Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Veltassa 8,4 g pulver til mikstur, suspensjon

Veltassa 16,8 g pulver til mikstur, suspensjon

Veltassa 25,2 g pulver til mikstur, suspensjon

patiromer (som patiromersorbitekskalsium)

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Veltassa er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Veltassa
 3. Hvordan du bruker Veltassa
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Veltassa
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Veltassa er og hva det brukes mot
Veltassa er et legemiddel som inneholder virkestoffet patiromer.
Veltassa brukes til å behandle voksne med høye kaliumnivåer i blodet.
For mye kalium i blodet kan påvirke hvordan nervene dine kontrollerer musklene. Dette kan føre til svakhet eller til og med lammelse. Høye kaliumnivåer kan også føre til unormale hjerteslag, som kan forårsake alvorlige virkninger på hjerterytmen.
Veltassa virker ved å binde seg til kalium i tarmen. Dette forhindrer kalium i å komme inn i blodstrømmen, og senker kaliumnivåene i blodet ditt tilbake til det normale.
 
2. Hva du må vite før du bruker Veltassa
Bruk ikke Veltassa
 • dersom du er allergisk overfor patiromer eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Veltassa hvis du har:
 • problemer med å svelge
 • alvorlige mage- eller tarmproblemer
 • hatt større kirurgi i mage eller tarm
Lite magnesium i blodet kan oppstå når du tar Veltassa. Legen din vil kontrollere magnesiumnivået under behandling med Veltassa i minst 1 måned, og kan forskrive et magnesiumtilskudd hvis det er nødvendig.
Veltassa inneholder sorbitol. Hvis legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkerarter, må du kontakte ham/henne før du tar dette legemidlet. Sorbitolinnholdet er ca. 4 g (10,4 kcal) per 8,4 g patiromer.
Barn og ungdom
Ikke gi Veltassa til barn under 18 år, da det ikke har vært studert hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Veltassa
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Veltassa kan påvirke enkelte legemidler om de tas via munnen og samtidig, som:
 • ciprofloksacin: et legemiddel til behandling av bakterieinfeksjoner
 • levotyroksin: et legemiddel til behandling av mangel på skjoldbruskkjertelhormon
 • metformin: et legemiddel til behandling av diabetes
 • kinidin: et legemiddel til behandling av uregelmessig hjerterytme.
Ta alle legemidler som skal tas via munnen minst 3 timer før eller etter du tar Veltassa, med mindre lege eller apotek gir et annet råd. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk Veltassa under graviditet og amming bare hvis legen din betrakter det som nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Veltassa har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen din til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Veltassa
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
 • startdose: 8,4 g patiromer (innholdet i én dosepose på 8,4 g) én gang daglig
 • maksimumsdose: 25,2 g patiromer (innholdet i én dosepose på 25,2 g) én gang daglig
Avhengig av kaliumnivået i blodet ditt kan legen justere dosen. Ta Veltassa minst 3 timer før eller 3 timer etter andre legemidler du tar via munnen (oral legemidler), med mindre lege eller apotek gir et annet råd.
Administrasjonsmåte
Bland Veltassa med vann og rør om til det er godt blandet, som følger:
 • Klargjør ca. 40 ml (3 spiseskjeer) vann i et glass.
 • Tilsett det nødvendige antallet doseposer av Veltassa, og rør om.
 • Tilsett ytterligere ca. 40 ml (3 spiseskjeer) vann og rør godt om. Pulveret vil ikke løses opp men danner en suspensjon (blanding av væske og fast stoff) som kan føles kornete.
 • Du kan tilsette mer vann i miksturen for å få hjelp til å svelge legemidlet.
 • Drikk miksturen i løpet av 1 time etter klargjøring. Hvis det er pulver igjen i glasset etter at du har drukket det, tilsett mer vann, rør om og drikk umiddelbart. Det kan være at du må gjøre dette igjen for å forsikre at alt pulveret er tatt.
Du kan bruke eplejuice eller tranebærjuice i stedet for vann. Andre væsker kan ikke brukes da de kan inneholde høye mengder kalium. Du bør bare drikke moderate mengder (mindre enn 400 ml per dag) tranebærjuice siden det kan påvirke andre legemidler.
Ta den ferdig utblandede Veltassa-miksturen sammen med eller uten mat, helst til samme tid hver dag. Varm aldri opp Veltassa eller tilsett det i varm mat eller væske.
Ikke ta Veltassa som tørt pulver.
Dersom du tar for mye av Veltassa
Slutt å ta Veltassa og rådfør deg med legen din eller apotek umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Veltassa
Hvis du har glemt en dose, skal du ta den så snart som mulig samme dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Kontakt lege hvis du har glemt mer enn én dose.
Dersom du avbryter behandling med Veltassa
Ikke slutt å ta legemidlet uten at legen din har godkjent det, ettersom kaliumnivået i blodet ditt kan øke.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger har vært rapportert:
Vanlige, kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
 • forstoppelse
 • diaré
 • magesmerter
 • luft i magen
 • lite magnesium i blodet, sett i tester
Mindre vanlige, kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
 • kvalme
 • oppkast
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Veltassa
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller doseposen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8ºC).
Når du har mottatt Veltassa, kan det oppbevares ved høyst 25ºC i opptil 6 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Veltassa
Virkestoffet er patiromer (som patiromersorbitekskalsium).
 • Veltassa 8,4 g pulver til mikstur, suspensjon: hver dosepose inneholder 8,4 g patiromer.
 • Veltassa 16,8 g pulver til mikstur, suspensjon: hver dosepose inneholder 16,8 g patiromer.
 • Veltassa 25,2 g pulver til mikstur, suspensjon: hver dosepose inneholder 25,2 g patiromer.
Det andre innholdsstoffet er xantangummi.
Hvordan Veltassa ser ut og innholdet i pakningen
Pulveret til oral suspensjon er off-white til lysebrunt, med enkelte hvite partikler.
Veltassa er tilgjengelig i pakninger med 30, 60 eller 90 doseposer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France
100–101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
Frankrike
Tilvirker
Vifor France
100–101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
Frankrike
OM Pharma S.A.
R. da Indústria, 2
Quinta Grande
Amadora, 2610­088
Portugal
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.06.2019.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).