Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160/25 mg filmdrasjerte tabletter

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

valsartan/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
 3. Hvordan du bruker Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller
med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning
som er angitt på apoteketiketten.
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka filmdrasjerte tabletter inneholder to virkestoffer som kalles valsartan og hydroklortiazid. Begge virkestoffene hjelper til å regulere høyt blodtrykk (hypertensjon).
 • Valsartan tilhører en legemiddelgruppe som kalles "angiotensin II-reseptorantagonister", som hjelper til med å kontrollere høyt blodtrykk. Angiotensin II er et stoff i kroppen som gjør at blodårene trekker seg sammen slik at blodtrykket øker. Valsartan virker ved å blokkere effekten av angiotensin II, slik at blodårene slapper av, og blodtrykket senkes.
 • Hydroklortiazid er et vanndrivende middel (også kalt "diuretikum") av tiazidtypen som gir økt urinmengde. Ved lengre tids bruk reduseres blodtrykket.
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka brukes til behandling av høyt blodtrykk når behandling med bare ett virkestoff alene ikke har gitt tilstrekkelig effekt.
Høyt blodtrykk øker arbeidsbelastningen på hjertet og blodkarene. Dersom denne tilstanden varer over lengre tid kan det skade blodkarene i hjernen, hjertet og nyrene, noe som kan føre til slag, hjertesvikt eller nyresvikt. Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerteinfarkt. Å senke blodtrykket ditt til normalt nivå vil redusere risikoen for å utvikle disse sykdommene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
Bruk ikke Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
 • dersom du er allergisk overfor valsartan, hydroklortiazid, sulfonamidderivater (forbindelser som er kjemisk beslektet med hydroklortiazid) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er mer enn tre måneder på vei i en graviditet. (Det er best å unngå Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka også tidligere i svangerskapet.),
 • dersom du har alvorlig leversykdom, skader i de små gallegangene i leveren (biliær cirrhose) som fører til oppsamling av galle i leveren (kolestase),
 • dersom du har alvorlig nyresykdom,
 • dersom du ikke kan produsere urin (anuri),
 • dersom du behandles med en kunstig nyre,
 • dersom du har for lavt nivå av natrium eller kalium i blodet, eller hvis du har for mye kalsium i blodet, til tross for at du får behandling for dette,
 • dersom du har urinsyregikt
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Dersom noe av det ovennevnte gjelder deg, skal du ikke ta dette legemidlet, men kontakte legen din.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka:
 • dersom du bruker kaliumsparende legemidler, kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller andre legemidler som øker kaliummengden i blodet ditt, som for eksempel heparin. Det kan være nødvendig med regelmessig kontroll av kaliumnivået i blodet ditt.
 • dersom du har lavt kaliumnivå i blodet.
 • dersom du har diaré eller kraftig oppkast.
 • dersom du tar høye doser diuretika ("vanndrivende midler").
 • dersom du har en alvorlig hjertesykdom.
 • dersom du lider av hjertesvikt eller har opplevd et hjerteinfarkt. Følg legens anbefalinger angående oppstartdose nøye. Legen din vil kanskje også undersøke nyrefunksjonen din.
 • dersom du har innsnevring av nyrearterien.
 • dersom du nylig har gjennomgått nyretransplantasjon.
 • dersom du lider av hyperaldosteronisme (en sykdom med forhøyet produksjon av hormonet aldosteron i binyrene). Bruk av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka anbefales ikke ved denne tilstanden.
 • dersom du har lever- eller nyresykdom.
 • dersom du har opplevd hevelse i tunge og ansikt forårsaket av en allergisk reaksjon som kalles angioødem når du har brukt andre legemidler (inkludert ACE-hemmere), informer legen din. Dersom du får disse symptomene mens du bruker Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, slutt å bruke Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka umiddelbart og bruk det aldri igjen. Se også avsnitt 4, "Mulige bivirkninger".
 • dersom du har feber, utslett og leddsmerter, som kan være symptomer på systemisk lupus erythematosus (SLE, en såkalt autoimmun sykdom).
 • dersom du har sukkersyke (diabetes), urinsyregikt eller høyt nivå av kolesterol eller triglyserider i blodet ditt.
 • dersom du tidligere har fått en allergisk reaksjon ved bruk av andre blodtrykkssenkende legemidler innen samme legemiddelgruppe (angiotensin II-antagonister), eller hvis du har allergi eller astma.
 • dersom du opplever reduksjon av synet eller smerter i øyet. Dette kan være symptomer på økt trykk i øyet og kan oppstå i løpet av timer eller én uke etter at du begynner med Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka. Dette kan føre til varig svekking av synet dersom det ikke behandles. Det kan være høyere risiko for å utvikle dette dersom du tidligere har opplevd allergiske reaksjoner på sulfonamider eller penicillin.
 • legemidlet kan gjøre huden din mer ømfintlig for sollys.
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka.
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka”.
Informer legen din dersom noe av det ovennevnte gjelder for deg.
Du må fortelle det til legen din dersom du tror at du er (eller kan bli) gravid. Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka er ikke anbefalt tidlig i graviditeten, og må ikke tas dersom du er mer enn 3 måneder på vei ettersom det kan forsårsake alvorlige skader på din baby ved bruk på det stadiet (se avsnittet om graviditet).
Barn og ungdom
Bruk av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka hos barn og ungdom (under 18 år) anbefales ikke.
Andre legemidler og Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandlingseffekten kan påvirkes dersom Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka tas sammen med enkelte andre legemidler. Det kan være nødvendig å endre dosen, ta visse forholdsregler eller i enkelte tilfeller slutte å ta ett av legemidlene. Spesielt gjelder dette:
 • litium, et legemiddel som brukes til å behandle visse psykiatriske sykdommer,
 • legemidler eller substanser som som kan øke nivået av kalium i blodet. Dette inkluderer kaliumtilskudd eller salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende legemidler og heparin,
 • legemidler som kan redusere nivået av kalium i blodert ditt, som diuretika (vanndrivende midler), kortikosteroider, avføringsmidler, karbenoksolon, amfotericin eller penicillin G,
 • noen antibiotika (rifamycingruppen), et legemiddel som kan brukes for å beskytte mot transplantatavstøtning (ciklosporin) eller et antiretroviralt legemiddel som brukes for å behandle HIV/AIDS-infeksjon (ritonavir). Disse legemidlene kan øke effekten av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka.
 • legemidler som kan indusere "torsades de pointes" (uregelmessig hjerterytme) slik som antiarytmika (legemidler brukt til behandling av hjerteproblemer) og noen antipsykotika,
 • legemidler som kan redusere innholdet av natrium i blodet ditt, slik som antidepressiva, antipsykotika og antiepileptika,
 • legemidler mot urinsyregikt, slik som allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon,
 • terapeutiske vitamin D- og kalsiumtilskudd, midler mot sukkersyke (insulin eller legemidler som tas via munnen slik som metformin),
 • andre blodtrykkssenkende legemidler, inkludert metyldopa,
 • legemidler som øker blodtrykket, slik som noradrenalin eller adrenalin,
 • digoksin eller andre digitalisglykosider (legemidler som brukes for å behandle hjerteproblemer),
 • legemidler som kan øke blodsukkernivået, slik som diazoksid eller betablokkere,
 • cytotoksiske legemidler (brukes ved kreftbehandling), slik som metotreksat eller cyklofosfamid,
 • smertestillende slik som ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), inkludert selektive cyklooksygenase-2-hemmere (COX-2-hemmere) og acetylsalisylsyre >3 g),
 • muskelavslappende midler, slik som tubokurarin,
 • antikolinerge midler (legemidler som brukes ved behandling av ulike sykdommer som magekramper, urinblærekramper, astma, reisesyke, muskelkramper, Parkinsons sykdom og som hjelp ved bedøvelse,
 • amantadin (et legemiddel som brukes ved behandling av Parkinson, samt brukes til behandling eller forebygging av visse sykdommer forårsaket av virus),
 • kolestyramin og kolestipol (legemidler som hovedsakelig brukes for å behandle høye lipidverdier i blodet),
 • ciklosporin, et legemiddel som brukes for å unngå organavstøtning etter en transplantasjon,
 • alkohol, sovetabletter eller bedøvelsesmidler (legemidler med søvndyssende eller smertestillende effekt som for eksempel brukes ved kirurgi),
 • jodholdige kontrastmidler (midler brukt ved billeddiagnostikk),
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene "Bruk ikke Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka" og "Advarsler og forsiktighetsregler").
Inntak av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka sammen med mat og drikke
Tablettene kan tas med eller uten mat.
Unngå å bruke alkohol før du har snakket med legen din om det. Inntak av alkohol kan senke blodtrykket ytterligere og øke muligheten for svimmelhet og eventuell besvimelse.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller kontakt apotek før du tar dette legemidlet.
Graviditet
Du må fortelle det til legen din dersom du tror du er (eller kan bli) gravid.
Legen din vil vanligvis anbefale deg å avslutte behandlingen med Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka før du blir gravid eller så snart du vet at du er gravid, og vil råde deg til å bruke et annet legemiddel istedenfor Valsartan Hydrochlorotiazide Krka. Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka er ikke anbefalt tidlig i graviditeten, og må ikke tas dersom du er mer enn 3 måneder på vei ettersom det kan forsårsake alvorlige skader på din baby ved bruk etter 3.måned av graviditeten.
Amming
Du må fortelle det til legen din dersom du ammer eller har tenkt å starte med amming. Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka anbefales ikke for mødre som ammer, og legen din kan velge en annen behandling dersom du ønsker å amme, spesielt dersom barnet ditt er nyfødt eller ble født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler
kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i
pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Det er viktig at du vet hvordan Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka påvirker deg før du kjører bil, bruker verktøy eller maskiner eller utfører andre aktiviteter hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet. I likhet med en rekke andre legemidler mot høyt blodtrykk kan Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka i sjeldne tilfeller føre til svimmelhet og kan påvirke konsentrasjonsevnen din.
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkerarter, må du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dette vil hjelpe deg til å få de beste resultatene og redusere risikoen for bivirkninger.
Personer med høyt blodtrykk har ofte ingen symptomer som følge av dette. Mange føler seg helt friske. Det er derfor svært viktig å holde avtalene med legen din selv om du føler deg frisk.
Legen din vil fortelle deg nøyaktig hvor mange tabletter Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka du skal ta, og kan foreslå en høyere eller lavere dose avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen.
 • Den vanlige dosen er én tablett Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka daglig.
 • Du må ikke endre dosen eller avbryte behandlingen uten å rådføre deg med lege.
 • Legemidlet bør tas til samme tid hver dag, vanligvis om morgenen.
 • Du kan ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka uavhengig av måltider.
 • Tabletten bør svelges sammen med et glass vann.
Dersom du tar for mye av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
Dersom du blir meget svimmel og/eller besvimer, legg deg ned og kontakt legen din så snart du kan.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg
for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre
spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
Dersom du glemmer en dose skal du ta den så fort du kommer på det. Hvis det er rett før neste dose skal du la være å ta den glemte dosen, og ta neste dose til vanlig tid.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
Dersom du avbryter behandlingen med Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka kan blodtrykket ditt øke. Du må ikke avbryte behandlingen med mindre legen din ber deg om å gjøre det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Enkelte bivirkninger kan være alvorlige og kreve øyeblikkelig medisinsk behandling:
 • Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever symptomer på angioødem, slik som:
  • hevelse i ansikt, tunge eller svelg
  • problemer med å svelge
  • elveblest eller pusteproblemer
 • Alvorlig hudsykdom som gir utslett, rødhet, blemmedannelse på lepper, øyne eller munn, hudavskalling, feber (toksisk epidermal nekrolyse)
 • Nedsatt syn eller smerte i øynene på grunn av høyt trykk (mulig tegn på akutt trangvinklet glaukom)
 • Feber, sår hals, hyppige infeksjoner (agranulocytose)
Disse bivirkningene er svært sjeldne, eller forekommer ved en ukjent hyppighet.
Dersom du får noen av disse symptomene må du stanse behandlingen med Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, og umiddelbart ta kontakt med legen din (se også avsnitt 2 "Advarsler og forsiktighetsregler").
Andre bivirkninger inkluderer:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • hoste
 • lavt blodtrykk
 • ørhet
 • uttørring/dehydrering (med symptomer som tørste, tørr munn og tunge, sjelden urinering, mørk urin, tørr hud)
 • muskelsmerter
 • tretthet
 • prikking eller nummenhet
 • tåkesyn
 • lyder (f.eks. visling, summing) i ørene
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • svimmelhet
 • diaré
 • leddsmerter
Ikke kjent (hyppighet kan ikke fastslås ut i fra tilgjengelige data)
 • pusteproblemer
 • alvorlig nedsatt urinmengde
 • lavt nivå av natrium i blodet (som kan gi tretthet, forvirring, muskelrykninger og/eller kramper i alvorlige tilfeller)
 • lavt nivå av kalium i blodet (noen ganger med muskelsvakhet, muskelkramper, unormal hjerterytme)
 • lavt nivå av hvite blodlegemer i blodet (med symptomer som feber, hudinfeksjoner, sår hals eller munnsår pga. infeksjoner, svakhet)
 • økt nivå av bilirubin i blodet (som i alvorlige tilfeller kan medføre gul hud og gule øyne)
 • økt nivå av blodureanitrogen og kreatinin i blodet (som kan tyde på unormal nyrefunksjon)
 • økt nivå av urinsyre i blodet (som i alvorlige tilfeller kan føre til urinsyregikt)
 • synkope (besvimelse).
Følgende bivirkninger har blitt rapportert med legemidler som inneholder valsartan eller hydroklortiazid alene:
Valsartan
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • følelse av at en selv eller omgivelsene snurrer rundt
 • buksmerter
Ikke kjent (hyppighet kan ikke fastslås ut i fra tilgjengelige data)
 • hudutslett med eller uten kløe sammen med noen av følgende symptomer: feber, leddsmerte, muskesmerte, hovne lymfekjertler og/eller influensaliknende symptomer
 • utslett, blårøde flekker, feber, kløe (symptomer på betennelse i blodårer)
 • lavt nivå av blodplater (noen ganger med uvanlig blødning eller blåmerker)
 • høyt nivå av kalium i blodet (noen ganger med muskelkramper, unormal hjerterytme)
 • allergiske reaksjoner (med symptomer som utslett, kløe, elveblest, pusteproblemer eller opphovning, svimmelhet)
 • hevelse, hovedsakelig i ansikt og hals; utslett; kløe
 • økte blodprøveverdier ved levertesting
 • redusert nivå av hemoglobin og prosentandel røde blodlegemer i blodet (som begge, i alvorlige tilfeller, kan medføre anemi)
 • nyresvikt
 • lave natriumnivå i blodet (som kan gi tretthet, forvirring, muskelrykninger og/eller kramper i alvorlige tilfeller).
Hydroklortiazid
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • lavt kaliumnivå i blodet
 • økning av fettstoffer (lipider) i blodet
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • lavt natriumnivå i blodet
 • lavt magnesiumnivå i blodet
 • høyt urinsyrenivå i blodet
 • kløende utslett og/eller andre typer utslett
 • nedsatt appetitt
 • lett kvalme og oppkast
 • svimmelhet, besvimelse ved oppreising
 • manglende evne til å oppnå eller opprettholde ereksjon.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • hevelser og blemmedannelser i huden (på grunn av økt følsomhet for sollys)
 • høyt kalsiumnivå i blodet
 • høyt blodsukker
 • sukker i urinen
 • forverring av diabetisk metabolsk status
 • forstoppelse, diaré, ubehag i mage/tarm, leversykdom som kan opptre sammen med gulfarget hud og øyne)
 • uregelmessig hjerterytme
 • hodepine
 • søvnforstyrrelser
 • nedstemthet (depresjon)
 • lavt antall blodplater (av og til med blødninger eller blåmerker under huden)
 • svimmelhet
 • prikking eller nummenhet
 • synsforstyrrelser
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • betennelse i blodårene, med symptomer som utslett, blårøde flekker, feber (vaskulitt)
 • utslett, kløe, elveblest, puste- eller svelgevansker, svimmelhet (overfølsomhetsreaksjoner)
 • ansiktsutslett, leddsmerter, muskellidelser, feber (lupus erytematosus)
 • kraftig smerte øverst i magen (betennelse i bukspyttkjertelen)
 • pustevansker med feber, hoste, tungpustethet, andpustenhet ("Respiratory distress" inkludert lungeødem og lungebetennelse)
 • blek hud, tretthet, andpustenhet, mørk urin (hemolytisk anemi)
 • feber, sår hals eller sår i munnen på grunn av infeksjoner (leukopeni)
 • forvirring, tretthet, muskelrykninger og kramper, rask pust (hypokloremisk alkalose)
Ikke kjent (hyppighet kan ikke fastlås ut i fra tilgjengelige data)
 • hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
 • svakhet, blåmerker og hyppige infeksjoner (aplastisk anemi)
 • sterkt redusert urinmengde (mulige tegn på nyresykdom eller nyresvikt)
 • utslett, rød hud, blemmer på lepper, øyne eller munn, hudavskalling, feber (mulige tegn på erythema multiforme)
 • muskelkramper
 • feber (pyreksi)
 • svakhet (asteni)
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
Virkestoffer er valsartan og hydroklortiazid.
Hver Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg filmdrasjert tablett inneholder 80 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.
Hver Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/12,5 mg filmdrasjert tablett inneholder 160 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.
Hver Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/25 mg filmdrasjert tablett inneholder 160 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.
Hver Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg filmdrasjert tablett inneholder 320 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.
Hver Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/25 mg filmdrasjert tablett inneholder 320 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E460); laktosemonohydrat; magnesiumstearat (E572); krysskarmellosenatrium; povidon og kolloidal, vannfri silika i tablettens kjerne og hypromellose; titandioksid (E171); makrogol 4000; rødt jernoksid (E172) – kun i 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg og 320 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter og gult jernoksid, (E172) – kun i 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg og 320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter i filmdrasjeringen. Se avsnitt 2 " Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka inneholder laktose og natrium".
Hvordan Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka ser ut og innholdet i pakningen
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter er rosa, ovale, bikonvekse.
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter er rødbrune, ovale, bikonvekse.
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter er lysebrune, ovale, bikonvekse.
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter er rosa, ovale, bikonvekse.
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter er lysegule, ovale, bikonvekse med delestrek på den ene siden. Tabletten kan deles i to like doser.
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg og 160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelige i esker på 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56 × 1, 98 × 1 og 280 × 1 filmdrasjerte tabletter i blisterpakninger.
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg og 320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelige i esker på 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 280, 56 × 1, 98 × 1 og 280 × 1 filmdrasjerte tabletter i blisterpakninger.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirkere
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.