Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01F X09 (Mogamulizumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/ml: Hver ml inneh.: Mogamulizumab 4 mg, sitronsyremonohydrat, glysin, polysorbat 80, natriumhydroksid/saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal igangsettes og overvåkes av lege med erfaring fra kreftbehandling, og bør kun administreres av helsepersonell der utstyr for gjenopplivning er tilgjengelig.
Voksne inkl. eldre
Anbefalt dose er 1 mg/kg gitt som i.v. infusjon over minst 60 minutter. Ukentlig administrering på dag 1, 8, 15 og 22 i den første 28-dagerssyklusen, etterfulgt av infusjon hver 2. uke på dag 1 og 15 i hver påfølgende 28-dagerssyklus inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Bør administreres innen 2 dager fra planlagt dato.
Premedisinering
Premedisinering med antipyretika og antihistaminer anbefales ved 1. infusjon. Hvis infusjonsreaksjon oppstår, gis premedisinering ved påfølgende infusjoner.
Doseendring
Dermatologiske reaksjoner: Ved legemiddelrelatert utslett med alvorlighetsgrad 2/3 (moderat eller alvorlig), skal behandlingen avbrytes og utslettet behandles hensiktsmessig, inntil bedring til grad ≤1 (mild alvorlighetsgrad). Først da kan behandling gjenopptas. Bør seponeres permanent ved livstruende utslett (grad 4). Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): Ved mild til alvorlig (grad 1-3) IRR bør infusjonen avbrytes midlertidig, og symptomene behandles. Infusjonshastigheten bør reduseres med minst 50% ved gjenopptak av infusjon etter symptomlindring. Dersom IRR gjenoppstår, bør seponering vurderes. Bør seponeres permanent ved livstruende (grad 4) IRR.
Uteblitt dose Dersom det er gått >2 dager, bør neste dose gis så snart som mulig. Doseregimet bør deretter gjenopptas med dosering basert på de nye planlagte datoene.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett/moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke studert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Tilberedning/Håndtering Til engangsbruk. Beregn nødvendig volum basert på pasientens vekt. Bruk aseptisk metode og trekk opp nødvendig volum i sprøyten og overfør til en infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. Bland ved forsiktig inversjon. Skal ikke ristes. Sluttkonsentrasjon av fortynnet oppløsning bør være 0,1-3,0 mg/ml. Skal ikke blandes med andre legemidler eller infunderes samtidig i samme i.v. slange som andre legemidler. Undersøkes visuelt for partikler/misfarging før administrering. Fortynnet oppløsning er kompatibel med infusjonsposer av polyvinylklorid (PVC)/polyolefin (PO).
Administrering Til i.v. bruk. Bør kun administreres ved i.v. infusjon over minst 60 minutter gjennom i.v. linje med et 0,22 mikron (eller tilsvarende) sterilt, in-line filter med lav proteinbinding. Bør ikke administreres s.c. eller i.m., ved rask i.v. administrering eller som i.v. bolus.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Dermatologiske reaksjoner: Legemiddelutslett (legemiddelerupsjon), i noen tilfeller kraftig og/eller alvorlig, er sett. Ved administrering ved T-cellelymfom, bortsett fra MF eller SS, er det sett alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), i noen tilfeller fatale. Pasienten bør overvåkes nøye for symptomer/tegn som antyder SJS eller TEN. Ved symptomer, bør behandling avbrytes. Behandling skal ikke gjenopptas, med mindre SJS eller TEN utelukkes og kutane reaksjoner er gått tilbake til grad ≤1. Ved SJS/TEN, bør egnet medisinsk behandling gis. For informasjon om dosejustering, se Dosering. Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): Akutte IRR er sett, primært milde/moderate, men noen få alvorlige (grad 3) er rapportert. Oppstår primært under/kort tid etter 1. infusjon (alle <24 timer etter administrering), og forekomst reduseres ved påfølgende behandlinger. Pasienten bør overvåkes nøye under og etter infusjon. Ved anafylaktisk reaksjon, bør administrering seponeres umiddelbart og permanent, og egnet medisinsk behandling gis. Ved IRR bør infusjonen avbrytes og egnet medisinsk behandling igangsettes. Infusjonen kan gjenopptas ved en lavere hastighet etter symptomlindring. For informasjon om premedisinering og dosejustering, se Dosering. Infeksjoner: Pasienter med MF eller SS som får mogamulizumab har økt risiko for alvorlig infeksjon og/eller virusreaktivering. Kombinasjon av mogamulizumab og systemiske immunmodulerende legemidler/andre godkjente behandlinger for MF eller SS er ikke undersøkt, og er derfor ikke anbefalt, særlig mht. denne risikoen. Topikale steroider/lave doser systemiske kortikosteroider kan brukes under behandling, men risiko for alvorlig infeksjon og/eller virusreaktivering kan være økt ved samtidig administrering av systemiske immunsuppressiver. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på infeksjon, og behandles umiddelbart. Pasienten skal testes for hepatitt B-infeksjon før behandlingsoppstart. Ved positiv test på eksisterende/tidligere hepatitt B-infeksjon, anbefales det å konsultere lege med erfaring i behandling av hepatitt B, for å få råd om egnede tiltak som kan forhindre reaktivering. Komplikasjoner ved allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) etter mogamulizumab: Komplikasjoner, inkl. alvorlig transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD), hos pasienter med andre T-cellelymfomer enn MF eller SS som har mottatt allogen HSCT etter mogamulizumab, er sett. Økt risiko for transplantatkomplikasjoner hvis mogamulizumab gis innenfor en kort tidsramme (ca. 50 dager) før HSCT. Pasienten skal følges nøye mht. tidlige tegn på transplantatrelaterte komplikasjoner. Sikkerhet ved behandling med mogamulizumab etter autolog eller allogen HSCT er ikke undersøkt. Tumorlysesyndrom (TLS): Er sett, hyppigst de første behandlingsmånedene. Ved raskt voksende tumor og høy tumorbyrde er det risiko for TLS. Pasienten bør overvåkes nøye med egnede laboratorietester og kliniske tester for elektrolyttstatus, hydrering og nyrefunksjon, særlig 1. behandlingsmåned, og håndteres iht. klinisk praksis. Håndtering av TLS kan inkludere aggressiv hydrering, korrigering av elektrolyttforstyrrelser, anti-hyperurikemibehandling og støttende pleie. Hjertesykdommer: Akutt hjerteinfarkt er sett hos 1 pasient med MF/SS som fikk mogamulizumab i en klinisk studie. I tillegg er stresskardiomyopati (1 tilfelle) og akutt hjerteinfarkt (1 tilfelle) sett ved andre T-cellelymfomer. Pasientene hadde ulike risikokofaktorer i anamnesen. Ved risikofaktorer relatert til hjertesykdom bør pasienten overvåkes, og egnede forholdsregler bør tas. Stor-cellet transformasjon (LCT): Begrensede data ved LCT. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Fatigue kan oppstå.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier har blitt utført.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte/indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet, bortsett fra farmakologisk effekt på fostre hos cynomolgusaper vist ved reduksjon i antall lymfocytter med CCR4-ekspresjon. Som en forholdsregel anbefales det å unngå bruk under graviditet. Kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon under og i minst 6 måneder etter avsluttet behandling.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent. Humant IgG utskilles i morsmelk de første dagene etter fødsel, for deretter å snart synke til lave konsentrasjoner. Risiko for diende barn i denne korte perioden kan derfor ikke utelukkes. Kan senere brukes under amming hvis klinisk nødvendig.
FertilitetIngen kliniske data. Fertilitetsstudier hos dyr er ikke utført. Ingen ugunstige effekter på reproduksjonsorganer hos hanner og hunner i toksisitetsstudier ved gjentatt dosering hos cynomolgusaper.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerIngen informasjon om overdose.
BehandlingVed overdose bør pasienten, inkl. pasientens vitale tegn, overvåkes nøye (>1 time), og støttende behandling bør gis hvis nødvendig.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAfukosylert, humanisert monoklonalt antistoff (IgG1 kappa).
VirkningsmekanismeBindes selektivt til CCR4, en G-protein-koblet reseptor for CC kjemokiner, som er involvert i transport av lymfocytter til ulike organer, inkl. huden, noe som fører til deplesjon av målcellene. CCR4 uttrykkes på overflaten til noen kreftceller, inkl. T-cellemaligniteter, som MF og SS der ekspresjon av CCR er inherent.
FordelingGeometrisk gjennomsnittlig sentralt Vd: 3,57 liter (CV: 20,1%).
HalveringstidGeometrisk gjennomsnittlig t1/2: 17 dager (CV: 65,5%). Lineær farmakokinetikk i doseområdet 0,01-1 mg/kg. Steady state ble nådd etter 12 uker ved gjentatt dosering etter anbefalt regime, og systemisk akkumulering var 1,7 ganger så stor.
UtskillelseGeometrisk gjennomsnittlig clearance: 12 ml/time (CV: 83,7%).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Skal fortynnes og infunderes umiddelbart. Etter tilberedning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 24 timer ved romtemperatur (25°C) og rombelysning. Disse tidsrammene inkluderer oppbevaring av oppløsning i infusjonspose under infusjonen. Skal fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som ikke skal overstige 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Poteligeo, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 mg/ml 5 ml (hettegl.)
533964
- 20 825,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Poteligeo KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.06.2021


Sist endret: 03.09.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)