Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vitamin B12 depot Orifarm, 1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

hydroksokobalamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vitamin B12 depot Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vitamin B12 depot Orifarm
 3. Hvordan du bruker Vitamin B12 depot Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vitamin B12 depot Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Vitamin B12 depot Orifarm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Vitamin B12 depot Orifarm er en injeksjonsvæske som fås i ampuller på 1 ml til bruk ved vitamin B12-mangeltilstander (pernisiøs anemi og andre mangeltilstander). Brukes også forebyggende til pasienter operert i magesekken (ventrikkelreseserte).
 
2. Hva du må vite før du bruker Vitamin B12 depot Orifarm
Bruk ikke Vitamin B12 depot Orifarm
 • dersom du er allergisk overfor vitamin B12 eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Vitamin B12 depot Orifarm.
Hyppig bruk kan maskere folatmangel og du bør kun få Vitamin B12 depot Orifarm når det er bekreftet at anemien (blodmangelen) skyldes mangel på vitamin B12.
Andre legemidler og Vitamin B12 depot Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig inntak av perorale prevensjonsmidler (p-piller) eller fenytoin (mot epilepsi) kan gi nedsatt konsentrasjon av vitamin B12. Samtidig inntak av metformin (et legemiddel mot sukkersyke) kan gi nedsatt opptak av vitamin B12.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Hydroksokobalamin passerer over i morkaken. Dette medfører liten risiko for fosteret.
Amming
Hydroksokobalamin utskilles i morsmelk. Dette medfører liten risiko for barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Vitamin B12 depot Orifarm inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Vitamin B12 depot Orifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den anbefalte dosen er:
Vitamin B12-mangeltilstander: Injeksjonsvæsken gis intramuskulært 1 mg hver dag eller annenhver dag inntil 5 injeksjoner. Vedlikeholdsbehandling: 1 mg hver 2.-3. måned.
Forebyggende etter magesekkoperasjon: 1 mg 3-4 ganger i året.
Dersom du tar for mye av Vitamin B12 depot Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter
 • Kviser (akne eller akneiform dermatitt).
Sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter
 • Allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk sjokk).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Vitamin B12 depot Orifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vitamin B12 depot Orifarm
 • Virkestoff er hydroksokobalamin 1 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Vitamin B12 depot Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Klar, rød oppløsning. Leveres i brune glassampuller (pakket i kartong) 1 × 1 ml, 3 × 1 ml, 5 × 1 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
Tilvirker
Biologici Italia Laboratories S.r.l
Via F. Serpero 2
I-20060 Masate
Milano
Italia
og
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.05.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Hvordan åpne Vitamin B12 depot Orifarm ampuller.
Riktig teknikk er viktig for å unngå at ampullene knuser, og for å unngå skade eller spill ved åpning av ampullene.
 1. Hold selve ampullen i et godt grep med den ene hånden.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Med den andre hånden tar du grep på toppen av ampullen med tommel og pekefinger.
  Tommelen plasseres ovenfor prikken, som er vendt mot deg.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Knekk den øvre ampulledelen bakover med en bestemt bevegelse. Ampullen brekker.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Prikken angir hvor man skal holde tommelen ved åpning av ampullen. Prikken er satt overfor skåret i ampullen (hvor den knekker). Ampullen er en OPC (one point cut) -ampulle, hvor det er ett skår i ampullens hals, vertikalt nedenfor den horisontale markeringen.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

pernisiøs anemi: Blodmangel forårsaket av for lite vitamin B12. De vanligste symptomene er blekhet og tretthet. Skyldes betennelse i mageslimhinnen som gir redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen.