjon (inkretineffekt) via selektiv hemming av DPP-4. Dapagliflozin, en selektiv SGLT2-hemmer, hemmer renal reabsorpsjon av glukose, uavhengig av insulin. Virkningen av begge legemidlene reguleres av glukosenivået i plasma.
AbsorpsjonSaksagliptin: Tmax av saksagliptin og hovedmetabolitt innen hhv. 2 og 4 timer. Dapagliflozin: Tmax innen 2 timer. Absolutt biotilgjengelighet etter dose på 10 mg er 78%.
ProteinbindingDapagliflozin: Ca. 91%.
FordelingVd saksagliptin: 205 liter. Vdss dapagliflozin: 118 liter.
HalveringstidT1/2 for saksagliptin og dens hovedmetabolitt i plasma er hhv. 2,5 og 3,1 timer. T1/2 for dapagliflozin i plasma er 12,9 timer etter 10 mg hos friske. Gjennomsnittlig total systemisk clearance av dapagliflozin administrert i.v. er 207 ml/minutt.
MetabolismeSaksagliptin: Primært via CYP3A4/CYP3A5. Dapagliflozin: Primært ved glukuronidkonjugering via UGT1A9.
UtskillelseSaksagliptin via nyrer og lever. Dapagliflozin og metabolitter, primært via urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Qtern, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg/10 mg 28 stk. (kalenderpakn.)
433237
Blå resept 770,30 C
98 stk. (kalenderpakn.)
372149
Blå resept 2 547,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Qtern TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg/10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.11.2021


Sist endret: 20.05.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)