Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Valsartan Krka 40 mg filmdrasjerte tabletter

Valsartan Krka 80 mg filmdrasjerte tabletter

Valsartan Krka 160 mg filmdrasjerte tabletter

valsartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Valsartan Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Valsartan Krka
 3. Hvordan du bruker Valsartan Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Valsartan Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Valsartan Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Valsartan Krka tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin-II-reseptorblokkere, som brukes til behandling av høyt blodtrykk. Angiotensin II er et stoff i kroppen som fører til at blodkarene trekker seg sammen, slik at blodtrykket øker. Valsartan Krka virker ved å blokkere effekten av angiotensin II. Resultatet er at blodkarene slapper av og blodtrykket senkes.
Valsartan Krka 40 mg filmdrasjerte tabletter kan brukes for tre ulike tilstander:
 • behandling av høyt blodtrykk hos barn og ungdom fra 6 til 18 år. Høyt blodtrykk øker arbeidsbelastningen på hjertet og arteriene. Hvis det ikke behandles, kan det skade blodkarene i hjernen, hjertet og nyrene, og kan føre til slag, hjertesvikt eller nyresvikt. Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerteinfarkt. Når blodtrykket senkes til normalt nivå, reduseres risikoen for å utvikle disse lidelsene.
 • behandling av voksne pasienter som nylig har hatt et hjerteinfarkt (hjerteattakk). ”Nylig” vil her si for mellom 12 timer og 10 dager siden.
 • behandling av symptomatisk hjertesvikt hos voksne pasienter. Valsartan Krka brukes når gruppen med legemidler som kalles Angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere (et legemiddel som brukes til behandling av hjertesvikt) ikke kan brukes, eller det kan brukes i tillegg til ACE-hemmere når andre legemidler mot hjertesvikt ikke kan brukes.
  Symptomer på hjertesvikt omfatter åndenød og hovenhet i føtter og ben pga. væskeansamlinger. Det forårsakes av at hjertemuskelen ikke klarer å pumpe tilstrekkelig blod til å dekke kroppens behov.
Valsartan Krka 80 mg og 160 mg filmdrasjerte tabletter kan brukes for tre ulike tilstander:
 • behandling av høyt blodtrykk hos voksne og hos barn og ungdom fra 6 til 18 år. Høyt blodtrykk øker arbeidsbelastningen på hjertet og arteriene. Hvis det ikke behandles, kan det skade blodkarene i hjernen, hjertet og nyrene, og kan føre til slag, hjertesvikt eller nyresvikt. Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerteinfarkt. Når blodtrykket senkes til normalt nivå, reduseres risikoen for å utvikle disse lidelsene.
 • behandling av voksne pasienter som nylig har hatt et hjerteinfarkt (hjerteattakk). ”Nylig” vil her si for mellom 12 timer og 10 dager siden.
 • behandling av symptomatisk hjertesvikt hos voksne pasienter. Valsartan Krka brukes når gruppen med legemidler som kalles Angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere (et legemiddel som brukes til behandling av hjertesvikt) ikke kan brukes, eller det kan brukes i tillegg til ACE-hemmere når andre legemidler mot hjertesvikt ikke kan brukes.
  Symptomer på hjertesvikt omfatter åndenød og hovenhet i føtter og ben pga. væskeansamlinger. Det forårsakes av at hjertemuskelen ikke klarer å pumpe tilstrekkelig blod til å dekke kroppens behov.
 
2. Hva du må vite før du bruker Valsartan Krka
Bruk ikke Valsartan Krka
 • dersom du er allergisk overfor valsartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du er gravid i 3.måned eller mer (det er også best å unngå Valsartan Krka tidlig i svangerskapet – se avsnittet Graviditet og amming)
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og behandles med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Dersom noe av dette gjelder deg skal du ikke bruke Valsartan Krka.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Valsartan Krka.
 • dersom du har en leversykdom.
 • dersom du har alvorlig nyresykdom eller du gjennomgår dialyse.
 • dersom du har innsnevring av nyrearterien.
 • dersom du nylig har gjennomgått nyretransplantasjon (fått en ny nyre).
 • dersom du behandles etter et hjerteinfarkt eller for hjertesvikt, da kan legen din ønske å sjekke nyrefunksjonen din.
 • dersom du har annen alvorlig hjertesykdom enn hjertesvikt eller hjerteinfarkt.
 • dersom du har opplevd hevelse i tunge og ansikt forårsaket av en allergisk reaksjon som kalles angioødem når du har brukt andre legemidler (inkludert ACE-hemmere), informer legen din. Dersom du får disse symptomene mens du bruker Valsartan Krka, slutt å bruke Valsartan Krka umiddelbart og bruk det aldri igjen. Se også avsnitt 4, ”Mulige bivirkninger
 • dersom du bruker legemidler som øker kaliummengden i blodet. Dette omfatter kaliumtilskudd eller salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende legemidler og heparin. Det kan være nødvendig å kontrollere kaliumnivået i blodet med jevne mellomrom.
 • Dersom du er under 18 år og tar Valsartan Krka i kombinasjon med andre legemidler som hemmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet (medisiner som senker blodtrykket), kan legen din ha behov for å sjekke regelmessig din nyrefunksjon og mengden kalium i blodet ditt.
 • dersom du lider av aldosteronisme. Dette er en sykdom der binyrene produserer for mye av hormonet aldosteron. Hvis dette gjelder deg, anbefales ikke bruk av Valsartan Krka.
 • dersom du har tapt mye væske (dehydrering) på grunn av diaré, oppkast eller høye doser med vanndrivende medisiner (diuretika).
 • Du må informere legen din dersom du tror du er (eller kan bli) gravid. Valsartan Krka anbefales ikke tidlig i svangerskapet og må ikke tas dersom du er gravid i mer enn 3. måned, da det kan forårsake alvorlig skade på barnet ditt hvis det brukes på dette stadiet (se avsnittet Graviditet og amming).
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
 • hvis du bruker en ACE-hemmer sammen med enkelte andre legemidler mot hjertesvikt som er kjent som mineralkortikoidreseptorantagonister (MRA) (f.eks. spironolakton, eplerenon) eller betablokkere (f.eks. metoprolol).
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Valsartan Krka”.
Dersom noe av dette gjelder deg, må du informere legen din om det før du begynner å bruke Valsartan Krka.
Andre legemidler og Valsartan Krka
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Den medisinske effekten kan påvirkes hvis Valsartan Krka tas samtidig med visse andre legemidler. Det kan være nødvendig å endre dosen, ta andre forholdsregler eller i enkelte tilfeller avbryte behandlingen med ett av legemidlene. Dette gjelder både reseptbelagte og reseptfrie legemidler, spesielt:
 • andre blodtrykkssenkende legemidler, særlig vanndrivende legemidler (diuretika).
 • legemidler som øker kaliummengden i blodet. Dette omfatter kaliumtilskudd eller salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende legemidler og heparin.
 • visse typer smertestillende legemidler, som kalles ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAIDs).
 • noen antibiotika (rifamycingruppen), et legemiddel som brukes for å beskytte mot transplantatavstøtning (ciklosporin) eller et antiretroviralt legemiddel som brukes for å behandle HIV/AIDS-infeksjon (ritonavir). Disse legemidlene kan øke effekten av Valsartan Krka
 • litium, et legemiddel som brukes til behandling av visse typer psykiatriske lidelser.
 • Hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Valsartan Krka” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”.
 • Hvis du bruker en ACE-hemmer sammen med enkelte andre legemidler mot hjertesvikt kjent som mineralkortikoidreseptorantagonister (MRA) (f.eks. spironolakton, eplerenon) eller betablokkere (f.eks. metoprolol).
I tillegg:
 • dersom du behandles etter et hjerteinfarkt, anbefales ikke kombinasjon med ACE-hemmere (legemidler som behandler hjerteinfarkt).
 • dersom du behandles for hjertesvikt, anbefales ikke trippelkombinasjon med ACE-hemmere og betablokkere (legemidler som behandler hjertesvikt).
Inntak av Valsartan Krka sammen med mat og drikke
Valsartan Krka kan tas samtidig med eller utenom måltider.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Du må informere legen din dersom du tror du er (eller kan bli) gravid. Legen din vil vanligvis be deg om å slutte å bruke Valsartan Krka før du blir gravid, eller så snart som mulig etter at du finner ut at du er gravid, og gå over til bruk av andre legemidler i stedet for Valsartan Krka. Valsartan Krka anbefales ikke tidlig i svangerskapet, og må ikke tas dersom du er gravid i mer enn 3. måned, da det kan forårsake alvorlig skade på barnet ditt hvis det brukes etter tredje svangerskapsmåned.
 • Informer legen din hvis du ammer eller vil begynne å amme. Valsartan Krka anbefales ikke til ammende mødre, og legen din kan velge en annen behandling hvis du ønsker å amme, særlig hvis barnet ditt er nyfødt eller født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Før du kjører bil, bruker verktøy eller maskiner eller utfører andre aktiviteter som krever konsentrasjon, må du forsikre degom at du vet hvordan Valsartan Krka påvirker deg. Som mange andre legemidler som brukes mot høyt blodtrykk, kan Valsartan Krka i sjeldne tilfeller forårsake svimmelhet og påvirke konsentrasjonsevnen.
Valsartan Krka inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Valsartan Krka
Bruk alltid Valsartan Krka nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Dette vil hjelpe deg til å oppnå best resultat og minske risikoen for bivirkninger. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Personer med høyt blodtrykk merker ofte ikke symptomene. Mange føler seg derfor helt friske. Det er derfor svært viktig å overholde avtalene med legen din selv om du føler deg frisk.
Barn og ungdom (6 til 18 år) med høyt blodtrykk
Hos pasienter som veier under 35 kg er den vanlige dosen 40 mg valsartan én gang daglig.
Hos pasienter som veier 35 kg eller mer er den vanlige startdosen 80 mg of valsartan én gang daglig.
I noen tilfeller kan legen din forskrive høyere doser (dosen kan økes til 160 mg og maksimalt 320 mg).
Voksne pasienter med høyt blodtrykk: Den vanlige dosen er 80 mg daglig. I noen tilfeller kan legen din forskrive høyere doser (f.eks. 160 mg eller 320 mg). Det er også mulig at Valsartan Krka kombineres med et annet legemiddel (f.eks. et diuretikum).
Voksne pasienter etter nylig gjennomgått hjerteinfarkt: Etter et hjerteinfarkt innledes behandlingen vanligvis så tidlig som etter 12 timer, som regel med en lav dose på 20 mg to ganger daglig. Du oppnår en dose på 20 mg ved å dele tabletten på 40 mg. Legen din vil gradvis øke denne dosen i løpet av flere uker til høyst 160 mg to ganger daglig. Endelig dose er avhengig av hva du tåler som individuell pasient.
Valsartan Krka kan gis sammen med annen behandling for hjerteinfarkt, og legen din vil bestemme hvilken behandling som er egnet for deg.
Voksne pasienter med hjertesvikt: Vanlig startdose er 40 mg to ganger daglig. Legen din vil gradvis øke denne dosen i løpet av flere uker til høyst 160 mg to ganger daglig. Endelig dose er avhengig av hva du som enkeltpasient tåler.
Valsartan Krka kan gis sammen med annen behandling for hjertesvikt, og legen din vil bestemme hvilken behandling som er riktig for deg.
Valsartan Krka kan tas samtidig med eller utenom måltider. Valsartan Krka svelges med et glass vann.
Ta Valsartan Krka til omtrent samme tidspunkt hver dag.
Dersom du tar for mye av Valsartan Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du blir svært svimmel og/eller føler at du kommer til å besvime, må du legge deg ned og kontakte legen din umiddelbart. Kontakt lege, apotek eller sykehus dersom du ved et uhell har tatt for mange tabletter.
Dersom du har glemt å ta Valsartan Krka
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Hvis du glemmer å ta en dose, tar du den så snart du husker det. Hvis det imidlertid nesten er tid for neste dose, hopper du over den glemte dosen.
Dersom du avbryter behandling med Valsartan Krka
Dersom du avbryter behandlingen med Valsartan Krka, kan sykdommen din forverres. Ikke slutt å bruke medisinen din med mindre legen din ber deg om det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen symptomer trenger umiddelbar medisinsk behandling:
Du kan oppleve symptomer på angioødem (en spesifikk allergisk reaksjon) som:
 • hovenhet i ansikt, lepper, tunge eller hals
 • problemer med å puste eller svelge
 • utslett, kløe
Dersom du opplever noen av disse symptomene, må du stanse behandlingen med Valsartan Krka og kontakte lege umiddelbart (se også avsnitt 2 ”Advarsler og forsiktighetsregler”).Andre bivirkninger omfatter:
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • svimmelhet
 • lavt blodtrykk med eller uten symptomer som svimmelhet og besvimelse når man reiser seg opp
 • redusert nyrefunksjon (tegn på nedsatt nyrefunksjon)
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • angioødem (se avsnittet ”Noen symptomer trenger umiddelbar medisinsk behandling”)
 • plutselig bevissthetstap (synkope)
 • følelse av at en selv eller omgivelsene er i bevegelse (vertigo)
 • kraftig redusert nyrefunksjon (tegn på akutt nyresvikt)
 • muskelspasmer, unormal hjerterytme (tegn på hyperkalemi)
 • kortpustethet, pustebesvær når en ligger, hovenhet i føtter eller ben (tegn på hjertesvikt)
 • hodepine
 • hoste
 • smerter i buken
 • kvalme
 • diaré
 • tretthet
 • svakhet
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelig data):
 • blemmer i huden (tegn på bulløs dermatitt)
 • allergisk reaksjon med utslett, kløe og elveblest, symptomer som feber, hovne ledd og leddsmerter, muskelsmerter, hovne lymfeknuter og/eller influensalignende symptomer kan forekomme (tegn på serumsykdom)
 • lilla-røde flekker, feber, kløe (tegn på inflammasjon i blodkarene, som også kalles vaskulitt)
 • uvanlige blødninger eller blåmerker(tegn på trombocytopeni)
 • muskelsmerter (myalgi)
 • feber, sår hals eller munnsår pga. infeksjoner (symptomer på lavt nivå av hvite blodlegemer, også kalt nøytropeni)
 • reduserte hemoglobinnivåer og redusert prosentandel røde blodlegemer i blodet (som fører til anemi i alvorlige tilfeller)
 • økte nivåer av kalium i blodet (som kan utløse muskelspasmer og unormal hjerterytme i alvorlige tilfeller)
 • nedsatt natriumnivå i blodet (som kan forårsake tretthet og forvirring, muskelrykninger, anfall eller koma)
 • forhøyede leverfunksjonsverdier (som kan antyde leverskade), inkludert økt bilirubinnivå i blodet (som kan utløse gul hud og øyne i alvorlige tilfeller)
 • økte nivåer av blodureanitrogen og økte nivåer av serumkreatinin (som kan antyde unormal nyrefunksjon)
Hyppigheten av noen bivirkninger kan variere, avhengig av lidelsen din. Bivirkninger som svimmelhet og nedsatt nyrefunksjon ble for eksempel sett sjeldnere hos pasienter som ble behandlet for høyt blodtrykk enn hos pasienter som ble behandlet for hjertesvikt eller etter et nylig hjerteinfarkt.
Bivirkninger hos barn og ungdom er liknende de som er sett hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Valsartan Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Valsartan Krka
 • Virkestoff er valsartan. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 40 mg, 80 mg eller 160 mg valsartan.
 • Andre innholdsstoffer i tablettkjernen er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, krysskarmellosenatrium, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat.
 • Andre innholdsstoffer i filmdrasjeringen til 40 mg tablettene er hypromellose, titandioksid (E171), makrogol 4000 og gult jernoksid (E172).
 • Andre innholdsstoffer i filmdrasjeringen til 80 mg tablettene er hypromellose, titandioksid (E171), makrogol 4000 og rødt jernoksid (E172).
 • Andre innholdsstoffer i filmdrasjeringen til 160 mg tablettene er hypromellose, titandioksid (E171), makrogol 4000, gult jernoksid (E172) og rødt jernoksid (E172).
Hvordan Valsartan Krka ser ut og innholdet i pakningen
De filmdrasjerte tablettene på 40 mg er gulbrune, runde, lett bikonvekse filmdrasjerte tabletter med delestrek på den ene siden.
De filmdrasjerte tablettene på 80 mg er rosa, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med delestrek på den ene siden.
De filmdrasjerte tablettene på 160 mg er gulbrune, ovale, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med delestrek på den ene siden.
Tablettene i alle tre dosestyrker kan deles i like doser
For hver styrke er esker med 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98120 og 180 filmdrasjerte tabletter i blisterpakninger tilgjengelig.
Ikke alle pakningstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, S-118 72 Stockholm. Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.08.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

renin-angiotensin-aldosteronsystemet (raas): En prosess som foregår i nyrene og er svært viktig i blodtrykksreguleringen og for salt- og vannreguleringen i kroppen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.