Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vinorelbin Accord 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

vinorelbin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vinorelbin Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vinorelbin Accord
 3. Hvordan du bruker Vinorelbin Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vinorelbin Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Vinorelbin Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Vinorelbin Accord er et konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Virkestoffet vinorelbin tilhører en legemiddelgruppe kalt cytostatika. Disse legemidlene påvirker veksten av ondartede celler.
Vinorelbin Accord er indisert hos voksne i behandling av kreft, spesifikt ikke-småcellet lungekreft og brystkreft.
 
2. Hva du må vite før du bruker Vinorelbin Accord
Bruk ikke Vinorelbin Accord:
 • dersom du er allergisk overfor vinorelbin eller noen andre legemidler i legemiddelfamilien kalt vinkaalkaloider;
 • dersom du er allergisk overfor noen av de andre innholdsstoffene i Vinorelbin Accord (listet opp i avsnitt 6);
 • dersom du er gravid eller tror at du kan være gravid;
 • dersom du ammer;
 • dersom du har et lavt antall hvite blodceller (nøytrofile granulocytter) eller har eller nylig har hatt (i løpet av de siste to ukene) en alvorlig infeksjon;
 • dersom du har et lavt antall blodplater;
 • dersom du planlegger å få (eller nylig har fått) en gulfebervaksine.
 • Dette legemidlet er utelukkende til intravenøs bruk, og skal ikke injiseres i ryggraden
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vinorelbin Accord.
Fortell legen:
 • hvis du har en historikk med hjerteinfarkt eller sterke smerter i brystet;
 • hvis du har fått strålebehandling, og det behandlede området inkluderte leveren;
 • hvis du har symptomer på infeksjon (for eksempel feber, skjelving, hoste);
 • hvis du planlegger å bli vaksinert;
 • hvis leveren din ikke fungerer normalt.
 • Vinorelbin Accord skal ikke komme i kontakt med øynene, siden det er en risiko for alvorlig irritasjon og til og med hornhinnesår. Ved kontakt må du umiddelbart skylle øyet med normal saltløsning og kontakte en oftalmolog
 • Menn og kvinner som behandles med Vinorelbin Accord skal bruke effektiv prevensjon under behandling og etter behandling; se avsnittet om graviditet og amming. BÅDE menn og kvinner skal lese informasjonen under graviditet og amming nedenfor.
Før hver administrasjon av Vinorelbin Accord, vil en blodprøve bli tatt for å analysere komponentene i blodet ditt. Hvis resultatet av denne analysen ikke er tilfredsstillende, kan behandlingen bli utsatt, og nye tester vil bli utført til disse verdiene blir normale igjen.
Andre legemidler og Vinorelbin Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legen din må være spesielt forsiktig hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • legemidler som gjør blodet ditt mer flytende (antikoagulantia)
 • et antiepileptikum kalt fenytoin
 • et antimykotikum kalt itrakonazol
 • et kreftlegemiddel kalt mitomycin C
 • legemidler som påvirker immunsystemet, for eksempel ciklosporin og takrolimus.
 • samtidig bruk av lapatinib (legemiddel til behandling av kreft).
 • johannesurt (Hypericum perforatum)
 • antibiotika, for eksempel rifampicin, erytromycin, klaritromycin, telitromycin
 • antivirale legemidler brukt for AIDS (HIV) for eksempel ritonavir (HIV-proteasehemmere)
 • verapamil, kinidin (til behandling av hjerteproblemer)
Vaksiner (vannkopper, kusma, meslinger osv.) og gulfebervaksiner er ikke anbefalt under behandling med Vinorelbin Accord, siden de kan øke risikoen for fatal systemisk sykdom.
Samtidig bruk av Vinorelbin Accord og andre legemidler med kjent benmargstoksisitet (som påvirker dine hvite og røde blodceller og blodplater) kan forverre noen av bivirkningene.
Inntak av Vinorelbin Accord sammen med mat og drikke
Det finnes ingen kjente interaksjoner med mat og drikke under behandling med Vinorelbin Accord.
Bruk hos barn og ungdom
Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom har ikke blitt fastslått.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet:
 • Ikke bruk Vinorelbin Accord dersom du er gravid eller tror at du kan være gravid.
 • Hvis du må starte behandling med Vinorelbin Accord mens du er gravid, eller du blir gravid under behandling med Vinorelbin Accord, skal du rådføre deg med lege umiddelbart.
Amming.
 • Ikke bruk Vinorelbin Accord hvis du ammer.
 • Du må slutte å amme hvis behandling med Vinorelbin Accord er nødvendig.
Fertilitet:
Menn som behandles med Vinorelbin Accord, rådes til ikke å bli fedre under behandling og i opptil tre måneder etter avsluttet behandling, og til å oppsøke rådgivning om konservering av sæd før behandling, siden Vinorelbin Accord kan endre mannlig fertilitet.
Kvinner i fertil alder
Kvinner i fertil alder må rådes til å benytte effektiv prevensjon under behandlingen og i tre måneder deretter, og skal underrette legen hvis de blir gravide.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ingen studier er utført på effekten av Vinorelbin Accord angående evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Du må derfor ikke kjøre hvis legen din har anbefalt at du ikke skal kjøre, eller hvis du føler deg uvel.
 
3. Hvordan du bruker Vinorelbin Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Vinorelbin Accord skal kun tilberedes og administreres av kvalifisert helsepersonell med spesialisering innen onkologi.
Før hver administrasjon, vil en ny blodprøve bli tatt for å undersøke komponentene i blodet, for å bekrefte at pasienten har nok blodceller til å få Vinorelbin Accord. Hvis resultatet av disse testene ikke er tilfredsstillende, kan behandlingen bli utsatt, og nye tester vil bli utført til disse verdiene blir normale igjen.
Normal dose for voksne er 25 til 30 mg/m².
Administrasjonsfrekvens
Vinorelbin Accord skal administreres én gang i uken. Frekvensen vil bli bestemt av legen.
Følg alltid legens anvisninger.
Dosejustering:
 • Ved betydelig leversvikt kan dosen justeres av legen. Du må følge legens anvisninger.
 • Ved nyresvikt er ikke dosejustering nødvendig. Du må følge legens anvisninger.
Administrasjonsmåte og administrasjonsvei
Vinorelbin Accord skal fortynnes før administrasjon.
Vinorelbin Accord skal kun administreres inn i en vene. Det vil bli gitt som en infusjon inn i en av venene dine. Dette vil ta mellom 6 og 10 minutter.
Etter administrasjon vil venen bli skylt grundig med en steril saltløsning.
Dersom du tar for mye av Vinorelbin Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Legen må alltid påse at du får dosen som er egnet for din situasjon. Du skal imidlertid kontakte legen, akuttavdelingen eller apoteket hvis du mistenker eller har symptomer på en potensiell overdosering, for eksempel feber, tegn på infeksjon eller forstoppelse.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger – hvis noen av følgende bivirkninger forekommer, skal du kontakte lege:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
Alvorlige infeksjoner med ulik organsvikt eller blodforgiftning. Kortpustethet og innsnevring av luftveiene (bronkospasme).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Brystsmerter, som kan spres til nakken og armen, grunnet manglende blodtilførsel til hjertet (angina pectoris). Hjerteinfarkt (myokardinfarkt).
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Utbredte og svært alvorlige allergiske reaksjoner. Symptomer kan inkludere plutselig pipende pust, opphovning i lepper, tunge og svelg eller i kroppen, svelgevansker, utslett, svimmelhet, besvimelse (anafylaksi/anafylaktisk sjokk/anafylaktoid reaksjon).
Disse er svært alvorlige bivirkninger. Du kan kreve øyeblikkelig medisinsk behandling.
Andre bivirkninger – hvis noen av følgende bivirkninger forekommer, skal du kontakte lege så snart som mulig:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
Lavt antall hvite blodceller, som kan øke risikoen for infeksjon. Lavt antall røde blodceller (anemi), som kan gjøre at du føler deg trett. Tap av dype senereflekser. Svakhet i bena. Betennelse i munnen eller spiserøret. Kvalme og brekninger. Forstoppelse. Unormale resultater fra leverfunksjonstester. Håravfall. Rødhet (erytem), sviende smerter, venemisfarging og/eller betennelse i venene (lokal flebitt) eller på injeksjonsstedet.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
Infeksjoner (forårsaket av bakterier, virus eller sopp) i kroppen (luftveier, urinveier, mage-/tarmkanal og muligens andre), med symptomer som feber, smerter og frysninger. Lavt antall blodplater (risiko for blødning). Diaré. Smerter i muskler og ledd, inkludert kjevesmerter. Endring i nyrefunksjon (økte kreatininverdier). Svakhet, tretthet, feber, smerter på ulike steder.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
Kraftig nummenhet (parestesi). Lavt blodtrykk, høyt blodtrykk, rødme og perifer kulde.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Lave verdier av natrium i blodet (som kan forårsake symptomer på tretthet, forvirring, muskelrykninger og koma). Endringer i hjerteaktivitet (EKG-endringer). Alvorlig lavt blodtrykk eller kollaps. Lungesykdom (interstitiell pneumopati). Betennelse i bukspyttkjertelen. Paralytisk tarmslyng (ileus). Hudreaksjoner som utslett, kløe og elveblest. Nekrose på injeksjonsstedet.
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer)
Blodforgiftning, som kan være livstruende. Sterk puls, rask puls, hjerterytmeforstyrrelser.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
En generell infeksjon i kombinasjon med en nedgang i antallet hvite blodceller (nøytropen sepsis). En nedgang i antallet hvite blodceller med feber (febril nøytropeni). Reduksjon i antallet hvite og røde blodceller, samt blodplater. Lavt natriumnivå grunnet overproduksjon av et hormon som forårsaker væskeretensjon og fører til svakhet, tretthet eller forvirring (SIADH-syndrom). Nedsatt matlyst (anoreksi). Rødhet (erytem) i hender og føtter.
I likhet med andre vinkaalkaloider, kan vinorelbin forårsake blemmer i huden.
Siden det kan forekomme endringer i blodet, kan legen bestille blodprøver for å kontrollere dette (lavt antall hvite blodceller, anemi og/eller lavt antall blodplater, effekt på lever- eller nyrefunksjonen og elektrolyttbalansen i kroppen).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Vinorelbin Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglasset og ytteremballasjen, etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Holdbarhet etter fortynning
Kjemisk og fysisk stabilitet i bruk er påvist i 24 timer ved 25ºC.
Fra et mikrobiologisk synspunkt, med mindre metoden for åpning/fortynning utelukker risikoen for mikrobiell kontaminasjon, skal produktet brukes umiddelbart etter fortynning.
Hvis produktet ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -betingelser i bruk.
Skal ikke fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vinorelbin Accord
Virkestoff er vinorelbin (som tartrat). 1 ml oppløsning inneholder 10 mg vinorelbin (som vinorelbintartrat).
Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker.
Hvert 1 ml hetteglass inneholder totalt 10 mg vinorelbin (som tartrat)
Hvert 5 ml hetteglass inneholder totalt 50 mg vinorelbin (som tartrat)
Hvordan Vinorelbin Accord ser ut og innholdet i pakningen
Gjennomsiktig, fargeløs til lysegul oppløsning. Vinorelbin Accord er innpakket i gjennomsiktige hetteglass av type I med bromobutylgummipropp og blå “flip-off” aluminiumsforsegling.
Vinorelbin Accord er tilgjengelig i:
Hetteglass – 1 enhet(er) – 1 ml
Hetteglass – 1 enhet(er) – 5 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF
Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Vinorelbin Accord 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsningBruksanvisningANTINEOPLASTIKUM
Se preparatomtalen for detaljert informasjon angående dette produktet.
Håndtering og bruk
Tilberedning og administrasjon av injiserbare oppløsninger av cytostatika skal utføres av opplært spesialistpersonell med kunnskap om de anvendte legemidlene, under forhold som garanterer beskyttelse av miljøet og, spesielt, beskyttelse av personellet som håndterer legemidlene. Dette krever et tilberedningsområde som er spesielt beregnet på dette formålet. Det er forbudt å røyke, spise eller drikke i dette området.
Personell skal få utdelt egnede håndteringsmaterialer, dvs. frakker med lange ermer, vernemasker, skyggeluer, vernebriller, sterile engangshansker, beskyttende deksler for arbeidsområdet, og innsamlingsposer for avfall.
Sprøyter og infusjonssett skal monteres med omhu for å unngå lekkasjer (bruk av luerlåskoblinger anbefales)
Søl og lekkasjer må tørkes opp mens man bruker vernehansker.
Det skal tas forholdsregler for å unngå å eksponere personell under graviditet.
All kontakt med øynene skal unngås. Hvis kontakt forekommer, skal øyet vaskes umiddelbart med normal saltløsning. Kontakt en oftalmolog hvis det oppstår irritasjon.
Ved hudkontakt skal det berørte området rengjøres grundig med vann.
Når arbeidet er fullført, skal eksponerte overflater rengjøres grundig, og hender og ansikt vaskes.
Tilberedning av oppløsningen til infusjon.
Det er ingen inkompatibilitet mellom Vinorelbin Accord og hetteglass, PVC-poser, vinylacetatposer eller polypropylensprøyter.
Ved polykjemoterapi skal ikke Vinorelbin Accord blandes med andre midler.
Intratekal administrasjon er kontraindisert.
Vinorelbin Accord skal kun administreres intravenøst som en infusjon.
Vinorelbin Accord kan administreres som langsom bolus (6-10 minutter) etter fortynning i 20-50 ml normal saltløsning eller glukose 50 mg/ml (5 %) oppløsning, eller via en kort infusjon (20-30 minutter) etter fortynning i 125 ml normal saltløsning eller glukose 50 mg/ml (5 %) oppløsning. Administrasjon skal alltid etterfølges av infusjon med minst 250 ml isoton oppløsning for å skylle venen.
Vinorelbin skal kun gis intravenøst. Det er svært viktig å sørge for at kanylen plasseres nøyaktig i venen før injeksjonen startes. Hvis vinorelbin infiltrerer tilliggende vev under intravenøs administrasjon, kan det oppstå betydelig irritasjon. I slike tilfeller skal injeksjonen stanses, venen skal skylles med normal saltløsning, og resten av dosen skal administreres i en annen vene. Ved ekstravasasjon skal glukokortikoider gis intravenøst for å redusere risikoen for flebitt.
Sekret og oppkast skal behandles med forsiktighet.
Oppbevaring
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Holdbarhet etter fortynning
Kjemisk og fysisk stabilitet i bruk er påvist i 24 timer ved 25ºC.
Fra et mikrobiologisk synspunkt, med mindre metoden for åpning/fortynning utelukker risikoen for mikrobiell kontaminasjon, skal produktet brukes umiddelbart etter fortynning.
Hvis produktet ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -betingelser i bruk.
Skal ikke fryses.
Destruksjon
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiepileptikum (antiepileptika): Legemiddel mot epilepsi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antimykotikum (antimykotika): Legemiddel som virker mot sopp.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

manglende blodtilførsel (iskemi): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

nøytrofil granulocytt (nøytrofil leukocytt): Vanligste type hvite blodceller. Utgjør normalt 45-75% av totalt antall hvite blodceller.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.