Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP 99,9%: 3 ml inneh.: Metoksyfluran, butylhydroksytoluen (E 321).


Indikasjoner

Akutt smertelindring ved moderate til sterke smerter som følge av traume hos voksne som er ved bevissthet.

Dosering

Voksne
1 flaske à 3 ml som enkeltdose. Bruk vedlagt utstyr. Flaske nr. 2 tas kun ved behov. Doser >6 ml daglig eller bruk over flere påfølgende dager anbefales ikke. Total dose i løpet av 1 uke bør ikke overstige 15 ml. Smertelindring oppnås etter 6-10 inhalasjoner. Kontinuerlig inhalasjon av 1 flaske gir smertelindring i ca. 30 minutter, periodevis inhalasjon kan gi lengre smertelindring.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Nøye klinisk vurdering ved bruk oftere enn hver 3. måned.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Metoksyfluran kan forårsake nyresvikt hvis den anbefalte dosen overskrides. Forsiktighet utvises ved kliniske tilstander som kan predisponere for nyreskade.
  • Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegget. Påse at kammer med aktivert karbon (AC) er satt inn i fortynningshullet på inhalatoren. Fjern hetten fra flasken. Hold inhalatoren i 45° vinkel og hell innholdet fra 1 flaske over i inhalatoren samtidig som den roteres. Plasser stroppen over pasientens håndledd.
Administrering Til inhalasjon vha. Penthrox-inhalator. Pasienten bør ta dosen selv under tilsyn av helsepersonell opplært i bruk av preparatet. Pust forsiktig ut/inn gjennom munnstykket i starten, pust deretter normalt. Ved behov for sterkere smertelindring, hold over fortynningshullet på AC-kammeret under bruk.

Kontraindikasjoner

Som anestetikum. Overfølsomhet for innholdsstoffene eller fluorinerte anestetika. Malign hypertermi, samt ved kjent eller mistenkt genetisk predisponering. Alvorlige bivirkninger (inkl. i familieanamnese) etter tidligere inhalasjonsanestetika, inkl. leverskade. Klinisk signifikant nedsatt nyrefunksjon. Endret bevissthetsnivå av enhver årsak. Klinisk påvist kardiovaskulær ustabilitet eller respirasjonsdepresjon.

Forsiktighetsregler

Nyre: Laveste effektive dose brukes. Forsiktighet utvises hos eldre, ved risiko for nyresykdom eller ved kliniske tilstander som predisponerer for nyreskade. Metoksyfluran er nyretoksisk ved høye doser. Lever: Forsiktighet utvises ved underliggende levertilstand eller risiko for nedsatt leverfunksjon. Hjerte/eldre: Forsiktighet utvises ved hypotensjon og bradykardi pga. risiko for blodtrykksfall. Nervesystemet: Risiko for sedasjon, eufori, amnesi, nedsatt konsentrasjonsevne, endret sensorimotorisk koordinasjon og endret humør. Hyppig gjentatt bruk: Uegnet for lindring av gjennombruddssmerter/forverring ved kroniske tilstander og av nært gjentatte smerteepisoder hos samme pasient. Yrkeseksponering: Inhalator bør alltid brukes med AC-kammeret for å redusere yrkeseksponering. Økte leverenzymer, blodureanitrogen og serumurinsyre, og ikke-alvorlige og forbigående reaksjoner, slik som svimmelhet, hodepine, kvalme og sykdomsfølelse, samt overfølsomhetsreaksjoner, er sett. Hjelpestoffer: Butylhydroksytoluen kan gi hudreaksjon eller irritere øyne og slimhinner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved svimmelhet, søvnighet og sløvhet etter inntak bør pasienten frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Samtidig bruk med CYP450-induktor kan øke risikoen for toksisitet, og bør unngås. Samtidig bruk med nyretoksiske legemidler (f.eks. kontrastmidler, noen antibiotika) bør unngås, inkl. sevofluran. Samtidig bruk med CNS-depressiver som opioider, sedativer eller hypnotika, generell anestesi, fentiaziner, muskelrelakserende, sederende antihistaminer og alkohol, kan gi depressive tilleggseffekter. Pasienten bør overvåkes nøye ved samtidig bruk av opioider.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Liten effekt på foster er vist ved anbefalt dosering. Forsiktighet bør utvises, spesielt under 1. trimester.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Forsiktighet utvises ved bruk under amming.
FertilitetBegrensede data fra dyrestudier indikerer ingen effekt på spermiemorfologi.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Pasienten overvåkes for anestesieffekter med tegn på overdreven søvnighet (inkl. bevissthetstap), blodtrykksfall, respirasjonshemming, blekhet og muskelrelaksering. Etter seponering opphører slike overdoseringseffekter vanligvis raskt, men kardiorespiratoriske støttetiltak kan iverksettes ved behov. Høye doser fører til nyretoksisitet. Non-oligurisk nyresvikt er sett timer/dager etter høye doser gitt mot smerter eller ved anestesi.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringFlyktig anestetikum i gruppen fluorinerte hydrokarboner. Smertelindring ved inhalasjon i lave konsentrasjoner.
VirkningsmekanismeIkke fullstendig klarlagt.
AbsorpsjonTransporteres raskt til blodet via lungene.
MetabolismeVia CYP450-enzymer, spesielt CYP2E1, CYP2B6 og CYP2A6 i lever.
Utskillelse60% utskilles i urin, resten utåndes uforandret eller som CO2.

 

Pakninger, priser og refusjon

Penthrox, VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
99,9% 3 ml (flaske m/inhalator)
513993
- 399,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Penthrox VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP 99,9%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.02.2022


Sist endret: 10.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)