Polivy

Roche


Antineoplastisk middel, antistoff-legemiddelkonjugat (ADC).

L01F X14 (Polatuzumabvedotin)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg og 140 mg: Hvert hetteglass inneh.: Polatuzumabvedotin 30 mg, resp. 140 mg, suksinsyre, natriumhydroksid, sukrose, polysorbat 20. Etter rekonstituering: 20 mg/ml.


Indikasjoner

I kombinasjon med bendamustin og rituksimab til behandling av voksne pasienter med residivert/refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for hematopoetisk stamcelletransplantasjon.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal kun administreres under tilsyn av helsepersonell med erfaring i diagnostisering og behandling av kreftpasienter.
Premedisinering
Pasienten skal premedisineres med et antihistamin og et antipyretikum før administrering.
Anbefalt dose
Voksne: 1,8 mg/kg som i.v. infusjon hver 21. dag, i kombinasjon med bendamustin og rituksimab, i 6 sykluser. Polatuzumabvedotin, bendamustin og rituksimab kan administreres i hvilken som helst rekkefølge på dag 1 av hver syklus. Anbefalt dose av bendamustin er 90 mg/m2/dag på dag 1 og dag 2 av hver syklus, og av rituksimab 375 mg/m2 på dag 1 av hver syklus, når disse administreres sammen med polatuzumabvedotin. Pga. begrenset klinisk erfaring med totaldoser >240 mg, anbefales det å ikke overskride 240 mg/syklus.
Dosereduksjonsanbefalinger ved bestemte bivirkninger
Behandlingen skal seponeres umiddelbart hvis pasienten utvikler en livstruende infusjonsrelatert reaksjon.

Bivirkning

Dosejustering

Perifer nevropati

 

Grad 2-3

Hold tilbake dose inntil forbedring til ≤grad 1.
Ved forbedring til grad ≤1 på eller før dag 14, gjenoppta behandling med permanent redusert dose på 1,4 mg/kg. Seponer behandling hvis dosejustering til 1,4 mg/kg allerede er gjort.
Seponer behandling hvis det ikke er forbedring til grad ≤1 på eller før dag 14.

Grad 4

Seponer behandling.

Nøytropeni1

 

Grad 3-4

Hold tilbake all behandling til absolutt nøytrofiltall (ANC) forbedres til >1000/µl.
Gjenoppta all behandling uten dosereduksjoner hvis ANC forbedres til >1000/µl på eller før dag 7.
Hvis ANC forbedres til >1000/µl etter dag 7: Gjenoppta all behandling med en dosereduksjon av bendamustin fra 90 mg/m2 til 70 mg/m2 eller fra 70 mg/m2 til 50 mg/m2.
Seponer all behandling dersom dosereduksjon av bendamustin til 50 mg/m2 allerede er gjort.

 

 

Trombocytopeni1

 

Grad 3-4

Hold tilbake all behandling til blodplatetallet forbedres til >75 000/µl.
Gjenoppta all behandling uten dosereduksjoner hvis blodplatetallet forbedres til >75 000/µl på eller før dag 7.
Hvis blodplatetallet forbedres til >75 000/µl etter dag 7:
Gjenoppta all behandling med en dosereduksjon av bendamustin fra 90 mg/m2 til 70 mg/m2 eller fra 70 mg/m2 til 50 mg/m2. Seponer all behandling dersom dosereduksjon av bendamustin til 50 mg/m2 allerede er gjort.

Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR)

Grad 1-3

Avbryt infusjonen og gi støttende behandling.
Ved første tilfelle av grad 3 tungpustethet, bronkospasme eller generalisert urticaria, seponer behandling permanent.
Ved tilbakevendende grad 2 tungpustethet eller urticaria, eller tilbakefall av grad 3 symptomer, seponer behandling permanent.
Ellers, etter at symptomer fullstendig har gått over, kan infusjonen gjenopptas med 50% av hastigheten oppnådd før avbrudd. I fravær av infusjonsrelaterte symptomer, kan infusjonshastigheten eskaleres i trinn på 50 mg/time hvert 30. minutt. Ved neste syklus, gi polatuzumabvedotin-infusjon over 90 minutter. Hvis ingen IRR oppstår, kan påfølgende infusjoner gis i løpet av 30 minutter. Administrer premedikasjon ved alle sykluser.

Grad 4

Stopp infusjon umiddelbart. Gi støttende behandling. Seponer behandling permanent.

1Dersom lymfom er den primære årsaken kan det hende at dosereduksjon av bendamustin ikke er nødvendig.
Forsinket eller glemt dose Dersom planlagt dose uteblir, bør den gis så snart som mulig. Administreringsregimet skal justeres for å opprettholde et 21‑dagers intervall mellom dosene.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Behandling bør unngås ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (bilirubin >1,5 × ULN). Justering av startdosen ved lett nedsatt leverfunksjon (bilirubin >1-≤1,5 × ULN, eller ASAT >1 × ULN) er ikke nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved ClCR ≥30 ml/minutt. Anbefalt dose ved ClCR <30 ml/minutt er ikke fastslått pga. begrenset mengde data.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler.
  • Eldre ≥65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegg/SPC for fullstendig instruksjon. Skal rekonstitueres og fortynnes ved bruk av aseptisk teknikk under tilsyn av helsepersonell. Bruk ikke rekonstituert oppløsning dersom den er misfarget, uklar eller inneholder synlige partikler. Rutiner for riktig håndtering og destruksjon av antineoplastiske og cytotoksiske legemidler skal benyttes. Rekonstituering: 30 mg: 1,8 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker injiseres langsomt i hetteglasset. 140 mg: 7,2 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker injiseres langsomt i hetteglasset. Væskestrømmen rettes mot veggen av hetteglasset. Vendes forsiktig til innholdet er oppløst. Skal ikke ristes. Fortynning: Beregnet mengde konsentrat basert på aktuell dose trekkes ut fra hetteglasset og tilsettes i en infusjonspose til i.v. bruk med natriumklorid 9 mg/ml, natriumklorid 4,5 mg/ml eller glukose 5%. Bland innholdet forsiktig ved å sakte snu posen opp-ned. Skal ikke ristes.
Administrering Skal gis som i.v. infusjon via en separat infusjonsslange. Infusjonsslangen skal være utstyrt med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (0,2 eller 0,22 µm porestørrelse), samt kateter. Skal ikke gis som i.v. støt- eller bolusdose. Startdosen bør gis over 90 minutter. Pasienten bør overvåkes for IRR/overfølsomhet under infusjonen og i minst 90 minutter etter fullført startdose. Hvis den forrige infusjonen er godt tolerert, kan påfølgende dose gis over 30 minutter. Pasienten bør overvåkes under infusjonen og i minst 30 minutter etter avsluttet infusjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktive alvorlige infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Myelosuppresjon: Alvorlig nøytropeni og febril nøytropeni er rapportert så tidlig som under 1. behandlingssyklus. Profylaktisk administrering av granulocytt-stimulerende faktor (G-CSF) bør vurderes. Trombocytopeni av grad 3 eller 4, eller anemi, kan oppstå. Fullstendige blodtellinger skal utføres før hver dose. Ved grad 3 eller 4 nøytropeni og trombocytopeni, bør hyppigere laboratoriemonitorering og/eller utsettelse eller seponering av behandlingen vurderes. Se Dosering. Perifer nevropati (PN): Er sett, hovedsakelig sensorisk, men også motorisk og sensorisk-motorisk. Risikoen for PN øker med påfølgende doser, men er sett så tidlig som under 1. behandlingssyklus. Pasienter med allerede eksisterende PN kan oppleve forverring av tilstanden. Pasienten bør overvåkes for symptomer som hypoestesi, hyperestesi, parestesi, dysestesi, nevropatisk smerte, brennende følelse, muskelsvakhet eller ustø gange. Ved ny eller forverret PN kan det være nødvendig å utsette, redusere eller seponere dosen. Se Dosering. Infeksjoner: Alvorlige, livstruende eller fatale infeksjoner, inkl. opportunistiske infeksjoner, er sett. Dette inkluderer pneumoni (inkl. pneumocystis jirovecii og andre pneumonier forårsaket av sopp), bakteriemi, sepsis, herpesinfeksjon og cytomegalovirusinfeksjon, samt reaktivering av latente infeksjoner. Pasienten bør overvåkes nøye for tegn på bakterie-, sopp- eller virusinfeksjoner. Det bør oppsøkes medisinsk hjelp ved symptomer. Profylakse med antiinfektiver bør vurderes. Behandling bør ikke gis ved aktiv alvorlig infeksjon. Polatuzumabvedotin og annen samtidig kjemoterapi bør seponeres ved alvorlige infeksjoner. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): Er sett. Pasienten bør overvåkes nøye for nye eller forverrede tegn på nevrologiske-, kognitive- eller atferdsforandringer som kan indikere PML. Polatuzumabvedotin og annen samtidig kjemoterapi bør utsettes ved mistanke om PML, og seponeres permanent dersom diagnosen bekreftes. Tumorlysesyndrom (TLS): Pasienter med høy tumorbyrde og rask proliferasjon av tumor kan ha økt risiko for TLS. Hensiktsmessige tiltak/profylakse bør iverksettes iht. lokale retningslinjer før behandling. Pasienten bør overvåkes nøye for TLS. Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): Behandlingen kan forårsake IRR, inkl. alvorlige tilfeller. Forsinkede IRR, så sent som 24 timer etter administrering, har forekommet. Premedisinering med antihistamin og et antipyretikum bør gis, og pasienten bør monitoreres nøye under infusjonen. Hvis en IRR oppstår, bør infusjonen avbrytes og egnede medisinske tiltak iverksettes. Se Dosering. Levertoksisitet: Alvorlige tilfeller av levertoksisitet samsvarende med hepatocellulær skade, inkl. forhøyede nivåer av transaminaser og/eller bilirubin, er sett. Allerede eksisterende leversykdom, økte nivåer av leverenzymer ved oppstart av behandling og samtidig bruk av andre legemidler kan øke risikoen. Leverenzymer og bilirubinnivå bør overvåkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. IRR, perifer nevropati, fatigue og svimmelhet kan oppstå under behandling.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier utført. Sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere kan øke AUC for konsentrasjon/tid-kurven av ukonjugert monometylnauristatin E (MMAE), som frigjøres fra polatuzumabvedotin, med 48%. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med CYP3A4-hemmere, og pasienten bør overvåkes nøyere for tegn på toksisitet. Det er ikke forventet at ukonjugert MMAE endrer AUC for samtidige legemidler som er CYP3A4-substrater. Sterke CYP3A4-induktorer kan nedsette eksponeringen for ukonjugert MMAE. Immunisering: Levende eller svekkede vaksiner bør ikke gis samtidig med behandlingen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Kan være skadelig for fosteret og gravide bør informeres om risiko. Hos fertile kvinner skal graviditetsstatus sjekkes før behandling. Anbefales ikke under graviditet og til fertile kvinner som ikke bruker prevensjonsmidler, med mindre potensiell nytte for mor oppveier potensiell risiko for foster. Fertile kvinner skal rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling, og i minst 9 måneder etter siste dose. Mannlige pasienter med fertile kvinnelige partnere skal rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling, og i minst 6 måneder etter siste dose.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det bør avstås fra amming under behandling, og i minst 3 måneder etter siste dose.
FertilitetDyrestudier har vist testikulær toksisitet. Det er mulig at mannlig reproduktiv funksjon og fertilitet kan nedsettes. Menn anbefales å få spermprøver lagret og bevart før behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Vanligste bivirkninger (≥30%) ved kombinasjonsbehandlingen (polatuzumabvedotin, bendamustin og rituksimab) er anemi (31,8%), trombocytopeni (32,5%), nøytropeni (45,7%), diaré (35,8%), kvalme (33,1%) og perifer nevropati (30,5%). Alvorlige bivirkninger (42,4%) ved kombinasjonsbehandlingen inkluderer febril nøytropeni (10,6%), sepsis (9,9%), IRR (11,3%), pneumoni (8,6%) og pyreksi (7,9%). Hos >5% førte trombocytopeni til seponering av behandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerIngen erfaring med overdosering. Den høyeste dosen som er testet, 2,4 mg/kg, ga høyere frekvens og alvorlighetsgrad av PN-hendelser.
BehandlingUmiddelbart avbrutt infusjon og nøye overvåkning.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAntistoff-legemiddelkonjugat bestående av den antimitotiske substansen monometyl auristatin E (MMAE) kovalent bundet til CD79b-spesifikt monoklonalt antistoff (rekombinant humant immunoglobulin G1 (IgG1),). IgG1 binder seg med høy affinitet og selektivitet til CD79b, som er en celleoverflate-komponent av B-cellereseptoren. Ved binding til CD79b blir polatuzumabvedotin raskt internalisert og bindingen spaltet av lysosomale proteaser, noe som frigjør MMAE intracellulært. MMAE bindes til mikrotubuli og dreper celler som deler seg ved å hemme celledelingen og indusere apoptose.
ProteinbindingMMAE: 71-77%.
FordelingSentralt Vd estimert til 3,15 liter.
HalveringstidCa. 12 dager ved syklus 6. Clearance er 0,9 liter/dag. MMAE: T1/2 ca. 4 dager etter første dose.
MetabolismeForventes å metaboliseres til små peptider, aminosyrer, ukonjugert MMAE og ukonjugerte MMAE-relaterte metabolitter. MMAE er substrat for CYP3A4/CYP3A5.
UtskillelsePrimært via feces, minimalt via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Rekonstituert og fortynnet oppløsning: Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold som normalt bør være <24 timer i kjøleskap (2-8°C), med mindre rekonstituering har foregått under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist for opptil 72 timer i kjøleskap (2-8°C), og opptil 24 timer i romtemperatur (9-25°C). Fortynnet oppløsning: Klargjort infusjonsvæske fortynnet i infusjonsposer med natriumklorid 9 mg/ml er stabil i opptil 72 timer i kjøleskap (2-8°C), eller i opptil 4 timer i romtemperatur (9-25°C). Klargjort infusjonsvæske fortynnet i infusjonsposer med natriumklorid 4,5 mg/ml eller glukose 5% er stabil i opptil 72 timer i kjøleskap (2-8°C), eller i opptil 8 timer i romtemperatur (9-25°C).

 

Pakninger, priser og refusjon

Polivy, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
30 mg 1 stk. (hettegl.)
386940
- 30 287,10 C
140 mg 1 stk. (hettegl.)
382647
- 141 206,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Polivy PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg

Polivy PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 140 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.05.2021


Sist endret: 08.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)