Kontrastmiddel for MR-undersøkelse.

V08C A10 (Gadoksetinsyre)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,25 mmol/ml: 1 ml inneh.: Dinatriumgadoksetat (dinatrium Gd-EOB-DTPA) 0,25 mmol (181,43 mg), trometamol, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. Osmolalitet ved 37°C: 688 mOsm​/​kg vann. Viskositet ved 37°C: 1,19 mPa × s. Tetthet ved 37°C: 1,0881 g​/​ml. pH: 7,4.


Indikasjoner

Kun til diagnostisk bruk ved i.v. administrering. Skal kun brukes når diagnostisk informasjon er avgjørende og ikke tilgjengelig med uforsterket MR-avbildning og når forsinket faseavbildning er nødvendig. Kontrastmiddel for deteksjon av fokale leverlesjoner og gir informasjon om karakterisering av lesjoner ved T1-evaluert magnetisk resonanstomografi (MR).

Dosering

Preparatnavn, batchnummer og dose legges inn ved bruk av elektronisk pasientjournal. Undersøkelsen bør utføres under rettledning av lege med kompetanse på området og med bred erfaring fra slike undersøkelser. Laveste dose som gir tilstrekkelig forsterkning skal brukes. Dosen beregnes basert på kroppsvekt og skal ikke overskride anbefalt dose.
Voksne
0,1 ml/kg kroppsvekt. Bildetaking kan startes 20 minutter etter injeksjon og undersøkelse kan vare i minst 120 minutter. Tidsintervallet reduseres til 60 minutter hos pasienter som krever hemodialyse og ved forhøyet bilirubin (>3 mg​/​dl). Hepatisk utskillelse resulterer i signalforsterkning av gallegangene.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Bør unngås ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2) og i perioperativ fase av levertransplantasjon. Dersom bruk ikke kan unngås, er maks. dose 0,025 mmol/kg kroppsvekt, med maks. 1 dose​/​undersøkelse. Injeksjoner bør ikke gjentas med mindre intervallene er ≥7 dager.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
  • Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises.
Tilberedning​/​Håndtering Oppløsning bør inspiseres visuelt før bruk. Skal ikke brukes ved innhold av partikler, sterk misfarging eller skadet beholder. Ferdigfylt sprøyte tas ut av pakning og klargjøres for injeksjon umiddelbart før undersøkelse. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Gis ufortynnet som i.v. bolusinjeksjon med en injeksjonshastighet på ca. 2 ml​/​sekund. Etter injeksjon skal i.v. kanyle​/​slange skylles med steril 9 mg/ml natriumkloridoppløsning. Etter injeksjon bør pasienten observeres ≥30 minutter, da de fleste bivirkninger oppstår innenfor dette tidsrommet. Avrivbar sporingsetikett på sprøyten festes i pasientjournalen. Anvendt dose skal registreres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Vanlige sikkerhetskrav for MR-undersøkelse må følges (f.eks. utelukking av pasienter med pacemakere og ferromagnetiske implantater). Nedsatt nyrefunksjon: Før administrering bør alle pasienter kartlegges for nedsatt nyrefunksjon ved laboratorieundersøkelser, spesielt pasienter ≥65 år, da nyreclearance av gadoksetat kan være redusert. Nefrogen systemisk fibrose (NSF) er sett ved bruk av gadoliniumbaserte kontrastmidler ved akutt eller kronisk alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2). Pasienter som gjennomgår levertransplantasjon er spesielt utsatt pga. høy insidens av akutt nyresvikt. Preparatet bør derfor unngås ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og i perioperativ levertransplantasjonsfase med mindre helt nødvendig. Hemodialyse kort tid etter administrering kan være nyttig. Effekt av hemodialyse til forebygging eller behandling av NSF er ikke vist. Kardiovaskulær sykdom: Forsiktighet bør utvises ved alvorlig kardiovaskulær sykdom. Bør ikke brukes ved ikke-korrigert hypokalemi. Kan gi forbigående QT-forlengelse hos enkelte pasienter. Bør brukes med forsiktighet ved kjent, medfødt QT-forlengelse eller ved familieanamnese med medfødt QT-forlengelse, ved tidligere arytmi etter bruk av legemidler som forlenger hjerterepolariseringen, eller ved bruk av legemidler som forlenger hjerterepolariseringen, f.eks. klasse III antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol). Overfølsomhet: Allergilignende reaksjoner, inkl. sjokk, kan i sjeldne tilfeller oppstå. Risikoen er høyere ved tidligere reaksjoner på kontrastmiddel eller bronkialastma eller allergisykdommer i anamnesen. Ved disposisjon for allergiske reaksjoner (spesielt tilstandene nevnt over), skal bruk bestemmes etter spesielt nøye nytte-risikovurdering. De fleste reaksjonene oppstår innen en 1/2 time etter administrering, men i sjeldne tilfeller kan det også oppstå forsinkede reaksjoner flere timer eller dager senere. Legemidler til behandling og gjenopplivingsutstyr må være lett tilgjengelig. Overfølsomhetsreaksjoner kan være mer uttalte ved behandling med betablokkere, spesielt ved samtidig bronkialastma. Det må tas hensyn til at disse pasientene kan være refraktære overfor standardbehandling av overfølsomhetsreaksjoner med betaagonister. Dersom overfølsomhetsreaksjoner oppstår, må undersøkelsen avbrytes omgående. I.m. administrering kan forårsake lokale intoleransereaksjoner, inkl. fokal nekrose, og må derfor unngås. Akkumulering: Kan gi opphopning av gadolinium i hjernen​/​kroppen etter eksponering, og kan gi doseavhengig økning i T1-vektet signalintensitet i hjernen. Ved behov for gjentatte skanninger skal mulige diagnostiseringsfordeler ved bruk av dinatriumgadoksetat vurderes opp mot potensialet for avleiring av gadolinium i hjerne og annet vev. Hjelpestoffer: Inneholder 11,7 mg natrium pr. ml, tilsv. 0,585% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen (dvs. 4,1% (82 mg) natrium pr. dose basert på mengden som gis til en person på 70 kg). Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen påvirkning.

Interaksjoner

Interaksjoner med potente hemmere av organiske aniontransportproteiner (OATP) som reduserer den hepatiske kontrasteffekten kan ikke utelukkes, da transport av gadoksetat til lever er mediert av OATP-transportører. Forhøyede nivåer av bilirubin eller ferritin kan også redusere kontrasteffekten. Ettersom kontrastmidlet inneholder kompleksdannende middel, kan bestemmelse av serumjern med kompleksometriske metoder (f.eks. «Ferrocine complexation method») gi feilaktige verdier i inntil 24 timer etter undersøkelse.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved gjentatte høye doser. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klinisk tilstand krever det.
AmmingUtskilles i melk i svært små mengder, men effekt på barnet forventes ikke. Lege bør i samråd med kvinnen vurdere om ammingen skal fortsette eller opphøre i 24 timer etter avsluttet administrering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller. Enkle doser ≤0,4 ml/kg tolereres godt. Utilsiktet overdosering kan medføre QT-forlengelse, og pasienter skal derfor overvåkes nøye, og hjerteovervåkning utføres.
BehandlingKan fjernes ved hemodialyse. Ingen holdepunkter for at hemodialyse er egnet til forebygging av NSF.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringParamagnetisk gadoliniumholdig kontrastmiddel.
VirkningsmekanismeForsterker kontrasten ved MR-undersøkelse. Gir forkortede spinngitter-relaksasjonstider (indusert av gadoliniumion) for eksiterte atomkjerner, selv ved lave konsentrasjoner. Medfører økt signalintensitet, og dermed økt billedkontrast for visse vev ved T1-vektet scanning. Relaksiviteten er lett invers avhengig i forhold til styrken på magnetfelt. Tofasisk mekanisme: Distribueres i det ekstracellulære rom og deretter selektivt opptak av hepatocytter.
Proteinbinding<10%.
FordelingEtter i.v. administrering synker plasmakonsentrasjonen-​/​tidsprofilen bi-eksponentielt. Distribueres i det ekstracellulære rom, og Vdss er ca. 0,21 liter​/​kg. Diffunderer bare i liten grad over placentabarrieren.
HalveringstidCa. 1 time. Doselineær farmakokinetikk ved doser opp til 0,4 ml/kg (100 μmol​/​kg).
MetabolismeMetaboliseres ikke.
UtskillelseElimineres i like stor grad renalt og hepatobiliært. Total serumclearance er ca. 250 ml​/​minutt, mens renal clearance er ca. 120 ml​/​minutt. Hemodialyse øker clearance. Ca. 30% fjernes under gjennomsnittlig dialyse (varighet ca. 3 timer). Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, spesielt ved serumbilirubinnivåer >3 mg​/​dl, økte AUC til 259 µmol × time​/​liter sammenlignet med 160 µmol × time​/​liter i kontrollgruppen. T1/2 økte til 2,6 timer sammenlignet med 1,8 i kontrollgruppen. Hepatobiliær utskillelse ble vesentlig redusert til 5,7% av administrert dose, og leverkontrastforsterkning ble redusert. Ved langt fremskreden nyresvikt er AUC økt med 6 ganger til ca. 903 µmol × time​/​liter, og terminal t1/2 forlenget til ca. 20 timer. Hos eldre ≥65 år er plasmaclearance redusert, og terminal t1/2 og systemisk eksponering høyere.

 

Pakninger, priser og refusjon

Primovist, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,25 mmol/ml 5 × 10 ml (ferdigfylt sprøyte)
018605

-

9 135,20 C

SPC (preparatomtale)

Primovist INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,25 mmol/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

15.10.2019


Sist endret: 08.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)