Middel mot forstyrrelser i ureasyklus.

A16A X03 (Natriumfenylbutyrat)GRANULAT 483 mg/g: Hvert gram inneh.: Natriumfenylbutyrat 483 mg, sakkarose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Adjuvant terapi ved kronisk behandling av forstyrrelser i ureasyklus, bl.a. mangel på karbamylfosfatsyntetase, ornitintranskarbamylase eller argininosuksinatsyntetase, hos alle pasienter der sykdommen debuterer neonatalt (komplett enzymmangel som sees i løpet av de første 28 levedøgn) og hos pasienter der sykdommen debuterer sent (delvis enzymmangel som sees etter 1. levemåned), og som tidligere har hatt hyperammonemisk encefalopati.

Dosering

Behandling bør overvåkes av lege med erfaring fra behandling av forstyrrelser i ureasyklus. Daglig dose justeres individuelt iht. proteintoleranse og nødvendig daglig proteininntak for vekst og utvikling. Sikkerhet og effekt av >20 g/dag er ikke fastslått.
Voksne, ungdom og barn >20 kg: 9,9-13,0 g/m2/dag.
Barn <20 kg: 450-600 mg/kg/dag.
Behandlingskontroll: Plasmakonsentrasjonen av ammoniakk, arginin, essensielle aminosyrer (særlig med forgrenede kjeder), karnitin og serumproteiner bør holdes innen normalområdet. Plasmaglutamin bør holdes <1000 μmol/liter.
Ernæringsbehandling: Må kombineres med proteinredusert diett, i noen tilfeller med tilskudd av essensielle aminosyrer og karnitin. Hvis kaloritilskudd er indisert, anbefales et proteinfritt produkt. Neonatal form av karbamylfosfatsyntetase- eller ornitintranskarbamylasemangel: Tilskudd av 0,17 g/kg/døgn eller 3,8 g/m2/døgn citrullin eller arginin er nødvendig. Argininosuksinatsyntetasemangel: Tilskudd av 0,4-0,7 g/kg/døgn eller 8,8-15,4 g/m2/døgn arginin er nødvendig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Brukes med forsiktighet ved lever- og nyreinsuffisiens.
Administrering: Oralt. Bør ikke gis via nese- eller magesonde pga. langsom oppløsning. Total daglig dose deles inn i like mengder og gis ved hvert måltid eller mating (f.eks. 4-6 ganger pr. dag til små barn). Gis med drikke (vann, fruktjuice, spedbarnsdrikker uten protein) eller strøs på en skjefull mat (potetstappe eller eplemos), og tas umiddelbart etter blanding. Kalibrert måleskje medfølger og gir opptil 3 g natriumfenylbutyrat med en gradering på 250 mg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet. Amming.

Forsiktighetsregler

Inneholder 2,5 g (108 mmol) natrium pr. 20 g natriumfenylbutyrat, som er maks. daglig dose. Skal derfor brukes med forsiktighet ved kongestiv hjertesvikt, alvorlig nyreinsuffisiens og kliniske tilstander med natriumretensjon med ødemdannelse. Serumkalium bør overvåkes under behandling da renal utskillelse av fenylacetylglutamin kan gi kaliumtap via urinen. Inneholder sakkarose, og skal vurderes ved diabetes. Akutt hyperammonemisk encefalopati kan oppstå, selv under behandling. Anbefales ikke ved behandling av akutt hyperammonemi. Hjelpestoffer: Inneholder 124 mg natrium pr. gram, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Inneholder sakkarose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukraseisomaltasemangel.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av probenecid kan påvirke renal utskillelse. Hyperammonemi indusert av haloperidol og valproat er sett. Kortikosteroider kan gi nedbrytning av vevsprotein og dermed øke plasmakonsentrasjonen av ammoniakk. Hyppigere overvåking av plasmakonsentrasjonen av ammoniakk anbefales hvis disse legemidlene må brukes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Fertile kvinner skal bruke effektiv prevensjon.
Amming: Kontraindisert. Utskillelse i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte kan ikke utelukkes.
Fertilitet: Ingen tilgjengelige data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, leukocytose, leukopeni, trombocytopeni, trombocytose
Mindre vanlige Aplastisk anemi, ekkymose
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, dysgeusi, forstoppelse, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Gastritt, pankreatitt, peptisk sår, rektal blødning
Hjerte
Vanlige Ødem
Mindre vanlige Arytmi
Hud
Vanlige Unormal kroppslukt, utslett
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Amenoré, uregelmessig menstruasjon
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, synkope
Nyre/urinveier
Vanlige Renal tubulær acidose
Psykiske
Vanlige Depresjon, irritabilitet
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Alkalose, metabolsk acidose, redusert appetitt
Undersøkelser
Vanlige Økt vekt
Redusert kalium, albumin, totalt protein og fosfat i blod.
Økt alkalisk fosfatase, transaminase, bilirubin, urinsyre, klorid, fosfat og natrium i blod.

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Kjønnsorganer/bryst Amenoré, uregelmessig menstruasjon
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukocytose, leukopeni, trombocytopeni, trombocytose
Gastrointestinale Abdominalsmerte, dysgeusi, forstoppelse, kvalme, oppkast
Hjerte Ødem
Hud Unormal kroppslukt, utslett
Nevrologiske Hodepine, synkope
Nyre/urinveier Renal tubulær acidose
Psykiske Depresjon, irritabilitet
Stoffskifte/ernæring Alkalose, metabolsk acidose, redusert appetitt
Undersøkelser Økt vekt
Redusert kalium, albumin, totalt protein og fosfat i blod.
Økt alkalisk fosfatase, transaminase, bilirubin, urinsyre, klorid, fosfat og natrium i blod.
Mindre vanlige
Blod/lymfe Aplastisk anemi, ekkymose
Gastrointestinale Gastritt, pankreatitt, peptisk sår, rektal blødning
Hjerte Arytmi

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Diaré, irritabilitet og stoffskifteacidose med hypokalemi, somnolens, slapphet og svimmelhet. Mindre vanlige symptomer: Forvirring, hodepine, dysgeusi, hypakusi, desorientering, svekket hukommelse og forverring av eksisterende nevropati.
Behandling: Behandlingen skal seponeres og støttende behandling startes. Hemodialyse eller peritoneal dialyse kan forsøkes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Natriumfenylbutyrat er et prodrug og metaboliseres raskt til fenylacetat som konjugeres med glutamin via acetylering og danner fenylacetylglutamin som deretter utskilles via nyrene. Fenylacetylglutamin fungerer som alternativ vei for utskillelse av overskuddsnitrogen og reduserer økte plasmakonsentrasjoner av ammoniakk og glutamin ved ureasyklusforstyrrelser.
Absorpsjon: Raskt ved faste. Målbare plasmakonsentrasjoner av fenylbutyrat etter 15 minutter. For hhv. fenylacetat og fenylacetylglutamin: Tmax 3,74 og 3,43 timer, Cmax 48,5 og 68,5 µg/ml.
Fordeling: Vd: 0,2 liter/kg.
Halveringstid: Eliminasjons t1/2 for hhv. fenylacetat og fenylacetylglutamin: 1,3 og 2,4 timer.
Metabolisme: Til fenylacetat og videre til fenylacetylglutamin i lever og nyrer. Fenylacetat blir også hydrolysert av esteraser i lever og blod.
Utskillelse: 80-100% via nyrene innen 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal brukes innen 45 dager etter anbrudd.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pheburane, GRANULAT:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
483 mg/g 174 g (flaske)
580489
H-resept
-
5268,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.11.2018