ProHance

Bracco


Kontrastmiddel for MR-undersøkelse.

V08C A04 (Gadoteridol)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml): 1 ml inneh.: Gadoteridol 279,3 mg (0,5 mmol), kalteridolkalsium 0,23 mg, trometamol 1,21 mg, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker. Osmolalitet: 630 mosmol/kg ved 37°C (er hypertont og ca. 2 × den i plasma). Densitet: 1,140 kg/liter. Viskositet: 2 mPa × s ved 20°C og 1,3 mPa × s ved 37°C. pH 6,5-8.


Indikasjoner

Kun til bruk ved diagnostiske formål. Kranial og spinal magnetisk resonanstomografi (MRT). Voksne: MR-helkroppsundersøkelse, inkl. hode, nakke, lever, thorax, muskel-skjelettsystemet og patologi i bløtdeler. Preparatet skal kun brukes når diagnostisk informasjon er avgjørende og ikke tilgjengelig med uforsterket MR-avbildning.

Dosering

Den avrivbare sporingsetiketten på hetteglasset bør festes på pasientjournalen for nøyaktig registrering av det gadoliniumbaserte kontrastmidlet som er brukt. Anvendt dose skal også registreres. Identisk informasjon skal registreres dersom elektronisk journal benyttes. Laveste dose som gir tilstrekkelig forsterkning for diagnostiske formål skal brukes. Dosen skal beregnes basert på pasientens kroppsvekt og skal ikke overskride anbefalte dose pr. kg kroppsvekt som er angitt nedenfor.
Kranial og spinal MR: Voksne: 0,2-0,6 ml/kg (0,1-0,3 mmol/kg). Vanligvis brukes 0,2 ml/kg (0,1 mmol/kg). Ved klinisk mistanke om cerebrale metastaser eller annen patologisk prosess med dårlig kontrastforbedring kan 0,6 ml/kg (0,3 mmol/kg) gis. Barn og ungdom ≥2 år: 0,2 ml/kg (0,1 mmol/kg). Preparatet er brukt på et begrenset antall barn mellom 6 måneder og 2 år. Ved MR-undersøkelse i denne gruppen skal det utvises spesiell forsiktighet. Sikkerhet og effekt ved doser >0,2 ml/kg (>0,1 mmol/kg) ved sekvensiell bruk eller ved gjentatte prosedyrer er ukjent.
MR-helkroppsundersøkelse: Voksne: 0,2 ml/kg (0,1 mmol/kg).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler. Dersom bruk er nødvendig bør dosen ikke overstige 0,2 ml/kg (0,1 mmol/kg). Det skal ikke brukes >1 dose pr. undersøkelse. Informasjon om gjentatt dosering mangler, og injeksjoner med gadoteridol bør derfor ikke gjentas med mindre intervallene mellom injeksjonene er minst 7 dager. Barn og ungdom: Bruk anbefales ikke hos barn <2 år. Anbefales ikke til barn og ungdom <18 år ved MR-helkroppsundersøkelse. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Se Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering: Hvert hetteglass skal bare brukes til én pasient, eventuell rest destrueres. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Gis som i.v. infusjon eller bolusinjeksjon. For fullstendig injeksjon av kontrastmidlet bør injeksjonen følges av 5 ml fysiologisk saltvann. Utvis forsiktighet for å unngå ekstravasasjon. Umiddelbar start av MRT: Optimale kontraster innenfor 1 time etter administrering. Ved gjentatt MR-undersøkelse: Det bør gå 6 timer mellom undersøkelsene for at kontrastmidlet skal elimineres fra kroppen.

Kontraindikasjoner

Barn <6 måneder. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Allergi/overfølsomhet: Pasienter med allergi, legemiddelreaksjoner eller andre lignende overfølsomhetslidelser i anamnesen, bør følges nøye under prosedyren og administrering av kontrastmidlet, deretter så lenge som legen anser det formålstjenlig iht. pasientens tilstand. Anafylaktiske, anafylaktoide og overfølsomhetsreaksjoner er rapportert, se Bivirkninger. Anafylaktisk sjokk er sett i svært sjeldne tilfeller. Nødvendige legemidler og utstyr bør være tilgjengelig i tilfelle alvorlige reaksjoner. Epilepsi/hjerneskade: Ved epilepsi eller hjerneskade kan sannsynligheten for anfall under undersøkelsen være økt. Overvåkning av pasienten samt nødvendig medisinsk utstyr og legemidler for rask behandling av mulige anfall må være tilgjengelige. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter bør kartlegges for nedsatt nyrefunksjon vha. laboratorieundersøkelser før bruk. Tilfeller av nefrogen systemisk fibrose (NSF) er rapportert ved bruk av kontrastmidler med gadolinium ved akutt eller kronisk alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2). Pasienter som gjennomgår levertransplantasjon er spesielt utsatt ettersom insidensen av akutt nyresvikt er høy i denne gruppen. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter i perioperativ levertransplantasjonsfase bør preparatet derfor kun brukes etter nøye nytte-/risikovurdering og kun dersom informasjon fra slik diagnostikk er helt nødvendig og ikke tilgjengelig ved bruk av MR-undersøkelse uten kontrast. Det er spesielt viktig å undersøke eldre ≥65 år for nedsatt nyrefunksjon, da nyreclearance av gadoteridol kan være redusert. Hemodialyse kort tid etter administrering kan være nyttig for å fjerne gadoteridol. Det foreligger ikke data som støtter igangsetting av hemodialyse for å forebygge eller behandle NSF hos pasienter som ikke allerede får hemodialyse.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen kjente interaksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjon. Gadoteridol skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klinisk tilstand gjør behandling med gadoteridol nødvendig.
Amming: Skilles ut i svært små mengder i morsmelk og absorpsjonen i tarmen er dårlig. Det er ved kliniske doser ikke forventet noen effekt på spedbarnet. Legen bør i samarbeid med kvinnen som ammer vurdere om ammingen skal fortsette eller opphøre i 24 timer etter avsluttet administrering av gadoteridol.

Bivirkninger

Begrensede data vedrørende bivirkninger hos barn og ungdom, men forventes å være som hos voksne. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Munntørrhet, oppkast. Hjerte/kar: Rødming, hypotensjon. Hud: Kløe, utslett, urticaria. Nevrologiske: Hodepine, parestesi, svimmelhet, smaksforstyrrelser. Undersøkelser: Økt hjerterytme. Øye: Økt tårevæske. Øvrige: Smerte ved injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet, asteni. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Magesmerter, hevelse i tungen, kløe i munnen, gingivitt, diaré. Hjerte/kar: Nodal arytmi. Hud: Hevelse i ansiktet. Immunsystemet: Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner. Luftveier: Laryngospasme, kortpustethet, rhinitt, hoste, pustestopp, gisping. Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og skjelettstivhet. Nevrologiske: Mental svekkelse, unormal koordinasjon, krampetrekninger. Psykiske: Angst. Øre: Tinnitus. Øvrige: Brystsmerte, feber. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Hjertestans. Luftveier: Pustestans, lungeødem. Nevrologiske: Tap av bevissthet, koma, vasovagale reaksjoner1. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt2. Beskrivelse av utvalgte bivirkninger: Anafylaktiske, anafylaktoide og overfølsomhetsreaksjoner viser seg med ulik grad av alvorlighet, inkl. anafylaktisk sjokk eller død. De involverer ett eller flere av kroppens systemer, hovedsakelig luftveiene, hjerte- og/eller mukokutane systemer. De vanligste rapporterte symptomene er tett hals, irritasjon i halsen, dyspné, ubehag i brystet, varmefølelse, dysfagi, svie, ødem i svelget eller strupehodet, og hypotensjon. Enkelttilfeller av NSF er sett, hovedsakelig hos pasienter som samtidig bruker andre gadoliniumbaserte kontrastmidler. 1Er sett under eller umiddelbart etter administrering og ofte knyttet til emosjonell lidelse eller smertefulle/ubehagelige stimuli. Symptomer som ofte oppleves inkluderer kvalme, svimmelhet og diaforese. Ved alvorlige tilfeller, som muligens fører til synkope, er pasientene vanligvis bleke og diaforetiske med endret bevissthetstilstand og bradykardi. I tillegg kan pasienter ofte oppleve engstelse, rastløshet, besvimelse og hypersekresjon av spytt. Korrekt gjenkjennelse av denne reaksjonen og differensialdiagnoser med overfølsomhet/anafylaktoide reaksjoner er avgjørende for å kunne anvende de hensiktsmessige behandlingstiltak for å reversere vagal stimulering. 2Er rapportert hos pasienter med eksisterende alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller observert. Doser opptil 0,3 mmol/kg gitt i studier har ingen negative kliniske følger. Behandling: Kan fjernes ved hemodialyse. Ingen holdepunkter for at hemodialyse er egnet til forebygging av NSF.

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-ionisk paramagnetisk kontrastmiddel for MRT-undersøkelser.
Virkningsmekanisme: Gadoteridol påvirker signaldannende egenskaper hos protonene i kroppsvevet gjennom sin virkning på T1-relaksasjonstid. Herved oppnås høyere signalintensitet og forbedret billedkontrast. Patologiske tilstander med defekt eller skadet blod-hjerne-barriere (f.eks. maligne tumorer, abscesser og subakutte infarkter) medfører overgang av gadoteridol. Disse områdene kommer til å ha økt signalintensitet ved T1-vektede billedsekvenser.
Fordeling: Fordeles i ekstracellulærrommet etter i.v. injeksjon.
Halveringstid: Ca. 2 timer.
Metabolisme: Blir ikke metabolisert.
Utskillelse: Via nyrene. Eliminasjonsraten står i overensstemmelse med den glomerulære filtrasjonsraten. 94% gjenfinnes i uendret form i urinen innen 24 timer etter i.v. injeksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskyttes mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

ProHance, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml)10 × 5 ml (hettegl.)
539429
-
-
2929,10C
10 × 10 ml (hettegl.)
539437
-
-
3332,80C
10 × 15 ml (hettegl.)
539445
-
-
4981,10C
10 × 20 ml (hettegl.)
539411
-
-
6629,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.05.2019