Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Wellbutrin Retard 150 mg tablett med modifisert frisetting

Wellbutrin Retard 300 mg tablett med modifisert frisetting

bupropionhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Wellbutrin Retard er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Wellbutrin Retard :
 3. Hvordan du bruker Wellbutrin Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Wellbutrin Retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Wellbutrin Retard er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Wellbutrin Retard er et legemiddel som er forskrevet av legen din for å behandle depresjon. Det antas at det påvirker stoffer i hjernen som kalles noradrenalin og dopamin, som har en sammenheng med depresjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Wellbutrin Retard :
Bruk ikke Wellbutrin Retard
 • Dersom du er allergisk overfor bupropion eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis du tar andre legemidler som inneholder bupropion.
 • Hvis du har fått diagnosen epilepsi eller tidligere har hatt krampeanfall.
 • Hvis du har eller tidligere har hatt en spiseforstyrrelse (for eksempel bulimi eller anorexia nevrosa).
 • Hvis du har hjernesvulst.
 • Hvis du vanligvis inntar store mengder alkohol, og nylig har sluttet eller skal på avvenning.
 • Hvis du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • Hvis du nylig har avsluttet behandling med beroligende midler, eller hvis du planlegger å slutte med disse mens du behandles med Wellbutrin Retard.
 • Hvis du tar eller har tatt andre legemidler mot depresjon kalt monoaminoksidase (MAO)- hemmere de siste 14 dagene.
Kontakt legen din umiddelbart uten å ta Wellbutrin Retard hvis noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller famasøyt før du bruker Wellbutrin Retard.
Barn og ungdom.
Wellbutrin Retard er ikke anbefalt til behandling av barn under 18 år. Det er en økt risiko for selvmordstanker og selvmordsrelatert oppførsel når barn under 18 år behandles med antidepressiva.
Voksne
Før du tar Wellbutrin Retard trenger legen din å vite:
 • Om du regelmessig drikker mye alkohol
 • Om du har diabetes og blir behandlet med insulin eller tabletter.
 • Om du tidligere har vært utsatt for eller har hatt en alvorlig hodeskade.
Bruk av Wellbutrin Retard har vist seg å kunne gi kramper hos ca. 1 av 1000 pasienter. Denne bivirkningen rammer oftest pasienter som tilhører gruppene beskrevet ovenfor. Hvis du får kramper i løpet av behandlingen, bør du slutte å ta Wellbutrin Retard. Ikke ta flere tabletter og kontakt legen din.
 • Hvis du har bipolar lidelse (ekstreme humørsvingninger), da Wellbutrin Retard kan fremkalle episoder av denne lidelsen.
 • Hvis du har lever eller nyreproblemer er det større sannsynlighet for at du kan oppleve bivirkninger.
Hvis noe av det ovenfor gjelder deg, bør du snakke med legen din igjen før du tar Wellbutrin Retard. Legen kan ønske å følge opp behandlingen din nøye, eller eventuelt anbefale deg en annen behandling.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan det være at du noen ganger har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan tilta når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker. Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten:
 • dersom du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte lege eller sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Andre legemidler og Wellbutrin Retard:
Hvis du tar eller har tatt andre legemidler mot depresjon kalt monoaminoksidase (MAO)- hemmere de siste 14 dagene, må du gi beskjed om dette til legen din uten å ta Wellbutrin Retard (se også Bruk ikke Wellbutrin Retard i avsnitt 2).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, naturmidler eller vitaminer, inkludert produkter du selv har kjøpt. Det kan bli nødvendig for legen din å endre Wellbutrin Retard dosen eller dosen av de andre medisinene du tar.
Noen legemidler skal ikke tas sammen med Wellbutrin Retard. Noen legemidler kan øke sjansen for krampeanfall. Andre legemidler kan øke risikoen for andre bivirkninger. Noen eksempler på dette finnes nedenfor, men dette er ikke en fullstendig liste.
Sjansen for krampeanfall kan økes:
 • Hvis du tar andre legemidler mot depresjon eller legemidler mot andre mentale lidelser
 • Hvis du bruker teofyllin mot astma eller lungesykdom
 • Hvis du bruker tramadol, et kraftig smertestillende legemiddel
 • Hvis du har tatt beroligende midler, eller hvis du planlegger å slutte med disse mens du behandles med Wellbutrin Retard (se også Bruk ikke Wellbutrin Retard i avsnitt 2)
 • Hvis du bruker legemidler mot malaria (slik som meflokin eller klorokin)
 • Hvis du tar stimulerende midler eller andre legemidler for å kontrollere din vekt eller appetitt
 • Hvis du bruker steroider (tabletter eller injeksjon)
 • Hvis du bruker antibiotika som kalles kinoloner
 • Hvis du bruker antihistaminer som gjør deg trøtt
 • Hvis du bruker legemidler mot diabetes
Kontakt legen din umiddelbart før du tar Wellbutrin Retard hvis noe av dette gjelder deg. Legen din vil vurdere fordeler og risiko for deg ved behandling med Wellbutrin Retard.
Det kan være økt sjanse for andre bivirkninger:
 • Hvis du tar andre legemidler mot depresjon (slik som amitriptylin, fluoksetin, paroksetin, dosulepin, desipramin eller imipramin) eller mot andre mentale lidelser (slik som klozapin, risperidon, tioridazin eller olanzapin)
 • Hvis du tar legemidler for behandling av Parkinsons sykdom (levodopa, amantadin eller orfenadrin)
 • Hvis du tar legemidler som innvirker på kroppens evne til nedbryting av Wellbutrin Retard (karbamazepin, fenytoin eller valproat)
 • Hvis du tar noen legemidler brukt til behandling av kreft (som for eksempel cyklofosfamid eller ifosfamid)
 • Hvis du tar tiklopidin eller klopidogrel, hovedsakelig brukt for å forebygge slag
 • Hvis du tar enkelte betablokkere (slik som metoprolol)
 • Hvis du tar enkelte legemidler mot ujevn hjerterytme (propafenon eller flekainid)
 • Hvis du bruker nikotinplaster for å slutte å røyke.
Kontakt legen din umiddelbart før du tar Wellbutrin Retard hvis noe av dette gjelder deg. Wellbutrin Retard kan være mindre effektiv
 • Dersom du bruker ritonavir eller efavirenz, legemidler som brukes for å behandle HIV- infeksjon.
Fortell legen din dersom dette gjelder deg. Legen vil kontrollere hvor bra Wellbutrin Retard fungerer for deg. Det kan være nødvendig å øke dosen eller bytte til en annen behandling for din depresjon.
 • Dersom du tar digoksin for hjertet
Hvis dette gjelder deg må du informere legen din. Legen kan vurdere å justere dosen av digoksin.
Ikke øk Wellbutrin Retard dosen din uten råd fra legen, da dette kan øke risikoen for at du får bivirkninger, inkludert krampeanfall.
Wellbutrin Retard kan gjøre andre legemidler mindre effektive
 • Hvis du bruker tamoxifen for behandling mot brystkreft.
Fortell legen dersom dette gjelder deg. Det kan være nødvendig å bytte til en annen behandling for din depresjon.
Effekt på urinprøver
Wellbutrin Retard kan påvirke resultatet av noen urinprøver som brukes for å detektere andre legemidler. Dersom du skal ta en slik urinprøve, fortell legen din eller sykehuset at du bruker Wellbutrin Retard.
Wellbutrin Retard og alkoholholdig drikke
Alkohol kan påvirke hvordan Wellbutrin Retard virker, og samtidig bruk kan i sjeldne tilfeller påvirke nervene dine eller din psykiske tilstand. Noen personer blir mer sensitive for alkohol når de tar Wellbutrin Retard. Legen din kan fraråde deg å drikke alkohol (øl, vin eller sprit) eller be deg være måteholden med alkohol, når du bruker Wellbutrin Retard. Hvis du derimot for tiden har et stort inntak av alkohol, skal du ikke slutte brått, da dette kan utsette deg for risiko for anfall.
Snakk med legen din om inntak av alkohol før du begynner å bruke Wellbutrin Retard.
Graviditet og amming
Du skal ikke bruke Wellbutrin Retard hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid med mindre legen har anbefalt deg å bruke det. Rådfør deg med lege eller apotek før du begynner å bruke Wellbutrin Retard. Noen studier, men ikke alle, har rapportert om en økning i risiko for fosterskader, spesielt hjerteskader, hos babyer hvor mor har brukt Wellbutrin Retard. Det er ikke kjent om disse har sin årsak i bruken av Wellbutrin Retard.
Innholdsstoffene i Wellbutrin Retard kan gå over i morsmelken. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Wellbutrin Retard.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dersom du føler deg svimmel eller ør ved bruk av Wellbutrin Retard, skal du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Wellbutrin Retard
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Den vanlige doseringen står beskrevet her, men doseringen du har fått fra legen din er personlig for deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Det kan ta en stund før du begynner å føle deg bedre. Det tar tid før legemidlet gir sin fulle effekt, noen ganger uker eller måneder. Når du begynner å føle deg bedre, kan legen råde deg til å fortsette behandlingen for å forebygge at depresjonen kommer tilbake.
Hvor mye Wellbutrin Retard skal du ta
Den vanlige anbefalte dosen for voksne er én 150 mg tablett daglig.
Hvis depresjonen din ikke bedrer seg etter flere ukers behandling, kan legen din øke doseringen til 300 mg daglig.
Wellbutrin Retard bør tas om morgenen. Wellbutrin Retard skal ikke tas mer enn en gang daglig.
Tabletten er dekket av et skjell som sakte frisetter legemidlet i kroppen. Du vil kanskje merke noe som minner om tabletten i avføringen. Dette er normalt. Det er det tomme skjellet som passerer gjennom kroppen.
Ta Wellbutrin Retard dosen din om morgen. Ikke ta Wellbutrin Retard mer enn én gang daglig.
Tablettene skal svelges hele. Ikke tygg, knus eller del de – dersom du gjør dette er det fare for at du kan ta en overdose, fordi legemidlet frigis for raskt i kroppen din. Dette ville gjøre det mer sannsynlig at du får bivirkninger, inkludert krampeanfall.
Noen skal bruke 150 mg daglig gjennom hele behandlingen. Legen din kan ha forskrevet dette hvis du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
Hvor lenge du skal ta Wellbutrin Retard
Legen din vil sammen med deg avgjøre hvor lenge du skal ta Wellbutrin Retard. Det kan ta uker eller måneder med behandling før du merker noen bedring. Diskuter symptomene dine regelmessig med legen din for å avgjøre hvor lenge du skal fortsette behandlingen. Når du begynner å føle deg bedre kan legen din likevel be deg fortsette med Wellbutrin Retard for å forebygge at depresjonen kommer tilbake.
Dersom du tar for mye av Wellbutrin Retard
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tar for mye av Wellbutrin Retard, kan dette medføre økt risiko for kramper. Ikke nøl. Spør legen din hva du skal gjøre, eller ta kontakt med nærmeste akuttmottak øyeblikkelig.
Dersom du har glemt å ta Wellbutrin Retard
Hvis du har glemt en dose, skal du vente og ta neste tablett til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Wellbutrin Retard
Avslutning av behandling eller dosereduksjon skal kun skje i samråd med lege.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Wellbutrin Retard forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Krampeanfall
Omtrent 1 av 1000 som tar Wellbutrin Retard kan risikere krampeanfall (som krampetrekninger eller anfall). Sjansen for kramper øker hvis du tar for mye Wellbutrin Retard, hvis du bruker enkelte legemidler, eller hvis du er i risikogruppen for kramper. Snakk med legen din hvis du er bekymret for noe av dette.
Hvis du får et krampeanfall, kontakt legen din når du føler deg bedre og ikke ta flere Wellbutrin Retard tabletter.
Allergiske reaksjoner
Noen kan få allergiske reaksjoner ved bruk av Wellbutrin Retard. Disse inkluderer:
 • Rødhet i huden og utslett, blemmer eller kløende reaksjoner i huden (elveblest). Noen typer utslett kan kreve sykehusbehandling, spesielt hvis du har sår munn eller såre øyne.
 • Uvanlig tung pust eller pustevansker
 • Opphovnede øyelokk, opphovnet leppe eller tunge
 • Muskel- eller leddsmerter
 • Kollaps eller hukommelsestap (blackout).
Kontakt lege umiddelbart ved tegn på allergiske reaksjoner. Ikke ta flere Wellbutrin Retard tabletter.
Allergiske reaksjoner kan vedvare over lengre tid. Hvis legen din forskriver legemidler som hjelper mot allergiske reaksjoner, må du følge hele kuren av denne medisinen.
Andre bivirkninger
Svært vanlige bivirkninger: rapportert hos flere enn 1 av 10 behandlede pasienter
 • Søvnvansker. Sørg for at du tar Wellbutrin Retard om morgenen.
 • Hodepine
 • Munntørrhet
 • Kvalme, oppkast
Vanlige bivirkninger: rapportert hos opptil 1 av 10 behandlede pasienter
 • Feber, svimmelhet, kløe, svette og hudutslett (noen ganger på grunn av en allergisk reaksjon)
 • Rystelser og skjelvinger (tremor), kraftløshet og trøtthet, brystsmerter
 • Føle seg engstelig eller opphisset/urolig
 • Magesmerter eller andre mageproblemer (forstoppelse), smaksforstyrrelser, nedsatt appetitt (anoreksi)
 • Blodtrykksstigning, noen ganger alvorlig blodtrykksstigning, ansiktsrødme
 • Øresus, synsforstyrrelser
Mindre vanlige bivirkninger: rapportert hos opptil 1 av 100 behandlede pasienter
 • Depresjon (se også avsnitt 2 ”Spesielle forholdsregler ved bruk av Wellbutrin Retard under Selvmordstanker og forverring av din depresjon”).
 • Forvirring
 • Konsentrasjonsvansker
 • Økt hjerterytme
 • Vekttap
Sjeldne bivirkninger: rapportert hos opptil 1 av 1000 behandlede pasienter
 • Krampeanfall
Svært sjeldne bivirkninger: rapportert hos opptil 1 av 10 000 behandlede pasienter
 • Hjertebank, besvimelsesanfall
 • Rykninger, muskelstivhet, ukontrollerte bevegelser, problemer med å gå eller nedsatt koordinasjon
 • Rastløshet, irritabilitet, fiendtlighet, aggressivitet, unormale drømmer, kribling eller nummenhet, hukommelsestap
 • Gulfarging av hud eller øyehvite (gulsott) som kan skyldes økning i leverenzymer, hepatitt
 • Alvorlige allergiske reaksjoner, utslett sammen med ledd- og muskelsmerter
 • Endringer i blodsukkeret
 • Endret vannlatingsfrekvens (nedsatt eller økt hyppighet)
 • Urininkontinens (ufrivillig vannlating, urinlekkasje)
 • Alvorlig hudutslett som kan ramme munnen og andre deler av kroppen og være livstruende
 • Forverring av psoriasis (tykkere rødt skjellag i huden)
 • Føle seg uvirkelig eller fremmed (depersonalisering); se eller høre ting som ikke er virkelig (hallusinasjoner); fornemme eller tro ting som ikke er virkelig (vrangforestillinger); overdreven mistenksomhet (paranoia).
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger har forekommet hos et mindre antall personer, men eksakt frekvens er ukjent:
 • tanker om selvskading eller selvmord ved bruk av Wellbutrin Retard, eller kort tid etter avsluttet behandling (se punkt 2 ”Hva du må ta hensyn til før du begynner å bruke Wellbutrin Retard”). Hvis du har slike tanker bør du kontakte lege eller oppsøke sykehus umiddelbart.
 • forstyrret virkelighetsoppfatning, ute av stand til å tenke eller bedømme klart (psykoser), andre symptomer kan inkludere hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger.
 • redusert antall røde blodceller (anemi), redusert antall hvite blodceller (leukopeni) og redusert antall blodplater (trombocytopeni)
 • redusert nivå av natrium i blodet (hyponatremi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Wellbutrin Retard
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet og lys. Flasken inneholder en liten forseglet beholder som inneholder kull og silikagel for at tablettene skal holdes tørre. La beholderen være i flasken. Den må ikke svelges. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Wellbutrin Retard
Virkestoffet er bupropionhydroklorid. Hver tablett inneholder 150 mg eller 300 mg bupropionhydroklorid.
Andre hjelpestoffer er:
Tablettkjerne: polyvinylalkohol, glyseryldibehenat.
Tablettdrasjering: etylcellulose, povidon K-90, makrogol 1450, metakrylsyreetylekrylatkopolymer dispersjon, silisiumdioksid, trietylsitrat.
Trykksverte: Skjellakk glasur, svart jernoksid (E172) og ammoniumhydroksid.
Hvordan Wellbutrin Retard ser ut og innholdet i pakningen
Wellbutrin Retard 150 mg tablett med modifisert frisetting er kremhvite til svakt gule, runde tabletter merket ”GS5FV” med svart trykk på den ene siden og blank på den andre siden. De pakkes i hvite polyetylen bokser med 7, 30 eller 90 (3x30) tabletter.
Wellbutrin Retard 300 mg tablett med modifisert frisetting er kremhvite til svakt gule, runde tabletter merket ”GS5YZ” med svart trykk på den ene siden og blank på den andre siden. De pakkes i hvite polyetylen bokser med 7, 30 eller 90 (3x30) tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe TYSKLAND
eller
Glaxo Wellcome S.A. Avenida de Extremadura 3 09400 Aranda de Duero Burgos
SPANIA
For ytterligere informasjon om dette legemiddelet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette legemidlet er markedsført i andre EØS-land under følgende navn:
WELLBUTRIN XR: Østerrike, Belgia, Luxembourg, Kypros, Hellas, Malta, Poland, Portugal, Slovenia, Sveits, Nederland
Wellbutrin: Italia
Elontril: Tsjekkia, Estland, Tyskland, Ungarn, Italia, Litauen, Portugal, Romania Slovakia, Spania, Nederland, Tyskland
Wellbutrin Retard: Island, Norge
Voxra: Finland, Sverige
Carmubine: Østerrike
Bupropion Hydrochloride GSK: Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

bulimi (bulimia nervosa): En spiseforstyrrelse preget av at personen overspiser og deretter forsøker å kvitte seg med maten ved å fremkalle brekninger eller ved bruk av avføringsmidler. Sykdommen kan blant annet også føre til uro, angst, skyldfølelse, tannråte, betennelse i spiserøret og menstruasjonsforstyrrelser.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.