Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Voriconazole Sandoz 50 mg filmdrasjerte tabletter

Voriconazole Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter

vorikonazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Voriconazole Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Voriconazole Sandoz
 3. Hvordan du bruker Voriconazole Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Voriconazole Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Voriconazole Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Voriconazole Sandoz inneholder virkestoffet vorikonazol. Voriconazole Sandoz er et legemiddel mot sopp. Det virker ved å drepe eller stanse veksten av sopp som forårsaker infeksjon.
Det blir brukt for behandling av pasienter (voksne og barn over 2 år) som har:
 • invasiv aspergillose (en type soppinfeksjon som skyldes Aspergillus sp.),
 • candidemi (en annen type soppinfeksjon som skyldes Candida sp.) hos ikke-nøytropene pasienter (pasienter uten unormalt lavt antall hvite blodceller),
 • alvorlig invasiv Candida sp.-infeksjon når soppen er motstandsdyktig mot flukonazol (et annet legemiddel mot sopp),
 • alvorlig soppinfeksjon som skyldes Scedosporium sp. eller Fusarium sp. (to forskjellige sopparter).
Voriconazole Sandoz er beregnet for pasienter som har soppinfeksjoner som forverres og som kan være livstruende.
Forebygging av soppinfeksjoner hos benmargstransplanterte høyrisikopasienter.
Dette legemidlet skal brukes kun under tilsyn av legen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Voriconazole Sandoz
Bruk ikke Voriconazole Sandoz
Dersom du er allergisk overfor vorikonazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Informer lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler eller urtepreparater.
Legemidlene i følgende liste må ikke brukes under behandling med Voriconazole Sandoz:
 • Terfenadin (mot allergi)
 • Astemizol (mot allergi)
 • Cisaprid (mot mageproblemer)
 • Pimozid (for behandling av psykiske sykdommer)
 • Kinidin (mot uregelmessige hjerteslag)
 • Rifampicin (for behandling av tuberkulose)
 • Efavirenz (for behandling av HIV) i doser på 400 mg eller mer en gang daglig
 • Karbamazepin (for behandling av kramper)
 • Fenobarbital (mot alvorlige søvnvansker og kramper)
 • Ergotalkaloider (f.eks. ergotamin, dihydroergotamin; mot migrene)
 • Sirolimus (brukes etter transplantasjon)
 • Ritonavir (for behandling av HIV) i doser på 400 mg og mer to ganger daglig
 • Johannesurt (prikkperikum, naturlegemiddel)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Voriconazole Sandoz dersom:
 • du har reagert allergisk på andre azoler.
 • du har eller har hatt leversykdom. Dersom du har leversykdom, kan det hende at legen din forskriver en lavere dose av Voriconazole Sandoz. Legen din bør også overvåke leverfunksjonen din ved å ta blodprøver mens du blir behandlet med Voriconazole Sandoz.
 • det er kjent at du har kardiomyopati, uregelmessige hjerteslag, langsom hjerterytme eller avvik på elektrokardiogram (EKG) som kalles "lang QT-syndrom".
Du bør unngå sollys og soleksponering under behandlingen. Det er viktig at du dekker til hudområder som er utsatt for sollys og bruker solkrem med høy solfaktor (SPF), da det kan forekomme økt hudfølsomhet for UV-stråler fra solen. Disse forsiktighetsreglene gjelder også for barn.
Mens du behandles med Voriconazole Sandoz skal du fortelle legen øyeblikkelig dersom du:
 • blir solbrent
 • utvikler et alvorlig utslett eller blemmer i huden
 • får skjelettsmerter.
Hvis du utvikler hudforandringer som de som er nevnt ovenfor, kan legen din henvise deg til en hudlege, som etter en konsultasjon kan avgjøre om det er viktig at du undersøkes regelmessig. Det er en liten sjanse for utvikling av hudkreft ved langvarig bruk av Voriconazole Sandoz.
Legen din skal overvåke lever- og nyrefunksjonen din ved å ta blodprøver.
Barn og ungdom
Voriconazole Sandoz skal ikke gis til barn under 2 år.
Andre legemidler og Voriconazole Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Noen legemidler kan påvirke måten Voriconazole Sandoz virker på når de tas samtidig med Voriconazole Sandoz, eller Voriconazole Sandoz kan påvirke måten de virker på.
Informer legen din dersom du bruker følgende legemiddel, da samtidig behandling med Voriconazole Sandoz om mulig skal unngås:
 • Ritonavir (for behandling av HIV) i doser på 100 mg to ganger daglig
Informer legen din dersom du bruker noen av de følgende legemidlene, siden samtidig behandling med Voriconazole Sandoz om mulig skal unngås, og en justering av vorikonazol-dosen kan være nødvendig:
 • Rifabutin (for behandling av tuberkulose). Dersom du allerede blir behandlet med rifabutin, vil det være nødvendig å overvåke dine blodverdier og mulige bivirkninger av rifabutin.
 • Fenytoin (for behandling av epilepsi). Dersom du allerede blir behandlet med fenytoin, vil det være nødvendig å overvåke konsentrasjonen av fenytoin i blodet ditt når du behandles med Voriconazole Sandoz, og dosen må kanskje justeres.
Informer legen din dersom du bruker noen av de følgende legemidlene, da det kan være nødvendig med dosejustering eller overvåking for å sjekke at legemidlene og/eller Voriconazole Sandoz fremdeles har den ønskede effekt:
 • Warfarin og andre antikoagulerende midler (f.eks. fenprokumon, acenokumarol; brukes for å redusere blodets koaguleringsevne)
 • Ciklosporin (brukes etter transplantasjon)
 • Takrolimus (brukes etter transplantasjon)
 • Sulfonylurea-forbindelser (f.eks. tolbutamid, glipizid og glyburid) (mot diabetes)
 • Statiner (f.eks. atorvastatin, simvastatin) (for å senke kolesterolnivået)
 • Benzodiazepiner (f.eks. midazolam, triazolam) (mot alvorlige søvnvansker og stress)
 • Omeprazol (for behandling av magesår)
 • Perorale prevensjonsmidler (p-piller) (dersom du bruker Voriconazole Sandoz mens du bruker p-piller, kan du få bivirkninger som kvalme og menstruasjonsforstyrrelser)
 • Vinkaalkaloider (f.eks. vinkristin og vinblastin) (for behandling av kreft)
 • Indinavir og andre HIV-protease-hemmere (for behandling av HIV)
 • Hemmere av ikke-nukleosid reverstranskriptase (f.eks. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (for behandling av HIV) (noen doser av efavirenz kan IKKE tas samtidig med Voriconazole Sandoz)
 • Metadon (for behandling av heroinavhengighet)
 • Alfentanil og fentanyl og andre korttidsvirkende opiater, som sufentanil (smertestillende middel som brukes ved kirurgiske inngrep)
 • Oksykodon og andre langtidsvirkende opiater, som hydrokodon (mot moderate til sterke smerter)
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (f.eks. ibuprofen, diklofenak) (for behandling av smerter og inflammasjon)
 • Flukonazol (mot soppinfeksjoner)
 • Everolimus (for behandling av fremskreden nyrekreft og etter transplantasjon)
Graviditet og amming
Voriconazole Sandoz må ikke brukes under graviditet, såfremt ikke legen har bestemt det. Kvinner som kan bli gravide, må bruke sikker prevensjon. Kontakt legen din umiddelbart dersom du blir gravid mens du bruker Voriconazole Sandoz.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Voriconazole Sandoz kan forårsake uklart syn eller ubehagelig overfølsomhet for lys. Du må i så fall ikke kjøre eller betjene verktøy eller maskiner. Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever dette.
Voriconazole Sandoz inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du ikke tåler enkelte sukkerarter, må du fortelle legen din det før du bruker Voriconazole Sandoz.
 
3. Hvordan du bruker Voriconazole Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil bestemme dosen din avhengig av hvor mye du veier og hvilken type infeksjon du har.
Den anbefalte dosen for voksne (inkludert eldre pasienter) er som følger:
Mangler tekstalternativ for bilde
Avhengig av din respons på behandlingen, kan legen din øke den daglige dosen til 300 mg to ganger daglig.
Det kan hende at legen vil redusere dosen dersom du har mild til moderat cirrhose (leversykdom).
Bruk hos barn og ungdom
Den anbefalte dosen for barn og tenåringer er som følger:
Mangler tekstalternativ for bilde
Avhengig av din respons på behandlingen vil kanskje legen din øke eller redusere den daglige dosen.
 • Tabletter må kun gis til barn dersom de er i stand til å svelge tabletter.
Ta tabletten minst én time før eller én time etter et måltid. Svelg tabletten hel med litt vann.
Dersom du eller barnet ditt bruker Voriconazole Sandoz for å forebygge soppinfeksjoner, kan legen stoppe behandlingen med Voriconazole Sandoz dersom du eller barnet ditt får bivirkninger som er knyttet til behandlingen.
Dersom du tar for mye av Voriconazole Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar flere tabletter enn forskrevet (eller dersom noen andre tar dine tabletter), må du kontakte lege, sykehus. Ta med deg esken med Voriconazole Sandoz tablettene. Du kan oppleve unormal følsomhet for lys dersom du tar mer Voriconazole Sandoz enn du skal.
Dersom du har glemt å ta Voriconazole Sandoz
Det er viktig at du tar Voriconazole Sandoz tabletter regelmessig til samme tid hver dag. Dersom du glemmer å ta en dose, tar du neste dose som planlagt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Voriconazole Sandoz
Det er vist at ved å ta alle doser til riktig tid kan effekten av behandlingen øke betydelig. Såfremt ikke legen din ber deg om å avslutte behandlingen, er det viktig at du fortsetter å ta Voriconazole Sandoz korrekt, som beskrevet ovenfor.
Fortsett å ta Voriconazole Sandoz inntil legen din ber deg slutte. Ikke avslutt behandlingen tidlig, ettersom det er mulig at infeksjonen ennå ikke er kurert. Pasienter med svekket immunsystem eller med vanskelige infeksjoner, kan trenge langtidsbehandling for å forhindre at infeksjonen kommer tilbake.
Når legen din har avsluttet behandlingen med Voriconazole Sandoz, skal du ikke oppleve noen bivirkninger av dette.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom det oppstår bivirkninger, er de fleste sannsynligvis svake og forbigående. Noen kan imidlertid være alvorlige og kreve medisinsk behandling.
Alvorlige bivirkninger – Slutt å ta Voriconazole Sandoz og oppsøk lege umiddelbart
 • Utslett
 • Gulsott; endrede blodprøver på leverfunksjon
 • Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).
Andre bivirkninger
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Synshemming (endret synsevne, inkludert uklart syn, endret fargesyn, uvanlig lysfølsomhet, fargeblindhet, øyesykdom, syn av ringer rundt lyspunkter, nattblindhet, skjelvende synsbilde, syn av gnister, flyktige synsfornemmelser, nedsatt synsskarphet, lyshet, tap av normalt synsfelt, flekker foran øynene)
 • Feber
 • Utslett
 • Kvalme, oppkast, diaré
 • Hodepine
 • Hevelse i armer/ben
 • Magesmerter
 • Pustevansker
 • Økt nivå av leverenzymer.
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Bihulebetennelse (sinusitt), tannkjøttbetennelse, frysninger, svakhet
 • Lavt antall (også alvorlig) av noen typer av røde (noen ganger knyttet til en immunreaksjon) og/eller hvite blodceller (noen ganger med feber), lavt antall celler som kalles blodplater, og som hjelper blodet å levre seg
 • Lavt blodsukker, lavt kaliumnivå i blodet, lavt natriumnivå i blodet
 • Angst, depresjon, forvirring, uro, søvnvansker, hallusinasjoner
 • Anfall, skjelvinger eller ukontrollerte muskelbevegelser, kribling eller unormal følelse i huden, økning i muskeltonus, søvnighet, svimmelhet
 • Blødning i øyet
 • Hjerterytmeproblemer, inkludert svært raske hjerteslag, svært langsomme hjerteslag, besvimelse
 • Lavt blodtrykk, årebetennelse (som kan være relatert til dannelse av en blodpropp)
 • Akutte pustevansker, brystsmerter, hevelse i ansiktet (munn, lepper og rundt øyne), væskeopphopning i lungene
 • Forstoppelse, fordøyelsesproblemer, betennelse i leppene
 • Gulsott, leverbetennelse og leverskade
 • Hudutslett, som kan føre til alvorlig blemmedannelse og avflassing av huden, kjennetegnet ved et flatt, rødt område på huden som er dekket med små, sammenflytende klumper, rødlig farge på huden
 • Kløe
 • Hårtap
 • Ryggsmerter
 • Nyresvikt, blod i urinen, endrede blodprøver på nyrefunksjon.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • Influensalignende symptomer, irritasjon og betennelse i mage-tarmkanalen, betennelse i mage-tarmkanalen som forårsaker antibiotika-assosiert diaré, betennelse i lymfekarene
 • Betennelse i det tynne vevet på innsiden av bukveggen som dekker organene i buken
 • Forstørrede lymfekjertler (noen ganger smertefulle), benmargssvikt, økt antall eosinofile
 • Redusert binyrefunksjon, for lav aktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • Unormal hjernefunksjon, Parkinson-liknende symptomer, nerveskade som gir nummenhet, smerte, prikking eller brennende følelse i hender eller føtter
 • Problemer med balanse eller koordinasjon
 • Hevelse i hjernen
 • Dobbeltsyn, alvorlige øyetilstander, inkludert: smerter og betennelse i øyne og øyelokk, ufrivillige øyebevegelser, unormal øyebevegelse, skade på synsnerven som resulterer i redusert syn, hevelse i synsnervepapillen
 • Nedsatt følsomhet for berøring
 • Smaksforstyrrelser
 • Hørselsproblemer, ringing i ørene, vertigo
 • Betennelse i enkelte indre organer – bukspyttkjertelen og tolvfingertarmen, hevelse og betennelse i tungen
 • Forstørret lever, leversvikt, galleblæresykdom, gallesteiner
 • Leddbetennelse, betennelse i venene under huden (som kan ha sammenheng med dannelse av en blodpropp)
 • Nyrebetennelse, proteiner i urinen, nyreskade
 • Veldig rask hjerterytme eller hjerteslag som hoppes over, noen ganger med uregelmessige elektriske impulser
 • Unormalt elektrokardiogram (EKG)
 • Forhøyet kolesterol i blodet, økt mengde urinstoff i blodet
 • Allergiske hudreaksjoner (iblant alvorlige), inkludert livstruende hudsykdom som forårsaker smertefulle blemmer og sår på hud og slimhinner, særlig i munnen, hudbetennelse, elveblest, solbrenthet eller alvorlig hudreaksjon etter lys- eller soleksponering, rødhet og irritasjon i huden, rød eller lilla misfarging av huden som kan skyldes lavt antall blodplatereksem
 • Reaksjon på infusjonsstedet
 • Allergiske reaksjoner eller overdreven immunrespons
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Overaktiv skjoldbruskkjertel
 • Svekket hjernefunksjon som er en alvorlig komplikasjon ved leversykdom
 • Tap av mesteparten av fibrene i synsnerven, uklar hornhinne, ufrivillige øyebevegelser
 • Bulløs lysfølsomhet
 • En forstyrrelse hvor kroppens immunsystem angriper deler av det perifere nervesystemet
 • Problemer med hjerterytmen eller hjertets impulsoverføring (noen ganger livstruende)
 • Livstruende allergisk reaksjon
 • Sykdom i blodets koagulasjonssystem
 • Allergiske hudreaksjoner (noen ganger alvorlige), inkludert rask hevelse (ødem) av lærhud, underhudsvev, slimhinnevev og vev under slimhinner, kløende eller såre flekker av tykk, rød hud med sølvaktige hudflak, irritasjon i hud- og slimhinnemembraner, livstruende hudsykdom som gjør at store deler av overhuden, det ytterste hudlaget, løsner fra hudlagene under
 • Små, tørre, skjellaktige hudflekker, noen ganger med forhøyelser i huden.
Bivirkninger med ukjent hyppighet:
 • Fregner og pigmentflekker.
Andre viktige bivirkninger hvor hyppigheten ikke er kjent, men som bør rapporteres til legen din umiddelbart:
 • Hudkreft
 • Betennelse i vevet som omgir skjelettet
 • Røde, flassende flekker eller ringformede hudskader som kan være et symptom på en autoimmun sykdom kalt kutan lupus erythematosus.
Ettersom Voriconazole Sandoz er kjent for å påvirke lever og nyrer, bør legen overvåke din lever- og nyrefunksjon ved å ta blodprøver. Informer legen din dersom du får magesmerter eller avføringen får en uvanlig konsistens.
Det er rapportert om hudkreft hos pasienter som har blitt behandlet med Voriconazole Sandoz over lengre perioder.
Solbrenthet eller alvorlig hudreaksjon etter lys- eller soleksponering forekom hyppigere hos barn. Hvis du eller barnet ditt utvikler hudforandringer, kan legen din henvise deg til en hudlege, som etter en konsultasjon kan avgjøre om det er viktig at du undersøkes regelmessig. Det har blitt observert hyppigere forekomst av økt nivå av leverenzymer hos barn.
Informer legen din dersom noen av disse bivirkningene vedvarer eller blir plagsomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Voriconazole Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterbrettet, esken og boksen etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Voriconazole Sandoz
 • Virkestoff er vorikonazol. Hver tablett inneholder enten 50 mg vorikonazol (for Voriconazole Sandoz 50 mg filmdrasjerte tabletter) eller 200 mg vorikonazol (for Voriconazole Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter).
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, pregelatinisert maisstivelse, krysskarmellosenatrium, povidon, magnesiumstearat (som utgjør tablettkjernen) og hypromellose (E464), laktosemonohydrat, titandioksid (E171) og triacetin (som utgjør filmdrasjeringen).
Hvordan Voriconazole Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Voriconazole Sandoz, 50 mg:
Hvite til gulhvite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter som er preget med “50” på den ene siden og er glatte på den andre siden.
Voriconazole Sandoz, 200 mg:
Hvite til gulhvite, bikonvekse, kapselformede, filmdrasjerte tabletter som er preget med “200” på den ene siden og er glatte på den andre siden.
PVC/PVDC/Al-blister
Pakningsstørrelser (blister): 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 500 eller 1000 filmdrasjerte tabletter.
HDPE-boks med barnesikret skrulokk
Pakningsstørrelser (bokser): 30, 50, 56 eller 100 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker
Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.