Polivy

Roche

Antineoplastisk middel, antistoff-legemiddelkonjugat (ADC).

ATC-nr.: L01X C37

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkPULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 140 mg: Hvert hetteglass inneh.: Polatuzumabvedotin 140 mg, suksinsyre, natriumhydroksid, sukrose, polysorbat 20. Etter rekonstituering: 20 mg/ml.


Indikasjoner

I kombinasjon med bendamustin og rituksimab til behandling av voksne pasienter med residivert/refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for hematopoetisk stamcelletransplantasjon.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal kun administreres under tilsyn av helsepersonell med erfaring i diagnostisering og behandling av kreftpasienter.
Premedisinering: Pasienten skal premedisineres med et antihistamin og et antipyretikum før administrering.
Anbefalt dose: Voksne: 1,8 mg/kg som i.v. infusjon hver 21. dag, i kombinasjon med bendamustin og rituksimab, i 6 sykluser. Polatuzumabvedotin, bendamustin og rituksimab kan administreres i hvilken som helst rekkefølge på dag 1 av hver syklus. Anbefalt dose av bendamustin er 90 mg/m2/dag på dag 1 og dag 2 av hver syklus, og av rituksimab 375 mg/m2 på dag 1 av hver syklus, når disse administreres sammen med polatuzumabvedotin. Pga. begrenset klinisk erfaring med totaldoser >240 mg, anbefales det å ikke overskride 240 mg/syklus.
Dosereduksjonsanbefalinger ved bestemte bivirkninger: Behandlingen skal seponeres umiddelbart hvis pasienten utvikler en livstruende infusjonsrelatert reaksjon.

Bivirkning

Dosejustering

Perifer nevropati

 

Grad 2-3

Hold tilbake dose inntil forbedring til ≤grad 1.
Ved forbedring til grad ≤1 på eller før dag 14, gjenoppta behandling med permanent redusert dose på 1,4 mg/kg. Seponer behandling hvis dosejustering til 1,4 mg/kg allerede er gjort.
Seponer behandling hvis det ikke er forbedring til grad ≤1 på eller før dag 14.

Grad 4

Seponer behandling.

Nøytropeni1

 

Grad 3-4

Hold tilbake all behandling til absolutt nøytrofiltall (ANC) forbedres til >1000/µl.
Gjenoppta all behandling uten dosereduksjoner hvis ANC forbedres til >1000/µl på eller før dag 7.
Hvis ANC forbedres til >1000/µl etter dag 7: Gjenoppta all behandling med en dosereduksjon av bendamustin fra 90 mg/m2 til 70 mg/m2 eller fra 70 mg/m2 til 50 mg/m2.
Seponer all behandling dersom dosereduksjon av bendamustin til 50 mg/m2 allerede er gjort.

 

 

Trombocytopeni1

 

Grad 3-4

Hold tilbake all behandling til blodplatetallet forbedres til >75 000/µl.
Gjenoppta all behandling uten dosereduksjoner hvis blodplatetallet forbedres til >75 000/µl på eller før dag 7.
Hvis blodplatetallet forbedres til >75 000/µl etter dag 7:
Gjenoppta all behandling med en dosereduksjon av bendamustin fra 90 mg/m2 til 70 mg/m2 eller fra 70 mg/m2 til 50 mg/m2. Seponer all behandling dersom dosereduksjon av bendamustin til 50 mg/m2 allerede er gjort.

Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR)

Grad 1-3

Avbryt infusjonen og gi støttende behandling.
Ved første tilfelle av grad 3 tungpustethet, bronkospasme eller generalisert urticaria, seponer behandling permanent.
Ved tilbakevendende grad 2 tungpustethet eller urticaria, eller tilbakefall av grad 3 symptomer, seponer behandling permanent.
Ellers, etter at symptomer fullstendig har gått over, kan infusjonen gjenopptas med 50% av hastigheten oppnådd før avbrudd. I fravær av infusjonsrelaterte symptomer, kan infusjonshastigheten eskaleres i trinn på 50 mg/time hvert 30. minutt. Ved neste syklus, gi polatuzumabvedotin-infusjon over 90 minutter. Hvis ingen IRR oppstår, kan påfølgende infusjoner gis i løpet av 30 minutter. Administrer premedikasjon ved alle sykluser.

Grad 4

Stopp infusjon umiddelbart. Gi støttende behandling. Seponer behandling permanent.

1Dersom lymfom er den primære årsaken kan det hende at dosereduksjon av bendamustin ikke er nødvendig.
Forsinket eller glemt dose: Dersom planlagt dose uteblir, bør den gis så snart som mulig. Administreringsregimet skal justeres for å opprettholde et 21‑dagers intervall mellom dosene.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Behandling bør unngås ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (bilirubin >1,5 × ULN). Justering av startdosen ved lett nedsatt leverfunksjon (bilirubin >1-≤1,5 × ULN, eller ASAT >1 × ULN) er ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved ClCR ≥30 ml/minutt. Anbefalt dose ved ClCR <30 ml/minutt er ikke fastslått pga. begrenset mengde data. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Eldre ≥65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg/SPC for fullstendig instruksjon. Skal rekonstitueres og fortynnes ved bruk av aseptisk teknikk under tilsyn av helsepersonell. Bruk ikke rekonstituert oppløsning dersom den er misfarget, uklar eller inneholder synlige partikler. Rutiner for riktig håndtering og destruksjon av antineoplastiske og cytotoksiske legemidler skal benyttes. Rekonstituering: 7,2 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker injiseres langsomt i hetteglasset. Væskestrømmen rettes mot veggen av hetteglasset. Vendes forsiktig til innholdet er oppløst. Skal ikke ristes. Fortynning: Beregnet mengde konsentrat basert på aktuell dose trekkes ut fra hetteglasset og tilsettes i en infusjonspose til i.v. bruk med natriumklorid 9 mg/ml, natriumklorid 4,5 mg/ml eller glukose 5%. Bland innholdet forsiktig ved å sakte snu posen opp-ned. Skal ikke ristes.
Administrering: Skal gis som i.v. infusjon via en separat infusjonsslange. Infusjonsslangen skal være utstyrt med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (0,2 eller 0,22 µm porestørrelse), samt kateter. Skal ikke gis som i.v. støt- eller bolusdose. Startdosen bør gis over 90 minutter. Pasienten bør overvåkes for IRR/overfølsomhet under infusjonen og i minst 90 minutter etter fullført startdose. Hvis den forrige infusjonen er godt tolerert, kan påfølgende dose gis over 30 minutter. Pasienten bør overvåkes under infusjonen og i minst 30 minutter etter avsluttet infusjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktive alvorlige infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Myelosuppresjon: Alvorlig nøytropeni og febril nøytropeni er rapportert så tidlig som under 1. behandlingssyklus. Profylaktisk administrering av granulocytt-stimulerende faktor (G-CSF) bør vurderes. Trombocytopeni av grad 3 eller 4, eller anemi, kan oppstå. Fullstendige blodtellinger skal utføres før hver dose. Ved grad 3 eller 4 nøytropeni og trombocytopeni, bør hyppigere laboratoriemonitorering og/eller utsettelse eller seponering av behandlingen vurderes. Se Dosering. Perifer nevropati (PN): Er sett, hovedsakelig sensorisk, men også motorisk og sensorisk-motorisk. Risikoen for PN øker med påfølgende doser, men er sett så tidlig som under 1. behandlingssyklus. Pasienter med allerede eksisterende PN kan oppleve forverring av tilstanden. Pasienten bør overvåkes for symptomer som hypoestesi, hyperestesi, parestesi, dysestesi, nevropatisk smerte, brennende følelse, muskelsvakhet eller forstyrret ganglag. Ved ny eller forverret PN kan det være nødvendig å utsette, redusere eller seponere dosen. Se Dosering. Infeksjoner: Alvorlige, livstruende eller fatale infeksjoner, inkl. opportunistiske infeksjoner, er sett. Dette inkluderer pneumoni (inkl. pneumocystis jirovecii og andre pneumonier forårsaket av sopp), bakteriemi, sepsis, herpesinfeksjon og cytomegalovirusinfeksjon, samt reaktivering av latente infeksjoner. Pasienten bør overvåkes nøye for tegn på bakterie-, sopp- eller virusinfeksjoner. Det bør oppsøkes medisinsk hjelp ved symptomer. Profylakse med antiinfektiver bør vurderes. Behandling bør ikke gis ved aktiv alvorlig infeksjon. Polatuzumabvedotin og annen samtidig kjemoterapi bør seponeres ved alvorlige infeksjoner. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): Er sett. Pasienten bør overvåkes nøye for nye eller forverrede tegn på nevrologiske-, kognitive- eller atferdsforandringer som kan indikere PML. Polatuzumabvedotin og annen samtidig kjemoterapi bør utsettes ved mistanke om PML, og seponeres permanent dersom diagnosen bekreftes. Tumorlysesyndrom (TLS): Pasienter med høy tumorbyrde og rask proliferasjon av tumor kan ha økt risiko for TLS. Hensiktsmessige tiltak/profylakse bør iverksettes iht. lokale retningslinjer før behandling. Pasienten bør overvåkes nøye for TLS. Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): Behandlingen kan forårsake IRR, inkl. alvorlige tilfeller. Forsinkede IRR, så sent som 24 timer etter administrering, har forekommet. Premedisinering med antihistamin og et antipyretikum bør gis, og pasienten bør monitoreres nøye under infusjonen. Hvis en IRR oppstår, bør infusjonen avbrytes og egnede medisinske tiltak iverksettes. Se Dosering. Levertoksisitet: Alvorlige tilfeller av levertoksisitet samsvarende med hepatocellulær skade, inkl. forhøyede nivåer av transaminaser og/eller bilirubin, er sett. Allerede eksisterende leversykdom, økte nivåer av leverenzymer ved oppstart av behandling og samtidig bruk av andre legemidler kan øke risikoen. Leverenzymer og bilirubinnivå bør overvåkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. IRR, perifer nevropati, fatigue og svimmelhet kan oppstå under behandling.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X C37
Ingen interaksjonsstudier utført. Sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere kan øke AUC for konsentrasjon/tid-kurven av ukonjugert monometylnauristatin E (MMAE), som frigjøres fra polatuzumabvedotin, med 48%. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med CYP3A4-hemmere, og pasienten bør overvåkes nøyere for tegn på toksisitet. Det er ikke forventet at ukonjugert MMAE endrer AUC for samtidige legemidler som er CYP3A4-substrater. Sterke CYP3A4-induktorer kan nedsette eksponeringen for ukonjugert MMAE. Immunisering: Levende eller svekkede vaksiner bør ikke gis samtidig med behandlingen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduktiv toksisitet. Kan være skadelig for fosteret og gravide bør informeres om risiko. Hos fertile kvinner skal graviditetsstatus sjekkes før behandling. Anbefales ikke under graviditet og til fertile kvinner som ikke bruker prevensjonsmidler, med mindre potensiell nytte for mor oppveier potensiell risiko for foster. Fertile kvinner skal rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling, og i minst 9 måneder etter siste dose. Mannlige pasienter med fertile kvinnelige partnere skal rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling, og i minst 6 måneder etter siste dose.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det bør avstås fra amming under behandling.
Fertilitet: Dyrestudier har vist testikulær toksisitet. Det er mulig at mannlig reproduktiv funksjon og fertilitet kan nedsettes. Menn anbefales å få spermprøver lagret og bevart før behandling.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Vanligste bivirkninger (≥30%) ved kombinasjonsbehandlingen (polatuzumabvedotin, bendamustin og rituksimab) er anemi (46,7%), trombocytopeni (46,7%), nøytropeni (46,7%), fatigue (40%), diaré (37,8%), kvalme (33,3%) og pyreksi (33,3%). Alvorlige bivirkninger (27%) ved kombinasjonsbehandlingen inkluderer febril nøytropeni (6,7%), pyreksi (4,4%) og pneumoni (4,4%). Hos >5% førte trombocytopeni og nøytropeni til seponering av behandling.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, febril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
VanligePancytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, øvre abdominalsmerte
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber, frysninger
Hud
Svært vanligeKløe
Infeksiøse
Svært vanligeHerpesvirusinfeksjon1, pneumoni1, øvre luftveisinfeksjon
VanligeCytomegalovirus-infeksjon, sepsis
Ukjent frekvensProgressiv multifokal leukoencefalopati1
Lever/galle
Ukjent frekvensHepatocellulær skade, leversteatose
Luftveier
Svært vanligeHoste
VanligePneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi
Nevrologiske
Svært vanligePerifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
VanligeHypoestesi, parestesi, unormal gange
Skader/komplikasjoner
Svært vanligeInfusjonsrelatert reaksjon
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHypoalbuminemi, hypokalemi, hypokalsemi, redusert appetitt
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt
VanligeHypofosfatemi, økt lipase, økte transaminaser
Øye
VanligeTåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, febril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni, fatigue, feber, frysninger
HudKløe
InfeksiøseHerpesvirusinfeksjon1, pneumoni1, øvre luftveisinfeksjon
LuftveierHoste
NevrologiskePerifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
Skader/komplikasjonerInfusjonsrelatert reaksjon
Stoffskifte/ernæringHypoalbuminemi, hypokalemi, hypokalsemi, redusert appetitt
UndersøkelserRedusert vekt
Vanlige
Blod/lymfePancytopeni
InfeksiøseCytomegalovirus-infeksjon, sepsis
LuftveierPneumonitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeHypoestesi, parestesi, unormal gange
UndersøkelserHypofosfatemi, økt lipase, økte transaminaser
ØyeTåkesyn
Ukjent frekvens
InfeksiøseProgressiv multifokal leukoencefalopati1
Lever/galleHepatocellulær skade, leversteatose

1Forbundet med dødelig utfall.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen erfaring med overdosering. Den høyeste dosen som er testet, 2,4 mg/kg, ga høyere frekvens og alvorlighetsgrad av PN-hendelser.
Behandling: Umiddelbart avbrutt infusjon og nøye overvåkning.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X C37

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antistoff-legemiddelkonjugat bestående av den antimitotiske substansen monometyl auristatin E (MMAE) kovalent bundet til CD79b-spesifikt monoklonalt antistoff (rekombinant humant immunoglobulin G1 (IgG1),). IgG1 binder seg med høy affinitet og selektivitet til CD79b, som er en celleoverflate-komponent av B-cellereseptoren. Ved binding til CD79b blir polatuzumabvedotin raskt internalisert og bindingen spaltet av lysosomale proteaser, noe som frigjør MMAE intracellulært. MMAE bindes til mikrotubuli og dreper celler som deler seg ved å hemme celledelingen og indusere apoptose.
Proteinbinding: MMAE: 71-77%.
Fordeling: Sentralt Vd estimert til 3,15 liter.
Halveringstid: Ca. 12 dager ved syklus 6. Clearance er 0,9 liter/dag. MMAE: T1/2 ca. 4 dager etter første dose.
Metabolisme: Forventes å metaboliseres til små peptider, aminosyrer, ukonjugert MMAE og ukonjugerte MMAE-relaterte metabolitter. MMAE er substrat for CYP3A4/CYP3A5.
Utskillelse: Primært via feces, minimalt via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Rekonstituert og fortynnet oppløsning: Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold som normalt bør være <24 timer i kjøleskap (2-8°C), med mindre rekonstituering har foregått under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist for opptil 72 timer i kjøleskap (2-8°C), og opptil 24 timer i romtemperatur (9-25°C). Fortynnet oppløsning: Klargjort infusjonsvæske fortynnet i infusjonsposer med natriumklorid 9 mg/ml er stabil i opptil 24 timer i kjøleskap (2-8°C), eller i opptil 4 timer i romtemperatur (9-25°C). Klargjort infusjonsvæske fortynnet i infusjonsposer med natriumklorid 4,5 mg/ml eller glukose 5% er stabil i opptil 72 timer i kjøleskap (2-8°C), eller i opptil 8 timer i romtemperatur (9-25°C).

Sist endret: 13.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Polivy, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
140 mg1 stk. (hettegl.)
382647
SPC_ICON-
-
141206,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absolutt nøytrofiltall (anc, all neutrophil cells): Antall nøytrofile leukocytter i blod. Normalområde hos voksne over 18 år: 2,0-7,0 × 109/liter.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

antipyretikum (antipyretika, antipyretiske midler): Legemidler som reduserer feber uten å senke normal kroppstemperatur.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

cyp3a5: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer.

cytomegalovirus-infeksjon (cmv-infeksjon): Infeksjon med virus som tilhører herpesvirus-familien. Smitten er svært utbredt blant både mennesker og dyr.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pml (progressiv multifokal leukoencefalopati): En sjelden infeksjonssykdom i hjernen som følge av infeksjon med John Cunningham-virus.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

tls (tumorlysesyndrom): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

uln: Øvre normalgrense.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.