Prevymis

MSD


Antiviralt middel.

J05A X18 (Letermovir)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 240 mg: Hvert hetteglass (12 ml) inneh.: Letermovir 240 mg, hydroksypropylbetadeks (cyklodekstrin), natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. 1 ml inneholder letermovir 20 mg.


TABLETTER, filmdrasjerte 240 mg: Hver tablett inneh.: Letermovir 240 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Profylakse mot cytomegalovirus (CMV)-reaktivering og -sykdom hos voksne CMV-seropositive mottagere [R+] i forbindelse med allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT). Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antivirale midler.

Dosering

Bør initieres av lege med erfaring i behandling av pasienter som har hatt en allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Tabletter og konsentrat til infusjonsvæske kan brukes om hverandre etter legens vurdering, dosejustering er ikke nødvendig. Anbefalt dose er 480 mg daglig. Bør startes etter HSCT. Kan startes på transplantasjonsdagen og ikke senere enn 28 dager etter transplantasjon. Kan startes før eller etter reetablering av ny hematopoese (engraftment). Profylakse bør fortsettes 100 dager etter transplantasjon. Sikkerhet og effekt ved bruk i >100 dager er ikke undersøkt. Letermovirprofylakse i >100 dager etter transplantasjon kan være fordelaktig hos noen pasienter med høy risiko for sen CMV-reaktivering. Bruk av letermovirprofylakse i >100 dager krever nøye nytte-/risikovurdering.
Dosejustering: Ved samtidig bruk av ciklosporin skal letermovirdosen reduseres til 240 mg 1 gang daglig. Dersom ciklosporinbehandlingen igangsettes etter oppstart av letermovir, skal neste letermovirdose reduseres til 240 mg 1 gang daglig. Dersom ciklosporinbehandlingen stoppes etter oppstart med letermovir, skal neste letermovirdose økes til 480 mg 1 gang daglig. Dersom doseringen av ciklosporin midlertidig avbrytes pga. høye ciklosporinnivåer, er dosejustering av letermovir ikke nødvendig.
Glemt dose: Informer pasientene om at glemt dose bør tas så fort de husker det. Hvis de ikke husker det før det er tid for neste dose, skal den glemte dosen ikke tas, og vanlig doseringsregime følges. Pasienten skal ikke doble neste dose eller ta mer enn forskrevet dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ikke anbefalt ved moderat nedsatt leverfunksjon kombinert med moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er anbefalt ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ingen doseringsanbefaling kan gis for terminal nyresykdom (ESRD) med eller uten dialyse. Effekt og sikkerhet er ikke vist ved ESRD. Ikke anbefalt ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon kombinert med moderat nedsatt leverfunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig basert på alder.
Tilberedning/Håndtering: Konsentrat til infusjonsvæske må fortynnes før bruk med enten 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid eller 50 mg/ml (5%) glukose. For opplysninger om rekonstituering og tilberedning, se pakningsvedlegget.
Administrering: Konsentrat til infusjonsvæske: Skal kun administreres som i.v. infusjon etter fortynning (ikke som i.v. støt- eller bolusinjeksjon), via perifert eller sentralt venekateter over et tidsrom på ca. 60 minutter. Hele innholdet i infusjonsposen bør administreres. Se SPC for å bekrefte forlikelighet ved samtidig administrering. Tabletter: Tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med litt vann. Skal ikke deles, knuses eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig administrering med pimozid, ergotalkaloider eller johannesurt (prikkperikum). Når letermovir kombineres med ciklosporin: Samtidig bruk av dabigatran, atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin eller pitavastatin er kontraindisert.

Forsiktighetsregler

Overvåkning av CMV-DNA: Sikkerhet og effekt er fastslått hos pasienter med negativ CMV-DNA-test i forkant av oppstart av profylakse. Ved klinisk signifikant CMV-DNAemi eller sykdom stoppes profylakse med letermovir, og standard forebyggende behandling mot CMV-sykdom («pre-emptive therapy» [PET]) startes opp. Hos pasienter der letermovirprofylakse startes opp og CMV-DNA-test ved baseline senere blir funnet å være positiv, kan profylakse fortsettes dersom PET-kriteriene ikke er oppfylt. Hjelpestoffer: Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Konsentrat til infusjonsvæske: Inneholder 1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Sannsynligvis liten påvirkning. Fatigue og svimmelhet er sett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kliniske konsekvenser av legemiddelinteraksjoner er avhengig av doseringsregime og om letermovir kombineres med ciklosporin eller ikke. Kombinasjon med ciklosporin kan gi mer uttalte eller ytterligere effekter på samtidig brukte legemidler, da samtidig bruk av hemmere av OATP1B1/3-transportører (inkl. ciklosporin) kan øke plasmakonsentrasjonen av letermovir. Samtidig bruk av letermovir (med eller uten ciklosporin) med induktorer av legemiddelmetaboliserende enzymer eller transportører kan føre til subterapeutisk eksponering av letermovir. Samtidig administrering med rifampicin har vist seg initialt å føre til en ikke klinisk relevant økning av plasmakonsentrasjonen av letermovir (pga. hemming av OATP1B1/3 og/eller P-gp), etterfulgt av en klinisk relevant reduksjon av plasmakonsentrasjonen av letermovir (pga. induksjon av P-gp/UGT) ved fortsatt administrering med rifampicin. Samtidig bruk med CYP3A-substrater kan øke plasmakonsentrasjonen av CYP3A-substratene. Bør brukes med forsiktighet sammen med CYP3A-substrater med smalt terapeutisk vindu (f.eks. alfentanil, fentanyl og kinidin). Nøye overvåkning og/eller dosejustering av samtidig administrerte CYP3A-substrater er anbefalt. Letermovir kan gi klinisk relevant økning av plasmakonsentrasjonen til samtidig administrerte OATP1B1/3-substrater. Letermovir kan potensielt redusere eksponeringen av CYP2C9- og/eller CYP2C19-substrater, noe som potensielt kan resultere i subterapeutiske nivåer. Administrering av letermovir kan resultere i klinisk relevant nedgang i plasmakonsentrasjonen av samtidig administrerte legemidler som i stor grad transporteres via P-gp i tarmen, som dabigatran og sofosbuvir. Samtidig bruk av dabigatran bør unngås pga. risiko for redusert effekt av dabigatran. Letermovir er en generell induktor in vivo, men hemmer CYP2B6, UGT1A1, BCRP og OATP2B1 in vitro. Nettoeffekten in vivo er ukjent. Plasmakonsentrasjonen til substrater av disse enzymene eller transportørene kan muligens øke eller synke når de administreres samtidig med letermovir. Tilleggsovervåkning kan være anbefalt. Plasmakonsentrasjonen av legemidler som transporteres via OAT3 kan øke. Se SPC for detaljer om interaksjoner og doseringsanbefalinger med andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen humane data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Ikke anbefalt til bruk under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen påvirkning av fertilitet hos hunnrotter. Irreversibel testikkeltoksisitet og svekket fertilitet er sett hos hannrotter, men ikke hos mus eller aper av hannkjønn.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Abdominalsmerte
Generelle
Mindre vanlige Fatigue, perifert ødem
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Lever/galle
Mindre vanlige Økt ALAT, økt ASAT
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Muskelkramper
Nevrologiske
Mindre vanlige Dysgeusi, hodepine
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Økt kreatinin i blod
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Redusert appetitt
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte
Generelle Fatigue, perifert ødem
Immunsystemet Overfølsomhet
Lever/galle Økt ALAT, økt ASAT
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper
Nevrologiske Dysgeusi, hodepine
Nyre/urinveier Økt kreatinin i blod
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Øre Vertigo

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Data mangler.
Behandling: Pasienten overvåkes for bivirkninger og hensiktsmessig symptomatisk behandling initieres. Det er ukjent om dialyse vil resultere i signifikant fjerning av letermovir fra systemisk sirkulasjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer CMV-DNA-terminase-komplekset som er nødvendig for spalting og pakking av viralt nyreplikert DNA. Påvirker dannelsen av riktig enhetslengde på genomer og interfererer med virion-modning.
Absorpsjon: Raskt. Median Tmax på 45 minutter til 2,25 timer. Hos HSCT-mottagere er biotilgjengeligheten ca. 35% med 480 mg 1 gang daglig gitt oralt uten ciklosporin.
Proteinbinding: 98,2% in vitro.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss: 45,5 liter. Blod-til-plasma-fordeling: 0,56.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2: Ca. 12 timer. Tid til steady state: 9-10 dager. Tilsynelatende clearance ved steady state er 4,84 liter/time.
Metabolisme: I stor grad uendret primærsubstans i plasma (96,6%). Ingen betydelige metabolitter. Delvis eliminert ved glukuronidering via UGT1A1/1A3.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i galle med en liten del som glukuronidmetabolitt i feces. Utskillelse i urin er ubetydelig.

Oppbevaring og holdbarhet

Konsentrat til infusjonsvæske: Oppbevares i originalkartongen for å beskytte mot lys. Etter fortynning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold. Tabletter: Oppbevares i originalkartongen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Prevymis, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
240 mg 1 stk. (hettegl.)
067357
-
-
2084,40 C

Prevymis, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
240 mg 28 stk. (endose)
045552
H-resept
-
52171,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.07.2020