Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01F Y01 (Pertuzumab, Trastuzumab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 600 mg​/​600 mg og 1200 mg​/​600 mg: Hvert hetteglass inneh.: Pertuzumab 600 mg, resp. 1200 mg, trastuzumab 600 mg, resp. 600 mg, vorhyaluronidase alfa, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, α,α-trehalosedihydrat, sukrose, L-metionin, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Brystkreft i tidlig stadium:
  • I kombinasjon med kjemoterapi ved neoadjuvant behandling av voksne med HER2-positiv, lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft med høy risiko for tilbakefall.
  • I kombinasjon med kjemoterapi ved adjuvant behandling av voksne med HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium med høy risiko for tilbakefall.
Metastatisk brystkreft:
  • I kombinasjon med docetaksel hos voksne med HER2-positiv metastatisk eller lokal tilbakevendende inoperabel brystkreft, som tidligere ikke har fått HER2-rettet behandling eller kjemoterapi for metastatisk sykdom.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør igangsettes av lege med erfaring fra behandling med legemidler mot kreft. For å unngå medisineringsfeil er det viktig å sjekke etiketten på hetteglasset for å sikre at legemidlet som tilberedes og administreres er pertuzumab​/​trastuzumab. Pasienter som behandles med preparatet må ha HER2-positiv tumorstatus, definert som score på 3+ ved immunohistokjemi (IHC) og​/​eller ratio på ≥2 ved in situ hybridisering (ISH), fastslått med validert test. For fullstendig prosedyre for utførelse av analyse og fortolkning, se bruksanvisning for validerte HER2-tester.
Anbefalt dosering og administrering

 

Dose (uavhengig av kroppsvekt)

Ca. varighet av s.c. injeksjon

Observasjonstid

Startdose

1200 mg pertuzumab​/​600 mg trastuzumab

8 minutter

30 minutter

Vedlikeholdsdose (hver 3. uke)

600 mg pertuzumab​/​600 mg trastuzumab

5 minutter

15 minutter

For pasienter som får et taksan bør Phesgo administreres før taksanet. Ved administrering av docetaksel sammen med Phesgo er anbefalt startdose docetaksel 75 mg​/​m2, for deretter å trappes opp til 100 mg​/​m2 avhengig av doseringsregime og toleranse av startdosen. Alternativt kan docetaksel gis som 100 mg​/​m2 hver 3. uke fra oppstart. Ved bruk av et karboplatinbasert regime er anbefalt dose docetaksel 75 mg​/​m2 gjennom hele behandlingen (uten doseøkning). Ved administrering i kombinasjon med paklitaksel i adjuvant setting er anbefalt dose paklitaksel 80 mg​/​m2 1 gang hver uke i 12 ukentlige sykluser. Ved antrasyklinbasert behandlingsregime bør Phesgo administreres etter at behandlingsregimet med antrasyklin er fullført. Metastatisk brystkreft: Bør administreres i kombinasjon med docetaksel. Behandling kan fortsette til sykdomsprogresjon eller uhåndterbar toksisitet, selv om docetakselbehandlingen er avsluttet. Brystkreft i tidlig stadium: Som del av et komplett behandlingsregime for brystkreft i tidlig stadium bør preparatet i neoadjuvant setting administreres i 3-6 sykluser i kombinasjon med kjemoterapi. Som del av et komplett behandlingsregime for brystkreft i tidlig stadium, uavhengig av tidspunkt for operasjon, bør preparatet i adjuvant setting administreres i totalt 1 år (opptil 18 sykluser eller inntil det som oppstår først av sykdomstilbakefall eller uhåndterbar toksisitet). Behandling bør omfatte standard antrasyklin- og​/​eller taksanbasert kjemoterapi. Phesgo bør startes på dag 1 av den 1. syklusen som inneholder taksan, og bør fortsette selv om kjemoterapi avsluttes.
Injeksjonsreaksjoner
Injeksjonshastigheten kan reduseres eller injeksjonen pauses ved utvikling av injeksjonsreaksjon. Behandling med oksygen, betaagonister, antihistaminer, hurtig i.v. væsketilførsel og antipyretika, kan dempe symptomene. Injeksjonen bør avsluttes umiddelbart ved NCI-CTCAE grad 4-reaksjon (anafylaksi), bronkospasme eller akutt lungesviktsyndrom (ARDS). Se også Forsiktighetsregler.
Venstre ventrikkeldysfunksjon
Preparatet bør holdes tilbake i minst 3 uker ved tegn​/​symptomer som tyder på kongestiv hjertesvikt. Bør seponeres hvis symptomatisk hjertesvikt bekreftes. Metastatisk brystkreft: Pasienten bør ha venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF) på ≥50% før behandling. Preparatet bør holdes tilbake i minst 3 uker ved fall i LVEF til <40% eller LVEF på 40-45% forbundet med fall på ≥10%-poeng under verdien før behandling. Behandling kan gjenopptas hvis LVEF er gjenopprettet til >45% eller til 40-45% forbundet med en forskjell på <10%-poeng under verdiene før behandling. Brystkreft i tidlig stadium: Pasienten bør ha LVEF på ≥55% før behandling (≥50% etter fullføring av antrasyklin-komponenten av kjemoterapi, dersom det gis). Phesgo bør holdes tilbake i minst 3 uker ved reduksjon i LVEF til <50% forbundet med fall på ≥10%-poeng under verdiene før behandling. Behandling kan gjenopptas hvis LVEF er gjenopprettet til ≥50% eller til en differanse på <10%-poeng under verdiene før behandling.
Dosejusteringer
Dosereduksjon anbefales ikke. Seponering kan være nødvendig iht. legens vurdering. Behandling kan fortsette i perioder med reversibel kjemoterapiindusert myelosuppresjon, men pasienten bør overvåkes nøye for nøytropene komplikasjoner i denne tiden.
Forsinket eller utelatt dose Dersom tid mellom 2 sekvensielle injeksjoner er: a) <6 uker, bør vedlikeholdsdosen på 600 mg​/​600 mg administreres så fort som mulig, fortsett deretter med 3-ukers planen. b) ≥6 uker, bør startdose 1200 mg​/​600 mg administreres på nytt etterfulgt av vedlikeholdsdose 600 mg​/​600 mg hver 3. uke.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt. Ingen doseringsanbefalinger kan gis.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen doseanbefaling kan gis ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, pga. begrensede kinetikkdata.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ikke relevant bruk ved indikasjonen brystkreft.
  • Eldre ≥65 år: Ingen forskjeller i effekt. Ingen dosejustering nødvendig. Begrensede data for eldre >75 år.
Tilberedning​/​Håndtering Inneholder ikke konserveringsmiddel og bør derfor brukes umiddelbart. Tilberedes av helsepersonell. Oppløsningen er klar til bruk og skal ikke blandes eller fortynnes. Kun til engangsbruk. Skal kontrolleres visuelt for å sikre at det ikke finnes partikler eller misfarging før administrering. Hetteglasset skal ikke ristes. Etter overføring av oppløsningen til sprøyten, anbefales det å erstatte overføringskanylen med en sprøytehette som kan lukkes, for å unngå at oppløsningen tørker i kanylen, og for ikke å risikere kvaliteten til legemidlet. Merk sprøyten med den avtakbare etiketten. Den hypoderme injeksjonskanylen må festes til sprøyten umiddelbart før administrering, etterfulgt av justering av volum til 15 ml ved bruk av 1200 mg​/​600 mg eller 10 ml ved bruk av 600 mg​/​600 mg.
Administrering Skal kun administreres via s.c. injeksjon. Bør administreres av helsepersonell som er forberedt på å håndtere anafylaksi, og nødhjelpsutstyr skal være tilgjengelig. Injeksjonsstedet bør kun veksle mellom venstre og høyre lår. Nye injeksjoner bør gis minst 2,5 cm fra det gamle injeksjonsstedet i frisk hud og aldri i områder der huden er rød, skadet, øm eller hard. Dosen skal ikke fordeles mellom 2 sprøyter eller mellom 2 injeksjonssteder. I løpet av behandlingen bør andre legemidler til s.c. bruk injiseres andre steder. Start- og vedlikeholdsdose bør gis over hhv. 8 og 5 minutter. Pasienten bør observeres i 30 minutter etter fullført startdose og 15 minutter etter fullført vedlikeholdsdose for symptomer på injeksjonsrelaterte- og overfølsomhetsreaksjoner.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Testing av HER2: Må utføres ved spesiallaboratorium, for å sikre nøyaktige og reproduserbare resultater og sikre validering av testprosedyrene. Venstre ventrikkeldysfunksjon (inkl. kongestiv hjertesvikt): Reduksjon i LVEF er rapportert med legemidler som blokkerer HER2-aktivitet, inkl. pertuzumab og trastuzumab. Forekomst av symptomatisk venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon (kongestiv hjertesvikt) er høyere ved bruk av pertuzumab i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi enn ved bruk av trastuzumab og kjemoterapi. De fleste tilfellene av symptomatisk hjertesvikt rapportert i adjuvant setting, var hos pasienter som fikk antrasyklinbasert kjemoterapi. Pasienter som tidligere har fått antrasykliner eller strålebehandling mot brystregionen, kan ha høyere risiko for fall i LVEF. LVEF kartlegges før oppstart med Phesgo og regelmessig under behandling (f.eks. 1 gang under neoadjuvant behandling og hver 12. uke ved adjuvant eller metastatisk setting) for å sikre at LVEF er innenfor normalen. Seponering bør sterkt vurderes dersom LVEF har sunket som angitt ovenfor og ikke er forbedret, eller LVEF er ytterligere redusert ved neste vurdering, hvis ikke individuell nytte er vurdert å oppveie risikoen. Hjerterisiko skal vurderes nøye og balanseres mot det individuelle medisinske behovet før bruk av Phesgo med et antrasyklin. Det kan forventes at risiko for hjertetoksisitet er høyere ved samtidig bruk enn ved sekvensiell bruk. Injeksjonsrelaterte​/​infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): Preparatet er forbundet med IRR som feber, frysninger og hodepine. Pasienten skal vurderes og nøye overvåkes inntil alle tegn​/​symptomer opphører. Ved alvorlige IRR bør permanent seponering vurderes. Forsiktighet bør utvises da fatale IRR er forbundet med i.v. pertuzumab i kombinasjon med i.v. trastuzumab og kjemoterapi. Overfølsomhetsreaksjoner/anafylaksi: Pasienten bør overvåkes nøye. Alvorlig overfølsomhetsreaksjon, inkl. anafylaksi og fatale tilfeller, er sett, spesielt under de første 6‑8 behandlingssyklusene med pertuzumab i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi. Seponeres permanent ved reaksjoner av NCI-CTCAE grad 4 (anafylaksi), bronkospasme eller ARDS. Febril nøytropeni: Phesgo i kombinasjon med et taksan gir økt risiko for febril nøytropeni, spesielt under de første 3 behandlingssyklusene. Høyere forekomst av febril nøytropeni er forbundet med høyere forekomst av mukositt og diaré hos disse pasientene. Symptomatisk behandling av mukositt og diaré bør vurderes. Diaré: Preparatet kan gi alvorlig diaré, og behandling av diaré iht. standard praksis og retningslinjer bør da igangsettes. Tidlig intervensjon med loperamid, væske og elektrolytterstatning bør vurderes, særlig hos eldre og ved alvorlig eller langvarig diaré. Dersom tilstanden ikke bedres, bør det vurderes å avbryte behandling med Phesgo, inntil diaréen er under kontroll. Diaré forekommer hyppigst ved samtidig administrering av taksan, og risikoen er større hos eldre ≥65 år. Lungekomplikasjoner: Alvorlige lungekomplikasjoner er rapportert ved bruk av trastuzumab, enkelte ganger med fatalt utfall. Tilfeller av interstitiell lungesykdom er rapportert, inkl. lungeinfiltrater, ARDS, pneumoni, pneumonitt, pleural effusjon, pustevansker, akutt lungeødem og respiratorisk insuffisiens. Risikofaktorer inkluderer tidligere eller samtidig behandling med andre antineoplastiske behandlinger kjent for interstitiell lungesykdom slik som taksaner, gemcitabin, vinorelbin og strålebehandling. Kan oppstå som del av en IRR, eller senere. Pasienter med hviledyspné, pga. komplikasjoner ved langt fremskreden kreft og andre samtidige sykdommer, kan ha økt risiko for lungekomplikasjoner, og skal derfor ikke behandles med preparatet. Forsiktighet bør utvises ved pneumonitt, særlig ved samtidig behandling med taksaner. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet har en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever svimmelhet under behandling eller utvikler administreringsrelaterte symptomer, bør frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner inntil symptomene avtar.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. Andre antineoplastiske legemidler: Trastuzumab kan heve den samlede eksponeringen av en doksorubicinmetabolitt hos kvinner med HER2-positiv metastatisk brystkreft. Bioaktivitet og klinisk effekt er uklar.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Ukjent om reproduksjonsevnen kan påvirkes. Bør ikke brukes under graviditet med mindre nytte oppveier potensiell risiko for fosteret. Hemmet nyrevekst og​/​eller svekket nyrefunksjon hos fosteret, noen med fatal lungehypoplasi, er rapportert hos kvinner som får trastuzumab. Kvinner som blir gravide skal informeres om mulig fare for fosteret og følges opp tett av et tverrfaglig team. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling og i 7 måneder etter siste dose.
AmmingDa humant IgG utskilles i morsmelk og potensialet for skade på spedbarnet er ukjent, skal amming unngås under behandling og i 7 måneder etter siste dose.
FertilitetPertuzumab: Det er ikke utført spesifikke fertilitetsstudier hos dyr. Trastuzumab: Det er ikke bevis for at trastuzumab kan føre til redusert fertilitet basert på reproduksjonsstudier hos dyr.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Maks. dose som er undersøkt er 1200 mg pertuzumab​/​600 mg trastuzumab.
BehandlingNøye overvåkning for tegn​/​symptomer på bivirkninger. Egnet symptomatisk behandling skal igangsettes.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringRekombinant IgG1 monoklonalt antistoff mot human epidermal vekstfaktor-reseptor 2 (HER2).
VirkningsmekanismeBegge virkestoffene binder seg til spesifikke HER2 sub-domener uten å konkurrere, og avbryter HER2-signalisering: Pertuzumab binder seg spesifikt til det ekstracellulære dimeriseringsdomenet (subdomene II) på HER2. Ved binding blokkeres ligandavhengig heterodimerisering av HER2 med andre medlemmer av HER-familien, inkl. EGFR, HER3 og HER4, og ligandinitiert intracellulær signaloverføring via 2 store signalveier (MAPK-og PI3K) hemmes. Hemming av signalveiene kan gi stopp i cellevekst og apoptose. Trastuzumab binder seg til sub-domenet IV, HER2 proteinets ekstracellulære domene, og hemmer ligand-uavhengig HER2-mediert proliferasjon og overlevelsessignaler av humane tumorceller med økt forekomst av HER2. Begge virkestoffene fremmer i tillegg antistoff-mediert cellulær cytotoksisitet (ADCC). In vitro er både pertuzumab og trastuzumab ADCC påvist i høyere grad for tumorceller med økt forekomst av HER2 enn for tumorceller uten økt forekomst av HER2.
AbsorpsjonMedian Cmax og Tmax for pertuzumab er hhv. 157 µg/ml og 3,82 dager. Absolutt biotilgjengelighet er 0,712 og Ka er 0,348 dag-1. Median Cmax og Tmax for trastuzumab er hhv. 114 µg/ml og 3,84 dager. Absolutt biotilgjengelighet er 0,771 og Ka er 0,404 dag-1.
FordelingVd i sentralt kompartment for pertuzumab og trastuzumab er hhv. 2,77 liter og 2,91 liter.
HalveringstidPertuzumab: Clearance er 0,163 liter​/​dag. Eliminasjons t1/2 er ca. 24,3 dager. Trastuzumab: Clearance er 0,111 liter​/​dag. Konsentrasjonen er estimert til <1 µg/ml hos minst 95% innen 7 måneder etter siste dose.
MetabolismeIkke direkte undersøkt. Antistoffer nedbrytes vanligvis ved katabolisme.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Etter overføring fra hetteglass til sprøyte er preparatet fysisk og kjemisk stabilt i 28 dager ved 2-8°C beskyttet mot lys, og i 24 timer (kumulativ tid i hetteglass og sprøyte) ved romtemperatur ved maks. 30°C i diffust dagslys. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser brukerens ansvar, som normalt vil være <24 timer ved 2-8°C, med mindre tilberedning skjer under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Phesgo, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
600 mg​/​600 mg 10 ml (hettegl.)
455671

H-resept

52 689,90 C
1200 mg​/​600 mg 15 ml (hettegl.)
097612

H-resept

91 850,50 C

SPC (preparatomtale)

Phesgo INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 600 mg​/​600 mg

Phesgo INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1200 mg​/​600 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

13.01.2022


Sist endret: 19.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)