Pepcid

McNeil


Histaminerg H2-reseptorantagonist.

A02B A03 (Famotidin)TABLETTER 10 mg: Hver tablett inneh.: Famotidin 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne og barn >12 år: Behandling og symptomlindring ved sure oppstøt, halsbrann og magesmerter forårsaket av for mye syre.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >12 år: Korttidsbehandling og symptomlindring ved halsbrann og sure oppstøt.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 1 tablett ved behov for lindring av symptomer, eller 1 tablett 1 time før måltid for symptomer vanligvis assosiert med mat og væskeinntak. Dosen skal ikke overstige 2 tabletter i døgnet. Lengste behandlingsperiode er 2 uker. Pasienten bør kontakte lege ved vedvarende plager utover 2 uker.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≤10 ml/minutt). Dosejustering kan være nødvendig. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Tas 1 time før mat for symptomer vanligvis assosiert med mat og væskeinntak. Tas 1 time før kveldsmat for forebygging av symptomer om natten. Bør svelges hel sammen med et glass vann. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre H2-reseptorantagonister.

Forsiktighetsregler

Pasienter ≥50 år som opplever halsbrann for første gang, og pasienter uansett alder med utilsiktet vekttap, bør kontakte lege før behandlingsoppstart. Pasienten bør avbryte behandlingen og kontakte lege ved vedvarende symptomer eller forverring, eller ved dysfagi, odynofagi, alvorlig oppkast, melena, følelse av å ikke få puste eller brystsmerter. Reseptfri bruk: Ved stadig tilbakevendende plager bør lege kontaktes. Ved nedsatt nyrefunksjon bør lege kontaktes før bruk. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bivirkninger som svimmelhet eller hodepine bør aktiviteter som krever årvåkenhet unngås.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjoner som påvirker famotidin: Antacida kan redusere opptaket av famotidin, famotidin bør tas 1-2 timer før antacida. Sukralfat bør unngås i 2 timer før famotidin tas. Probenecid kan gi forsinket eliminering av famotidin, samtidig bruk bør unngås. Interaksjoner som påvirker andre legemidler: Opptak av ketokonazol og itrakonazol kan reduseres, disse bør gis 2 timer før famotidin. Itrakonazol kan få redusert antimykotisk effekt, og samtidig bruk bør vurderes av lege. Famotidin kan redusere opptaket av rilpivirin, cyanokobalamin, de fleste tyrosinkinasehemmere, ulipristal og atazanavir. Risiko for tap av effekt av kalsiumkarbonat som fosfatbinder ved samtidig administrering med famotidin hos hemodialysepasienter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Klinisk erfaring savnes. Dyrestudier har ikke vist økt insidens av fosterskader. Brukes kun hvis lege har vurdert at potensielle fordeler veier opp for mulig risiko for fosteret.
Amming: Famotidin går over i morsmelk, og det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Mødre som ammer bør seponere legemidlet eller slutte å amme.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneAgranulocytose, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeDiaré, forstoppelse
Mindre vanligeAbdominalt ubehag og smerte, flatulens, kvalme, munntørrhet, oppkast
SjeldneØvre abdominalsmerte
Generelle
Mindre vanligeAsteni, fatigue
SjeldneMalaise
Svært sjeldneBrystubehag
Hud
Mindre vanligeKløe, urticaria, utslett
Svært sjeldneAlopesi, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (kan være fatal)
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet (anafylaktisk reaksjon, angioødem, bronkospasme)
Kjønnsorganer/bryst
SjeldneGynekomasti
Svært sjeldneErektil dysfunksjon
Lever/galle
SjeldneKolestatisk gulsott
Svært sjeldneHepatitt
Luftveier
Svært sjeldneInterstitiell lungesykdom (kan være fatal)
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, muskelkramper
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Mindre vanligeDysgeusi
SjeldneSomnolens
Svært sjeldneGeneraliserte tonisk-kloniske anfall (særlig ved nedsatt nyrefunksjon), kramper, parestesi
Psykiske
Mindre vanligeDepresjon, mental forstyrrelse
Svært sjeldneAgitasjon, angst, desorientering, forvirring, hallusinasjon, insomni, redusert libido
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeRedusert appetitt
Undersøkelser
Svært sjeldneUnormal leverfunksjonstest
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalt ubehag og smerte, flatulens, kvalme, munntørrhet, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue
HudKløe, urticaria, utslett
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper
NevrologiskeDysgeusi
PsykiskeDepresjon, mental forstyrrelse
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
Sjeldne
GastrointestinaleØvre abdominalsmerte
GenerelleMalaise
ImmunsystemetOverfølsomhet (anafylaktisk reaksjon, angioødem, bronkospasme)
Kjønnsorganer/brystGynekomasti
Lever/galleKolestatisk gulsott
NevrologiskeSomnolens
Svært sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
GenerelleBrystubehag
HudAlopesi, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (kan være fatal)
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
Lever/galleHepatitt
LuftveierInterstitiell lungesykdom (kan være fatal)
NevrologiskeGeneraliserte tonisk-kloniske anfall (særlig ved nedsatt nyrefunksjon), kramper, parestesi
PsykiskeAgitasjon, angst, desorientering, forvirring, hallusinasjon, insomni, redusert libido
UndersøkelserUnormal leverfunksjonstest

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Lignende bivirkninger som ved vanlig klinisk bruk. Zollinger-Ellisons syndrom-pasienter har tatt doser opptil 800 mg/dag i mer enn 1 år uten å utvikle betydelige bivirkninger.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reduserer innholdet av saltsyre og pepsin, og i tillegg volum av basal, nokturnal og stimulert magesaftsekresjon. Effekten etter en dose på 10 mg famotidin inntrer etter ca. 30 minutter. Maks. effekt, målt som pH-økning, sees etter ca. 3,5 timer. Varigheten er ca. 9 timer.
Absorpsjon: Raskt etter peroralt inntak. Cmax nås etter 1-3 timer. Biologisk tilgjengelighet er ca. 40% og påvirkes ikke av samtidig fødeinntak. Kinetikken er lineær.
Proteinbinding: Ca. 15-20%.
Halveringstid: Ca. 3 timer, forlenget ved nedsatt nyrefunksjon.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Primært via urin, 25-30% uforandret.

Pakninger uten resept

Inntil 24 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pepcid, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg24 stk. (blister)
401554
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.09.2018