Progynova

Bayer AB
TABLETTER, drasjerte 1 mg og 2 mg: Hver tablett inneh.: Østradiolvalerat 1 mg, resp. 2 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 1 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) av symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Forebygging av osteoporose hos postmenopausale kvinner med økt risiko for fremtidige brudd, som ikke tåler andre legemidler godkjent for forebygging av osteoporose, eller hvor slike er kontraindisert. Det er begrenset erfaring med bruk hos kvinner >65 år.

Dosering

Gis som kontinuerlig eller syklisk behandling. Kvinner med intakt uterus bør få tillegg av progestogener godkjent som tillegg til østrogenbehandling. Ved amenoré eller meget sjelden menstruasjon samt hos postmenopausale kvinner kan behandlingen begynne når som helst, såfremt graviditet er utelukket. Ved fortsatt menstruasjon, bør behandling begynne på 5. dag i syklusen (1. blødningsdag = 1. dag i syklus). Ved overgang fra en annen HRT skal behandlingen startes opp dagen etter at foregående syklus er avsluttet. Ved innledende behandling og vedlikeholdsbehandling av postmenopausale symptomer skal laveste effektive dose med kortest mulig varighet brukes.
Normaldose ved klimakteriske plager og etter ovariektomi: 1 tablett à 2 mg daglig. Hvis god respons, kan dosen reduseres til 1 tablett à 1 mg daglig.
Profylakse og behandling av osteoporose: 1 tablett à 2 mg daglig.
Progynova alene: Kontinuerlig behandling til hysterektomerte kvinner: 1 tablett daglig uten opphold. Progestogentilskudd anbefales ikke med mindre en tidligere diagnose for endometriose foreligger.
Progynova med progestogentilskudd: Kontinuerlig sekvensiell behandling: 1 tablett Progynova daglig uten opphold. Progestogentilskudd gis vanligvis sammen med Progynova i minst 12-14 dager hver måned. Kontinuerlig kombinert behandling: 1 tablett Progynova daglig uten opphold sammen med progestogentilskudd daglig uten opphold. Syklisk behandling: 1 tablett Progynova daglig i 21 dager, så 7 tablettfrie dager, deretter 1 tablett daglig i 21 dager osv. Progestogentilskudd gis sammen med Progynova i 12-14 dager i hver syklus. Ved kontinuerlig sekvensiell og syklisk behandling vil en menstruasjonslignende blødning oppstå 2-4 dager etter siste progestogendose.
Glemt dose: Tas så snart som mulig. Dersom det går >12-24 timer er det ikke behov for å ta den glemte tabletten. Påfølgende tabletter tas til vanlig tid. Glemt tablett kan øke risikoen for gjennombruddsblødning eller sporblødning.
Administrering: Kan tas når som helst på døgnet, men skal tas til samme tid hver dag. Svelges hele med væske.

Kontraindikasjoner

Kjent/tidligere/mistenkt brystkreft. Kjent/mistenkt østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriecancer). Udiagnostiserte underlivsblødninger. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere/nåværende venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeemboli). Tidligere/nåværende arteriell tromboembolisme (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Kjente trombofile forstyrrelser (f.eks. mangel på protein C, protein S eller antitrombin). Akutt/tidligere påvist leversykdom hvor leverfunksjonstester fortsatt viser unormale verdier. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Porfyri.

Forsiktighetsregler

Ved postmenopausale symptomer, bør HRT kun igangsettes ved symptomer som reduserer livskvalitet. Preparatet har ingen kontraseptiv effekt. Pga. lav absolutt risiko hos yngre kvinner, kan nytte-risikoforholdet være gunstigere enn hos eldre kvinner ved behandling av prematur menopause. Før HRT initieres eller gjenopptas skal fullstendig personlig og familiær medisinsk historie nedtegnes. Fysiske undersøkelser (inkl. bekken og bryst) bør foretas iht. denne, kontraindikasjoner og advarsler. I løpet av behandlingen anbefales periodiske undersøkelser med frekvens og type tilpasset individuelt. Kvinner må oppfordres til å rapportere om endringer i brystene. Undersøkelser, inkl. mammografi, skal utføres iht. gjeldende screeningpraksis og ev. tilpasses den enkelte. Grundig vurdering av nytte/risiko bør foretas jevnlig (minst 1 pr. år). Dersom noen av de følgende forhold er tilstede, har tidligere funnet sted og/eller er forverret under graviditet eller tidligere hormonbehandling, skal pasienten følges nøye: Leiomyom (uterine fibroider), endometriose, tidligere eller risikofaktorer for tromboembolisme, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer, f.eks. arvelig brystkreft hos 1. grads slektning, hypertensjon, leverforstyrrelser (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten vaskulær implikasjon, kolelitiasis, migrene eller (alvorlig) hodepine, systemisk lupus erythematosus, tidligere endometriehyperplasi, epilepsi, astma, otosklerose. Det må tas i betraktning at disse kan gjenopptre eller forverres under behandlingen. Behandling skal seponeres ved en kontraindikasjon og følgende situasjoner: Gulsott eller forverring av leverfunksjon, signifikant blodtrykksøkning, nytt utbrudd av migrenelignende hodepine, graviditet. Ved intakt uterus er risiko for endometriehyperplasi og karsinom økt når østrogener gis alene over lengre perioder. Risiko for endometriekreft er 2-12 ganger høyere hos kvinner som behandles med østrogen enn hos kvinner som ikke bruker HRT, og avhenger av behandlingsvarighet og østrogendose. Etter avsluttet behandling kan risikoen være forhøyet i minst 10 år. Tillegg av et progestogen i en periode på minst 12 dager pr. måned/28 dagers syklus eller kontinuerlig kombinasjonsbehandling hos ikke-hysterektomerte kvinner reduserer økt risiko forbundet med østrogen. Gjennombruddsblødninger og sporblødninger kan forekomme i løpet av de første behandlingsmånedene. Dersom dette viser seg etter lengre tids behandling eller fortsetter etter at behandlingen har opphørt, skal mulig årsak utredes. Dette kan innebære endometriebiopsi for å utelukke malignitet. Stimulering med østrogen alene kan føre til premalign eller malign transformering av residuale foci ved endometriose. Tilleggsbehandling med progestogen bør derfor vurderes hos kvinner som har gjennomgått hysterektomi pga. endometriose, særlig ved residual endometriose. Økt risiko for brystkreft ved kombinasjonsbehandling med østrogen og progestogen (viser seg etter ca. 3 år), eller HRT med østrogen alene (ikke vist økt risiko hos hysterektomerte). Vanligvis liten økning i risiko med østrogen alene (lavere enn ved kombinasjonsbehandling med østrogen-progestogen). Økt risiko reduseres etter avsluttet behandling. Tid til baseline avhenger av varighet av tidligere HRT. Ved varighet >5 år kan risiko vedvare i ≥10 år. Sammenheng mellom langtidsbruk av HRT og økt risiko for brystkreft kan skyldes tidligere diagnose, en faktisk effekt av hormonsubstitusjon eller en kombinasjon. Epidemiologiske funn antyder noe økt risiko for ovarialkreft. Økt risiko vises innen 5 års bruk, og avtar over tid etter at behandlingen er avsluttet. HRT er forbundet med 1,3-3 ganger økt risiko for å utvikle venøs tromboembolisme (VTE). Sannsynligheten er størst 1. behandlingsåret. Risikofaktorer for VTE er bruk av østrogener, høy alder, omfattende kirurgi, forlenget immobilisering, overvekt (BMI >30 kg/m2), graviditet/postpartum-perioden, systemisk lupus erythematosus (SLE) og kreft. Profylaktiske tiltak bør vurderes for å forebygge VTE etter kirurgi. Ved langvarig immobilisering etter elektiv kirurgi, anbefales det å midlertidig avbryte HRT i 4-6 uker før inngrepet. Behandling bør ikke gjenopptas før kvinnen er fullstendig mobilisert. Hos kvinner uten VTE i anamnesen, men med 1. grads slektning med trombose i ung alder, kan screening tilbys. Nøye nytte-risikovurdering er nødvendig dersom kvinnen allerede får langvarig antikoagulasjonsbehandling. Potensialet for synergisk økt risiko for trombose bør vurderes ved flere risikofaktorer, eller dersom en av risikofaktorene er av alvorligere karakter. Økt risiko kan være større enn kumulativ risiko for de enkelte faktorer. HRT bør ikke forskrives dersom samlet risiko er større enn fordelene. Hvis VTE utvikles etter at behandling er initiert, bør behandlingen seponeres. Pasienten må oppfordres til å kontakte lege umiddelbart ved symptomer på tromboembolisme (f.eks. smertefulle hevelser i bena, plutselig brystsmerte, dyspné). Risiko for koronar arteriesykdom er noe økt hos brukere >60 år ved kombinert HRT med østrogen-progestogen. Bruk av HRT med østrogen alene eller østrogen-progestogen, er forbundet med opptil 1,5 ganger økt risiko for iskemisk slag. Samlet risiko for slag og koronar arteriesykdom hos kvinner som bruker HRT, øker med alder. Østrogen kan forårsake væskeretensjon, og pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon må derfor følges nøye. Kvinner med tidligere hypertriglyseridemi bør følges nøye, da sjeldne tilfeller av økt triglyseridplasmakonsentrasjon har ført til pankreatitt ved østrogenbehandling. Nøye medisinsk overvåking (inkl. regelmessig måling av prolaktinnivå) er nødvendig ved prolaktinom. Kloasme kan tidvis forekomme, spesielt ved chloasma gravidarum i anamnesen. Kvinner med tendens til å utvikle kloasme bør unngå sollys eller UV-stråling. Østrogener øker tyroksinbindende globulin (TBG) og fører til økt totalkonsentrasjon av sirkulerende thyreoideahormon. Konsentrasjon av fritt T4 og T3 er uendret. T3-resinopptaket er nedsatt pga. økt TBG-nivå. Konsentrasjon av andre bindende proteiner kan være økt i serum, f.eks. kortikosteroidbindende globulin (CBG), kjønnshormonbindende globulin (SHBG), noe som gir økt konsentrasjon av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnssteroider. Fri eller biologisk aktiv hormonkonsentrasjon er uendret. Andre plasmaproteiner kan være økt (angiotensinogen/reninsubstrat, α1-antitrypsin, ceruloplasmin). Kan muligens gi økt risiko for demens ved oppstart av kontinuerlig kombinert HRT eller HRT med østrogen alene, etter fylte 65 år.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Østrogenmetabolismen kan øke, og gi redusert plasmakonsentrasjon av østrogen, ved samtidig inntak av substanser som er kjent å indusere legemiddelmetaboliserende enzymer, spesielt CYP450-enzymer. Enzyminduksjon kan sees etter få dagers behandling. Maks. enzyminduksjon sees vanligvis innen få uker. Etter avsluttet behandling kan enzyminduksjon vedvare i ca. 4 uker. Samtidig bruk av legemidler med kjønnshormoner og kombinasjoner av hiv-proteasehemmere og ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, inkl. kombinasjon med hepatitt C-virus (HCV)-hemmere, kan gi økte/reduserte plasmakonsentrasjoner av østrogen. Sterke og moderate CYP3A4-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonen av østrogener.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes. Hvis graviditet oppstår under behandlingen, skal behandlingen stanses umiddelbart.
Amming: Skal ikke brukes. Epidemiologiske studier indikerer ingen teratogene eller toksiske effekter hos fostre etter utilsiktet østrogeneksponering.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme og oppkast. Bortfallsblødning kan oppstå hos noen kvinner.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Klassifisering: Østrogenpreparat med østradiolvalerat, en ester av det syntetiske humane 17β-østradiol.
Virkningsmekanisme: Substituerer redusert østrogenproduksjon og hindrer bentap som følger menopause eller fjerning av ovarier.
Absorpsjon: Østradiolvalerat spaltes ved absorpsjon til kretsløpet slik at østradiol frigjøres.
Proteinbinding: Høy, 3% av østradiol er biotilgjengelig etter peroralt inntak av østradiolvalerat.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever, hovedmetabolittene er østron og østriol og dets konjugater.
Utskillelse: Via urin og feces.

Andre opplysninger

Bruk av kjønnshormoner kan påvirke resultatet av visse laboratorieundersøkelser, inkl. biokjemiske parametre for leverfunksjon, skjoldkjertelfunksjon, binyre- og nyrefunksjon, plasmanivåer av (transport-) proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende globulin og lipid/lipoprotein-fraksjoner, parametre for karbohydratmetabolisme og parametre for koagulasjon og fibrinolyse. Endringene ligger vanligvis innenfor normale verdier.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Progynova, TABLETTER, drasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg 3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
428086
Blå resept
-
92,90 C
2 mg 3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
428094
Blå resept
-
117,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.10.2020