Piqray

Novartis


Antineoplastisk middel, PI3K-hemmer.

L01E M03 (Alpelisib)TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg og 200 mg: Hver tablett inneh.: Alpelisib 150 mg, resp. 200 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Svart og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte i startpakning 50 mg og 200 mg: Hver tablett inneh.: Alpelisib 50 mg, resp. 200 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Svart og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Indisert i kombinasjon med fulvestrant til behandling av postmenopausale kvinner, samt menn, med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft med en PIK3CA-mutasjon etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi.

Dosering

Behandling skal initieres av lege med erfaring i legemiddelbruk til behandling av kreftpasienter. Utvelgelse av pasienter med HR-positiv, HER2-negativ avansert brystkreft til behandling med alpelisib skal baseres på forekomsten av PIK3CA-mutasjon i tumor- eller plasmaprøver ved bruk av en validert testmetode.
Anbefalt dose: 300 mg (2 tabletter à 150 mg) 1 gang daglig som kontinuerlig behandling. Anbefalt maks. dose er 300 mg/dag. Skal gis sammen med fulvestrant. Anbefalt dose fulvestrant er 500 mg i.m. på dag 1, 15 og 29, og deretter 1 gang i måneden. Fortsett behandling så lenge klinisk nytte sees eller til uakseptabel toksisitet oppstår.
Dosejustering: Kan være nødvendig for å forbedre toleransen. Ved alvorlige eller ikke-tolererbare bivirkninger kan midlertidig behandlingsavbrudd, dosereduksjon og/eller seponering være nødvendig. Dosereduksjon anbefales maks. 2 ganger, før behandling bør avsluttes permanent. Dosereduksjon baseres på den alvorligste forutgående toksisiteten. Retningslinjer for dosereduksjon pga. bivirkninger er angitt i tabellen under.

Dosenivå

Dose og tidsplan

Antall og tablettstyrke

Startdose

300 mg/dag kontinuerlig

2 × 150 mg tabletter

1. dosereduksjon

250 mg/dag kontinuerlig

1 × 200 mg tablett +
1 × 50 mg tablett

2. dosereduksjon1

200 mg/dag kontinuerlig

1 × 200 mg tablett

1Bare 1 dosereduksjon tillates for pankreatitt.Anbefalinger for behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering ved håndtering av spesifikke bivirkninger er angitt i tabellene under. Legens kliniske vurdering, inkl. bekreftet laboratorieverdi om nødvendig, skal veilede håndtering av enkeltpasienter basert på individuell nytte-/risikovurdering. Dosejustering og håndtering av hyperglykemi: Dosereduksjon bør baseres på fastende glukoseverdier (plasma/blod). Før behandlingsstart bør konsultasjon med helsepersonell med erfaring innen hyperglykemibehandling alltid vurderes.

Fastende glukoseverdi

Anbefaling

>ULN-8,9 mmol/liter

Ingen dosejustering nødvendig. Initier eller intensiver oral antidiabetisk behandling.

>8,9-13,9 mmol/liter

Ingen dosejustering nødvendig. Initier eller intensiver oral antidiabetisk behandling ytterligere. Hvis FG (fastende glukose) ikke synker til ≤8,9 mmol/liter innen 21 dager med egnet oral antidiabetisk behandling, skal alpelisibdosen senkes med 1 dosenivå og spesifikke anbefalinger for FG-verdier følges.

>13,9-27,8 mmol/liter

Avbryt behandlingen. Initier eller intensiver oral antidiabetisk behandling og vurder ytterligere antidiabetikum (som insulin) i 1-2 dager inntil hyperglykemien opphører. Gi væske i.v. og vurder egnet behandling (f.eks. intervensjon for elektrolytt-/ketoacidose-/hyperosmolare forstyrrelser). Hvis FG senkes til ≤8,9 mmol/liter innen 3-5 dager med egnet antidiabetisk behandling, gjenopptas alpelisib på 1 dosenivå lavere. Hvis FG ikke senkes til ≤8,9 mmol/liter innen 3-5 dager med egnet antidiabetisk behandling, anbefales konsultasjon med helsepersonell med ekspertise i hyperglykemibehandling. Hvis FG ikke senkes til ≤8,9 mmol/liter innen 21 dager med egnet antidiabetisk behandling, seponer permanent.

≥27,8 mmol/liter

Avbryt behandlingen. Initier eller intensiver egnet antidiabetisk behandling (gi væske i.v. og vurder egnet behandling, f.eks. intervensjon for elektrolytt-/ketoacidose-/hyperosmolare forstyrrelser), kontroller innen 24 timer og som klinisk indisert. Hvis FG senkes til ≤27,8 mmol/liter, følges spesifikke anbefalinger for FG-verdier <27,8 mmol/liter. Hvis FG bekreftes som ≥27,8 mmol/liter etter 24 timer, seponer permanent.

Dosejustering og håndtering av utslett: Orale antihistaminer kan vurderes profylaktisk ved behandlingsstart. Ved utslett anbefales antihistaminer. Ved tegn på utslett bør topikal kortikosteroidbehandling startes, og orale kortikosteroider vurderes ved moderat til alvorlig utslett.

Grad

Anbefaling

Alle grader

Konsultasjon med dermatolog bør alltid vurderes.

Grad 11

Ingen dosejustering nødvendig. Initier topikal kortikosteroidbehandling. Vurder å legge til oral antihistaminbehandling for symptomhåndtering.

Grad 22

Ingen dosejustering nødvendig. Initier eller intensiver topikal kortikosteroid- og oral antihistaminbehandling. Vurder lavdose oral kortikosteroidbehandling.

Grad 33

Avbryt behandling inntil utslettet er grad ≤1. Initier eller intensiver topikal/oral kortikosteroid- og antihistaminbehandling. Ved bedring til grad ≤1, gjenoppta behandlingen på samme dosenivå som da utslettet først forekom, og på 1 dosenivå lavere ved 2. gangs forekomst.

Grad 44

Seponer behandlingen permanent.

1<10% kroppsoverflate med aktiv hudtoksisitet. 210-30% kroppsoverflate med aktiv hudtoksisitet. 3F.eks. alvorlig utslett som ikke responderer på medisinsk behandling, >30% kroppsoverflate med aktiv hudtoksisitet. 4F.eks. alvorlig bulløs, blæredannende eller eksfoliativ hudlidelse, enhver % kroppsoverflate assosiert med utbredt superinfeksjon hvor i.v. antibiotikabehandling er indisert, livstruende konsekvenser.Dosejustering og håndtering av diaré:

Grad

Anbefaling

Grad 1

Ingen dosejustering nødvendig. Initier egnet medisinsk behandling og monitorer som klinisk indisert.

Grad 2

Initier eller intensiver egnet medisinsk behandling og monitorer som klinisk indisert. Avbryt behandlingen inntil bedring til grad ≤1, og gjenoppta behandlingen på samme dosenivå.

Grad 3 eller 41

Initier eller intensiver egnet medisinsk behandling, og monitorer som klinisk indisert. Avbryt behandlingen inntil bedring til grad ≤1, og gjenoppta behandlingen på 1 dosenivå lavere.

1I tillegg skal pasienten behandles iht. nasjonale retningslinjer, inkl. monitorering av elektrolytter, bruk av antiemetika og legemidler mot diaré og/eller væskeerstatning og elektrolyttillegg, når klinisk indisert.Dosejustering og håndtering av andre toksisiteter:

Grad

Anbefaling

Grad 1 eller 2

Ingen dosejustering nødvendig. Initier egnet medisinsk behandling og monitorer som klinisk indisert1,2.

Grad 3

Avbryt behandling inntil bedring til grad ≤1, og gjenoppta behandlingen på 1 dosenivå lavere1.

Grad 4

Seponer permanent2.

1Ved grad 2 og 3 pankreatitt, avbryt behandlingen inntil bedring til grad ≤1, og gjenoppta på 1 dosenivå lavere. Kun én dosereduksjon er tillatt. Seponer behandlingen permanent ved tilbakevendt toksisitet. 2Ved grad 2 forhøyet total bilirubin, avbryt behandlingen inntil bedring til grad ≤1, og gjenoppta på samme dosenivå hvis bedringen nås på ≤14 dager eller gjenoppta på 1 dosenivå lavere hvis bedringen nås på >14 dager.
Glemt dose/Oppkast: Innen 9 timer etter vanlig administreringstid, kan en glemt dose tas umiddelbart etter mat. Etter >9 timer utelates dosen den dagen, og dosen tas til vanlig tid neste dag. Ved oppkast skal ikke ekstra dose tas, men doseringsplanen fortsettes til vanlig tid neste dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. manglende erfaring. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Begrensede data ved alder ≥75 år, spesielt ≥85 år.
Administrering: Tas umiddelbart etter mat, til ca. samme tid hver dag. Svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller deles. Knuste, sprukne eller ødelagte tabletter skal ikke inntas.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Effekt ikke fastslått hos pasienter som tidligere har fått fulvestrant. Effekt og sikkerhet ikke undersøkt ved symptomatisk visceral sykdom. Overfølsomhet: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner er sett, inkl. anafylaktisk reaksjon og anafylaktisk sjokk. Ved alvorlige overfølsomhetsreaksjoner skal behandlingen seponeres permanent og ikke gjenopptas. Hensiktsmessig behandling initieres umiddelbart. Alvorlige hudreaksjoner: Er sett, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme og DRESS. Ved tidligere alvorlige hudreaksjoner skal alpelisibbehandling ikke startes. Pasienten skal informeres om tegn/symptomer på alvorlige hudreaksjoner. Ved slike tegn/symptomer, skal behandlingen avbrytes inntil reaksjonsårsak fastslås. Konsultasjon med dermatolog anbefales. Ved diagnostisert alvorlig hudreaksjon, skal behandlingen seponeres permanent. Hvis alvorlig hudreaksjon ikke bekreftes, kan behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering være nødvendig (se Dosering). Hyperglykemi: Alvorlig hyperglykemi (inkl. ketoacidose) er sett, og kan oppstå raskt etter behandlingsstart. Pasienten skal informeres om tegn/symptomer på hyperglykemi, tilrådes nøye monitorering av kliniske symptomer de første 4 behandlingsukene (spesielt de 2 første ukene), og bør få råd om livsstilsendringer som kan redusere hyperglykemi. Konsultasjon med diabetesspesialist eller helsepersonell med erfaring i hyperglykemibehandling bør alltid vurderes, og anbefales ved risikofaktorer som prediabetisk status, fastende glukose >13,9 mmol/liter, BMI ≥30 eller alder ≥75 år, og for pasienter med diabetes mellitus, som kan trenge intensivert diabetesbehandling og som bør monitoreres nøye. Basert på alvorlighetsgrad kan behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering være nødvendig (iht. tabell under Dosering). Sikkerhet ved type 1- og ukontrollert type 2-diabetes er ikke fastslått. Spesifikk monitoreringsplan av fastende glukose og HbA1c er angitt under.

 

Anbefalt plan for monitorering av fastende glukose- og HbA1c-nivåer hos alle pasienter

Anbefalt plan for monitorering av fastende glukose- og HbA1c-nivåer hos pasienter med diabetes, prediabetes, BMI ≥30 eller alder ≥75 år

Ved screening, før
oppstart av behandling

Mål fastende plasmaglukose (FPG), HbA1c og optimaliser pasientens blodglukosenivå.

Etter oppstart av behandling

Monitorer FPG ved uke 1, 2, 4, 6 og 8 etter behandlingsstart og deretter hver måned.

 

Monitorer/selvmonitorer fastende glukose jevnlig (blod/plasma), hyppigere de 4 første ukene og spesielt de 2 første behandlingsukene, iht. instruksjoner fra helsepersonell1.

Monitorer/selvmonitorer fastende glukose daglig de første 2 behandlingsukene. Fortsett deretter å monitorere fastende glukose så ofte som nødvendig for å kontrollere hyperglykemi iht. instruksjoner fra helsepersonell1.

 

HbA1c bør måles etter 4 ukers behandling og deretter hver 3. måned.

Hvis hyperglykemi
oppstår etter oppstart
av alpelisibbehandling

Monitorer fastende glukose jevnlig iht. lokale retningslinjer og minimum til fastende glukose reduseres til normalt nivå.
Under behandling med antidiabetika, fortsett monitorering av fastende glukose minst 1 gang i uken i 8 uker, etterfulgt av 1 gang hver 2. uke, samt monitorering av fastende glukose iht. instruksjoner fra helsepersonell med ekspertise innen hyperglykemibehandling.

1All glukosemonitorering bør foretas som vurdert av lege basert på klinisk indikasjon.Pneumonitt: Er sett, inkl. alvorlig pneumonitt/akutt interstitiell lungesykdom. Pasienten bør oppfordres til umiddelbart å rapportere nye eller forverrede luftveissymptomer. Ved slike symptomer eller mistanke om pneumonitt, skal behandlingen avbrytes umiddelbart og pasienten undersøkes for pneumonitt. Diagnosen ikke‑infeksiøs pneumonitt bør vurderes hos pasienter med uspesifikke luftveissymptomer eller interstitielle infiltrater ved radiologisk undersøkelse, og der infeksjon, neoplasi eller andre årsaker er utelukket etter egnede undersøkelser. Ved bekreftet pneumonitt, seponeres behandlingen permanent. Diaré: Alvorlig diaré og kliniske konsekvenser, som dehydrering og akutt nyreskade, er sett. Symptomer opphørte med egnet intervensjon. Basert på alvorlighetsgrad kan behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering være nødvendig (se Dosering). Pasienten bør rådes til å starte behandling mot diaré, øke væskeinntaket og informere lege ved diaré under behandlingen. Osteonekrose i kjeven: Alpelisibbehandling bør ikke initieres ved pågående osteonekrose i kjeven. Pasienten bør rådes til umiddelbart å rapportere nye eller forverrede orale symptomer under behandling. Ved utvikling av osteonekrose i kjeven skal standard medisinsk behandling initieres. Hjelpestoffer: Inneholder <23 mg natrium, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, men forsiktighet skal utvises hvis fatigue eller tåkesyn oppleves.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Legemidler som kan øke risiko for osteonekrose i kjeven: Forsiktighet bør utvises når bisfosfonater eller denosumab gis samtidig eller sekvensielt med alpelisib, da risiko for osteonekrose i kjeven kan øke. Alpelisib bør ikke initieres ved samtidig bruk av bisfosfonater/denosumab. Legemidler som kan øke plasmanivå av alpelisib: BCRP-hemmere kan øke systemisk eksponering for alpelisib. Forsiktighet og monitorering av toksisitet anbefales ved samtidig bruk. Syrereduserende legemidler: Kan kombineres med alpelisib forutsatt at alpelisib tas rett etter mat. Legemidler som kan få endret plasmanivå av alpelisib: Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av CYP3A4-substrater som i tillegg kan påvirke sin egen metabolisme ved å hemme eller indusere CYP3A4 (f.eks. rifampicin, ribosiklib, enkorafenib). Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av CYP2C9-, CYP2B6- eller CYP2B6-substrater med lav terapeutisk indeks, pga. mulig redusert effekt av slike legemidler. Substanser som er substrater for transportører: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av sensitive OAT3-, BCRP- og P-gp-substrater med lav terapeutisk indeks, da systemisk eksponering for slike substrater kan øke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes av kvinner som er eller kan være gravide. Graviditet skal utelukkes hos fertile kvinner før behandlingsstart. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 1 uke etter siste dose. Mannlige pasienter med kvinnelige partnere som er gravide, kan være gravide eller kan bli gravide, skal bruke kondom ved samleie under behandling og i minst 1 uke etter siste dose. Dyrestudier har vist embryo-, føtotoksisitet og teratogenisitet under organogenesen, og fertile kvinner bør informeres om dette.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Pga. potensiale for alvorlige bivirkninger hos diende spedbarn, anbefales ikke amming under behandling og i minst 1 uke etter siste dose.
Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier indikerer nedsatt fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, redusert blodplatetall, redusert lymfocyttall
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast, stomatitt (inkl. aftøst sår, munnsår)
Vanlige Gingivale smerter, gingivitt, keilitt, tannpine
Mindre vanlige Pankreatitt
Generelle
Svært vanlige Fatigue (inkl. asteni), feber, mukositt, perifert ødem, tørre slimhinner (inkl. munntørrhet, vulvovaginal tørrhet)
Vanlige Ødem (inkl. ansiktshevelse, ansiktsødem, øyelokksødem)
Hud
Svært vanlige Alopesi, kløe, tørr hud (inkl. sprukket hud, xerose, xeroderma), utslett (inkl. makulopapuløst utslett, makuløst utslett, generalisert utslett, papuløst utslett, kløende utslett)
Vanlige Dermatitt (inkl. akneiform dermatitt), erytem, erythema multiforme, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Mindre vanlige Stevens-Johnsons syndrom
Ukjent frekvens DRESS
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet (inkl. allergisk dermatitt)
Infeksiøse
Svært vanlige Urinveisinfeksjon (inkl. ett tilfelle av urosepsis)
Kar
Vanlige Hypertensjon, lymfødem
Luftveier
Vanlige Pneumonitt (inkl. interstitiell lungesykdom)
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Kjeveosteonekrose, muskelkramper, myalgi
Nevrologiske
Svært vanlige Dysgeusi (inkl. ageusi, hypogeusi), hodepine
Nyre/urinveier
Vanlige Akutt nyreskade
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypokalemi, hypokalsemi, redusert appetitt, redusert magnesiumnivå, redusert plasmaglukose, økt plasmaglukose
Vanlige Dehydrering
Mindre vanlige Ketoacidose (inkl. diabetisk ketoacidose)
Undersøkelser
Svært vanlige Forlenget APTT, redusert albuminnivå, redusert vekt, økt ALAT, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT
Vanlige Økt HbA1c
Øye
Vanlige Tåkesyn, tørre øyne
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, redusert blodplatetall, redusert lymfocyttall
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast, stomatitt (inkl. aftøst sår, munnsår)
Generelle Fatigue (inkl. asteni), feber, mukositt, perifert ødem, tørre slimhinner (inkl. munntørrhet, vulvovaginal tørrhet)
Hud Alopesi, kløe, tørr hud (inkl. sprukket hud, xerose, xeroderma), utslett (inkl. makulopapuløst utslett, makuløst utslett, generalisert utslett, papuløst utslett, kløende utslett)
Infeksiøse Urinveisinfeksjon (inkl. ett tilfelle av urosepsis)
Nevrologiske Dysgeusi (inkl. ageusi, hypogeusi), hodepine
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi, hypokalsemi, redusert appetitt, redusert magnesiumnivå, redusert plasmaglukose, økt plasmaglukose
Undersøkelser Forlenget APTT, redusert albuminnivå, redusert vekt, økt ALAT, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT
Vanlige
Gastrointestinale Gingivale smerter, gingivitt, keilitt, tannpine
Generelle Ødem (inkl. ansiktshevelse, ansiktsødem, øyelokksødem)
Hud Dermatitt (inkl. akneiform dermatitt), erytem, erythema multiforme, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Immunsystemet Overfølsomhet (inkl. allergisk dermatitt)
Kar Hypertensjon, lymfødem
Luftveier Pneumonitt (inkl. interstitiell lungesykdom)
Muskel-skjelettsystemet Kjeveosteonekrose, muskelkramper, myalgi
Nyre/urinveier Akutt nyreskade
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Undersøkelser Økt HbA1c
Øye Tåkesyn, tørre øyne
Mindre vanlige
Gastrointestinale Pankreatitt
Hud Stevens-Johnsons syndrom
Stoffskifte/ernæring Ketoacidose (inkl. diabetisk ketoacidose)
Ukjent frekvens
Hud DRESS

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hyperglykemi, kvalme, asteni og utslett.
Behandling: Symptomatisk behandling og støttetiltak initieres ved behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Alfaspesifikk klasse 1 fosfatidylinosytol-3-kinase (PI3Kα)-hemmer. Hemmer PI3K/AKT-signalveien, og reduserer tumorvekst.
Absorpsjon: Median Tmax 2-4 timer. Biotilgjengelighet tatt etter måltid >99%, tatt fastende ca. 68,7%. Steady state forventes nådd på dag 3 etter oppstart av daglig dosering.
Proteinbinding: Moderat, fri fraksjon 10,8%.
Fordeling: Vdss: 114 liter. Penetrering av blod-hjerne-barrieren forventes ikke.
Halveringstid: 8-9 timer.
Metabolisme: Kjemisk og enzymatisk amidhydrolyse primær metaboliseringsvei, fulgt av et mindre bidrag fra CYP3A4. Ca. 40-45% av dosen gjenfinnes som hydrolysemetabolitt, ca. 15% som CYP3A4-medierte metabolitter og glukuronider, resten som alpelisib.
Utskillelse: Hovedsakelig i feces (81%) som alpelisib eller metabolitter, hovedsakelig via hepatobiliær eksport og/eller intestinal sekresjon. Liten utskillelse i urin (totalt 13,5%, som uendret alpelisib 2%).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Piqray, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 mg 28 stk. (blister)
091804
H-resept
-
26511,40 C
56 stk. (blister)
462429
H-resept
-
52986,60 C
200 mg 28 stk. (blister)
432189
H-resept
-
52986,60 C

Piqray, TABLETTER, filmdrasjerte i startpakning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg og 200 mg 28 stk. à 50 mg + 28 stk. à 200 mg (blister)
099436
H-resept
-
52986,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.07.2020