Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Valtrex® 250 mg filmdrasjerte tabletter

Valtrex® 500 mg filmdrasjerte tabletter

Valtrex® 1000 mg filmdrasjerte tabletter

valaciklovir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Valtrex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Valtrex
 3. Hvordan du bruker Valtrex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Valtrex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Valtrex er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Valtrex tilhører en gruppe legemidler som kalles antivirale legemidler. Det virker ved å drepe eller stoppe formeringenav virus kalt herpes simplex-virus (HSV), varicella zoster-virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV).
Valtrex kan brukes til:
 • å behandle helvetesild (hos voksne).
 • å behandle HSV-infeksjoner i hud og genital herpes (hos voksne og ungdommer over 12 år). Det kan også brukes for å forhindre tilbakefall av disse infeksjonene.
 • å behandle forkjølelsessår (hos voksne og ungdommer over 12 år).
 • å forebygge CMV-infeksjon etter organtransplantasjon (hos voksne og ungdommer over 12 år).
 • å behandle og forebygge øyeinfeksjoner som fortsetter å komme tilbake (hos voksne og ungdommer over 12 år).
 
2. Hva du må vite før du bruker Valtrex
Bruk ikke Valtrex
 • dersom du er allergisk overfor valaciklovir eller aciklovir eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ikke ta Valtrex hvis det ovennevnte gjelder deg. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Valtrex dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du tar Valtrex hvis:
 • du har nyreproblemer
 • du har leverproblemer
 • du er eldre enn 65 år
 • du har nedsatt immunforsvar
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Valtrex dersom du er usikker på om noen av punktene ovenfor gjelder deg.Unngå overføring av genital herpes til andre
Dersom du tar Valtrex for å behandle eller forebygge genital herpes, eller hvis du har hatt genital herpes tidligere, bør du likevel praktisere sikker sex ved å bruke kondom. Dette er viktig for å forhindre at du overfører infeksjonen til andre. Du bør ikke ha sex hvis du har genitale sår eller blemmer.
Andre legemidler og Valtrex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler.
Informer lege eller apotek dersom du bruker andre legemidler som påvirker nyrene. Dette gjelder: aminoglykosider, organoplatiner, jodholdige kontrastmidler, metotrexat, pentamidin, foscarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin og probenecid.
Informer alltid lege eller apotek om andre medisiner du tar dersom du bruker Valtrex for behandling av helvetesild eller etter en organtransplantasjon.
Graviditet og amming
Det anbefales vanligvis ikke å bruke Valtrex under graviditet. Rådfør deg med lege før bruk av Valtrex dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller hvis du planlegger å bli gravid. Legen din vil vurdere nytten opp mot risiko for barnet ditt ved behandling med Valtrex under graviditet eller amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Valtrex kan gi bivirkninger som påvirker evnen din til å kjøre bil.
 • Ikke kjør eller bruk maskiner, med mindre du er sikker på at du ikke er påvirket.
 
3. Hvordan du bruker Valtrex
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er i tvil.
Dosen du skal ta er avhengig av årsaken til at legen har forskrevet Valtrex til deg. Legen din vil diskutere dette med deg.
Behandling av helvetesild
 • Vanlig dose er 1000 mg (én 1000 mg tablett eller to 500 mg tabletter) tre ganger daglig.
 • Behandlingsvarighet er normalt syv dager.
Behandling av forkjølelsessår
 • Vanlig dose er 2000 mg (to 1000 mg tabletter eller fire 500 mg tabletter) to ganger daglig.
 • Den andre dosen bør tas 12 timer (ikke tidligere enn 6 timer) etter første dose.
 • Behandlingsvarighet er normalt bare én dag (kun to doser).
Behandling av HSV-infeksjoner i hud og genital herpes
 • Vanlig dose er 500 mg (én 500 mg tablett eller to 250 mg tabletter) to ganger daglig.
 • Ved første infeksjon er behandlingsvarighet normalt fem dager, eller opp til ti dager hvis legen din forskriver det. Ved tilbakefall av infeksjon er behandlingsvarighet vanligvis tre til fem dager.
Forebygge tilbakefall av HSV-infeksjoner
 • Vanlig dose er én 500 mg tablett én gang daglig.
 • Personer med hyppige tilbakefall kan ha nytte av å ta én 250 mg tablett to ganger daglig.
 • Du bør ta Valtrex inntil legen din gir beskjed om at du kan slutte.
Behandling av CMV-infeksjoner
 • Vanlig dose er 2000 mg (to 1000 mg tabletter eller fire 500 mg tabletter) fire ganger daglig.
 • Du bør ta hver dose med omkring seks timers mellomrom.
 • Du vil vanligvis starte behandling med Valtrex så snart som mulig etter operasjon.
 • Du bør ta Valtrex i rundt 90 dager etter operasjonen, inntil legen din gir beskjed om at du kan slutte.
Legen din vil muligens justere dosen av Valtrex dersom:
 • Du er over 65 år.
 • Du har nedsatt immunforsvar.
 • Du har problemer med nyrene.
 • Rådfør deg med legen din dersom noen av punktene ovenfor gjelder deg.
Hvordan du bruker Valtrex
 • Dette legemiddelet skal inntas via munnen.
 • Svelg tabletten hel med et glass vann.
 • Ta Valtrex til samme tid hver dag.
 • Ta Valtrex nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg.
Personer over 65 år eller med nyreproblemer
Det er svært viktig at du under behandling med Valtrex drikker vann regelmessig gjennom dagen. Dette vil kunne redusere bivirkninger som kan påvirke nyrene eller sentralnervesystemet. Legen din vil følge deg nøye opp med tanke på tegn til dette. Nevrologiske bivirkninger kan inkludere forvirring eller rastløshet, eller at du føler deg unormalt søvnig eller døsig.
Dersom du tar for mye av Valtrex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Valtrex er vanligvis ikke skadelig, bortsett fra hvis du tar for mye over flere dager. Dersom du tar for mange tabletter kan du føle deg uvel, kaste opp, få nyreproblemer, bli forvirret, rastløs, føle deg mindre oppmerksom, se ting som ikke finnes, eller besvime. Snakk med lege eller apotek hvis du tar for mye Valtrex. Ta med deg legemiddelpakningen.
Dersom du har glemt å ta Valtrex
 • Dersom du har glemt å ta en dose Valtrex må du ta tabletten så fort du husker det, men hvis det snart er tid for neste dose skal du hoppe over den glemte dosen.
 • Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme ved bruk av dette legemiddelet:
Tilstander du må være oppmerksom på:
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylakse). Dette oppstår sjeldent hos pasienter som tar Valtrex. Symptomene utvikler seg raskt og inkluderer:
 • Rødming, kløende hudutslett
 • Opphovning av lepper, ansikt, hals og svelg, forårsaker pustebesvær (angioødem)
 • Blodtrykksfall som fører til kollaps
 • Søk legehjelp umiddelbart dersom du får en allergisk reaksjon og ikke ta mer Valtrex.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Hodepine
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
 • Kvalme
 • Svimmelhet
 • Oppkast
 • Diaré
 • Hudreaksjoner etter eksponering for sollys (fotosensitivitet)
 • Utslett
 • Kløe (pruritus)
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
 • Forvirring
 • Ser eller hører ting som ikke finnes (hallusinasjoner)
 • Døsighet
 • Skjelving
 • Rastløshet (agitasjon)
Disse nevrologiske bivirkningene forekommer vanligvis hos personer med nyreproblemer, eldre personer eller organtransplanterte pasienter som tar høye doser på 8 gram Valtrex eller mer daglig. De blir vanligvis bedre når behandlingen med Valtrex avsluttes eller dosen reduseres.
Andre mindre vanlige bivirkninger:
 • Kortpustethet (dyspné)
 • Magesmerter
 • Utslett, noen ganger kløende, elveblest (urtikaria)
 • Smerter i nedre del av ryggen (nyresmerter)
 • Blod i urinen (hematuri)
Mindre vanlige bivirkninger som kan avdekkes ved blodprøve:
 • Redusert antall hvite blodceller (leukopeni)
 • Redusert antall blodplater, som er celler som hjelper blodet å koagulere (trombocytopeni)
 • Økning i substanser produsert av leveren
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
 • Ustø gange og mangel på koordinasjon (ataksi)
 • Sakte, utydelig tale (dysartri)
 • Krampeanfall
 • Endret hjernefunksjon (encefalopati)
 • Bevisstløshet (koma)
 • Forvirrede eller urolige tanker (delirium)
Disse nevrologiske bivirkningene forekommer vanligvis hos personer med nyreproblemer, eldre personer eller organtransplanterte pasienter som tar høye doser på 8 gram Valtrex eller mer daglig. De blir vanligvis bedre når behandlingen med Valtrex avsluttes eller dosen reduseres.
Andre sjeldne bivirkninger:
 • Nyreproblemer med lite eller ingen urinproduksjon
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Valtrex
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Valtrex
 • Virkestoff er valaciklovir. Hver tablett inneholder 250 mg, 500 mg eller 1000 mg valaciklovir (i form av valaciklovir hydroklorid).
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne
Cellulose, mikrokrystallinsk
Krysspovidon
Povidon
Magnesiumstearat
Silika, kolloidal vannfri
Filmdrasjering
Hypromellose
Titandioksid
Makrogol 400
Polysorbat 80 (kun 500 og 1000 mg tabletter)
Karnaubavoks
Hvordan Valtrex ser ut og innholdet i pakningen
Valtrex tabletter leveres i polyvinylklorid/aluminium blisterpakninger.
Valtrex 250 mg tabletter kommer i pakninger med 20 eller 60 filmdrasjerte tabletter. De er hvite og er merket ”GX CE7” på den ene siden.
Valtrex 500 mg tabletter kommer i pakninger med 10, 23, 30, 42, 90 eller 112 filmdrasjerte tabletter. De er hvite og er merket ”GX CF1” på den ene siden.
Valtrex 1000 mg tabletter kommer i pakninger med 21 filmdrasjerte tabletter. De er hvite og er merket "GX CF2” på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
e-post: firmapost@gsk.no
Tilvirker
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Spania.
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Estland, Finland, Hellas, Island, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia: Valtrex
Tyskland: Valtrex S 250 mg, Valtrex
Frankrike, Belgia, Danmark, Italia, Luxembourg, Nederland: Zelitrex
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.07.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cmv (cytomegalovirus): Virus som tilhører herpesvirusfamilien. Vanlige virus som kan forårsake forbigående feber og hovne lymfeknuter. De fleste som blir smittet vil ikke få symptomer. Hos pasienter med nedsatt immunforsvar, for eksempel aids-pasienter, kan infeksjon med cytomegalovirus forårsake alvorlige symptomer. Det finnes en viss risiko for at viruset smitter fra gravide til fosteret, noe som kan føre til infeksjon og skade på fosteret.

cmv-infeksjon (cytomegalovirus-infeksjon): Infeksjon med virus som tilhører herpesvirus-familien. Smitten er svært utbredt blant både mennesker og dyr.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hematuri: Blod i urinen.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.