Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zyrona, 2 mg /35 mikrogram, drasjerte tabletter

cyproteronacetat og etinyløstradiol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zyrona er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zyrona
 3. Hvordan du bruker Zyrona
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zyrona
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zyrona er, og hva det brukes mot
Zyrona brukes for behandling av hudtilstander som akne, veldig fet hud og overdreven hårvekst hos kvinner i fertil alder. På grunn av prevensjonsmiddelets egenskaper skal det kun forskrives til deg hvis legen anser behandling med hormonelt prevensjonsmiddel som forsvarlig.
Du skal bare ta Zyrona hvis hudtilstanden din ikke har forbedret seg etter bruk av andre anti- aknebehandlinger, inkludert topikale behandlinger og antibiotika.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zyrona
Bruk ikke Zyrona
Fortell legen om du har noen av de følgende tilstandene før du begynner å bruke Zyrona. Legen kan deretter råde deg til å bruke en annen behandling:
 • dersom du er allergisk overfor cyproteronacetat, etinyløstradiol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du bruker et annet hormonelt prevensjonsmiddel
 • hvis du har hepatitt C og tar legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se også avsnittet "Andre legemidler og Zyrona")
 • dersom du har (eller har hatt) blodpropp i benet (trombose), lungen (lungeembolisme) eller et annet sted i kroppen
 • dersom du har (eller har hatt) en sykdom som kan være en indikator på hjerteattakk i framtiden (f.eks. angina pectoris som forårsaker sterke smerter i brystet) eller "mini-slag" (transitorisk iskemisk anfall)
 • dersom du har (eller har hatt) hjerteattakk eller slag
 • dersom du har en tilstand som kan øke risikoen for blodpropp i arteriene. Dette gjelder følgende tilstander:
  • diabetes som påvirker blodårene
  • veldig høyt blodtrykk
  • veldig høyt fettnivå i blodet (kolesterol eller triglyserider)
 • dersom du har problemer med blodkoagulasjon (f.eks. protein C-mangel)
 • dersom du har (eller har hatt) migrene med synsforstyrrelser
 • hvis du har eller har hatt alvorlig leversykdom når leverfunksjonen ikke er normalisert
 • hvis du har eller har hatt en type kreft som kan vokse hvis den eksponeres for kjønnshormoner (f.eks. brystkreft eller eggstokkreft, kreft i livmoren eller livmorhalsen)
 • hvis du har eller har hatt en godartet eller ondartet tumor i leveren
 • hvis du har uforklarlige blødninger fra skjeden
 • hvis du ammer
 • hvis du er gravid eller mistenker at du er gravid.
Hvis du får noen av de ovennevnte tilstandene, eller du blir gravid mens du tar Zyrona, skal du stoppe behandlingen øyeblikkelig og ta kontakt med lege. I mellomtiden bør du bruke en annen form for prevensjon (uten hormoner).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Zyrona.
Hva bør du være spesielt oppmerksom på med Zyrona
Slutt å ta tablettene og kontakt lege øyeblikkelig dersom du oppdager mulige tegn på blodpropp. Symptomene er beskrevet i avsnitt 2 "Blodpropp (trombose)".
Hvis du har arvelig angioødem. Konsulter legen din umiddelbart hvis du opplever symptomer på angioødem som oppsvulmet ansikt, tunge eller svelg og / eller svelgeproblemer eller elveblest sammen med pustevansker. Produkter som inneholder østrogener kan utløse eller forverre symptomer på angioødem.
Zyrona fungerer også som et oralt prevensjonsmiddel. Du og legen må vurdere alle de tingene som vanligvis gjelder for sikker bruk av hormonelle prevensjonsmidler
Hvis du tilhører en av risikogruppene nedenfor og også tar kombinasjonspille, vil du trolig få regelmessig oppfølging. Legen din kan forklare mer om dette. Før du tar Zyrona vil legen undersøke deg, og du må gi beskjed
 • hvis du har alvorlige hudproblemer som rammer huden over hele kroppen (systemisk lupus erythematosus).
 • hvis du har en sykdom som påvirker blodets evne til å koagulere og fører til nyresvikt (hemolytisk uremisk syndrom).
 • hvis du har Crohns sykdom eller kronisk betennelsen i endetarmen (ulcerøs kolitt).
 • hvis du har en arvelig lidelse med lave mengder røde blodceller (sigdcellesykdom).
Blodpropp (trombose)
Når du tar Zyrona kan risikoen for å få blodpropp (trombose) øke noe. Sjansene for å få blodpropp øker bare litt ved å ta Zyrona sammenlignet med kvinner som ikke tar Zyrona eller andre p-piller. Fullstendig bedring oppnås ikke bestandig, og i 1-2 % av tilfellene kan den være fatal.
Blodpropp i en vene
Blodpropp i en vene ("venøs trombose") kan blokkere venen. Dette kan forekomme i venene i bena, lungen (lungeembolisme), eller andre organer.
Bruk av kombinasjons p-pille øker risikoen hos kvinner for å utvikle slike blodpropper sammenlignet med kvinner som ikke tar noen kombinasjons p-pille. Risikoen for å utvikle blodpropp i en vene er høyest det første året kvinner tar pillen. Risikoen er ikke så høy som risikoen for å utvikle blodpropp under svangerskap.
Risikoen for blodpropp i en vene hos brukere av kombinasjons p-pille øker ytterligere:
 • med økende alder;
 • dersom du røyker. Ved bruk av hormonelt prevensjonsmiddel som Zyrona oppfordres du sterkt til å slutte å røyke, spesielt dersom du er over 35 år;
 • dersom en av dine nærmeste slektninger har hatt blodpropp i bena, lungen eller annet organ i ung alder;
 • dersom du er overvektig;
 • dersom du skal ha en operasjon eller har vært immobil på grunn av skade eller sykdom, eller dersom du har et gipset ben.
Dersom dette gjelder for deg, er det viktig å fortelle legen at du bruker Zyrona, siden behandlingen kanskje må opphøre. Legen vil fortelle deg at du må slutte å ta Zyrona flere uker før kirurgi eller mens du er mindre mobil. Legen vil også fortelle deg når du kan begynne å ta Zyrona etter at du er på bena igjen.
Blodpropp i en arterie
Blodpropp i en arterie kan forårsake alvorlige problemer. Blodpropp i en arterie i hjertet kan for eksempel føre til hjerteattakk, eller slag hvis den oppstår i hjernen.
Bruken av kombinasjons p-pille er blitt forbundet med økt risiko for blodpropper i arteriene. Denne risikoen øker ytterligere:
 • med økende alder;
 • dersom du du røyker. Ved bruk av hormonelt prevensjonsmiddel som Zyrona oppfordres du sterkt til å slutte å røyke, spesielt dersom du er over 35 år;
 • dersom du er overvektig;
 • dersom du har høyt blodtrykk;
 • dersom en av dine nærmeste slektninger har hatt blodpropp i bena, lungen eller annet organ i ung alder;
 • dersom du har høyt fettnivå i blodet (kolesterol eller triglyserider);
 • dersom du har migrene;
 • dersom du har hjerteproblemer (klaffesykdom, rytmeforstyrrelse).
Symptomer på blodpropp

Slutt å ta tablettene og kontakt lege øyeblikkelig dersom du oppdager mulige tegn på blodpropp, som:
 • uvanlig plutselig hosteanfall;
 • alvorlig smerte i brystet som kan stråle ut i venstre arm;
 • kortpustethet;
 • uvanlig, alvorlig eller vedvarende hodepine eller forverring av migrene;
 • delvis eller fullstendig synstap, eller dobbeltsyn;
 • uklar tale eller taleforstyrrelse;
 • plutselige endringer i hørsel, luktesans eller smakssans;
 • svimmelhet eller besvimelse;
 • svakhet eller nummenhet hvor som helst i kroppen;
 • alvorlig smerte i magen (abdomen);
 • alvorlig smerte eller hevelse i ett av bena.
Etter en blodpropp er det ikke alltid bedringen er fullstendig. Det kan oppstå sjeldne, alvorlige permanente skader, eller blodproppen kan også være fatal.
Like etter en fødsel har kvinner større risiko for blodpropp, så du bør spørre legen når du kan begynne med Zyrona.

Kreft:
Brystkreft forekommer noe hyppigere hos mennesker som tar p-piller enn hos mennesker av samme alder som ikke tar pillen. Denne forskjellen avtar gradvis i løpet av en 10-årsperiode etter at du har sluttet å ta p- pillen. Det er imidlertid ikke kjent om p-piller faktisk er involvert i denne høyere forekomsten. Den kan skyldes at mennesker som tar p-piller undersøkes oftere, og brystkreft kan derfor bli diagnostisert tidligere. I sjeldne tilfeller er det rapportert om godartede levertumorer hos kvinner som tar p-piller. Ondartede levertumorer er rapportert i svært sjeldne tilfeller. Disse tumorene (godartede og ondartede) kan forårsake intern blødning. Ondartede tumorer kan være livstruende eller føre til dødsfall. Kontakt lege umiddelbart hvis du får alvorlige smerter i magen eller underlivet.
En høyere forekomst av kreft i livmorhalsen er rapportert hos kvinner som har tatt p-piller over lang tid. Dette skyldes ikke nødvendigvis p-pillene.
I tillegg til forsiktighetsreglene i avsnittene “Blodpropp…” og “Kreft”, må det utvises forsiktighet ved bruk av Zyrona.
 • Dette gjelder
  • hvis du har en sykdom i leveren eller galleblæren
  • hvis du har en lidelse som oppsto eller forverret seg under svangerskap eller under tidligere bruk av kjønnshormoner (for eksempel hørselstap, unormalt stoffskifte (porfyri), en sjelden hudsykdom under svangerskap (herpes gestationis) eller en nevrologisk sykdom (Sydenhams korea).
  • hvis du har eller har hatt gulbrune pigmentflekker i huden, særlig i ansiktet (leverflekker). I slike tilfeller bør du unngå lange opphold i solen eller eksponering for UV-stråling.
  • hvis du har mye kroppshår med et mannlig fordelingsmønster og det blir verre.
  • hvis du blir deprimert. Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Zyrona, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
  • hvis du får problemet med synet. Kontakt legen din.
 • Når du skal ta blod- eller urinprøver, må du alltid si fra til helsepersonellet at du tar Zyrona.
 • Effekten av Zyrona reduseres hvis du tar urtemedisinen johannesurt (Hypericum perforatum) samtidig.
 • Hvis du glemmer å ta tablettene, reduseres effekten, og sjansen for graviditet øker. Se avsnitt “Dersom du har glemt å ta Zyrona”.
 • Hvis menstruasjonen uteblir og du har tatt Zyrona som beskrevet i avsnitt “Dosering”, er det usannsynlig at du er gravid. Vær oppmerksom på at det kan ta tre måneder før menstruasjonen er normal. Dersom du hopper over to menstruasjonsperioder, må du kontakte legen før du begynner på neste brett.
 • Når du skal ta blod- eller urinprøver, må du alltid si fra til helsepersonellet at du tar Zyrona.
Andre legemidler og Zyrona
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen medisiner kan påvirke blodverdier og gjøre Zyrona mindre effektiv i å hindre graviditet, eller kan forårsake uventet blødning. Disse inkluderer følgende:
 • Legemidler mot epilepsi (for eksempel fenytoin, barbiturater, primidon, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat).
 • Legemidler mot tuberkulose (for eksempel rifampicin).
 • Legemidler for behandling av HIV og hepatitt C-virus infeksjoner (f.eks. ritonavir, nevirapin, efavirenz) eller andre infeksjoner (griseofulvin, ketokonazol).
 • Produkter som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum). Du må bruke en annen form for prevensjon mens du tar kombinasjonspillen og i to uker etter at du slutter å ta produkter som inneholder johannesurt.
 • Legemidler mot artritt, artrose (etorikoksib).
Zyrona kan også påvirke effekten av andre legemidler, f.eks.:
 • Legemidler som brukes etter transplantasjon (ciklosporin). Dette kan påvirke nyrene.
 • Legemidler mot epilepsi (lamotrigin). Dette kan føre til økt hyppighet av anfall.
 • Legemidler som brukes til behandling av pusteproblemer (teofyllin).
 • Legemidler som brukes til behandling av muskelsmerter og/eller muskelkramper (tizanidin).
Ikke bruk Zyrona hvis du har hepatitt C og tar legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir, da det kan påvirke analyseresultater av leverfunksjonen din (stigning i ALT leverenzym).
Legen din vil foreskrive en annet type prevensjonsmiddel i forkant av oppstart for behandling med disse legemidlene.
Behandling med Zyrona kan gjenopptas ca. 2 uker etter opphør av denne behandling. Se avsnittet "Bruk ikke Zyrona".
Inntak av Zyrona sammen med mat og drikke
Du kan ta Zyrona sammen med mat og drikke.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du må ikke ta Zyrona dersom du er gravid eller tror du er gravid.
Amming
Du må ikke bruke Zyrona hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Zyrona påvirker ikke evnen din til å kjøre bil og bruke maskiner.
Zyrona inneholder laktose og sukrose
Dette legemidlet inneholder laktose og sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Zyrona
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandlingens varighet
Legen vil fortelle deg hvor lenge du skal fortsette å bruke Zyrona.
Zyrona hindrer eggløsning og hindrer dermed graviditet. Du må íkke ta vanlige p-piller samtidig med Zyrona.
Du må ikke ta Zyrona dersom du ønsker å bli gravid.
Voksne:
Hvordan du bruker Zyrona
Tablettene må tas hver dag til samme tid, i den rekkefølgen som er angitt på pakningen. Ta 1 tablett daglig i 21 dager. Hvert påfølgende brett startes etter en tablettfri pause på 7 dager. I den tablettfrie pausen inntrer det en menstruasjonslignende blødning. Blødningen starter vanligvis 2–3 dager etter at du har tatt den siste tabletten, og det er ikke sikkert blødningen er over når du starter på neste brett.
Hvis du ikke har brukt p-piller i løpet av den siste måneden.
Du må begynne å ta tablettene første dag i menstruasjonssyklusen (dag 1 i en vanlig menstruasjonssyklus). Du kan begynne å ta tablettene på dag 2-5, men i den første syklusen (til neste blødning) rådes du til å bruke annen prevensjon, f.eks. kondomer.
Dersom du går over fra en annen prevensjon av kombinasjonstypen (p-piller, p-plaster, vaginalring): Du bør fortrinnsvis begynne å ta Zyrona dagen etter den siste aktive tabletten (den siste tabletten som inneholder virkestoffene) med prevensjonsmiddelet du brukte tidligere, men senest på dagen etter de
tablettfrie dagene med prevensjonsmiddelet du brukte tidligere (eller etter den siste inaktive tabletten med prevensjonsmiddelet du brukte tidligere).
Når du går fra p-ring eller depotplaster, bør du fortrinnsvis begynne å ta Zyrona samme dag som du fjerner p-ringen eller plasteret, men senest når du skulle ha satt inn ny ring eller satt på nytt plaster. Dersom du er usikker på dette kontakt lege eller apotek.
Hvis du bytter fra et gestagenprodukt (tabletter, injeksjon, implantat) eller spiral som frigjør gestagen:
 • Du kan når som helst bytte fra tabletter til Zyrona.
 • Dersom du tidligere brukte spiral eller implantat, startes behandling med Zyrona på samme dag som implantatet eller spiralen fjernes.
 • Dersom du tidligere har fått injeksjoner, kan du bytte til Zyrona på den dagen du skulle ha fått din neste injeksjon.
 • I alle tilfellene ovenfor anbefales det at du bruker annen prevensjon i de første 7 dagene du tar tablettene.
Dersom du har hatt en abort i første trimester:
Du kan begynne å ta Zyrona umiddelbart dersom du har hatt en abort i første trimester. Dersom du begynner å ta tablettene umiddelbart, er det ikke nødvendig å bruke tilleggsprevensjon.
Dersom du akkurat har født eller dersom du har hatt en abort i andre trimester:
Du bør begynne å ta Zyrona-tabletter på dag 21-28 etter fødselen eller aborten i andre trimester. Dersom du begynner å ta Zyrona senere, bør du bruke annen prevensjon i de første 7 dagene etter at du begynner å ta Zyrona.
Dersom du har hatt samleie før du begynner behandling med Zyrona, bør du finne ut om du er gravid eller vente til den første menstruasjonsdagen før du tar tablettene.
Dersom du ammer, se "Graviditet og amming".
Dersom du tar for mye av Zyrona
Kontakt lege, sykehus eller apotek hvis du har tatt flere tabletter av Zyrona enn anbefalt i dette
pakningsvedlegget, eller mer enn legen din har foreskrevet.
Symptomer: kvalme, brekninger og blødning fra skjeden. Selv jenter som ikke har fått sin første menstruasjon, men som har tatt dette legemidlet ved et uhell, kan få slike blødninger.
Dersom du har glemt å ta Zyrona
Mindre enn 12 timer
Hvis det er mindre enn 12 timer siden du skulle ha tatt Zyrona, er ikke prevensjonseffekten redusert. Ta tabletten så snart du oppdager dette. Ta den neste tabletten som vanlig.
Mer enn 12 timer
Hvis det er mer enn 12 timer siden du skulle ha tatt Zyrona, kan prevensjonseffekten være redusert avhengig av når i menstruasjonssyklusen du glemte tabletten.
Jo flere tabletter du glemmer å ta, desto større er risikoen for å bli gravid. Følg sikkerhetsreglene angitt nedenfor.
1 glemt pille i uke 1:
Ta tabletten så snart du oppdager dette. Selv om dette betyr at du tar to tabletter samtidig. Fortsett deretter som vanlig. Du bør også bruke annen prevensjon i 7 dager. Dersom du har hatt samleie i løpet av de siste 7 dagene, kan du være gravid.
Kontakt lege umiddelbart.
1 glemt pille i uke 2:
Ta tabletten så snart du oppdager dette. Selv om dette betyr at du tar to tabletter samtidig.
Dersom du tok tablettene slik du skulle i tiden før du glemte tabletten, er det ikke nødvendig å bruke tilleggsprevensjon.
Dersom du ikke tok tablettene slik du skulle i tiden før du glemte tabletten, eller dersom du har glemt å ta flere enn 1 tablett, rådes du til å bruke tilleggsprevensjon i 7 dager, for eksempel kondomer.
1 glemt pille i uke 3:
Den svangerskapsforebyggende effekten er redusert på grunn av forestående tablettfrie periode. Dette kan unngås ved å justere tablettinntaket. Dersom du har tatt de siste 7 tablettene som forskrevet, er det to måter å gjøre dette på. Hvis ikke, må du bruke alternativ 1, og du må også bruke tilleggsprevensjon i de neste 7 dagene.
 1. Ta tabletten så snart du oppdager dette. Selv om dette betyr at du tar to tabletter samtidig. Fortsett å ta tablettene på vanlig måte, men hopp over den tablettfrie perioden. Fortsett med neste brett. Du får sannsynligvis ikke mensen før mot slutten av det nye brettet, men du kan også få sporblødninger eller gjennombruddsblødning mens du tar tablettene.
 2. Slutt å ta tablettene på gjeldende brett. Ta en tablettfri periode slik at du har 7 tablettfrie dager, inkludert dagene da du glemte å ta tablettene. Start deretter med et nytt brett.
Hvis du har glemt å ta en tablett, og du ikke får mensen i den første normale tablettfrie perioden etterpå, er det en risiko for at du kan være gravid. Kontakt lege.
Hvis du får brekninger og alvorlig diaré (mage-/tarmkatarr):
Dersom du har alvorlig mage-/tarmkatarr, kan opptaket og dermed den preventive effekten til Zyrona være redusert. Dersom du blir kvalm 3-4 timer etter at du tok p-pillen, må du følge instruksene for når man glemmer å ta tabletter. Hvis du ikke ønsker å endre tidsplanen for inntak av tabletter, må du ta de(n) ekstra tabletten(e) fra et annet brett.
Dersom du ønsker å fremskynde eller utsette mensen:
Dersom du ønsker å fremskynde eller utsette mensen, fortsetter du med et nytt brett av Zyrona uten å ta en tablettfri periode. Du kan utsette mensen med så mange dager du ønsker til brettet er tomt. Du kan få sporblødninger eller gjennombruddsblødning i perioden når du tar ekstra tabletter. Det neste brettet av Zyrona startes etter den vanlige 7-dagers tablettfrie perioden.
For å fremskynde mensen til en annen dag enn den vanlige dagen kan du forkorte påfølgende tablettfrie periode med så mange dager du ønsker. Jo kortere pause, desto større risiko for at du ikke vil få neste mens eller oppleve gjennombruddsblødning eller sporblødninger mens du tar neste brett.
Hvor lenge du bør ta Zyrona
Varigheten av behandlingen avhenger av typen og alvorlighetsgraden av din tilstand. Behandlingen varer normalt i flere måneder.
Det anbefales at du tar Zyrona i minst 3-4 menstruasjonssykluser etter at symptomene er forsvunnet. Dersom du får tilbakefall flere uker eller måneder etter at du har sluttet å ta tablettene, kan du begynne å ta Zyrona igjen.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er økt risiko for blodpropp i vener (venøs tromboembolisme) eller blodpropp i arterier (arteriell tromboembolisme) hos alle kvinner som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. For mer detaljert informasjon om risiko ved bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, se avsnitt 2 "Hva du må vite før du bruker Zyrona".
Alvorlige bivirkninger
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Skadelige blodpropper i en vene eller arterie, for eksempel i et ben eller en fot, i en lunge, hjerteinfarkt. Kontakt lege øyeblikkelig.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Levertumor, som kan gi smerter under ribbeina på høyre side og gulsott. Kontakt lege øyeblikkelig.
Andre bivirkninger
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
 • Ømme bryster, brystsmerter, større bryster, brystsekresjon.
 • Hodepine, migrene, endringer i sexfunksjonen, depresjon/humørsvingninger.
 • Ulike hudplager (f.eks. utslett, smertefulle røde knuter (erythema nodosum), allergisk reaksjon eller infeksjon (erythema multiforme)).
 • Vektøkning, væskeansamlinger.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • Kvalme, brekninger og andre symptomer i mage-/tarmkanalen.
 • Utslett (urtikaria).
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Overfølsomhet for kontaktlinser.
 • Endret utflod.
 • Overfølsomhetsreaksjoner.
 • Vektnedgang.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Høyt blodtrykk.
 • Soppinfeksjon i skjeden.
 • Pigmentflekker i ansiktet.
Hvis du har arvelig angioødem, kan legemidler som inneholder visse kvinnelige kjønnshormoner (østrogen) utløse eller forverre symptomer på angioødem (se avsnittet "Hva bør du være spesielt oppmerksom på med Zyrona”).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zyrona
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zyrona
 • Virkestoffer er: Cyproteronacetat 2 mg og etinyløstradiol 35 mikrogram.
 • Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: Laktosemonohydrat, stivelse, povidon K25, talkum og magnesiumstearat. Tablettdrasjering: Sukrose, makrogol 6000, kalsiumkarbonat, talkum, glyserol 85 %, povidon K90, montanglykolvoks og fargestoffene titandioksid (E 171) og gul jernoksid (E 172).
Hvordan Zyrona ser ut og innholdet i pakningen
Zyrona er en gul, bikonveks, rund, drasjert tablett.
Blisterpakning (kalenderblister): 1 x 21 og 3 x 21 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
DK-5260 Odense S Danmark info@orifarm.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark, Sverige, Norge: Zyrona®
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.05.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

mage-tarmkatarr (gastroenteritt, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

venøs trombose (venetrombose, veneblodpropp): Blodpropp i en vene.