Priser på legemidler

Maksimalpris

Statens legemiddelverk fastsetter maksimalpris for alle reseptpliktige legemidler i Norge. Det er ikke tillatt for apotekene å selge legemidlet til høyere pris enn dette. Det er derimot ikke noe i veien for å selge legemidlet til lavere pris. Maksimalprisen settes som hovedregel lik gjennomsnittet av de tre laveste prisene i et utvalg av europeiske land (Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Østerrike, Belgia, Irland).

Trinnpris for byttbare legemidler

I tillegg til maksimalprisregulering ble det 1. januar 2005 innført et prissystem for byttbare legemidler, kalt trinnprismodellen. Formålet var å redusere statens og pasientenes kostnader knyttet til bruk av byttbare legemidler. Trinnprisen er den maksimale prisen som Folketrygden refunderer eller pasientene må betale for et legemiddel som inngår i systemet. Trinnprissystemet omfatter nå 150 virkestoffer og utvides stadig etter som flere legemidler mister patentbeskyttelse, får konkurranse og kommer på Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler. En oversikt over legemidler med trinnpris finnes på www.legemiddelverket.no. Trinnprismodellene fører til at prisen reduseres i to trinn, se www.legemiddelverket.no for mer informasjon.

Likeverdig bytte i apotek

Legemidler som er likeverdige (generisk, biotilsvarende eller parallellimportert legemiddel) kan byttes på apoteket. Ordningen med likeverdig bytte i apotek ble innført i 2001. Et likeverdig legemiddel har et annet merkenavn og utseende, men inneholder det samme virksomme stoffet som det opprinnelige legemidlet. Et likeverdig legemiddel kommer på markedet når produsenten av det opprinnelige legemidlet ikke lenger har enerett. Ordningen innebærer at apoteket kan foreslå for kunden å bytte til et rimeligere, men likeverdig legemiddel når resepten ekspederes i apoteket. En forutsetning for at legemidler kan byttes i apotek er at de står oppført på den såkalte byttelisten som utarbeides av Legemiddelverket. En faggruppe ved Legemiddelverket vurderer grundig hvilke legemidler som føres opp på denne listen.

Statens legemiddelverk, 6. desember 2022.