Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Voriconazole Accord 50 mg filmdrasjerte tabletter

Voriconazole Accord 200 mg filmdrasjerte tabletter

vorikonazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege,apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Voriconazole Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Voriconazole Accord
 3. Hvordan du bruker Voriconazole Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Voriconazole Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Voriconazole Accord er og hva det brukes mot
Voriconazole Accord inneholder virkestoffet vorikonazol. Voriconazole Accord er et legemiddel mot sopp. Det virker ved å drepe eller ved å stoppe veksten av soppene som forårsaker infeksjoner.
Det brukes for å behandle pasienter (voksne og barn over 2 år) som har:
 • invasiv aspergillose (en type soppinfeksjon som skyldes Aspergillus sp.),
 • candidemi (en annen type soppinfeksjon som skyldes Candida sp.) hos ikke-nøytropene pasienter (pasienter uten unormalt lavt antall hvite blodceller),
 • alvorlig invasiv Candida sp.-infeksjon når soppen er motstandsdyktig mot flukonazol (et annet legemiddel mot sopp),
 • alvorlig soppinfeksjon som skyldes Scedosporium sp. eller Fusarium sp. (to forskjellige sopp- arter).
Voriconazole Accord er beregnet for pasienter som har soppinfeksjoner som forverres, og som kan være livstruende.
Forebygging av soppinfeksjoner hos benmargstransplanterte høyrisikopasienter. Dette preparatet skal kun brukes under tilsyn av lege.
 
2. Hva du må vite før du bruker Voriconazole Accord
Bruk ikke Voriconazole Accord:
 • Dersom du er allergisk overfor vorikonazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Det er svært viktig at du informerer legen din eller apoteket dersom du tar eller har tatt andre legemidler, selv om de kan skaffes uten resept, eller naturlegemidler.
Legemidlene i listen som følger nedenfor skal ikke tas samtidig med din behandling med Voriconazole Accord:
 • Terfenadin (brukes mot allergi)
 • Astemizol (brukes mot allergi)
 • Cisaprid (brukes mot mageproblemer)
 • Pimozid (brukes til behandling av psykiske sykdommer)
 • Kinidin (brukes mot uregelmessig hjerterytme)
 • Efavirenz (brukes til behandling av HIV) i doser på 400 mg eller mer én gang daglig
 • Rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose)
 • Karbamazepin (brukes for å behandle kramper)
 • Fenobarbital (brukes mot alvorlige søvnproblemer og kramper)
 • Ergotalkaloider (for eksempel ergotamin, dihydroergotamin; brukes ved migrene)
 • Sirolimus (brukes til transplanterte pasienter)
 • Ritonavir (brukes til behandling av HIV) i doser på 400 mg eller mer to ganger daglig
 • Johannesurt (prikkperikum, naturlegemiddel)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Voriconazole Accord dersom:
 • du har hatt en allergisk reaksjon på andre azoler.
 • du har, eller noensinne har hatt, en leversykdom. Dersom du har en leversykdom, er det mulig at legen din vil forskrive en lavere dose Voriconazole Accord. Legen skal også måle leverfunksjonen din under behandling med Voriconazole Accord ved å ta blodprøver.
 • du har en kjent kardiomyopati, uregelmessig hjerterytme, langsom hjerterytme eller unormalt elektrokardiogram (EKG) kalt ’langt QT-syndrom’.
Du skal unngå å utsette deg for sol under behandling. Det er viktig å bruke solkrem med høy solfaktor og dekke til hudområder som er utsatt for sollys, da huden kan bli ekstra følsom for solens UV-stråler. Disse forsiktighetsreglene gjelder også for barn.
Når du behandles med Voriconazole Accord:
fortell legen din øyeblikkelig dersom du
 • blir solbrent
 • får betydelig hudutslett eller blemmer
 • bensmerter.
Hvis du utvikler hudforandringer som de som er nevnt ovenfor, kan legen din henvise deg til en hudlege, som etter en konsultasjon kan avgjøre om det er viktig at du undersøkes regelmessig. Det er en liten sjanse for utvikling av hudkreft ved langvarig bruk av Voriconazole Accord.
Legen din skal overvåke lever- og nyrefunksjonen din ved å ta blodprøver.
Barn og ungdom
Voriconazole Accord skal ikke gis til barn under 2 år.
Andre legemidler og Voriconazole Accord
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Noen legemidler kan, når de tas samtidig med Voriconazole Accord, påvirke effekten av Voriconazole Accord, eller Voriconazole Accord kan påvirke effektene av disse legemidlene.
Fortell legen din hvis du tar følgende legemiddel, da samtidig behandling med Voriconazole Accord skal unngås hvis mulig:
 • Ritonavir (brukes til behandling av HIV) i doser på 100 mg to ganger daglig
Fortell legen din hvis du tar noen av de følgende legemidlene, da samtidig behandling med Voriconazole Accord skal unngås hvis mulig, og dosejustering av vorikonazol kan være nødvendig:
 • Rifabutin (brukes til behandling av tuberkulose). Dersom du allerede behandles med rifabutin, vil det være nødvendig å overvåke dine blodverdier og mulige bivirkninger av rifabutin.
 • Fenytoin (brukes for behandling av epilepsi). Dersom du allerede behandles med fenytoin, vil det være nødvendig å overvåke konsentrasjonen av fenytoin i blodet ditt når du behandles med Voriconazole Accord, og dosen din kan bli justert.
Fortell legen din dersom du tar noen av de følgende legemidlene, da dosejustering eller kontroll kan være nødvendig for å undersøke om legemidlene og/eller Voriconazole Accord fortsatt har den ønskede effekt:
 • Warfarin og andre blodfortynnende midler (for eksempel fenprokumon, acenokumarol; brukes for å hemme blodets evne til å levre seg)
 • Ciklosporin (brukes til transplanterte pasienter)
 • Takrolimus (brukes til transplanterte pasienter)
 • Sulfonylureapreparater (for eksempel tolbutamid, glipizid og glybirid) (brukes mot diabetes)
 • Statiner (for eksempel atorvastatin, simvastatin) (brukes for å senke kolesterolet)
 • Benzodiazepiner (for eksempel midazolam, triazolam) (brukes mot alvorlige søvnproblemer og stress)
 • Omeprazol (brukes til behandling av magesår)
 • P-piller (hvis du bruker Voriconazole Accord samtidig som du bruker p-piller, kan du få bivirkninger som kvalme og menstruasjonsforstyrrelser)
 • Vinkaalkaloider (for eksempel vinkristin og vinblastin) (brukes for å behandle kreft)
 • Indinavir og andre HIV proteasehemmere (brukes til behandling av HIV)
 • Non-nukleosid revers transkriptasehemmere (for eksempel efavirenz, delavirdin, nevirapin) (brukes til behandling av HIV) (noen doser av efavirenz kan IKKE tas samtidig som Voriconazole Accord)
 • Metadon (brukes til behandling av heroinavhengighet)
 • Alfentanil, fentanyl og andre korttidsvirkende opiater, slik som sufentanil (smertestillende brukt ved kirurgiske inngrep)
 • Oksykodon og andre langtidsvirkende opiater som hydrokodon (brukes ved moderat til sterk smerte)
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (for eksempel ibuprofen, diklofenak) (brukes til behandling av smerter og inflammasjon)
 • Flukonazol (brukes ved soppinfeksjon)
 • Everolimus (brukes til behandling av langtkommen nyrekreft og hos transplanterte pasienter)
Graviditet og amming
Voriconazole Accord skal ikke tas under graviditet, hvis ikke legen din har foreskrevet dette. Sikker prevensjon må brukes av kvinner som kan bli gravide. Ta kontakt med legen din umiddelbart dersom du blir gravid mens du tar Voriconazole Accord.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Voriconazole Accord kan forårsake tåkesyn eller ubehagelig følsomhet for lys. Ved en slik påvirkning må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Ta kontakt med legen din dersom du opplever dette.
Voriconazole Accord inneholder laktose
Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar Voriconazole Accord.
 
3. Hvordan du bruker Voriconazole Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Legen din vil bestemme doseringen avhengig av hvor mye du veier og hvilken type infeksjon du har. Den anbefalte doseringen til voksne (inklusive eldre pasienter) er som følger:

 

Tabletter

Pasienter 40 kg og mer

Pasienter under 40 kg

Dosering de første
24 timene
(startdose)

400 mg
hver 12. time i
de første 24 timene

200 mg
hver 12. time i
de første 24 timene

Dosering etter de første
24 timene
(vedlikeholdsdose)

200 mg
to ganger daglig

100 mg
to ganger daglig

Avhengig av hvordan din reaksjon på behandlingen er, kan legen vurdere å øke dosen til 300 mg to ganger daglig.
Legen kan velge å redusere dosen hvis du har en mild til moderat cirrhose (leversykdom).
Bruk hos barn og ungdom
Den anbefalte doseringen til barn og tenåringer er som følger:

 

Tabletter

Barn fra 2 år og opp til 12 år, samt tenåringer fra 12 til 14 år som veier mindre enn 50 kg

Tenåringer fra 12 til 14 år som veier 50 kg eller mer, samt alle tenåringer eldre enn 14 år

Dosering de første
24 timene
(startdose)

Behandlingen din vil startes som en infusjon

400 mg
hver 12. time i
de første 24 timene

Dosering etter de første
24 timene
(vedlikeholdsdose)

9 mg/kg
to ganger daglig
(maksimal dose på 350 mg
to ganger daglig)

200 mg
to ganger daglig

Avhengig av din respons på behandlingen, kan legen velge å øke eller redusere den daglige dosen.
 • Tabletter må kun gis hvis barnet er i stand til å svelge tabletter.
Ta tabletten minst én time før, eller én time etter måltid. Svelg tabletten hel med litt vann.
Dersom du eller barnet ditt bruker Voriconazole Accord for å forebygge soppinfeksjoner, kan legen stoppe behandlingen med Voriconazole Accord dersom du eller barnet ditt får bivirkninger som er knyttet til behandlingen.
Dersom du tar for mye av Voriconazole Accord
Dersom du tar flere tabletter enn foreskrevet (eller hvis noen annen tar dine tabletter) må du umiddelbart kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00). Ta pakningen med Voriconazole Accord-tabletter med deg. Du kan oppleve unormal følsomhet for lys dersom du tar mer Voriconazole Accord enn du skal.
Dersom du har glemt å ta Voriconazole Accord
Det er viktig å ta Voriconazole Accord-tablettene regelmessig til samme tid hver dag. Hvis du glemmer å ta en dose, ta neste dose som planlagt. Ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Voriconazole Accord
Det er vist at ved å ta alle doser til riktig tid kan effekten av behandlingen øke betydelig. Det er derfor viktig å fortsette å ta Voriconazole Accord på riktig måte som beskrevet ovenfor, hvis ikke legen ber deg avslutte behandlingen.
Fortsett å ta Voriconazole Accord til legen ber deg slutte. Avslutt ikke behandlingen tidlig ettersom det er mulig at infeksjonen ennå ikke er kurert. Pasienter med svekket immunsystem eller de med vanskelige infeksjoner kan trenge langtidsbehandling for å forhindre at infeksjonen kommer tilbake.
Når behandling med Voriconazole Accord avsluttes av legen din, skal du ikke oppleve noen virkninger av dette.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom noen bivirkninger inntreffer, er de fleste sannsynligvis ubetydelige og forbigående. Noen kan imidlertid være alvorlige og trenge medisinsk tilsyn.
Alvorlige bivirkninger - Slutt å ta Voriconazole Accord og oppsøk lege umiddelbart
 • Utslett
 • Gulsott; Endringer i blodprøver som måler leverfunksjon
 • Betennelse i bukspyttkjertelen
Andre bivirkninger
Svært vanlige: kan ramme flere enn 1 av 10 personer
 • Synshemming (endret synsevne, inkludert uklart syn, endret fargesyn, uvanlig lysfølsomhet, fargeblindhet, øyesykdom, syn av ringer rundt lyspunkter, nattblindhet, skjelvende synsbilde, syn av gnister, flyktige synsfornemmelser, nedsatt synsskarphet, lyshet, tap av normalt synsfelt, flekker foran øynene)
 • Feber
 • Utslett
 • Kvalme, oppkast, diarè
 • Hodepine
 • Hovne (oppsvulmede) armer eller ben
 • Magesmerter
 • Pustevansker
 • Økt nivå av leverenzymer
Vanlige: kan ramme inntil 1 av 10 personer
 • Bihulebetennelse, betennelse i tannkjøttet, frysninger, svakhet
 • Lavt antall (også alvorlig) av noen typer røde (noen ganger knyttet til en immunreaksjon) og/eller hvite blodceller (noen ganger med feber), lavt antall blodplater som hjelper blodet å levre seg
 • Lavt blodsukker, lavt kaliumnivå i blodet, lavt natriumnivå i blodet
 • Uro, depresjon, forvirring, agitasjon, søvnvansker, hallusinasjoner
 • Anfall, skjelvinger eller ukontrollerte muskelbevegelser, kribling eller unormal følelse i huden, økning i muskeltonus, søvnighet, svimmelhet
 • Blødning i øyet
 • Hjerterytmeproblemer inkludert veldig rask hjerterytme, veldig langsom hjerterytme, besvimelse
 • Lavt blodtrykk, betennelse i en blodåre (en vene) (som kan ha sammenheng med dannelsen av en blodpropp)
 • Akutte pustevansker, brystsmerter, hevelse i ansiktet (munn, lepper og rundt øyne), væske som samles i lungene
 • Forstoppelse, fordøyelsesbesvær, betennelse i leppene
 • Gulsott, betennelse i leveren og leverskade
 • Hudutslett, som kan føre til alvorlig blemmedannelse og avflassing av huden kjennetegnet ved et flatt, rødt område på huden som er dekket med små, sammenflytende klumper, rødlig farge på huden
 • Kløe
 • Hårtap
 • Ryggsmerter
 • Nyresvikt, blod i urinen, endringer i prøver av nyrefunksjonen Mindre vanlige: kan ramme inntil 1 av 100 personer
 • Influensalignende symptomer, irritasjon og betennelse i mage-tarmkanalen, betennelse i mage- tarmkanalen som forårsaker antibiotika-assosiert diaré, betennelse i lymfekarene
 • Betennelse i det tynne vevet på innsiden av bukveggen og som dekker bukens organ
 • Forstørrede lymfekjertler (kan være smertefulle), forstyrrelse av blodets levringssystem, benmargssvikt, økt antall eosinofile
 • Redusert binyrefunksjon, for lav aktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • Unormal hjernefunksjon, Parkinson-liknende symptomer, nerveskade som gir nummenhet, smerte, prikking eller brennende følelse i hender eller føtter
 • Balanse- eller koordinasjonsproblemer
 • Hevelse i hjernen
 • Dobbeltsyn, alvorlige øyetilstander, inkludert: smerte og betennelse i øye og øyelokk, unormal øyebevegelse, skade på synsnerven som resulterer i redusert syn, hevelse i synsnervepapillen
 • Nedsatt følsomhet for berøring
 • Smaksforstyrrelser
 • Hørselsproblemer, ringing i ørene, vertigo
 • Betennelse i enkelte indre organer – bukspyttkjertelen og tolvfingertarmen, hevelse og betennelse i tungen
 • Forstørret lever, leversvikt, sykdom i galleblæren, gallesteiner
 • Leddbetennelse, betennelse i venene under huden (som kan ha sammenheng med dannelse av en blodpropp)
 • Nyrebetennelse, proteiner i urinen, nyreskade
 • Veldig rask hjerterytme eller hjerteslag som hoppes over, noen ganger med uregelmessige elektriske impulser
 • Unormalt elektrokardiogram (EKG)
 • Forhøyet kolesterol i blodet, økt mengde urinstoff i blodet
 • Allergiske hudreaksjoner (iblant alvorlige), inkludert livstruende hudsykdom som forårsaker smertefulle blemmer og sår på hud og slimhinner, særlig i munnen, elveblest, solbrenthet eller alvorlig hudreaksjon etter lys- eller soleksponering, rødhet og irritasjon i huden, rød eller lilla misfarging av huden som kan skyldes lavt antall blodplater, eksem
 • Reaksjon på infusjonsstedet
 • Allergiske reaksjoner eller overdreven immunrespons Sjeldne: kan ramme inntil 1 av 1000 personer
 • For høy aktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • Svekket hjernefunksjon som er en alvorlig komplikasjon til leversykdom
 • Tap av mesteparten av fibrene i synsnerven, uklar hornhinne, ufrivillige øyebevegelse
 • Bulløs lysfølsomhet
 • En forstyrrelse hvor kroppens immunsystem angriper deler av det perifere nervesystemet
 • Alvorlige hjerterytmeproblemer som kan være livstruende
 • Problemer med hjerterytmen eller hjertets impulsoverføring (noen ganger livstruende)
 • Livstruende allergisk reaksjon
 • Sykdom i blodets koagulasjonssystem
 • Allergiske hudreaksjoner (noen ganger alvorlige), inkludert rask hevelse (ødem) av lærhud, underhudsvev, slimhinnevev og vev under slimhinner, kløende eller såre flekker av tykk, rød hud med sølvaktige hudflak, irritasjon i hud- og slimhinnemembraner, livstruende hudsykdom som gjør at store deler av overhuden, det ytterste hudlaget, løsner fra hudlagene under
 • små, tørre, skjellaktige hudflekker, noen ganger med forhøyelser i huden
Bivirkninger med ukjent hyppighet:
 • Fregner og pigmentflekker
Andre viktige bivirkninger hvor hyppigheten ikke er kjent, men som bør rapporteres til legen din umiddelbart:
 • Hudkreft
 • Betennelse i vevet som omgir ben
 • Røde, flassende flekker eller ringformede hudlesjoner som kan være et symptom på en autoimmun sykdom kalt kutan lupus erythematosus
Ettersom Voriconazole Accord er kjent for å påvirke lever og nyrer, skal legen overvåke lever- og nyrefunksjonen din ved å ta blodprøver. Du må fortelle legen din dersom du får magesmerter eller hvis avføringen din får en annen konsistens enn tidligere.
Det er rapportert om hudkreft hos pasienter som har blitt behandlet med Voriconazole Accord i lengre perioder.
Solbrenthet eller alvorlig hudreaksjon etter lys- eller soleksponering forekom hyppigere hos barn. Hvis du eller barnet ditt utvikler hudforandringer, kan legen din henvise deg til en hudlege, som etter en konsultasjon kan avgjøre om det er viktig at du eller barnet ditt undersøkes regelmessig. Det har blitt observert hyppigere forekomst av økt nivå av leverenzymer hos barn.
Dersom noen av disse bivirkningene vedvarer eller er plagsomme, vennligst informer legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Voriconazole Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Voriconazole Accord
 • Virkestoff er vorikonazol. Hver tablett inneholder enten 50 mg vorikonazol (Voriconazole Accord 50 mg filmdrasjerte tabletter) eller 200 mg vorikonazol (Voriconazole Accord 200 mg filmdrasjerte tabletter).
 • Andre innholdsstoffer er: I tablettkjernen; laktosemonohydrat, pregelatinisert stivelse, krysskarmellosenatrium, povidon og magnesiumstearat. I filmdrasjeringen; hypromellose, titandioksid (E171), laktosemonohydrat og triacetin.
Hvordan Voriconazole Accord ser ut og innholdet i pakningen
Voriconazole Accord 50 mg filmdrasjerte tabletter finnes som hvite til gråhvite, runde filmdrasjerte tabletter med diameter på ca. 7 mm, merket med "V50" på den ene siden og ingenting på den andre siden.
Voriconazole Accord 200 mg filmdrasjerte tabletter finnes som hvite til gråhvite, avlange filmdrasjerte tabletter, ca. 15,6 mm lange og 7,8 mm brede, merket med "V200" på den ene siden og ingenting på den andre siden.
Voriconazole Accord 50 mg filmdrasjerte tabletter og 200 mg filmdrasjerte tabletter finnes i pakninger på 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 og 100 eller enhetsdoseblistere (PVC / aluminium) som inneholder 10×1, 14×1, 28×1, 30×1, 56×1 eller 100×1 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Spania
Tilvirker
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Storbritannia
Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park,
Paola, PLA 3000
Malta
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 02.07.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.