Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Venlafaxin Bluefish 75 mg depotkapsler, harde

Venlafaxin Bluefish 150 mg depotkapsler, harde

venlafaksin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Venlafaxin Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite til før du bruker Venlafaxin Bluefish
 3. Hvordan du bruker Venlafaxin Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Venlafaxin Bluefish
 6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Venlafaxin Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Venlafaxin Bluefish er et antidepressivum som tilhører en legemiddelgruppe som kalles serotonin- og noradrenalin-reopptakshemmere (SNRIer). Denne legemiddelgruppen brukes til å behandle depresjon og andre tilstander som angstlidelser. Det antas at personer som er deprimerte og/eller engstelige har lavere nivåer av serotonin og noradrenalin i hjernen. Det er ikke fullstendig klarlagt hvordan antidepressive legemidler virker, men de bidrar til å øke nivået av serotonin og noradrenalin i hjernen.
Venlafaxin Bluefish er en behandling for voksne med depresjon. Venlafaxin Bluefish brukes også til å behandle voksne med følgende angstlidelser: generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse (frykt for eller unngåelse av sosiale situasjoner) og panikksyndrom (panikkanfall). Det er viktig å behandle depresjon eller angstlidelser riktig for å hjelpe deg til å få det bedre. Dersom tilstanden din ikke behandles, er det mulig at den ikke går over men blir mer alvorlig og vanskeligere å behandle.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite til før du bruker Venlafaxin Bluefish
Bruk ikke Venlafaxin Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor venlafaksin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du også bruker, eller har brukt de siste 14 dagene, legemidler som kalles irreversible monoaminoksidase (MAO)-hemmere, som brukes til å behandle depresjon og Parkinsons sykdom. Bruk av en irreversibel MAO-hemmer sammen med Venlafaxin Bluefish, kan forårsake alvorlige eller livstruende bivirkninger. Du skal også vente minst 7 dager etter avsluttet behandling med Venlafaxin Bluefish før du tar en MAO-hemmer (se også avsnittet med overskriften "Andre legemidler og Venlafaxin Bluefish" og informasjonen i avsnittet om "Serotonergt syndrom".
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Venlafaxin Bluefish.
 • dersom du bruker andre legemidler som øker faren for å få serotonergt syndrom hvis de tas samtidig med Venlafaxin Bluefish (se avsnittet "Andre legemidler og Venlafaxin Bluefish").
 • dersom du har øyeproblemer, som en spesiell type glaukom (økt trykk i øyet)
 • dersom du har hatt høyt blodtrykk
 • dersom du har hatt hjerteproblemer
 • dersom du har hatt kramper (anfall)
 • dersom du har hatt lave natriumnivåer i blodet (hyponatremi)
 • dersom du har lett for å få blåmerker eller lett for å blø (tidligere blødningsforstyrrelser) eller dersom du tar andre legemidler som kan øke blødningsfaren, f.eks. warfarin (brukes til å forebygge blodpropp)
 • dersom du eller noen i familien din har hatt mani eller bipolar lidelse (følelse av å være oppstemt eller euforisk)
 • dersom du har hatt aggressiv adferd
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Venlafaxin Bluefish, særlig dersom du får:
 • Serotonergt syndrom (for høyt serotoninnivå forårsaket av økt nervecelleaktivitet)
 • Nevroleptisk malignt syndrom (med symptomer som feber, muskelstivhet, endret sinnstilstand og autonom dysfunksjon)
Disse tilstandene kan oppstå sammen med:
 • Andre serotonerge legemidler (hovedsakelig antidepressiva, f.eks. SSRI, SNRI og triptaner).
 • MAO-hemmere (legemidler som brukes til behandling av depresjon, f.eks. metylenblått).
 • Antipsykotika (legemidler som brukes til behandling av schizofreni og bipolar lidelse).
Det anbefales nøye overvåking av pasienten under behandlingen, særlig ved kombinasjon med andre legemidler. Denne kombinasjonen kan ha en ugunstig påvirkning på serotonin- og dopaminnivået.
Venlafaxin Bluefish kan forårsake en følelse av rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille de første behandlingsukene. Informer legen din hvis du opplever dette.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Dette kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten:
 • dersom du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne (under 25 år) med psykiske lidelser som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Legemidler som Venlafaxin Bluefish (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Munntørrhet
Munntørrhet er rapportert hos 10 % av pasienter behandlet med venlafaksin. Dette kan øke risikoen for tannråte (karies). Du skal derfor være spesielt nøye med tannhygienen din.
Diabetes
Blodsukkernivået ditt kan påvirkes av Venlafaxin Bluefish. Det kan derfor være nødvendig å justere doseringen av dine diabetesmedisiner.
Barn og ungdom
Venlafaxin Bluefish bør vanligvis ikke brukes til barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (hovedsakelig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) når de tar denne typen legemidler. Legen kan likevel forskrive Venlafaxin Bluefish til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet Venlafaxin Bluefish til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen hvis noen av symptomene nevnt over oppstår eller forverres når pasienter under 18 år tar Venlafaxin Bluefish. Langtidssikkerheten for Venlafaxin Bluefish med tanke på vekst, modning, samt kognitiv og adferdsmessig utvikling er ennå ikke kjent for denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Venlafaxin Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legen din bestemmer om du kan ta Venlafaxin Bluefish sammen med andre legemidler.
Ikke start eller slutt med noen legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler, naturmidler og urtepreparater, før du har sjekket dette med lege eller apotek.
 • Legemidler som brytes ned av cytokrom P450-isoenzymer (f.eks. alprazolam, karbamazpain, koffein, tolbutamid, diazepam)
 • P-piller (legemidler som hindrer graviditet)
 • Monoaminoksidasehemmere som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom må ikke tas sammen med Venlafaxin Bluefish. Rådfør deg med legen dersom du har brukt disse legemidlene de siste 14 dagene. (MAO)-hemmere: se avsnittet "Hva du må vite før du bruker Venlafaxin Bluefish").
 • Serotonergt syndrom
  En potensielt livstruende tilstand eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-liknende reaksjoner (se avsnittet "Mulige bivirkninger"), kan oppstå ved venlafaksinbehandling, spesielt når det tas sammen med andre legemidler.
  Eksempler på slike legemidler er:
  • Triptaner (brukes mot migrene)
  • Andre legemidler til behandling av depresjon, for eksempel SNRI, SSRI, trisykliske antidepressiva eller andre legemidler inneholdende litium
  • Legemidler inneholdende linezolid, et antibiotikum (brukes til å behandle infeksjoner)
  • Legemidler inneholdende moklobemid, en reversibel MAO-hemmer (brukes til å behandle depresjon)
  • Legemidler inneholdende sibutramin (brukes til vektreduksjon)
  • Legemidler inneholdende tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin eller pentazocin (brukes til behandling av sterke smerter)
  • Legemidler inneholdende dekstrometorfan (brukes til behandling av hoste)
  • Legemidler inneholdende metadon (brukes til behandling av opioidavhengighet eller sterke smerter)
  • Legemidler inneholdende metylenblått (brukes til behandling av høyt nivå av methemoglobin i blodet)
  • Preparater inneholdende johannesurt (også kalt Hypericum perforatum, et natur- eller urtemiddel som brukes til å behandle lett depresjon)
  • Preparater inneholdende tryptofan (brukes mot søvnproblemer og depresjon)
  • Antipsykotika (brukes til behandling av en sykdom med symptomer som å høre, se eller fornemme ting som ikke er der, vrangforestillinger, uvanlig mistenksomhet, uklar resonnering og tilbaketrekking)
Tegn og symptomer på serotonergt syndrom kan omfatte en kombinasjon av følgende:
rastløshet, hallusinasjoner, koordinasjonsvansker, høy puls, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast.
I sin mest alvorlige form kan serotonergt syndrom minne om Nevroleptisk Malignt Syndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, høy puls, svetting, kraftig muskelstivhet, forvirring, økte muskelenzymer (påvist med en blodprøve).
Informer lege omgående, eller oppsøk akuttmottaket ved nærmeste sykehus, dersom du tror du opplever serotonergt syndrom.
Følgende legemidler kan også reagere med Venlafaxin Bluefish og bør brukes med forsiktighet. Det er spesielt viktig å informere lege eller apotek dersom du bruker legemidler inneholdende:
 • Ketokonazol (et legemiddel mot sopp)
 • Haloperidol eller risperidon (til behandling av psykiatriske lidelser)
 • Metoprolol (en betablokker til behandling av høyt blodtrykk og hjerteproblemer)
Inntak av Venlafaxin Bluefish sammen med mat, drikke og alkohol
Venlafaxin Bluefish bør tas sammen med mat (se avsnitt 3).
Du bør unngå alkohol mens du bruker Venlafaxin Bluefish.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du skal ikke bruke Venlafaxin Bluefish før du har diskutert mulige fordeler for deg og mulig risiko for det ufødte barnet med legen.
Informer jordmoren og/eller legen din om at du bruker Venlafaxin Bluefish. Ved bruk under graviditeten kan liknende legemidler (SSRI-preparater) øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn kalt vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Hvis du bruker Venlafaxin Bluefish under graviditet, er andre symptomer barnet ditt kan ha når det blir født å ikke die godt nok, i tillegg til å ha pustevansker. Kontakt omgående lege og/eller jordmor som vil kunne gi deg råd hvis barnet ditt har noen av disse symptomene når det blir født og du er bekymret.
Venlafaxin Bluefish går over i morsmelk. Det er en risiko for at barnet påvirkes. Diskuter derfor saken med legen din, som vil bestemme om du bør avbryte ammingen eller avbryte behandlingen med Venlafaxin Bluefish.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner før du vet hvordan Venlafaxin Bluefish påvirker deg.
Venlafaxin Bluefish 150 mg inneholder allurarød (E129) og paraoransje FCF (E110) og briljantblå FCF (E133)
som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Venlafaxin Bluefish
Bruk alltid Venlafaxin Bluefish slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige anbefalte startdosen ved behandling av depresjon, generalisert angstlidelse og sosial angstlidelse er 75 mg daglig. Legen kan øke dosen gradvis, ved behov opp til en maksimaldose på 375 mg daglig ved depresjon. Hvis du behandles for panikksyndrom vil legen starte med en lavere dose (37,5 mg) og deretter øke dosen gradvis. Maksimaldosen ved generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse og panikksyndrom er 225 mg daglig.
Ta Venlafaxin Bluefish omtrent til samme tid hver dag, morgen eller kveld. Kapslene skal svelges hele med væske og ikke åpnes, knuses, tygges eller oppløses. Tygging, knusing eller oppløsning av kapselinnholdet kan skade filmdrasjeringen som påvirker frisettingen av legemidlet.
Venlafaxin Bluefish bør tas sammen med mat.
Pasienter med lever- eller nyreproblemer:
Rådfør deg med legen hvis du har lever- eller nyreproblemer, det er mulig du da skal ta en annen dose av Venlafaxin Bluefish.
Ikke avbryt behandling med Venlafaxin Bluefish uten å rådføre deg med legen din (se avsnittet "Dersom du avbryter behandling med Venlafaxin Bluefish").
Dersom du tar for mye av Venlafaxin Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på en mulig overdosering kan omfatte høy puls, endret bevissthetsnivå (fra søvnighet til koma), tåkesyn, kramper eller anfall og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Venlafaxin Bluefish
Dersom du har glemt en dose, skal du ta den så snart du husker det. Hvis det imidlertid snart er tid for neste dose, skal du droppe den glemte dosen og bare ta en enkeltdose som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Venlafaxin Bluefish
Du må ikke avbryte behandlingen eller redusere dosen uten å rådføre deg med legen, selv om du føler deg bedre. Hvis legen mener at du ikke lenger har behov for Venlafaxin Bluefish, vil du bli bedt om å redusere dosen langsomt før du avbryter behandlingen helt. Det er kjent at det oppstår bivirkninger når man slutter å bruke dette legemidlet, spesielt hvis behandlingen avbrytes brått eller dosen reduseres for raskt. Enkelte pasienter kan få symptomer som tretthet, svimmelhet, ørhet, hodepine, søvnløshet, mareritt, munntørrhet, tap av appetitt, kvalme, diaré, nervøsitet, uro, forvirring, øresus, prikking eller følelse av elektrisk sjokk i huden, svakhet, svetting, kramper eller influensalignende symptomer.
Legen vil gi deg råd om hvordan du gradvis skal avbryte behandlingen med Venlafaxin Bluefish. Rådfør deg med legen hvis du får noen av disse eller andre symptomer som er plagsomme.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever noe av følgende skal du ikke ta mer av Venlafaxin Bluefish. Informer lege omgående, eller oppsøk akuttmottaket ved nærmeste sykehus:
 • Tetthet i brystet, pipende pust, svelge- eller pustevansker
 • Hevelse i ansikt, svelg, hender eller føtter
 • Nervøsitet eller angst, svimmelhet, bankende følelse, plutselig rødme i huden og/eller varmefølelse
 • Alvorlig utslett, kløe eller elveblest (forhøyede flekker av rød eller blek hud som ofte klør)
 • Tegn og symptomer på serotonergt syndrom, som kan omfatte rastløshet, hallusinasjoner, koordinasjonsvansker, høy puls, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast. I sin mest alvorlige form kan serotonergt syndrom minne om Nevroleptisk Malignt Syndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, høy puls, svetting, kraftig muskelstivhet, forvirring, økte muskelenzymer (påvist med en blodprøve).
Andre bivirknnger du skal informere legen om er:
 • Hoste, pipende pust, kortpustethet og høy kroppstemperatur
 • Svart (tjæreaktig) avføring eller blod i avføringen
 • Gul hud eller øyne, kløe eller mørk urin, som kan være symptomer på leverbetennelse (hepatitt)
 • Hjerteproblemer, som rask eller uregelmessig puls, økt blodtrykk
 • Øyeproblemer, som tåkesyn, utvidede pupiller
 • Nevrologiske problemer, som svimmelhet, prikking og nummenhet i huden, bevegelsesforstyrrelser, kramper eller anfall
 • Psykiatriske problemer, som hyperaktivitet eller eufori (følelse av uvanlig oppstemthet)
 • Abstinensreaksjoner (se avsnittet "Hvordan du bruker Venlafaxin Bluefish, Dersom du avbryter behandling med Venlafaxin Bluefish")
 • Forlenget blødningstid, dersom du kutter eller skader deg kan det ta litt lengre tid enn vanlig før blødningen stopper.
Ikke bli bekymret om du ser små hvite korn eller kuler i avføringen etter inntak av Venlafaxin Bluefish. Inne i Venlafaxin Bluefish depotkapsler er det små hvite kuler som inneholder virkestoffet venlafaksin. Disse kulene frisettes fra kapselen i fordøyelseskanalen. Når kulene passerer gjennom fordøyelseskanalen, frisettes venlafaksin langsomt. Kulenes "skall" som ikke løses opp, utskilles i avføringen. Selv om du kan se kuler i avføringen, er venlafaksindosen tatt opp i blodet ditt.
Fullstendig bivirkningslisteSvært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)
 • Svimmelhet, hodepine
 • Kvalme, munntørrhet
 • Svetting (inkludert nattesvette)
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • Nedsatt appetitt
 • Forvirring, følelse av å være atskilt (eller løsrevet) fra deg selv, manglende orgasme, nedsatt sexlyst, nervøsitet, søvnløshet, unormale drømmer
 • Døsighet, skjelving, prikking og nummenhet i huden, økt muskelspenning
 • Synsforstyrrelser, inkludert tåkesyn, utvidede pupiller, manglende evne hos øyet til å automatisk bytte fokus fra fjerne til nære objekter
 • Øresus (tinnitus)
 • Hjertebank
 • Økt blodtrykk, hetetokter
 • Gjesping
 • Oppkast, forstoppelse, diaré
 • Økt vannlatingshyppighet, vannlatingsvansker
 • Menstruasjonsforstyrrelser som økt blødning eller økt uregelmessig blødning, utløsnings/orgasmeforstyrrelser (menn), erektil dysfunksjon (impotens)
 • Svakhet (asteni), tretthet (fatigue), frysninger
 • Økt kolesterol
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Hallusinasjoner, følelse av å være atskilt (eller løsrevet) fra virkeligheten, uro, orgasmeforstyrrelser (kvinner), mangel av følelser eller medfølelse, følelse av å være oppstemt, tanngnissing
 • Rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille, besvimelse, ufrivillige muskelbevegelser, koordinasjons- og balansevansker, endret smakssans
 • Høy puls, svimmelhet (spesielt når man reiser seg raskt)
 • Kortpustethet
 • Blod i oppkast, svart og tjæreaktig avføring eller blod i avføringen, som kan være et tegn på indre blødninger
 • Hevelser i huden, spesielt i ansikt, munn, tunge, svelg eller hender og føtter og/eller utstående, kløende utslett (elveblest), følsomhet for sollys, blåmerker, utslett, unormalt hårtap
 • Manglende evne til å late vannet
 • Vektøkning, vekttap
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Krampeanfall
 • Manglende evnte til å kontrollere vannlating
 • Overaktivitet, springende tanker og redusert søvnbehov (mani)
Frekvens ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Redusert antall blodplater, som medfører økt fare for blåmerker og eller blødninger, blodsykdom som kan medføre økt infeksjonsfare
 • Hevelse i ansikt eller tunge, kortpustethet eller pustevansker, ofte med hudutslett (dette kan være en alvorlig allergisk reaksjon)
 • Stort væskeinntak (kjent som SIADH)
 • Redusert natriumnivå i blodet
 • Selvmordstanker og selvmordsrelatert oppførsel. Tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert oppførsel har vært rapportert i forbindelse med venlafaksinbehandling eller like etter behandlingsstopp (se punkt 2: Hva du må vite før du bruker Venlafaxin Bluefish)
 • Desorientering og forvirring som ofte er ledsaget av hallusinasjoner (delirium), aggresjon
 • Høy kroppstemperatur med stive muskler, forvirring eller uro samt svetting, eller rykkete muskelbevegelser som du ikke kan kontrollere, som kan være symptomer på en alvorlig tilstand kjent som nevroleptisk malignt syndrom. Euforiske følelser, døsighet, vedvarende raske øyebevegelser, klossethet, rastløshet, følelse av å være beruset, svetting eller stive muskler, som er symptomer på serotonergt syndrom. Stivhet, spasmer og ufrivillige muskelbevegelser
 • Sterke øyesmerter og nedsatt syn eller tåkesyn
 • Vertigo
 • Blodtrykksfall, unormal, rask eller uregelmessig hjerterytme som kan medføre besvimelse, uventede blødninger, f.eks. tannkjøttsblødning, blod i urin eller i oppkast eller uventede blåmerker eller ødelagte blodårer (ødelagte vener)
 • Hoste, pipende pust, kortpustethet og høy kroppstemperatur som er symptomer på betennelse i lungene forbundet med økt antall hvite blodlegemer (pulmonal eosinofili)
 • Sterke mage- eller ryggsmerter (som kan tyde på alvorlige problemer i tarm, lever eller bukspyttkjertel)
 • Kløe, gul hud eller øyne, mørk urin eller influensaliknende symptomer, som kan være symptomer på leverbetennelse (hepatitt), små endringer i blodverdier av leverenzymer
 • Hudutslett som kan medføre kraftig blemmedannelse og avskalling av huden, kløe, lett utslett
 • Uforklarlige muskelsmerter, -ømhet eller -svakhet (rabdomyolyse)
 • Unormal produksjon av brystmelk
Venlafaxin Bluefish gir av og til bivirkninger du ikke nødvendigvis er oppmerksom på, som blodtrykksøkning eller unormal puls, små endringer i blodverdier av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mer sjeldne tilfeller kan Venlafaxin Bluefish redusere blodplatefunksjonen og medføre økt fare for blåmerker eller blødning. Legen kan derfor ønske å ta blodprøver av og til, spesielt hvis du har tatt Venlafaxin Bluefish lenge.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Venlafaxin Bluefish
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at kapslene er klebrige.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Venlafaxin Bluefish
Virkestoff er venlafaksin.
Hver 75 mg kapsel inneholder venlafaksinhydroklorid tilsvarende 75 mg venlafaksin.
Hver 150 mg kapsel inneholder venlafaksinhydroklorid tilsvarende 150 mg venlafaksin.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne:
mikrokrystallinsk cellulose, povidon, talkum, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat
Tablettfilmdrasjering:
etylcellulose, kopovidon
75 mg
Kapsel:
svart jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172), titandioksid (E171), gelatin
Trykkfarge:
Skjellakk, rødt jernoksid
150 mg
Kapsel:
allurarød (E129), paraoransje FCF (E110), briljantblå FCF (E133), titandioksid (E171), gelatin
Trykkfarge:
Skjellakk, titandioksid
Hvordan Venlafaxin Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
Depotkapsel, hard
75 mg: Opak ferskenfarget / opak ferskenfarget, størrelse ‘1’ harde gelatinkapsler med bredt og smalt radielt, sirkulært bånd på bunn i rød trykkfarge og bredt og smalt radielt, sirkulært bånd på topp i rød trykkfarge. Kapselen er fylt med 6 hvite til offwhite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte minitabletter på 12,5 mg hver.
150 mg: Mørk oransje / opak mørk oransje, størrelse ‘0’ harde gelatinkapsler med bredt og smalt radielt, sirkulært bånd på bunn i hvit trykkfarge og bredt og smalt radielt, sirkulært bånd på topp i hvit trykkfarge. Kapselen er fylt med 12 hvite til offwhite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte minitabletter på 12,5 mg hver.
Blisterpakninger av PVC/Aclar-film og aluminiumsfolie, 10, 14, 28, 30, 50 og 100 kapsler
Blisterpakninger av PVC/PVdC-film og aluminiumsfolie, 10, 14, 28, 30, 50 og 100 kapsler
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013
100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm
Sverige
Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park,
Paola, PLA 3000
Malta
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Navn på medlemsland

Legemidlets navn

AT

Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg Retardkapseln, hart

CZ

Venlafaxine Bluefish 75 mg/150 mg Kapsle s prodlouženým uvolňováním

DE

Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg Hartkapseln, retardiert

DK

Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg

ES

Venlafaxina Bluefish 75 mg/150 mg Cápsulas de liberación prolongada

FI

Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg depotcapseli, kova
Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg depotkapsel, hård

FR

Venlafaxine Bluefish LP 37.5 mg/75 mg/150 mg gélules à libération prolongée

HU

Venlafaxin Bluefish XR 75 mg/150 mg Nyújtott hatóanyagleadású kapszulák

IE

Venlablue XL 75 mg/150 mg prolonged-release capsules, hard

IT

Venlafaxin ABC 75 mg/150 mg Capsule a rilascio prolungato

NL

Venlafaxine Bluefish XR 37.5 mg/75 mg/150 mg Capsules met verlengde afgifte

NO

Venlafaxin Bluefish

PL

Venlafaxin Bluefish XL

PT

Venlafaxina Bluefish XR

SE

Venlafaxin Bluefish 37.5 mg/75 mg/150 mg depotkaplar, hårda

SK

Venlafaxine Bluefish XR 75 mg/150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

UK (RMS)

Venlablue XL 75 mg/150 mg prolonged-release capsules, hard

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abstinensreaksjoner (abstinenser): Ulike fysiske og psykiske plager/symptomer (svetting, angst, etc.), som kan oppstå ved brå avslutning i bruk av narkotika/legemidler.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nevroleptisk malignt syndrom (malignt nevroleptikasyndrom, mns): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.