Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vitamin B12 1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

cyanokobalamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vitamin B12 er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vitamin B12
 3. Hvordan du bruker Vitamin B12
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vitamin B12
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Vitamin B12 er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Vitamin B12 er injeksjonsvæske som fås i ampuller på 1 ml til bruk ved vitamin B12-mangel.
 
2. Hva du må vite før du bruker Vitamin B12
Bruk ikke Vitamin B12
 • dersom du er allergisk overfor vitamin B12 eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
 • hyppig bruk kan maskere folatmangel
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vitamin B12
Andre legemidler og Vitamin B12
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig inntak av perorale antikonsepsjonsmidler (p-piller) eller fenytoin (mot epilepsi) kan gi nedsatt konsentrasjon av vitamin B12. Samtidig inntak av metformin (et legemiddel mot sukkersyke) kan gi nedsatt absorpsjon av vitamin B12.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Vitamin B12 passerer over i morkaken. Dette medfører liten risiko for fosteret.
Vitamin B12 utskilles i morsmelk. Dette medfører liten risiko for barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Vitamin B12 inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Vitamin B12
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den anbefalte dosen er:
Injeksjonsvæsken gis intramuskulært 1 mg hver dag eller annenhver dag inntil 5 injeksjoner. Vedlikeholdsbehandling: 1 mg hver 3.-4. uke.
Dersom du tar for mye av Vitamin B12
Kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering ikke vist.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 pasienter): Anafylaktiske reaksjoner (kraftige allergiske reaksjoner), hudutslett, eksem.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Vitamin B12
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vitamin B12
 • Virkestoff er cyanokobalamin 1 mg.
 • Andre innholdsstoffer er natriumdihydrogenfosfat, natriumklorid og sterilt vann.
Hvordan Vitamin B12 ser ut og innholdet i pakningen
Klar, rød oppløsning. Leveres i glassampuller 10 × 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Austria GmbH, Linz, Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble oppdatert 3.7.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Hvordan åpne Vitamin B12 ampuller
Riktig teknikk er viktig for å unngå at ampullene knuser, og for å unngå skade eller spill ved åpning av ampullene.
 1. Hold selve ampullen i et godt grep med den ene hånden.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Med den andre hånden tar du grep på toppen av ampullen med tommel og pekefinger. Tommelen plasseres over den fargede prikken, som er vendt mot deg.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Knekk den øvre ampulledelen bakover med en bestemt bevegelse. Ampullen brekker.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Den røde prikken angir hvor man skal holde tommelen ved åpning av ampullen. Prikken er satt overfor skåret i ampullen (hvor den knekker). Ampullen er en OPC – one point cut-ampulle, hvor det er ett skår i ampullens hals, vertikalt nedenfor den røde markeringen.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.