Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ventoline 0,1 mg/dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon

salbutamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
  • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
  • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
  • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
  • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
  1. Hva Ventoline er og hva det brukes mot
  2. Hva du må vite før du bruker Ventoline
  3. Hvordan du bruker Ventoline
  4. Mulige bivirkninger
  5. Hvordan du oppbevarer Ventoline
  6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ventoline er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ventoline inhalasjonsaerosol inneholder et virkestoff, kalt salbutamol. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles hurtigvirkende bronkodilatorer. Hurtigvirkende bronkodilatorer virker på musklene i de små luftveiene i lungene innen få minutter. Ventoline virker ved å utvide bronkiene slik at luftpassasjen i lungene bedres. Effekten varer i minst 4 timer etter en inhalasjon. Ventoline brukes ved astma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer der utvidelse av bronkiene er nødvendig.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ventoline
Bruk ikke Ventoline
  • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffet salbutamol eller overfor hjelpestoffet norfluran (drivgass).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før bruk av Ventoline dersom du:
  • har tyreotoksikose (tilstand med økt mengde hormon fra skjoldbruskkjertelen)
  • har høyt blodtrykk
  • har eller tidligere har hatt en hjertesykdom, uregelmessig hjerterytme eller hjertekrampe (såkalt angina)
  • har diabetes (sukkersyke)
  • har lavt kaliumnivå i blodet
Hvis effekten av Ventoline blir dårligere, ta kontakt med lege.
Noen mennesker kan få overfølsomhetsreaksjoner (allergiske reaksjoner) ved bruk av legemidler. Dersom du får noen av symptomene som er nevnt nedenfor raskt etter inhalasjon av Ventoline skal du slutte å bruke dette legemidlet, og umiddelbart ta kontakt med lege:
  • plutselig hvesing eller tetthet i brystet
  • hovne øyelokk, ansikt eller lepper
  • hudutslett med hevelser/kuler hvor som helst på kroppen
Andre legemidler og Ventoline
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten kan påvirkes av andre legemidler. Visse blodtrykksmedisiner (betablokkere) kan oppheve effekten av Ventoline. Samtidig behandling med xantinderivater (slik som teofyllin), steroider som bl.a. brukes til behandling av astma og vanndrivende tabletter (diuretika) som kan brukes til behandling av høyt blodtrykk eller hjertesykdom kan føre til lavt nivå av kalium i blodet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Forsiktighet bør utvises ved graviditet. Legemidlet går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er lite sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Ventoline under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, kontakt apotek eller lege.
Ventoline antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Ventoline
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dose og doseringshyppighet må bare endres i samråd med lege. Effekten av Ventoline varer som regel i minst 4 timer.
Den vanlige dosen er:
Voksne: En til to inhalasjoner ved behov, opp til 3-4 ganger daglig. I alvorlige tilfeller kan dosen økes ytterligere etter avtale med lege.
Barn fra 12 år: Dosering som for voksne.
Barn 4-11 år: En inhalasjon ved behov, inntil 4 ganger daglig. I samråd med legen, kan dosen økes til to inhalasjoner hvis det er nødvendig.
Til barn under 5 år anbefales bruk av inhalasjonskammer med ansiktsmaske.
Barn under 4 år: Dosering blir bestemt av legen. Det anbefales å bruke inhalasjonskammer med ansiktsmaske.
Hvis du mener at virkningen av Ventoline er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Riktig bruk av Ventoline inhalasjonsaerosol er beskrevet under ”Bruksanvisning” nederst i dette pakningsvedlegget.
Dersom du tar for mye av Ventoline
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har fått i deg en større dose enn anbefalt, er det større sannsynlighet for at du kan få bivirkninger som raskere hjerteslag, hodepine og at du føler deg skjelven eller rastløs (se avsnitt 4).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Dersom din pust eller hvesing forverres rett etter inhalasjon av dette legemidlet, må du stoppe umiddelbart og ta kontakt med lege. Hvis du har tilgjengelig en annen type hurtigvirkende astmamedisin bør du prøve den så snart som mulig. Legen din vil vurdere om behandlingen bør fortsettes med en annen hurtigvirkende astmamedisin.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger er listet etter hvor i kroppen de finner sted og hyppighet. Hyppighet er definert som: svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter), vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter), mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter, men færre enn 1 av 100 pasienter), sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter), og svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter) inkludert isolerte tilfeller.
Vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter):
  • Skjelving, hodepine
  • Raskere puls og/eller kraftigere hjerteslag enn vanlig
Mindre vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 1000 pasienter, men færre enn 1 av 100 pasienter):
  • Hjertebank (palpitasjoner)
  • Irritasjon i munn og svelg
  • Muskelkramper
Sjeldne (kan forekomme hos flere enn 1 av 10.000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
  • Nedsatt nivå av kalium i blodet
  • Utvidelse av blodårene
Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10.000 pasienter):
  • Overfølsomhetsreaksjoner inkludert hevelser (ødem), elveblest, innsnevring av bronkiene (luftrørsforgreningene), lavt blodtrykk og kollaps
  • Hyperaktivitet
  • Kortvarig pustebesvær i forbindelse med selve inhalasjonen (paradoksal bronkospasme)
  • Forstyrrelser i hjerterytmen (arytmier, inkludert ujevn takt og styrke av puls og hjerteslag, økt puls og ekstra hjerteslag)
Noen personer kan av og til oppleve brystsmerter (på grunn av hjerteproblemer som hjertekrampe, såkalt angina), men det er ukjent hvor ofte dette forekommer. Rådfør deg med legen din dersom du utvikler disse symptomene under behandling med salbutamol. Du må ikke avslutte behandlingen uten å ha rådført deg med legen din først.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ventoline
Etter bruk skal beskyttelseshetten settes på munnstykket igjen ved å trykke den på plass.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Beskyttes mot frost og direkte sollys.
Hvis metallbeholderen er kald ved bruk, kan virkningen bli dårligere.
Trykkbeholder. Må ikke punkteres, ødelegges eller brennes selv om den er tom.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ventoline
  • Virkestoff er salbutamolsulfat tilsvarende salbutamol 0,1 mg.
  • Andre innholdsstoffer er norfluran (1,1,1,2-tetrafluoretan).
Hvordan Ventoline ser ut og innholdet i pakningen
Inhalasjonsaerosol, suspensjon. Trykkbeholderen inneholder 200 doser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS,
Postboks 180 Vinderen,
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00,
E-post: firmapost@gsk.no
Tilvirker
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Frankrike eller Glaxo Wellcome SA, Burgos, Spania.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 30.11.2015
 
Bruksanvisning
Legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket bør vise deg hvordan du skal bruke inhalatoren din. Med jevne mellomrom bør de også sjekke hvordan du bruker inhalatoren. Dersom du ikke bruker Ventoline som anvist eller som forskrevet, kan det føre til at legemidlet ikke virker som det skal. Dersom pasienten er et barn, bør en voksen forsikre seg om at inhalasjonen utføres helt riktig.
Legemidlet ligger inni en trykkbeholder som er festet i en inhalator (av plast) med et munnstykke.
Testing av inhalatoren
1. Når du skal bruke inhalatoren din for første gang må du sjekke at den virker. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket ved å klemme forsiktig på sidene og trekk den av.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Rist inhalatoren godt, hold munnstykket slik at det peker fra deg og trykk 2 ganger på beholderen for å frigjøre 2 doser i luften. Dersom du ikke har brukt inhalatoren på 5 dager eller mer skal inhalatoren ristes godt og 2 doser frigjøres i luften, for å være sikker på at den virker.
Slik bruker du inhalatoren din
Det er viktig at du starter å puste inn så rolig som mulig rett før du bruker inhalatoren.
  1. Stå eller sitt oppreist når du bruker inhalatoren.
  2. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket (som vist på det første bildet). Sjekk innsiden og utsiden av munnstykket for å forsikre deg om at det er rent og fritt for fremmedlegemer.
3. Rist inhalatoren 4 eller 5 ganger for å være sikker på at alle løse gjenstander fjernes og at innholdet i beholderen blandes godt. Før første gangs bruk eller dersom inhalatoren ikke har vært brukt på 5 dager eller mer, bør 2 doser frigjøres i luften for å være sikker på at den virker.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Hold inhalatoren loddrett med tommelen i bunnen, under munnstykket. Pust helt ut, så lenge du synes det er komfortabelt.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Plassér munnstykket i munnen mellom tennene, og lukk leppene rundt. Ikke bit.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Pust inn gjennom munnen. Rett etter at du starter å puste inn trykker du på toppen av beholderen for å frigjøre 1 dose legemiddel. Gjør dette mens du samtidig puster dypt og rolig inn.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Ta inhalatoren bort fra munnen og fingeren bort fra toppen av inhalatoren mens du holder pusten. Fortsett å holde pusten så lenge det er komfortabelt.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Dersom du skal ta flere doser, skal du holde inhalatoren loddrett og vente i omtrent 30 sekunder mellom hver inhalasjon. Gjenta trinnene 3 til 7.
9. Etter bruk må du alltid sette beskyttelseshetten på munnstykket igjen ved å trykke den på plass.
Viktig:
Man må ta seg god tid til å gjennomføre trinn 4, 5 og 6. Det er viktig at man starter å puste inn så rolig som mulig rett før dosen frigjøres.
De første gangene bør du øve deg foran et speil. Dersom du ser at det kommer damp fra toppen av inhalatoren eller fra munnvikene dine, bør du begynne på nytt.
Dersom du eller barnet ditt synes det er vanskelig å bruke inhalasjonsaerosolen, kan et inhalasjonskammer gjøre behandlingen med Ventoline enklere. Rådfør deg med legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket.
Hvordan du rengjør inhalatoren din
For å hindre at inhalatoren din blir tett, er det viktig at den rengjøres minst én gang i uka.
Slik rengjøres inhalatoren:
  1. Ta metallbeholderen ut av inhalatoren og fjern beskyttelseshetten til munnstykket.
  2. Skyll inhalatoren grundig under rennende varmt vann.
  3. Tørk inhalatoren GRUNDIG både på innsiden og utsiden.
  4. Sett metallbeholderen tilbake i inhalatoren, og sett beskyttelseshetten på munnstykket igjen.
DU MÅ IKKE LEGGE METALLBEHOLDEREN I VANN.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

Inhalasjonsaerosol

AeroChamber/AeroChamber Plus

AeroChamber Flow-Vu

AeroChamber Flow-Vu med maske til barn

AeroChamber Flow-Vu med maske til voksne

Babyhaler

Optichamber Diamond uten maske

Optichamber Diamond med maske til voksne

Optichamber Diamond med maske til barn